0114-KDIP1-3.4012.328.2018.1.MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia ulgi na zakup kas rejestrujących

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2018 r. (data wpływu 26 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest w zakresie prawa do odliczenia ulgi na zakup kas rejestrujących – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia ulgi na zakup kas rejestrujących.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Spółka (Wnioskodawca), będąca czynnym podatnikiem podatku VAT, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług autokarowego przewozu osób na terytorium Polski. Sprzedaż Spółki realizowana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, rozpoczęta z dniem 18 czerwca 2018 r., jest w każdym przypadku ewidencjonowana na kasach rejestrujących o zastosowaniu specjalnym przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego. W dniu 13 czerwca 2018 r. Spółka złożyła do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (dalej: Organ) pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które Spółka zamierza stosować do tego ewidencjonowania (dalej: Zawiadomienie).

Złożenie Zawiadomienia nastąpiło przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W Zawiadomieniu Spółka poinformowała Organ, że z dniem 18 czerwca 2019 r. rozpoczyna ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu 10 kas rejestrujących (w tym 0 kas rezerwowych), przy czym pismem z dnia 21 czerwca 2018 r. Spółka złożyła do Organu sprostowanie oczywistej pomyłki w dacie podanej w Zawiadomieniu, wskazując, iż rozpoczęcie ewidencjonowania miało nastąpić w dniu 18 czerwca 2018 r. (pomyłka w roku). W Zawiadomieniu Spółka podała dokładne miejsce (adres), w którym znajdować się będą wspomniane 10 kas rejestrujących. Kasy te zostały zakupione i zafiskalizowane przed dniem 18 czerwca 2018 r. (tj. przed dniem powstania obowiązku stosowania kas rejestrujących przez Spółkę). Kasy te są wykorzystywane przez Spółkę do ewidencjonowania sprzedaży usług Spółki prowadzonej za pośrednictwem serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej udostępnianej klientom, przy czym początkowo Spółka zamierzała wykorzystywać przedmiotowe kasy rejestrujące również do ewidencjonowania sprzedaży prowadzonej stacjonarnie (tj. w punkcie sprzedaży Spółki, lokalach agentów oraz w autokarach partnerów) poprzez zdalne i automatyczne przeprowadzenie czynności ewidencji sprzedaży na kasach rejestrujących znajdujących się w siedzibie Spółki bądź u podwykonawcy usług utrzymania kas rejestrujących.

Spółka musiała jednak zrewidować swoje plany, gdyż w dniu 26 kwietnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał na wniosek Spółki interpretację indywidualną (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.37.2018.2.MT), w której Organ uznał, że „w wariantach dystrybucji, gdzie mamy do czynienia z bezpośrednią sprzedażą, tj. sprzedażą w punktach sprzedaży Spółki, u agentów Spółki czy też bezpośrednio przed wyjazdem u kierowcy zatrudnionego przez partnera Spółki, kasa rejestrująca powinna znajdować się w miejscu dokonania tej sprzedaży, tj. odpowiednio w punkcie sprzedaży Spółki, lokalu Agenta oraz autokarze Partnera.” Zdaniem Organu, zaewidencjonowanie czynności sprzedaży dokonanej w wymienionych powyżej kanałach dystrybucji przez kasę rejestrującą znajdującą się w siedzibie Spółki lub u podwykonawcy usług utrzymania kas rejestrujących, a więc poza miejscem, w którym dokonywana jest bezpośrednio sprzedaż, jest niezgodny z przepisami prawa podatkowego. Zastosowanie się do wykładni Organu, z uwagi na rozbudowaną sieć kanałów dystrybucji biletów autokarowych Spółki, wiąże się z koniecznością zakupu przez Spółkę znacznej ilości kas rejestrujących. Z tego powodu Spółka poinformowała Organ w Zawiadomieniu o planach rozpoczęcia ewidencjonowania w roku 2018 przy zastosowaniu dodatkowych 181 kas rejestrujących (w tym 0 kas rezerwowych) podając jednocześnie miejsce ich używania (w odniesieniu do kas przenośnych Spółka podała dokładny adres swojej siedziby).

