0114-KDIP1-3.4012.233.2018.2.ISZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług na kasie rejestrującej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2018 r. (data wpływu 7 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług na kasie rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług na kasie rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca D. sp. z o.o. (dalej też jako: Spółka lub D.), jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż urządzeń klimatyzacyjnych. Spółka planuje w chwili obecnej uzupełnienie oferty i rozpoczęcie działalności w zakresie sprzedaży dodatkowego pakietu usług dla swoich urządzeń za pomocą Portalu.

Portal umożliwia użytkownikowi urządzenia D., który zarejestrował swoją instalację na portalu zakup przez Internet usługi lub pakietu usług. Planowanymi przez firmę D. usługami podlegającymi sprzedaży poprzez portal są przedłużone gwarancje na urządzenia oraz pakiety przeglądów/konserwacji.

Użytkownikami portalu są zarejestrowani instalatorzy oraz właściciele instalacji klimatyzacji - mogą to być zarówno osoby fizyczne jak i firmy posiadające instalację klimatyzacji D. Instalacja może zostać zarejestrowana przez instalatora lub użytkownika końcowego.

Zarejestrowany użytkownik instalacji (właściciel, którego dane: imię nazwisko adres), zarejestrowane będą w systemie) będzie miał możliwość między innymi, zakupu usług dla swojego urządzenia poprzez portal. Usługami tymi będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług usługi w postaci przedłużonej gwarancji oraz pakietów przeglądów konserwacyjnych. Przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454), bezwzględnie podlegające ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej.

Po wybraniu pakietu dostępnego dla danej instalacji użytkownik zostanie przekierowany na stronę płatności, gdzie do wyboru ma możliwość płatności kartą . Po dokonaniu płatności kartą D. otrzymuje informację mailową o zakupionej usłudze, informacja ta będzie także widoczna na portalu, na indywidualnym koncie użytkownika. Zamówienie i płatność musi ponadto zostać zarejestrowane w systemie dla potrzeb rozpoznania zobowiązań podatkowych w CIT i VAT - obecnie ręcznie, docelowo rejestracja będzie automatyczna i wystawiona będzie każdorazowo faktura. Po wykonaniu usługi protokół zostanie zapisany przez instalatora na koncie danej instalacji.

Wątpliwości Spółki budzi kwestia konieczności fiskalizacji na kasie rejestrującej zakupu usługi dokonywanego za pośrednictwem Portalu przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w przypadku, gdy osoba ta dokonuje płatności za usługę za pomocą karty płatniczej , a dane dotyczące osoby nabywcy są Spółce znane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w omawianym stanie faktycznym istnieje obowiązek fiskalizacji na kasie rejestrującej zakupu usługi, dokonywanego za pośrednictwem Portalu, przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w przypadku, gdy osoba ta dokonuje płatności za usługę za pomocą karty płatniczej ?

Zdaniem Wnioskodawcy,

W ocenie Spółki w omawianym stanie faktycznym nie istnieje obowiązek fiskalizacji na kasie rejestrującej zakupu usługi dokonywanego za pośrednictwem Portalu przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w przypadku, gdy osoba ta dokonuje płatności za usługę za pomocą karty płatniczej.

W ocenie Spółki w tym stanie rzeczy Spółka otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem banku (na rachunek bankowy podatnika), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę posiadanych przez Spółkę jednoznacznie wynikać będzie, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Spółka będzie w każdym momencie systemowo w stanie zidentyfikować kto i za jaką usługę dokonał płatności o określonej wartości. W tym stanie rzeczy zastosowanie znajdzie zwolnienie, o którym mowa w poz. 39 załącznika do Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlegają co do zasady ewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej (fiskalnej). Zgodnie bowiem z art. 111 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących do końca 2018 r. reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454), zwane dalej także rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu - do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Stosownie do zapisu § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).

W poz. 39 tego załącznika uregulowano, iż zwolnieniu od ewidencjonowania podlega „Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła”.

Zastosowanie tego zwolnienia wymaga łącznego spełnienia trzech warunków:

  1. świadczenie usług ma miejsce na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  2. zapłata za świadczone usług ma miejsce za pośrednictwem banku na rachunek bankowy podatnika,
  3. z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła ta zapłata.

Warunek z pkt a) będzie spełniony, ponieważ jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, świadczenie usług, których dotyczy pytanie, będzie miało miejsce na rzecz użytkowników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. W przedmiotowym stanie faktycznym zarejestrowany użytkownik instalacji - osoba fizyczna będąca właścicielem instalacji/urządzenia identyfikowana poprzez dane zarejestrowane w systemie (imię nazwisko, adres), będzie dokonywała zakupu usług dla swojego urządzenia poprzez portal. Usługami tymi będą przedłużone gwarancje oraz pakiety przeglądów konserwacyjnych.

