0114-KDIP1-3.4012.120.2018.1.MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2018 r. (data wpływu 14 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z o.o. (dalej jako „Spółka” lub „Wnioskodawca”) prowadzi za pośrednictwem Internetu, cyfrową dystrybucję licencji na korzystanie z gier wideo do prywatnego użytku (dalej jako „Cyfrowa Dystrybucja Gier”), których odbiorcą są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej z całego świata, w tym również osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako „Klienci”).

Dodatkowo Spółka prowadzi na rzecz Klientów cyfrową dystrybucję treści elektronicznych polegającą na dostarczaniu dodatkowych elektronicznych treści w ramach gier typu free2play (dalej jako „Cyfrowa Dystrybucja Treści”). Cyfrowa Dystrybucja Gier oraz Cyfrowa Dystrybucja Treści są dedykowane różnym platformom sprzętowym np. PC i MAC. Dostarczenie gier wideo oraz treści elektronicznych do Klienta następuje poprzez pobranie plików/danych z platformy internetowej, po uprzednim dokonaniu 100% płatności za złożone zamówienie. Klienci dokonujący zakupu będą dokonywać płatności m.in. kartą płatniczą, systemem płatności typu prepaid (np. Paysafecard) lub za pośrednictwem systemów płatności internetowych udostępnianych Klientom przez platformy takie jak PayPal. Procesowanie płatności odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów-agentów rozliczeniowych (dalej jako „Pośrednik”) umożliwiających podmiotom gospodarczym przyjmowanie płatności, w szczególności bezgotówkowych, dokonywanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych. Środki te są gromadzone na koncie Pośrednika, z którym Wnioskodawca zawarł umowę na świadczenie usług związanych ze zbieraniem płatności od Klientów. Pośrednik zobowiązany jest dokonywać przelewu zebranych środków na konto Wnioskodawcy. Spółka, na koniec każdego dnia, ale nie rzadziej niż raz w tygodniu, ma możliwość pobrania sumarycznego zestawienia zebranych płatności za gry wideo/treści elektroniczne nabywane przez Klientów.

Transakcja z wykorzystaniem systemów płatności odbywa się w następujący sposób:

 • wybór gry wideo/treści elektronicznej przez Klienta,
 • wybór metody płatności spośród kilku form płatności przez Klienta,
 • przekierowanie Klienta na stronę, na której może dokonać płatności,
 • dokonanie płatności przez Klienta,
 • potwierdzenie dokonania wpłaty i powrót Klienta do serwisu,
 • możliwość pobrania gry wideo/treści elektronicznej z platformy internetowej,
 • wpływ środków na konto Pośrednika.

Z wpłat dokonanych przez Klientów, które zostaną przekazane bezpośrednio od Pośrednika, jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji ona dotyczy oraz na czyją rzecz została dokonana (tj. numer zamówienia, kwota zamówienia, data i waluta zamówienia oraz sposób płatności).

Co więcej, Spółka będzie posiadała dowody dokumentujące zapłatę za gry wideo lub treści elektroniczne, w postaci raportów otrzymywanych za każdy dzień roboczy, ale nie rzadziej niż raz w tygodniu od Pośrednika (podmiotu odpowiedzialnego za zbieranie płatności). Przedmiotowe raporty wskazują wprost wszystkie transakcje, które miały miejsce w danym dniu. Zestawienie zawiera: ID płatności, które będzie bezpośrednio powiązane z ID zamówienia, kwotę zebranych środków, walutę w jakiej płatność została dokonana, datę zamówienia oraz datę zebrania środków. Na podstawie raportów wskazujących wszystkie zebrane środki Pośrednik cyklicznie wykonuje przelew na rzecz Spółki. Dowodem dokumentującym zapłatę za grę wideo/treść elektroniczną jest zapis w raporcie zebranych środków, zawierający indywidualny numer zamówienia (Order ID) z systemu Spółki potwierdzający, że płatność za daną transakcję została zebrana przez Pośrednika. Następnie Pośrednik dokonuje przelewu środków za wymienione transakcje na konto Spółki. Spółka prowadzi własną ewidencję, z której jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata. Po otrzymaniu raportu od Pośrednika, Spółka we własnym systemie dokonuje zestawienia wszystkich otwartych transakcji z plikiem wskazującym zebrane sumarycznie płatności. Do każdej transakcji przypisywane są na podstawie ID transakcji oraz Order ID szczegóły dotyczące płatności. Spółka prowadzi własną ewidencję wskazującą, kiedy dana płatność została otrzymana przez Pośrednika.