Z przyczyn technicznych związanych z koniecznością zintegrowania aplikacji (oprogramowania) wykorzystywanej do sprzedaży usług Spółki z kasami rejestrującymi o zastosowaniu specjalnym Spółka nie mogła rozpocząć ewidencjonowania przy zastosowaniu wspomnianych 181 kas rejestrujących z dniem 18 czerwca 2018 r. Jak tylko aplikacja zostanie dostosowana do pracy z tzw. bileterkami, Spółka rozpocznie sprzedaż swoich usług z wykorzystaniem zgłoszonych w Zawiadomieniu 181 kas rejestrujących (Spółka zakłada, iż nastąpi to jeszcze w 2018 r.). Okoliczność ta nie powoduje naruszenia przez Spółkę obowiązujących terminów rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących, gdyż kanały dystrybucji, w których mają być wykorzystywane wspomniane 181 kas rejestrujących, nie zostały jeszcze uruchomione z uwagi na wspomniane problemy natury technicznej.

Wskazane powyżej kasy rejestrujące zostały nabyte (dotyczy 10 kas rejestrujących już wykorzystywanych) oraz będą nabyte (dotyczy 181 kas rejestrujących, których zastosowanie do ewidencjonowania sprzedaży nastąpi w 2018 r.) w okresie, kiedy kasy te były (odpowiednio będą) objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a Ustawy o VAT oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać. Ponadto, Spółka jest (dotyczy 10 kas rejestrujących już wykorzystywanych), odpowiednio będzie (dotyczy 181 kas rejestrujących, których zastosowanie do ewidencjonowania sprzedaży nastąpi w 2018 r.), w posiadaniu dowodów zapłaty całej należności za zakupione kasy rejestrujące.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na gruncie przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego spełnione zostały warunki do odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowanej na zakup każdej kas rejestrujących zgłoszonych w Zawiadomieniu w wysokości określonej w przepisie art. 111 ust. 4 Ustawy o VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Spółka jest zdania, że na gruncie przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego spełnione zostały warunki do odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowanej na zakup każdej kas rejestrujących zgłoszonych w Zawiadomieniu w wysokości określonej w przepisie art. 111 ust. 4 Ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 111 ust. 4 Ustawy o VAT: „Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

W świetle zacytowanego powyżej przepisu, okolicznościami wyłączającymi możliwość dokonania odliczenia od podatku należnego kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących są:

 • rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z naruszeniem obowiązujących terminów, bądź
 • niezgłoszenie kas rejestrujących na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania.

Na mocy delegacji ustawowej z art. 111 ust. 7 pkt 1 i 2 Ustawy o VAT zostało wydane Rozporządzenie MF określające sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 i 5 Ustawy o VAT oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu przez podatnika kwot, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z ich odliczeniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu tych kwot.

Regulacja par. 2 ust. 1 Rozporządzenia MF nakreśla przesłanki, których łączne spełnienie warunkuje możliwość odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowanej przez podatnika na zakup kas rejestrujących.

W świetle tej regulacji odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 Ustawy o VAT, można dokonać pod warunkiem:

 1. złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;
 2. rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać,
 3. posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą. Poza wymienionymi powyżej warunkami, zarówno Ustawa o VAT jak i Rozporządzenie MF, nie uzależniają prawa podatnika do skorzystania z odliczenia od podatku należnego kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących od jakichkolwiek innych przesłanek.

Oznacza to, że nałożenie na podatnika dodatkowych wymogów warunkujących możliwość skorzystania z tej ulgi, które nie zostały wprost wymienione w art. 111 ust. 4 Ustawy o VAT oraz w par. 2 ust. 1 Rozporządzenia MF, stanowiłoby przejaw nieuzasadnionej wykładni rozszerzającej, której efekty stałyby w sprzeczności z dosłownym brzmieniem analizowanych regulacji.