Jeżeli idzie o warunek z pkt b), to będzie on także spełniony; po wybraniu pakietu dostępnego dla danej instalacji użytkownik zostanie przekierowany na stronę płatności gdzie do wyboru ma możliwość płatności kartą , a płatność w efekcie finalnym dokonana zostanie na rachunek Spółki.

Warunek „otrzymania w całości zapłaty za wykonaną czynność za pośrednictwem banku (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem)”, jest w tym stanie rzeczy spełniony.

Potwierdza to w sposób jednoznaczny nie tylko wykładnia językowa, lecz również historyczna w tym zakresie. Ustawodawca do końca 2014 r. w obowiązującym wówczas rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2012, poz. 1382) w poz. 36 i poz. 37 załącznika do rozporządzenia, których zakres przedmiotowy był analogiczny do obecnych poz. 38 i 39, zawarł zastrzeżenie, że czynności sprzedaży usług na odległość oraz dostawy towarów w systemie wysyłkowym mogły korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie rejestrującej pod warunkiem, że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem).

Do końca 2014 r. zakres zwolnienia ww. czynności również powodował kontrowersje, głównie ze względu na wskazanie, że kupujący zapłatę musiał dokonać m.in. za pośrednictwem banku. Uważano, że przy płatnościach kartą kupujący jedynie używał instrumentu płatniczego przy zapłacie, natomiast nie dokonywał zapłaty za pośrednictwem banku. Gdyby bowiem miał dokonać zapłaty za pośrednictwem banku musiałby samodzielnie dokonać przelewu, a ten przy płatności kartą płatniczą nie był realizowany.

Dlatego też ministerstwo finansów projektując nowe rozporządzenie obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. zaproponowało, aby zwrot: „zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem ...” zastąpić „zwrotem: „dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem...”. Nowa wersja przepisu została wprowadzona do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 2015 r. i obwiązuje w kolejnych rozporządzeniach, w tym także w rozporządzeniu na 2018 r. Porównanie obu zwrotów wskazuje, że w przepisach obowiązujących do końca 2014 r. kupujący sam musiał zrealizować przelew, natomiast w przepisach obowiązujących od 2015 r., również obecnie, kładzie się nacisk na sposób otrzymania zapłaty niezależnie w jaki sposób zapłata ta została zrealizowana przez kupującego.

Również ministerstwo finansów w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia obowiązującego od 2015 r. wskazało, że zmiana zapisu w poz. 37 i 38 załącznika została dokonana „w celu uwzględnienia możliwości wystąpienia różnych form płatności z tytułu świadczenia usług lub dostawy towarów w systemie wysyłkowym i objęcia ich zwolnieniem pod warunkiem, że świadczący usługę lub dokonujący dostawy towaru otrzyma zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej”.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że od 2015 r. zapłata kartą płatniczą daje w takich sytuacjach możliwość skorzystania ze zwolnienia przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Jak bowiem wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 19 maja 2015 r. znak IPPP2/4512-128/15-6/RRw odniesieniu do płatności (...) przy użyciu karty płatniczej, które będą dokonywane za pośrednictwem firmy lub firm oferujących usługi płatnicze Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznania, że została dokonana za pośrednictwem banku”.

W rzeczonej interpretacji organ podkreślił także, że za uznaniem, iż płatność kartą kredytową/ debetową spełnia przesłankę uznania jej za dokonaną za pośrednictwem banku przemawia także wykładnia celowościowa, gdyż „obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana”. Za takim poglądem opowiedzieli się także m.in.: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja indywidualna z dnia 31 grudnia 2015 r., znak IBPP3/4512-722/15/BJ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja indywidualna z dnia 15 lipca 2016 r., znak IPPP2/4512-402/16-2/MT) oraz organ (interpretacja indywidualna z dnia 29 marca 2017 r. sygn. 1462-IPPP2.4512.73.2017.1.JO).

W interpretacji indywidualnej z 29 marca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 1462- IPPP2.4512.73.2017.1.JO, uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, w którym czytam, że „spółka stoi na stanowisku, że również w przypadku wprowadzenia nowych możliwości uregulowania należności, tj.: bezpośrednim przelewem środków na rachunek Spółki, za pośrednictwem systemu płatniczego PayU, za pobraniem przez kuriera lub operatora pocztowego, a także poprzez ściągnięcie środków z karty debetowej lub kredytowej Klientów i przekazania ich na rachunek bankowy Wnioskodawcy nadal będzie miała prawo do nieewidencjonowania sprzedaży towarów na rzecz Klientów w Polsce przy pomocy kas rejestrujących.

