0113-KDIPT1-3.4012.927.2017.3.ALN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia ulgi na zakup kas rejestrujących, momentu rozpoczęcia tego odliczenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2017 r. (data wpływu 29 grudnia 2017 r.) uzupełnionym pismami z dnia 21 lutego 2018 r. (data wpływu 1 marca 2018 r.) oraz z dnia 26 lutego 2018 r. (data wpływu 9 marca 2018 r.) i z dnia 20 marca 2018 r. (data wpływu 27 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia ulgi na zakup kas rejestrujących,
 • momentu rozpoczęcia tego odliczenia

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia ulgi na zakup kas rejestrujących oraz momentu rozpoczęcia tego odliczenia.

Wniosek uzupełniono pismami z dnia 21 lutego 2018 r. (data wpływu 1 marca 2018 r.) oraz z dnia 26 lutego 2018 r. (data wpływu 9 marca 2018 r.) i z dnia 20 marca 2018 r. (data wpływu 27 marca 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. (ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniach wniosku)

Wnioskodawca (dalej również: Spółka) jest spółką osobową zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego od dnia 21 listopada 2017 r. Przedmiotem przeważającej działalności Wnioskodawcy, zgodnie z danymi ujawnionymi w rejestrze przedsiębiorców KRS, jest sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Spółka dokonała nadania listem poleconym, w listopadzie 2017 r., zgłoszenia statusu jako podatnika VAT czynnego. Zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R wpłynęło do urzędu skarbowego w dniu 4 grudnia 2017 r.

Spółka w miesiącu grudniu 2017 r. rozpoczęła sprzedaż towarów w ramach prowadzonej świątecznej akcji promocyjnej - kiermasz świąteczny. Sprzedaż ta podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących, przy czym jest to sytuacja, w której na Spółce po raz pierwszy ciąży obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przy użyciu kas rejestrujących. W tym celu Spółka zakupiła 35 (trzydzieści pięć) kas rejestrujących niezbędnych do ewidencjonowania sprzedaży. Nastąpiło to na początku grudnia 2017 r. Kasy zostały zgłoszone do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Kiermasz świąteczny miał miejsce w siedzibie Spółki i tu odbyła się sprzedaż na nowo zakupionych kasach fiskalnych.

Spółka posiada dowód zapłaty całości należności z tytułu zakupu wszystkich wskazanych kas rejestrujących. Spółka rozpoczęła ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w terminach obowiązujących przy użyciu ww. kas. Kasy rejestrujące, które Spółka wykorzystuje zostały nabyte w okresie, kiedy były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają funkcje w art. 111 ust. 6a ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.) oraz konieczne kryteria i warunki techniczne.

Należy zaznaczyć, że Spółka planuje nabycie w drodze aportu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego należącego do obecnego wspólnika Spółki. Nabycie przedsiębiorstwa planowane jest na dzień 31 grudnia 2017 r. W skład przedsiębiorstwa wchodzić będą:

 • należące do zbywcy: wartości niematerialne i prawne; inwestycje w obcych środkach trwałych; wyposażenie przedsiębiorstwa; środki trwałe w postaci środków transportowych; środki trwałe w postaci urządzeń technicznych i maszyn; własność środków obrotowych w postaci towarów; środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym jak i w kasie przedsiębiorstwa; prawa własności intelektualnej w postaci autorskich praw majątkowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe słowno-graficzne;
 • należące do zbywcy prawa z zawartych w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa: umów najmu; umów kredytowych; umowy pożyczki; umów leasingowych; umów o ustanowieniu gwarancji bankowych; umów wdrożeniowych; umów o pracę; umów cywilnoprawnych;
 • należące do zbywcy: wierzytelności przysługujące na podstawie wyroków sądowych; tajemnice przedsiębiorstwa; dokumenty księgowe; prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z prawem własności budynków.