Tymczasem jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 30 września 2015 r. (sygn. I SA/Ol 437/15): „W orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje stanowisko, że przy interpretowaniu normy prawa podatkowego, jeszcze silniej niż w innych działach prawa, decydujące znaczenie ma wykładnia językowa, która w treści użytych w przepisie słów upatruje pierwszoplanowej metody odkodowania ustanowionej normy.

Odwołując się do tej zasady wykładni norm prawa podatkowego należy sformułować tezę, iż z regulacji art. 111 ust. 4 Ustawy o VAT oraz par. 2 ust. 1 Rozporządzenia MF nie można wywieźć innych przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z tzw. ulgi na zakup kas rejestrujących, niż te, które zostały wymienione powyżej i wynikają z dosłownego brzmienia tych regulacji.

Ocenę spełnienia przez Spółkę owych przesłanek na gruncie przedstawionego w niniejszym wniosku stanu faktycznego (oraz zdarzenia przyszłego) Wnioskodawca pragnie zainicjować od ustalenia momentu, w którym po stronie Spółki powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących, gdyż jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 stycznia 2011 r. (sygn. ITPP1/443-994/10/AJ): „ustawodawca utożsamia dzień rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem powstania obowiązku ewidencjonowania.

Stosownie do art. 111 ust. 1 Ustawy o VAT „Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W świetle zacytowanej powyżej regulacji obowiązkiem ewidencjonowania i dokumentowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych została objęta każda sprzedaż na rzecz tych podmiotów. Oznacza to, że podatnik powinien dysponować gotową do użytku kasą rejestrującą nie później niż w momencie rozpoczęcia sprzedaży na rzecz tych osób.

Na podstawie art. 111 ust. 8 Ustawy o VAT wydane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454 z późn. zm.).

W par. 2 i par. 3 tego Rozporządzenia określone zostały zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jak jednak wynika z par. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a) tego Rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w par. 2 i par. 3, nie stosuje się m.in. w przypadku przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji (z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia do tego Rozporządzenia).

Z uwagi na fakt, iż przedmiotem działalności Spółki jest autokarowy przewóz osób, w odniesieniu do Spółki zastosowanie znajduje wspomniany par. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a) tego Rozporządzenia, który wyłącza możliwość stosowania przez Spółkę jakichkolwiek zwolnień z obowiązku ewidencjonowania określonych w tym Rozporządzeniu w odniesieniu do świadczonych przez Spółkę usług autokarowego przewozu osób.

Tym samym, momentem powstania po stronie Spółki obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest pierwsza sprzedaż usług autokarowego przewozu osób dokonana przez Spółkę na rzecz tych osób.

Biorąc pod uwagę fakt, iż pierwsza sprzedaż usług autokarowego przewozu osób dokonana przez Spółkę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych miała miejsce w dniu 18 czerwca 2018 r., zaś Spółka rozpoczęła ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w tym właśnie dniu, należy stwierdzić, że na gruncie przedstawionego stanu faktycznego spełniony został warunek, o którym mowa w par. 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MF, tj. rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nastąpiło nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać.

Przechodząc natomiast do warunku określonego w par. 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MF, tj. „złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania”, należy zauważyć, że regulacja ta wymaga, aby:

 • zgłoszenie zostało złożone przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
 • zgłoszenie zostało złożone przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego,
 • zgłoszenie miało formę pisemną,
 • zgłoszenie zawierało następujące informacje: o liczba kas rejestrujących, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania, oraz o miejsce (adres) ich używania.

Należy przy tym zauważyć, że ulga z tytułu zakupu kasy dotyczy tylko kas zgłoszonych przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania (powstania obowiązku). Jeśli zatem podatnik zgłosi daną kasę rejestrującą nie później niż z momentem powstania obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przy spełnieniu pozostałych warunków, ulga ta mu przysługuje, nawet jeśli podatnik zamierza (planuje) wykorzystywać daną kasę rejestrującą dopiero w przyszłości (tj. po dniu powstania obowiązku ewidencjonowania).