Zgodnie art. 2 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), dalej jako „Ustawa o VAT”, Cyfrowa Dystrybucja Gier i Cyfrowa Dystrybucja Treści przez Spółkę stanowi usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23 marca 2011, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 282/2011”.

Jednocześnie przedmiotem działalności Spółki nie będą usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a Ustawy o VAT, przez które uważa się usługi dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do użytkowania środków dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych, z uwzględnieniem art. 6a rozporządzenia 282/2011.

Zgodnie z powyższym opisem Cyfrowa Dystrybucja Gier i Cyfrowa Dystrybucja Treści na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej odbywa się na całym świecie. Wnioskodawca zwraca jednak uwagę, że przedmiotem niniejszego wniosku o wydanie interpretacji nie jest ujęcie podatkowe Cyfrowej Dystrybucji Gier i Cyfrowej Dystrybucji Treści w stosunku do osób posiadających stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Polski, czyli na terytorium Unii Europejskiej oraz poza terytorium Unii Europejskiej, ponieważ zgodnie z art. 28k Ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, więc usługi tego rodzaju nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Spółka otrzymała pozytywną interpretację podatkową odpowiadającą przedstawionemu stanowi faktycznemu w dniu 9 czerwca 2017 r. sygn. 0114-KDIP1-3.4012.128.2017.1.ISK. Jako, że ww. interpretacja, została wydana w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2016 r., poz. 2177), które przestało obowiązywać 31 grudnia 2017 r. i aktualnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2017 r., poz. 2454), które weszło w życie 1 stycznia 2018 r. - dalej jako „Rozporządzenie”, Spółka występuje ponownie z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej w oparciu o przepisy obowiązujące w obecnym stanie prawnym. Ponadto Spółka otrzymała także pozytywną interpretację podatkową zgodnie z powyższym stanem faktycznym w dniu 25 czerwca 2014 r. sygn. IPPP2/443-271/14-4/RR, która to została wydana w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2012 r., poz. 1382).

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o PDOP oraz zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku Cyfrowej Dystrybucji Gier i Cyfrowej Dystrybucji Treści na rzecz Klientów przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Spółka ma prawo do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w § 1 Rozporządzenia w związku z poz. 39 załącznika do Rozporządzenia?

Zdaniem Wnioskodawcy:

W przypadku Cyfrowej Dystrybucji Gier i Cyfrowej Dystrybucji Treści na rzecz Klientów przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Spółka ma prawo do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w § 1 Rozporządzenia w związku z poz. 39 załącznika do Rozporządzenia (tj. Spółka ma prawo rezygnacji z wystawiania paragonów fiskalnych), ponieważ płatność, dokonywana za pośrednictwem karty kredytowej, systemów płatności typu prepaid, internetowego systemu płatności typy: PayPal itd., jest przekazywana przez agenta rozliczeniowego na rachunek Spółki oraz są spełnione pozostałe warunki określone w poz. 39 załącznika do Rozporządzenia.

Uzasadnienie

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednakże w myśl przepisu § 2 ust. 1 Rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do Rozporządzenia.

Zgodnie natomiast z poz. 39 tego załącznika, zwolnione z obowiązku ewidencjonowania jest świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli:

 • zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w której jest członkiem);
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

W ocenie Spółki możliwość stosowania powyższego zwolnienia dotyczy również sytuacji, w której płatność jest realizowana poprzez systemy płatności internetowych. Aktualnie na rynku funkcjonują różne systemy płatności internetowych tworzone specjalnie do obsługi sprzedaży wysyłkowej w Internecie. Zdaniem Wnioskodawcy skorzystanie z możliwości przyjmowania płatności za pośrednictwem operatorów (agentów rozliczeniowych) obsługujących płatności elektroniczne, nawet w sytuacji, gdy rachunek bankowy Spółki uznawany będzie cyklicznie (np. raz w tygodniu), należy uznać za spełnienie warunków określonych w poz. 39 załącznika do Rozporządzenia.

Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, bowiem obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie przedmiotowego Rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym stanie faktycznym każda sprzedaż będzie możliwa do identyfikacji w postaci wpływu na konto Spółki w związku z wcześniejszą sprzedażą, a także przy pomocy prowadzonej przez Spółkę ewidencji sprzedaży. Podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie kwoty, które wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawcy można przypisać do konkretnych, oznaczonych transakcji.