Takie samo zdanie w tej sprawie zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 23 lutego 2017 r., sygn. IPPP2/4512-3-31/15-4/IZ, mianowicie: „(...) w przypadku, gdy płatność z tytułu sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej następuje w całości za pomocą karty płatniczej, a z ewidencji i dowodów posiadanych przez Spółkę dokumentujących te transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła - to w zakresie tych czynności (...) Spółka może/będzie mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w tym wystawiania i wydawania paragonów fiskalnych (...).

Podobnie w interpretacji z dnia 1 lutego 2018 r. nr 0115-KDIT1-1.4012.867.2017.1.AJ dotyczącej rozporządzenia na 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał zapłatę dokonaną: w formie bezpośredniego przelewu środków na rachunek bankowy, w formie płatności kartą kredytową/debetową, za pośrednictwem systemu płatniczego PayU, za pobraniem przez kuriera lub operatora pocztowego za umożliwiającą skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w poz. 38 i 39 obowiązującego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Warunek z pkt c) także będzie spełniony; po dokonaniu płatności kartą D. otrzymuje bowiem informację mailową o zakupionej usłudze, informacja ta będzie także widoczna na portalu, na indywidualnym koncie użytkownika. Zamówienie i płatność musi ponadto zostać zarejestrowane w systemie dla potrzeb rozpoznania zobowiązań podatkowych w CIT i VAT - obecnie ręcznie, docelowo rejestracja będzie automatyczna i wystawiona będzie każdorazowo faktura. Po wykonaniu usługi protokół zostanie zapisany przez instalatora na koncie danej instalacji. Powyższy sposób rejestracji zapłaty kartą w systemie Portalu oraz systemie pełniącym role systemu finansowo-księgowego nakazuje uznać, iż z ewidencji i dowodów posiadanych przez D. a dokumentujących zapłatę, jednoznacznie wynikać będzie, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą o VAT”, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Pojęcie sprzedaży zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 22 ustawy, zgodnie z którym pod pojęciem sprzedaży rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Przy czym, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast w świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r., poz. 2454) zwane dalej „rozporządzeniem”, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

W myśl § 2 ust. 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

W poz. 39 załącznika do rozporządzenia, jako czynność korzystającą ze zwolnienia, wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Przy czym zgodnie z zapisem § 4 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług wymienionych w tym przepisie.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczenia usług może mieć charakter podmiotowy, przedmiotowy lub podmiotowo-przedmiotowy. Jednakże w każdym przypadku, zwolnienie to nie ma zastosowania w sytuacji świadczenia usług, które zostały wymienione w § 4 ww. rozporządzenia.

Zatem, aby podatnik miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 39 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • zapłata za usługę musi być dokonana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem);
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana;
  • przedmiotem dostawy nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Podkreślić należy, że powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tzn., że dotyczy konkretnych czynności. Wykonywanie przez podatnika czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia wyklucza możliwość zastosowania przez niego zwolnień określonych w § 2 i § 3 rozporządzenia.

W opisanym we wniosku zdarzeniu Wnioskodawca, czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług, planuje rozpoczęcie działalności w zakresie sprzedaży dodatkowego pakietu usług dla swoich urządzeń za pomocą Portalu. Portal umożliwia użytkownikowi urządzenia D. , który zarejestrował swoją instalację na portalu Stand by me zakup przez Internet usługi lub pakietu usług. Planowanymi przez firmę D. usługami podlegającymi sprzedaży poprzez portal są przedłużone gwarancje na urządzenia oraz pakiety przeglądów/konserwacji. Użytkownikami portalu są zarejestrowani instalatorzy oraz właściciele instalacji klimatyzacji - mogą to być zarówno osoby fizyczne jak i firmy posiadające instalację klimatyzacji D. Instalacja może zostać zarejestrowana przez instalatora lub użytkownika końcowego.

Zarejestrowany użytkownik instalacji (właściciel, którego dane: imię, nazwisko, adres, zarejestrowane będą w systemie) będzie miał możliwość między innymi, zakupu usług dla swojego urządzenia poprzez portal. Usługami tymi będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług, usługi w postaci przedłużonej gwarancji oraz pakietów przeglądów konserwacyjnych. Przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454), bezwzględnie podlegające ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej.

Po wybraniu pakietu dostępnego dla danej instalacji użytkownik zostanie przekierowany na stronę płatności gdzie do wyboru ma możliwość płatności kartą . Po dokonaniu płatności kartą D. otrzymuje informację mailową o zakupionej usłudze, informacja ta będzie także widoczna na portalu, na indywidualnym koncie użytkownika. Zamówienie i płatność musi ponadto zostać zarejestrowane w systemie dla potrzeb rozpoznania zobowiązań podatkowych - obecnie ręcznie, docelowo rejestracja będzie automatyczna. Po wykonaniu usługi protokół zostanie zapisany przez instalatora na koncie danej instalacji.