Potwierdza to następujące stanowisko zaprezentowane przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 lutego 2013 r. (sygn. I FSK 494/12): „Jeśli jednak podatnik w pierwszym terminie powstania obowiązku podatkowego zakupi większą ilość kas, które zgłosi, będzie mu przysługiwała ulga na wszystkie zakupione kasy.” Podobnie w glosie aprobującej do tego orzeczenia autorstwa R. Styczyńskiego (źródło: LEX/el. 2014) stwierdzono, że „(...) ulgą nie są objęte kasy kupowane w przypadku niezaplanowanego (w dniu rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących) rozszerzenia działalności czy też, przykładowo, gdy kasy są kupowane w celu wymiany starych modeli na nowe.

Analogiczny pogląd zaprezentował również Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 21 stycznia 2009 r. (sygn. I SA/Wr 1232/08), stwierdzając, iż „zastosowanie ulgi z tytułu nabycia kas, przy zakupie w okresie późniejszym każdej następnej kasy rejestrującej, może mieć miejsce tylko wtedy, gdy kasy te wynikają ze złożonego naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia o liczbie kas i miejscu ich używania, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania.

Odnosząc ww. warunki do przedstawionego na wstępie stanu faktycznego (oraz zdarzenia przyszłego) Spółka pragnie odnotować, iż:

 • Zawiadomienie zostało złożone przez Spółkę do Organu,
 • Zawiadomienie zostało złożone do Organu w dniu 13 czerwca 2018 r., a więc przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego (tj. przed 18 czerwca 2018 r.),
 • Zawiadomienie miało formę pisemną,
 • Zawiadomienie zawierało następujące informacje: o liczba kas rejestrujących, które Spółka zamierza stosować do ewidencjonowania (10 kas rejestrujących + 181 kas rejestrujących, co daje łącznie liczbę 191 kas rejestrujących), o dokładne miejsce (adres) ich używania.

W związku z powyższym, przesłankę wymienioną w par. 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MF należy również uznać za spełnioną na gruncie rozpatrywanego stanu faktycznego (oraz zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca wskazał również, że Spółka posiada (dotyczy 10 kas rejestrujących już wykorzystywanych), odpowiednio będzie w posiadaniu (dotyczy 181 kas rejestrujących, których zastosowanie do ewidencjonowania sprzedaży nastąpi w 2018 r.), dowodów zapłaty całej należności za zakupione kasy rejestrujące. Tym samym, ostatni z ww. warunków jest (odpowiednio będzie) również spełniony.

Biorąc pod uwagę przedstawioną powyżej argumentację, Spółka wyraża przekonanie, że na gruncie przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego spełnione zostały warunki do odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowanej na zakup każdej kas rejestrujących zgłoszonych w Zawiadomieniu w wysokości określonej w przepisie art. 111 ust. 4 Ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przez sprzedaż, w myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Należy wskazać, że stosownie do zapisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 111 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jak wynika z powyższego przepisu, odliczenie (ulga) przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania. Przepis ten stanowi bowiem o ulgach przysługujących przy zakupie kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania.

Zatem, ustawodawca utożsamia dzień rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem powstania obowiązku ewidencjonowania. Art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, stosuje tryb warunkowy i odnosi się do podatników, którzy wcześniej nie byli obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotów i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 111 ust. 6a ustawy o VAT kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej powinna posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W tym miejscu należy podkreślić, że kwestia odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej została szczegółowo uregulowana przepisami aktów wykonawczych do ustawy o VAT.

W obecnym stanie prawnym obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 163).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, zwanego dalej „odliczeniem”, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

 1. złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;
 2. rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej „potwierdzeniem”;
 3. posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Stosownie do § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Cytowane wyżej przepisy wskazują, że ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej, przysługuje podatnikowi w sytuacji, gdy m.in. złoży on naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemne zgłoszenie o liczbie przewidywanych stanowisk kasowych wraz z podaniem miejsca instalacji kasy.

Z powołanych przepisów wynika, że ulga przysługuje tylko przy zakupie kas rejestrujących w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania.