W konsekwencji w przypadku dokonywania Cyfrowej Dystrybucji Gier i Cyfrowej Dystrybucji Treści na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (transakcje typu „A”) za pośrednictwem platformy internetowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy płatność za usługę dokonywana będzie za pośrednictwem operatorów (agentów rozliczeniowych), Wnioskodawca będzie miał możliwość rezygnacji z wystawiania paragonów fiskalnych.

Prawidłowość powyższego stanowiska została potwierdzona w licznych interpretacjach podatkowych wydawanych przez organy podatkowe w poprzednim stanie prawnym, przykładowo:

 • w interpretacji indywidualnej z dnia 6 listopada 2017 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.436.2017.1.ASZ);
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 3 kwietnia 2017 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0461-ITPP1.4512.128.2017.1.MN);
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 18 kwietnia 2016 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. 1061-IPTPP3.4512.103.2016.1.MWJ);
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 23 grudnia 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP2/4512-1055/15-3/RR);
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 27 maja 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPP1/4512-272/15/MN);
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 17 kwietnia 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP2/4512-109/15-4/KOM);
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 14 kwietnia 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP2/4512-19/15-4/IZ);
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 31 marca 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP2/443-1262/14-4/MM/BH).

Dodatkowo w poprzednim stanie prawnym Spółka otrzymała pozytywną interpretację podatkową w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego.

Należy zaznaczyć, że ww. interpretacje podatkowe, w tym również interpretacje podatkowe otrzymane przez Spółkę potwierdzają prawidłowość stanowiska prezentowanego przez Wnioskodawcę i mimo wejścia w życie nowego Rozporządzenia przepisy podatkowe regulujące kwestie związane z przedstawionym zdarzeniem przyszłym pozostają niezmienione.

Z uwagi na powyższe, Wnioskodawca uznaje, iż w związku z poz. 39 załącznika do Rozporządzenia obowiązującego od 1 stycznia 2017 r. Spółka będzie miała prawo do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, o którym mowa w § 1 Rozporządzenia w odniesieniu do transakcji przedstawionych w opisanym stanie faktycznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wskazano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy o VAT. W myśl ust. 1 ww. przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie szczególne dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. kwestie dotyczące zwolnień na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki korzystania ze zwolnienia reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r., poz. 2454).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Stosownie do § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

I tak w części II załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - w poz. 39 wskazano jako czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby zatem Wnioskodawca miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 39 załącznika, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • zapłata za wykonane świadczenie w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Niewystąpienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 39 ww. załącznika do rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy zapłata za świadczone usługi w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika. Wyrażenie „w całości” odnosi się do poszczególnych transakcji świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega świadczenie usługi, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest bowiem to, aby konkretna transakcja została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub poczty oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi za pośrednictwem Internetu, Cyfrową Dystrybucję Licencji na korzystanie z gier wideo do prywatnego użytku, których odbiorcą są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej z całego świata, w tym również osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Klienci). Dodatkowo Spółka prowadzi na rzecz Klientów Cyfrową Dystrybucję Treści elektronicznych polegającą na dostarczaniu dodatkowych elektronicznych treści w ramach gier typu free2play. Cyfrowa Dystrybucja Gier oraz Cyfrowa Dystrybucja Treści są dedykowane różnym platformom sprzętowym np. PC i MAC. Dostarczenie gier wideo oraz treści elektronicznych do Klienta następuje poprzez pobranie plików/danych z platformy internetowej, po uprzednim dokonaniu 100% płatności za złożone zamówienie. Klienci dokonujący zakupu będą dokonywać płatności m.in. kartą płatniczą, systemem płatności typu prepaid (np. Paysafecard) lub za pośrednictwem systemów płatności internetowych udostępnianych Klientom przez platformy takie jak PayPal. Procesowanie płatności odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów-agentów rozliczeniowych (Pośrednik) umożliwiających podmiotom gospodarczym przyjmowanie płatności, w szczególności bezgotówkowych, dokonywanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych. Środki te są gromadzone na koncie Pośrednika, z którym Wnioskodawca zawarł umowę na świadczenie usług związanych ze zbieraniem płatności od Klientów. Pośrednik zobowiązany jest dokonywać przelewu zebranych środków na konto Wnioskodawcy. Spółka, na koniec każdego dnia, ale nie rzadziej niż raz w tygodniu, ma możliwość pobrania sumarycznego zestawienia zebranych płatności za gry wideo/treści elektroniczne nabywane przez Klientów.