Po nabyciu przedsiębiorstwa od osoby fizycznej - wspólnika Spółki - Wnioskodawca nadal planuje prowadzić działalność gospodarczą w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży. W ramach działalności będzie wykorzystywać nabyte w grudniu 2017 r. kasy fiskalne, a także majątek nabytego przedsiębiorstwa.

Celem wyjaśnienia należy wskazać, że osoba fizyczna - wspólnik Wnioskodawcy - rozpoczynając działalność gospodarczą również dokonał nabycia kas rejestrujących i skorzystał z prawa do odliczenia wydatków na nabycie tych kas w ramach swojego przedsiębiorstwa. Jednak nie ma to znaczenia dla uprawnienia Wnioskodawcy do nabycia prawa do ulgi na odliczenie kas fiskalnych. Jak wskazano bowiem powyżej Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą oraz sprzedaż z wykorzystaniem nabytych w tym celu kas fiskalnych przed dniem przejęcia przedsiębiorstwa od jej wspólnika.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że u osoby fizycznej, prowadzącej przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego, które nabyte zostało przez Wnioskodawcę w drodze aportu z dniem 31 grudnia 2017 r., występował obowiązek rejestracji przy zastosowaniu kas rejestrujących z uwagi na to, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie tegoż przedsiębiorstwa, dokonywano sprzedaży towarów, których sprzedaż podlegała obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących.

Wnioskodawca złożył do właściwego naczelnika urzędu skarbowego pisemne zgłoszenie dotyczące kas rejestrujących, zgodnie z informacją udzieloną przez pracownika Urzędu Skarbowego w dniu 7 grudnia 2017 r. Zgłoszenie zostało dokonane w zakresie wszystkich 35 kas rejestrujących zainstalowanych pod adresem X. Rozpoczęcie ewidencjonowania nastąpiło w terminach wskazanych w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, przy zastosowaniu co najmniej 1/5 liczby kas rejestrujących, zgłoszonych przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie podkreślić należy, że zarówno dokonane zgłoszenie jak i rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nastąpiło przed dniem 20 grudnia 2017 r. tj. dniem wejścia w życie powołanego rozporządzenia. Ponadto Wnioskodawca rozlicza się z tytułu podatku od towarów i usług w okresach miesięcznych.

Jak wskazano we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Spółka rozpoczęła ewidencjonowanie przy użyciu kas rejestrujących w miesiącu grudniu 2017 r., w związku z prowadzoną świąteczną akcją promocyjną - kiermasz świąteczny, za pomocą paragonów wystawionych na wszystkich 35 kasach rejestrujących. Wartość sprzedaży towarów zaewidencjonowana przy pomocy ww. kas rejestrujących wyniosła 6.309,79 zł, (7.761,00 zł brutto). Ponadto Spółka nie dokonywała w miesiącu grudniu 2017 r. dostawy towarów oraz świadczenie usług wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W uzupełnieniu z dnia 21 lutego 2018 r. (data wpływu 1 marca 2018 r.) Pełnomocnik Wnioskodawcy wskazał, że konieczność sprostowania pisma z dnia 21 lutego 2018 r. wynika z rozbieżności jakie powstały na skutek udzielenia telefonicznej informacji przez pracownika Urzędu Skarbowego oraz ustaleń dokonanych z osobami odpowiedzialnymi za księgowość Wnioskodawcy.