Powyższe oznacza, że nabycie - po dacie powstania obowiązku ewidencjonowania (lub w związku z dobrowolnym rozpoczęciem ewidencjonowania) - kolejnych kas (które nie zostały wymienione w pisemnym zgłoszeniu) nie uprawnia podatnika do skorzystania z ustanowionej ulgi. Odnosi się to także do sytuacji, w której podatnik dokonuje rozszerzenia działalności, w związku z czym instalowane są nowe kasy, które są kasami nabytymi już po dniu powstania obowiązku ewidencjonowania (lub w związku z dobrowolnym rozpoczęciem ewidencjonowania), a także w sytuacji nabycia kas w celu wymiany starych modeli na nowe.

Zatem ulga z tytułu zakupu kas rejestrujących dotyczy tylko kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania, czyli prawo do skorzystania z ww. ulgi jest prawem przysługującym podatnikowi jednorazowo w trakcie jego działalności gospodarczej

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Spółka) jest czynnym podatnikiem podatku VAT, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług autokarowego przewozu osób na terytorium Polski. Sprzedaż Spółki realizowana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, rozpoczęta z dniem 18 czerwca 2018 r., jest w każdym przypadku ewidencjonowana na kasach rejestrujących o zastosowaniu specjalnym przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego. W dniu 13 czerwca 2018 r. Spółka złożyła do Organu Zawiadomienie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które Spółka zamierza stosować do tego ewidencjonowania. Złożenie Zawiadomienia nastąpiło przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W Zawiadomieniu Spółka poinformowała Organ, że z dniem 18 czerwca 2019 r. rozpoczyna ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu 10 kas rejestrujących (w tym 0 kas rezerwowych), przy czym pismem z dnia 21 czerwca 2018 r. Spółka złożyła do Organu sprostowanie oczywistej pomyłki w dacie podanej w Zawiadomieniu, wskazując, iż rozpoczęcie ewidencjonowania miało nastąpić w dniu 18 czerwca 2018 r. (pomyłka w roku). W Zawiadomieniu Spółka podała dokładne miejsce (adres), w którym znajdować się będą wspomniane 10 kas rejestrujących. Kasy te zostały zakupione i zafiskalizowane przed dniem 18 czerwca 2018 r. (tj. przed dniem powstania obowiązku stosowania kas rejestrujących przez Spółkę). Kasy te są wykorzystywane przez Spółkę do ewidencjonowania sprzedaży usług Spółki prowadzonej za pośrednictwem serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej udostępnianej klientom, przy czym początkowo Spółka zamierzała wykorzystywać przedmiotowe kasy rejestrujące również do ewidencjonowania sprzedaży prowadzonej stacjonarnie (tj. w punkcie sprzedaży Spółki, lokalach agentów oraz w autokarach partnerów) poprzez zdalne i automatyczne przeprowadzenie czynności ewidencji sprzedaży na kasach rejestrujących znajdujących się w siedzibie Spółki bądź u podwykonawcy usług utrzymania kas rejestrujących. Spółka poinformowała również Organ w Zawiadomieniu o planach rozpoczęcia ewidencjonowania w roku 2018 przy zastosowaniu dodatkowych 181 kas rejestrujących (w tym 0 kas rezerwowych) podając jednocześnie miejsce ich używania (w odniesieniu do kas przenośnych Spółka podała dokładny adres swojej siedziby). Z przyczyn technicznych związanych z koniecznością zintegrowania aplikacji (oprogramowania) wykorzystywanej do sprzedaży usług Spółki z kasami rejestrującymi o zastosowaniu specjalnym Spółka nie mogła rozpocząć ewidencjonowania przy zastosowaniu wspomnianych 181 kas rejestrujących z dniem 18 czerwca 2018 r. Jak tylko aplikacja zostanie dostosowana do pracy z tzw. bileterkami, Spółka rozpocznie sprzedaż swoich usług z wykorzystaniem zgłoszonych w Zawiadomieniu 181 kas rejestrujących (Spółka zakłada, iż nastąpi to jeszcze w 2018 r.). Okoliczność ta nie powoduje naruszenia przez Spółkę obowiązujących terminów rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących, gdyż kanały dystrybucji, w których mają być wykorzystywane wspomniane 181 kas rejestrujących, nie zostały jeszcze uruchomione z uwagi na wspomniane problemy natury technicznej. Wskazane kasy rejestrujące zostały nabyte (dotyczy 10 kas rejestrujących już wykorzystywanych) oraz będą nabyte (dotyczy 181 kas rejestrujących, których zastosowanie do ewidencjonowania sprzedaży nastąpi w 2018 r.) w okresie, kiedy kasy te były (odpowiednio będą) objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a Ustawy o VAT oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać. Ponadto, Spółka jest (dotyczy 10 kas rejestrujących już wykorzystywanych), odpowiednio będzie (dotyczy 181 kas rejestrujących, których zastosowanie do ewidencjonowania sprzedaży nastąpi w 2018 r.), w posiadaniu dowodów zapłaty całej należności za zakupione kasy rejestrujące.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą spełnienia warunków do odliczenia od podatku VAT należnego kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych w Zawiadomieniu w wysokości określonej w przepisie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie narusza On obowiązujących terminów rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących, gdyż kanały dystrybucji, w których mają być wykorzystywane ww. 181 kas rejestrujących, nie zostały jeszcze uruchomione z uwagi na wspomniane problemy natury technicznej.