Wnioskodawca we wniosku wskazał też, że w tym stanie rzeczy Spółka otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem banku (na rachunek bankowy podatnika), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę posiadanych przez Spółkę jednoznacznie wynikać będzie, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Spółka będzie w każdym momencie systemowo w stanie zidentyfikować kto i za jaką usługę dokonał płatności o określonej wartości.

Wątpliwości Spółki budzi kwestia konieczności fiskalizacji na kasie rejestrującej zakupu usługi dokonywanego za pośrednictwem Portalu przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w przypadku, gdy osoba ta dokonuje płatności za usługę za pomocą karty płatniczej , a dane dotyczące osoby nabywcy są Spółce znane.

Z uwagi na przedstawiony opis zdarzenia oraz obowiązujące przepisy prawa, należy stwierdzić, że przedmiotowej sprawie, zostały spełnione łącznie wszystkie warunki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej dokonywanej przez Wnioskodawcę sprzedaży usług których przedmiotem są przedłużone gwarancje na urządzenia oraz pakiety przeglądów/konserwacji, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 39 załącznika do rozporządzenia.

Wnioskodawca wskazuje, że przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, bezwzględnie podlegające ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej. Przy czym, zakupów dokonywać będzie zarejestrowany użytkownik instalacji, tj. właściciel, którego dane: imię, nazwisko, adres zarejestrowane będą w systemie. Portal umożliwia użytkownikowi urządzenia D. , który zarejestrował swoją instalację na portalu zakup przez internet usługi lub pakietu usług.

W opisanym zdarzeniu, jak wskazuje Spółka, po wybraniu pakietu dostępnego dla danej instalacji użytkownik zostanie przekierowany na stronę płatności gdzie do wyboru ma możliwość płatności kartą , a płatność w efekcie finalnym dokonana zostanie na rachunek Spółki.

Wskazać należy, że przy płatności kartą płatniczą, kwota zapłaty zostaje przetransferowana z rachunku właściciela karty (nabywcy usługi) na rachunek odbiorcy płatności (Spółki), a płatność jest dokonywana za pośrednictwem podmiotu zajmującego się procesowaniem płatności oraz podmiotu akceptującego płatność. Zatem, w opisanym we wniosku zdarzeniu, w sytuacji, gdy użytkownik (nabywca usługi) zostanie przekierowany na stronę płatności, gdzie do wyboru ma możliwość płatności kartą i dokona on w takiej formie zapłaty, wówczas Spółka otrzymuje w całości zapłatę za transakcję za pośrednictwem banku, na swój rachunek bankowy.

Wobec tego, również warunek otrzymania w całości zapłaty za wykonaną czynność za pośrednictwem banku (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem) - jest w tym stanie rzeczy spełniony.

Wnioskodawca we wniosku jednoznacznie wskazał, że jedynie zarejestrowany użytkownik instalacji (właściciel, którego dane: imię, nazwisko, adres, zarejestrowane będą w systemie) będzie miał możliwość nabycia dodatkowego pakietu usług (tj. usługi w postaci przedłużonej gwarancji oraz pakietów przeglądów/konserwacji) dla swoich urządzeń za pomocą Portalu. Przy czym, zamówienie i płatność musi ponadto zostać zarejestrowane w systemie. Po wykonaniu usługi protokół zostanie zapisany przez instalatora na koncie danej instalacji. Jednocześnie Wnioskodawca we wniosku podkreśla, że z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę posiadanych przez Spółkę jednoznacznie wynikać będzie, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Spółka będzie w każdym momencie systemowo w stanie zidentyfikować kto i za jaką usługę dokonał płatności o określonej wartości.

W konsekwencji, należy stwierdzić, że w opisanym we wniosku zdarzeniu, również został spełniony warunek mówiący o tym, że posiadanych przez Spółkę ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę za nabywane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, za pomocą portalu, usługi Wnioskodawcy, jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności zapłata ta dotyczyła.

Zatem, mając na uwadze powyższy opis zdarzenia oraz przytoczone przepisy wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie ma obowiązku fiskalizacji na kasie rejestrującej zakupu dodatkowej usługi w postaci przedłużonej gwarancji, pakietów przeglądów/konserwacji, dokonywanego za pośrednictwem Portalu, przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w przypadku, gdy osoba ta dokonuje płatności za usługę za pomocą karty płatniczej.

Spółka, w opisanym we wniosku zdarzeniu, w zakresie w jakim dokonuje sprzedaży poprzez portal dodatkowego pakietu usług, których przedmiotem są przedłużone gwarancje na urządzenia oraz pakiety przeglądów/konserwacji – ma prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, stosownie do pkt 39 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r., poz. 2454) w związku z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia i art. 111 ust. 8 ustawy o VAT.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.