W poprzednim piśmie wskazano, iż Wnioskodawca złożył do właściwego naczelnika urzędu skarbowego pisemne zgłoszenie dotyczące kas rejestrujących w dniu 7 grudnia 2017 r. w zakresie wszystkich 35 kas rejestrujących zainstalowanych pod adresem X. Jednakże po dokonaniu weryfikacji tejże informacji udzielonej przez pracownika urzędu skarbowego, wskazano iż zgłoszenia kas rejestrujących wysłane do Urzędu Skarbowego w dniu 7 grudnia 2017 r. dotyczyły 33 kas rejestrujących, natomiast w zakresie pozostałych dwóch kas rejestrujących zgłoszenie zostało nadane w dniu 13 grudnia 2017 r. Z kolei informacja o zamiarze rozpoczęcia ewidencjonowania została wysłana do właściwego urzędu skarbowego w dniu 4 grudnia 2017 r. Fiskalizacja wszystkich 35 kas rejestrujących nastąpiła w dniu 6 grudnia 2017 i w tymże dniu wykonano na tychże kasach fiskalnych zerowe raporty dobowe. Odnośnie terminu dokonania pierwszej ewidencji sprzedaży towarów za pomocą kas rejestrujących wskazano, iż był to dzień 7 grudnia 2017 r., w którym dokonano ewidencji sprzedaży towarów związanych z prowadzoną wówczas akcją promocyjną - kiermasz świąteczny.

W uzupełnieniu z dnia 20 marca 2018 r. (data wpływu 27 marca 2018 r.) Pełnomocnik Wnioskodawcy wskazał, że Wnioskodawca w dniu 4 grudnia 2017 r. nadał przesyłką pocztową pisemne zawiadomienie rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących w liczbie 35 sztuk. Zawiadomienie to zostało doręczone do Urzędu Skarbowego w dniu 6 grudnia 2017 r. W treści zawiadomienia Wnioskodawca wskazał, że rozpoczęcie ewidencjonowania przy użyciu 35 kas rejestrujących następuje z dniem 6 grudnia 2017 r., a kasy te znajdować się będą w liczbie 35 pod adresem X. Zgłoszenie to zostało złożone na formularzu zawiadomienia stanowiącym Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

Następnie Wnioskodawca w dniu 7 grudnia 2017 r. nadesłał do Urzędu Skarbowego zgłoszenie przez podatnika danych dotyczących kas, w zakresie 33 sztuk kas rejestrujących, w którym jako miejsce instalacji zgłoszonych 33 kas rejestrujących wskazano siedzibę Wnioskodawcy - Sp. z o.o. Sp. k. tj. X. W zgłoszeniu tym jako datę fiskalizacji wszystkich 33 kas rejestrujących wskazano 6 grudnia 2017 r. W dalszej kolejności w dniu 13 grudnia 2017 r. Wnioskodawca dokonał nadesłania zgłoszenia przez podatnika danych dotyczących kas w zakresie pozostałych dwóch kas rejestrujących, nieobjętych zgłoszeniem nadanym w dniu 7 grudnia 2017 r. Dla zgłoszenia pozostałych dwóch kas rejestrujących analogicznie wskazano, że adresem instalacji jest adres siedziby spółki natomiast datą fiskalizacji jest 6 grudnia 2017 r. Podkreślić należy, iż zarówno zgłoszenie nadane w dniu 7 grudnia 2017 r. jak i zgłoszenie nadane w dniu 13 grudnia 2017 r. zostały złożone we właściwym urzędzie skarbowym na wzorze zgłoszenia danych dotyczących kas stanowiącym Załącznik nr 2 do powołanego rozporządzenia Ministra Finansów. Kserokopie zawiadomienia oraz zgłoszeń powołanych w treści pisma stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Wnioskodawca nie rozpoczął dotychczas odliczenia kwot ulgi wynikającej z zakupu kas rejestrujących. Przyczyną niedokonania odliczenia jest fakt oczekiwania na rozstrzygnięcie tutejszego organu w zakresie pytania nr 2 zawartego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, które dotyczy możliwości rozpoczęcia dokonywania odliczenia ulgi w okresach następujących po okresie, w którym Wnioskodawca rozpoczął ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego.

