0114-KDIP1-3.4012.360.2018.3.MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwrot odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2018 r. (data wpływu 8 sierpnia 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 czerwca 2018 r. (data wpływu 20 sierpnia 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 7 sierpnia 2018 r. (doręczone Stronie 13 sierpnia 2018 r.) oraz pismem z dnia 26 września 2018 r. (data wpływu 5 października 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 12 września 2018 r. (doręczone Stronie 21 września 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 sierpnia 2018 r. (data wpływu 9 sierpnia 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr 0114-KDIP1-3.4012.360.2018.1.MT z dnia 7 sierpnia 2018 r. (doręczone Stronie 13 sierpnia 2018 r.) oraz pismem z dnia 26 września 2018 r. (data wpływu 5 października 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr 0114-KDIP1-3.4012.360.2018.2.MT z dnia 12 września 2018 r. (doręczone Stronie 21 września 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych od 1991 roku. Od dnia 27 lutego 2015 roku Wnioskodawca rozpoczął ewidencjonowanie obrotu przy użyciu kasy fiskalnej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W związku z tym, że Wnioskodawca spełnił ustawowe wymogi uprawniające do korzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, skorzystał z niej. Ostatni zapis na kasie fiskalnej nastąpił w dniu 31 stycznia 2018 r. Po tej dacie Wnioskodawca nie wykonywał usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wnioskodawca świadczył usługi na rzecz firm i wystawiał dla tych firm faktury.

Usługi na rzecz firm nie wymagały ewidencjonowania na kasie fiskalnej. W dniu 29 maja 2018 r. Wnioskodawca zakończył prowadzenie działalności gospodarczej. Kasa fiskalna w tym czasie była sprawna i gotowa do użycia, nie została zgłoszona do odczytu. Nie było tylko zdarzeń powodujących obowiązku ewidencjonowania na niej.

W piśmie uzupełniającym z dnia 26 września 2018 r. Wnioskodawca wskazał co następuje:

 1. Po dniu 31 stycznia 2018 r. Wnioskodawca nie wykonywał usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ponieważ w lutym 2018 r. nie miał zleceń od takich osób, a później Wnioskodawca nawiązał współpracę z firmą X i dla tej firmy od marca do maja 2018 r. (do czasu zakończenia działalności) wykonywał usługi remontowe.
 2. Od rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy fiskalnej, Wnioskodawca dokonywał terminowo zgłoszeń kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis i przeglądy te były wykonywane terminowo.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej w związku z faktem, że od momentu rozpoczęcia ewidencjonowania do ostatniego zapisu na kasie fiskalnej nie upłynęły 3 lata?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest On zobowiązany do zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej, ponieważ nie zaprzestał jej użytkowania przed upływem 3 lat od momentu rozpoczęcia ewidencjonowania. Ostatni zapis na kasie nie świadczy zdaniem Wnioskodawcy o zaprzestaniu jej użytkowania, a jedynie o braku zdarzeń powodujących taki obowiązek. Od ostatniego zapisu w kasie Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą przez okres dłuższy niż 3 lata i osiągał przychód z tego tytułu dokumentowany fakturami na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą. Obrót taki nie podlega obowiązkowi ewidencji w kasie fiskalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Na podstawie art. 111 ust. 3a ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:

 1. dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy;
 2. dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy;
 3. udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów;
 4. zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących;
 5. używać kas rejestrujących zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 1;
 6. przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 112, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245 i 791);
 7. stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b;
 8. dokonywać wydruku emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów i ich kopii;
 9. prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 7a i ust. 9 pkt 1;
 10. dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy;
 11. poddać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy rejestrujące, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji

Jak stanowi art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Z zapisu art. 111 ust. 5 ustawy o VAT wynika, że w przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Stosownie do zapisu art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

Na podstawie art. 111 ust. 7 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

 1. określi sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w ust. 4 i 5, uwzględniając obowiązki podatników związane ze składaniem deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym z wypłatą (zwrotem) tych kwot;
 2. określi przypadki, warunki i tryb zwrotu przez podatnika kwot, o których mowa w ust. 6, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z ich odliczeniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu, mając na uwadze okres wykorzystywania kas rejestrujących, przestrzeganie przez podatników warunków technicznych związanych z wykorzystywaniem tych kas oraz konieczność zapewnienia kontroli realizacji nałożonego na podatników obowiązku zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem (zwrotem) tych kwot;
 3. może określić inny, niż wymieniony w ust. 4, limit odliczeń dla kas o zastosowaniu specjalnym, które programowo, funkcjonalnie i konstrukcyjnie są zintegrowane z innymi urządzeniami, mając na uwadze koszty związane z ich nabyciem.

Kwestie rozliczenia wydatków poniesionych w związku z nabyciem urządzeń fiskalnych regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 163), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Stosownie do § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadkach, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

 1. zaprzestaną działalności;
 2. nastąpi otwarcie likwidacji;
 3. zostanie ogłoszona upadłość;
 4. nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy;
 5. dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 kwietnia 2014 r. sygn. akt I FSK 2074/14 „są to przypadki stanowiące wyłączny katalog zdarzeń w rozumieniu art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, co istotne zawęża hipotezę tej normy, eliminując jej stosowanie w odniesieniu do innych poza wymienionymi przypadkami, w tym także nie obejmuje sytuacji świadomego zaniechania ewidencjonowania obrotu mimo obowiązku.

Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, oraz w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4 i 5, odnosi się tylko do tych kas, których te warunki lub przypadki dotyczyły (§ 6 ust. 2 rozporządzenia).

Stosownie do przepisu § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie:

 1. do 25. dnia miesiąca następującego po:
  1. miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne,
  2. kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne;
 2. do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu w przypadku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy.

Odnosząc się do powyższych przepisów należy wskazać, że z uwagi na brak zdefiniowania w ustawie o VAT, jak i przepisach wykonawczych do niej, terminu „zaprzestanie użytkowania”, należy odwołać się do definicji określonej w Słowniku Języka Polskiego. Zgodnie z Internetowym Słownikiem Języka Polskiego (http://www.sjp.pwn.pl) wyraz „używać” oznacza posłużyć się czymś, zastosować coś jako środek, narzędzie, natomiast wyrażenie „zaprzestać” oznacza przerwać jakąś czynność, zaniechać robienia czegoś.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych od 1991 roku. Od dnia 27 lutego 2015 roku Wnioskodawca rozpoczął ewidencjonowanie obrotu przy użyciu kasy fiskalnej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wnioskodawca spełnił ustawowe wymogi uprawniające do korzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej i z niej skorzystał z niej. Wnioskodawca wskazał, że ostatni zapis na kasie fiskalnej nastąpił w dniu 31 stycznia 2018 r. Po tej dacie Wnioskodawca nie wykonywał usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ponieważ w lutym 2018 r. nie miał zleceń od takich osób. Wnioskodawca świadczył usługi na rzecz firm i wystawiał dla tych firm faktury. Usługi na rzecz firm nie wymagały ewidencjonowania na kasie fiskalnej. W dniu 29 maja 2018 r. Wnioskodawca zakończył prowadzenie działalności gospodarczej. Kasa fiskalna w tym czasie była sprawna i gotowa do użycia, nie została zgłoszona do odczytu. Nie było zdarzeń powodujących obowiązek ewidencjonowania na niej. Wnioskodawca wskazał, że od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy fiskalnej dokonywał terminowo zgłoszeń kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis i przeglądy te były wykonywane terminowo.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

Wnioskodawca uważa, że nie jest zobowiązany do zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej, ponieważ ostatni zapis na kasie w dniu 31 stycznia 2018 roku, nie świadczy jego zdaniem o zaprzestaniu użytkowania kasy rejestrującej. Po tej dacie Wnioskodawca nie wykonywał usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ze względu na brak zleceń od takich osób i tylko osiągał przychód udokumentowany fakturami na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą. W dniu 29 maja 2018 r. Wnioskodawca zakończył prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże nie wystąpiła sprzedaż powodująca obowiązek jej zaewidencjonowania na kasie rejestrującej.

Z uwagi na brak transakcji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych po dniu 31 stycznia 2018 r., z powodu braku zleceń w miesiącu lutym 2018 r. od klientów, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawca świadczył usługi wyłącznie na rzecz firm i wystawiał dla tych firm faktury. Kasa fiskalna w tym czasie była sprawna i gotowa do użycia. Wnioskodawca wskazał również, że kasa rejestrująca była zgłaszana do obowiązkowego przeglądu technicznego i podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących wykonywał terminowo przeglądy techniczne. Wnioskodawca 29 maja 2018 r. zakończył prowadzenie działalności gospodarczej.

W świetle powyższych okoliczności należy stwierdzić, że na gruncie niniejszej sprawy nie zaistniały okoliczności powodujące obowiązek zwrotu przez Wnioskodawcę odliczonej kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej, zarówno na podstawie przepisów ustawy o VAT, jak i przepisów wykonawczych do niej. Z przedstawionego opisu sprawy nie wynika, aby zostały naruszone warunki związane z odliczeniem kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o VAT. Z opisu sprawy nie wynika również, aby zaistniały okoliczności wymienione w § 6 ust. 1 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, tj. Wnioskodawca: nie zaprzestał działalności, nie rozpoczął jej likwidacji, nie ogłosił upadłości ani nie sprzedał firmy, jak również nie dokonał odliczenia z naruszeniem warunków wymienionych w § 2 i 3.

Jak już zostało wskazane, od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu, tj. 27 lutego 2015 r., Wnioskodawca dokonywał w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do przeglądu technicznego przez właściwy serwis. Kasa rejestrująca pozostawała w gotowości do ewidencjonowania sprzedaży, zaś wskazana przez Wnioskodawcę okoliczność, że ostatnia sprzedaż na kasie rejestrującej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nastąpiła w dniu 31 stycznia 2018 r., ze względu na nie wystąpienie zleceń od takich osób w miesiącu lutym 2018 r. - nie może przesądzać o obowiązku wynikającym z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, tj. zwrotu odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.

Reasumując, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej, ponieważ nie zaprzestał jej użytkowania przed upływem 3 lat od momentu rozpoczęcia ewidencjonowania.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.