Transakcja z wykorzystaniem systemów płatności odbywa się w następujący sposób: wybór gry wideo/treści elektronicznej przez Klienta, wybór metody płatności spośród kilku form płatności przez Klienta, przekierowanie Klienta na stronę, na której może dokonać płatności, dokonanie płatności przez Klienta, potwierdzenie dokonania wpłaty i powrót Klienta do serwisu, możliwość pobrania gry wideo/treści elektronicznej z platformy internetowej oraz wpływ środków na konto Pośrednika. Z wpłat dokonanych przez Klientów, które zostaną przekazane bezpośrednio od Pośrednika, jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji ona dotyczy oraz na czyją rzecz została dokonana.

Spółka będzie posiadała dowody dokumentujące zapłatę za gry wideo lub treści elektroniczne, w postaci raportów otrzymywanych za każdy dzień roboczy, ale nie rzadziej niż raz w tygodniu od Pośrednika (podmiotu odpowiedzialnego za zbieranie płatności). Przedmiotowe raporty wskazują wprost wszystkie transakcje, które miały miejsce w danym dniu. Zestawienie zawiera: ID płatności, które będzie bezpośrednio powiązane z ID zamówienia, kwotę zebranych środków, walutę w jakiej płatność została dokonana, datę zamówienia oraz datę zebrania środków. Na podstawie raportów wskazujących wszystkie zebrane środki Pośrednik cyklicznie wykonuje przelew na rzecz Spółki. Dowodem dokumentującym zapłatę za grę wideo/treść elektroniczną jest zapis w raporcie zebranych środków, zawierający indywidualny numer zamówienia (Order ID) z systemu Spółki potwierdzający, że płatność za daną transakcję została zebrana przez Pośrednika. Następnie Pośrednik dokonuje przelewu środków za wymienione transakcje na konto Spółki. Spółka prowadzi własną ewidencję, z której jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata. Po otrzymaniu raportu od Pośrednika, Spółka we własnym systemie dokonuje zestawienia wszystkich otwartych transakcji z plikiem wskazującym zebrane sumarycznie płatności. Do każdej transakcji przypisywane są na podstawie ID transakcji oraz Order ID szczegóły dotyczące płatności. Spółka prowadzi własną ewidencję wskazującą, kiedy dana płatność została otrzymana przez Pośrednika.

Cyfrowa Dystrybucja Gier i Cyfrowa Dystrybucja Treści przez Spółkę stanowią usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011. Wnioskodawca wskazał też, że przedmiotem działalności Spółki nie będą usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a Ustawy o VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania zwolnienia, o którym mowa w § 1 Rozporządzenia w związku z pkt 39 załącznika do Rozporządzenia do Cyfrowej Dystrybucji Gier i Cyfrowej Dystrybucji Treści na rzecz Klientów przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W omawianej sprawie świadczenie przez Wnioskodawcę usług elektronicznych ma następować za pośrednictwem internetu, a klienci dokonujący zakupu usług będą dokonywać płatności, które to środki będą następnie gromadzone na koncie wyspecjalizowanych podmiotów - agentów rozliczeniowych (Pośredników). Płatności z tytułu sprzedaży usług elektronicznych na rzecz Wnioskodawcy będą dokonywane w całości przelewem bankowym za pośrednictwem Pośredników, przy czym Spółka będzie posiadała dowody dokumentujące zapłatę za gry wideo lub treści elektroniczne, w postaci raportów otrzymywanych za każdy dzień roboczy, ale nie rzadziej niż raz w tygodniu od Pośrednika. Przedmiotowe raporty będą wskazywać wprost wszystkie transakcje, które miały miejsce w danym dniu. Ponadto Spółka będzie prowadzić własną ewidencję, z której będzie jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata.

Zatem z powyższego wynika, że Spółka będzie posiadała dowody umożliwiające zidentyfikowanie transakcji, których dotyczy zapłata, a ponieważ płatności za usługi elektroniczne będą dokonywane przez Pośrednika w całości przelewem bankowym na konto Wnioskodawcy, to zostaną spełnione przesłanki pozwalające uznać, że płatności zostaną dokonane za pośrednictwem banku.

W konsekwencji należy stwierdzić, że przyjęty przez Wnioskodawcę sposób ewidencji sprzedaży usług elektronicznych (Cyfrowej Dystrybucji Gier i Cyfrowej Dystrybucji Treści) dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej posiadających miejsce zamieszkania na terytorium kraju spełnia przesłanki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących wynikające z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 39 ww. załącznika do rozporządzenia.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.