Ponadto wskazano, że w ślad za pismem z dnia 26 lutego 2018 r. Wnioskodawca podtrzymuje wniosek o zwrot nadpłaconej opłaty od drugiego pytania zawartego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. W konsekwencji omyłkowego dokonania dwukrotnie opłat, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym zadano dwa pytania został opłacony łączną kwotą 120 zł, przy czym właściwa opłata wynosi 80 zł. Sytuacja ta wypełnia dyspozycję art. 14f § 2b pkt 3 Ordynacji podatkowej tj. uiszczenie opłaty w kwocie wyższej od należnej. W związku z powyższym dokonanie zwrotu nadpłaconej kwoty w wysokości 40 zł jest w pełni uzasadnione. Potwierdzenia dokonania opłat oraz numer rachunku bankowego właściwy do zwrotu nadpłaty wskazano w piśmie z dnia 26 lutego 2018 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy Wnioskodawcy, przysługuje prawo do odliczenia ulgi na zakup kas rejestrujących, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221)?
 2. Czy Wnioskodawca może rozpocząć dokonywanie odliczenia ulgi w okresach następujących po okresie, w którym rozpoczął ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego (z pominięciem tego okresu - grudzień 2017 r.) w myśl § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. 203 poz. 163)?

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczenia ulgi na zakup kas rejestrujących, na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), a Wnioskodawca uważa również, że może rozpocząć odliczanie ulgi w okresach następujących po okresie (grudzień 2017 r.) w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, a więc z pominięciem dokonania odliczenia w tym pierwszym możliwym okresie.

Rozpoczęta przez Spółkę sprzedaż towarów podlega, zgodnie z art. 111 ust. 1 u.p.t.u. obowiązkowi prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących. Obowiązkowi takiemu podlega podatnik VAT w sytuacji, gdy spełnia łącznie następujące przesłanki:

 • dokonuje sprzedaży (dostawy towarów lub świadczenia usług) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych;
 • nie jest objęty zwolnieniem podmiotowym określonym w art. 113 u.p.t.u.,
 • nie wykonuje wyłącznie czynności zwolnionych od VAT,
 • nie wykonuje wyłącznie czynności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 u.p.t.u. podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Dodatkowe wymogi związane z możliwością skorzystania z ulgi określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Zgodnie z § 2 odliczenia kwot, o których mowa w art. 111 ust. 4 u.p.t.u., można dokonać pod warunkiem:

 • zgłoszenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich użytkowania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;
 • rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a u.p.t.u. oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać;
 • posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Spółka dokonała stosownego zgłoszenia w zakresie liczby zakupionych kas rejestrujących i miejsca ich użytkowania. Dokonała też rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach. Co więcej, dokonuje ona sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Spółka posiada też dowód zapłaty całej należności za zakup kas rejestrujących. W związku z tym zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje prawo do odliczenia ulgi na zakup kas rejestrujących względem wszystkich 35 kas użytkowanych do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z uwagi na to, iż ulga ta jest należna z tytułu użycia tzw. pierwszych kas rejestrujących, które zostały zgłoszone na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania.

W zakresie drugiego pytania zawartego we wniosku, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż może rozpocząć odliczanie tej ulgi w okresach następujących po okresie (grudzień 2017 r.) w którym Spółka rozpocznie ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, a więc z pominięciem dokonania odliczenia w tym pierwszym możliwym okresie (grudzień 2017 r.). W przypadku rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących w miesiącu grudniu 2017 r., zgodnie z zaistnieniem obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pierwszym okresem rozliczeniowym, w za który Spółka złoży deklarację VAT-7 będzie miesiąc grudzień 2017 r., zaś złożenie deklaracji nastąpi do 25 stycznia 2018 roku. Deklarację VAT-7 Spółka składać będzie w związku z zadeklarowanym w deklaracji VAT-R wyborem miesięcznego sposobu rozliczania podatku od towarów i usług.