Po analizie przedstawionego we wniosku opisu sprawy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawca w niniejszej sprawie będzie spełniał wymagania warunkujące skorzystanie z prawa do odliczenia kwot wydanych na zakup wszystkich kas rejestrujących, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Wnioskodawca bowiem wskazał, że w dniu 13 czerwca 2018 r. złożył do Organu Zawiadomienie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które zamierza stosować do ewidencjonowania. Wnioskodawca złożył Zawiadomienie przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W Zawiadomieniu Wnioskodawca poinformował Organ, że z dniem 18 czerwca 2018 r. (po sprostowaniu oczywistej pomyłki w roku) rozpoczyna ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu 10 kas rejestrujących. Kasy te zostały zakupione i zafiskalizowane przed dniem 18 czerwca 2018 r., tj. przed dniem powstania obowiązku stosowania kas rejestrujących przez Wnioskodawcę.

Ponadto, Wnioskodawca rozpocznie również sprzedaż swoich usług z wykorzystaniem zgłoszonych w ww. Zawiadomieniu 181 kas rejestrujących (Spółka zakłada, że nastąpi to jeszcze w 2018 r.). Zakupione i wykorzystywane już 10 kas rejestrujących oraz planowany zakup 181 kas rejestrujących (których zastosowanie do ewidencjonowania sprzedaży nastąpi w 2018 r.) zostały nabyte w okresie, kiedy kasy te były (odpowiednio będą) objęte ważnym potwierdzeniem, zgodnie z którym spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać. Ponadto, Wnioskodawca jest (dotyczy 10 kas rejestrujących już wykorzystywanych), odpowiednio będzie (dotyczy 181 kas rejestrujących, których zastosowanie do ewidencjonowania sprzedaży nastąpi w 2018 r.), w posiadaniu dowodów zapłaty całej należności za zakupione kasy rejestrujące.

Tym samym stwierdzić należy, że w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca spełnia warunki określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup wszystkich kas rejestrujących wskazanych w Zawiadomieniu oraz nabył prawo do odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT na zakup wszystkich zgłoszonych kas rejestrujących.

Jednocześnie wskazać należy, że realizacja tego prawa może nastąpić w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym, stosownie do zapisu § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Należy zauważyć, że wskazane wyżej przepisy jednoznacznie wskazują, że ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej przysługuje podatnikowi w sytuacji, gdy rozpocznie ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w obowiązującym terminie. Dlatego też, skoro Wnioskodawca rozpocznie sprzedaż swoich usług z wykorzystaniem zgłoszonych w Zawiadomieniu 181 kas rejestrujących (Spółka zakłada, że sprzedaż ta nastąpi w 2018 r.), to wówczas możliwość realizacji ulgi na zakup poszczególnych kas nastąpi najwcześniej w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca rozpocznie ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego na poszczególnych kasach.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 • stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.