Sposób odliczania kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących wynika z regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Z § 3 pkt 1 powołanego rozporządzenia wynika, iż odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Dla ustalenia obowiązku dokonywania odliczeń już w pierwszym okresie w jakim powstał obowiązek ewidencjonowania istotne jest dokonanie wykładni powołanego powyżej § 3 pkt 1 rozporządzenia. Zdaniem Wnioskodawcy z przepisu tego nie wynika, aby dokonanie odliczenia już w pierwszym okresie rozliczeniowym w jakim wystąpił obowiązek ewidencjonowania jest obligatoryjne. W szczególności zwrot „odliczenie może być dokonane” wskazuje, iż ustawodawca w tym zakresie pozostawia podatnikowi swobodę wyboru okresu rozliczeniowego, w którym rozpocznie dokonywanie odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Co więcej, zastosowanie spójnika „lub” nakazuje zgodnie z metodami wykładni językowej odczytywać jego znaczenie, w ten sposób, że:

 • podatnik może dokonywać odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących poczynając od okresu, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego;
 • podatnik może dokonywać odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w okresach następujących po tym okresie rozliczeniowym;
 • podatnik może dokonywać odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w pierwszym okresie, w którym rozpoczął ewidencjonowanie, a także w następujących okresach po tym okresie rozliczeniowym.

Na marginesie należy zaznaczyć, że dokonywanie odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku kiedy podatnik ma prawo na gruncie art. 111 ust. 4 u.p.t.u. do dokonania takiego odliczenia nie może być dokonywane w oderwaniu od wykazywanego w deklaracjach podatkowych zobowiązania podatkowego na gruncie podatku od towarów i usług. Stanowisko takie wyraził chociażby Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 21 maja 2012 r., nr ITPP1 /443-217/12/AJ wskazując, iż: „Odliczenie ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Skorzystanie z tego prawa wiąże się jednak z realizacją obowiązku podatnika w zakresie dokonania miesięcznego (lub kwartalnego) rozliczenia podatku od towarów i usług. Tym samym, skorzystanie przez podatnika z prawa określonego w art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług jest bezpośrednio związane z określeniem zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za dany okres rozliczeniowy w tak przedstawionych okolicznościach, za niedopuszczalne należy uznać odliczenie ww. kwot w bieżących deklaracjach podatku od towarów i usług, to jest po upływie 7 lat od momentu rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.” Należy jednak podkreślić, że ustawodawca nie limituje za jakie kolejne okresy może być dokonane odliczenie. Wobec braku odrębnej regulacji, a przy jednoczesnym zastosowaniu odliczenia wydatkowanych kwot, jak przy podatku naliczonym, zasadnym jest odpowiednie zastosowanie zasad rozliczania właściwych właśnie dla podatku naliczonego, jak w art. 86 ust. 10 i 11 u.p.t.u. W konsekwencji, przy braku dokonania rozliczenia wydatkowanych kwot na zakup kas rejestrujących w pierwszym okresie rozliczeniowym w jakim powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, należy przyjąć, iż podatnik może skorzystać z odliczenia ulgi na zakup kas rejestrujących w okresie 5 lat, przy odpowiednim stosowaniu regulacji art. 86 ust. 10 i 11 p.t.u. Powyższe wskazuje, że Wnioskodawca może rozpocząć odliczanie kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących począwszy od kolejnych okresów rozliczeniowych np. w deklaracji VAT- 7 za miesiąc maj 2018 r.

Tym samym w świetle powyższych ustaleń Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przysługuje jej prawo do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 111 ust. 4 p.t.u., a dokonanie pierwszego odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących może rozpocząć się w okresach następujących po okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku, tj. zapytania Wnioskodawcy, natomiast inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa - rozpatrzone. Zakres interpretacji wyznacza bowiem pytanie Wnioskodawcy oraz przedstawione do tego pytania stanowisko. W związku z tym nie dokonano interpretacji w aspekcie nabycia przez Wnioskodawcę innego przedsiębiorstwa, jednocześnie informację Wnioskodawcy przedstawioną w opisie stanu faktycznego, że osoba fizyczna - wspólnik Wnioskodawcy, którego przedsiębiorstwo będzie przedmiotem aportu, rozpoczynając działalność gospodarczą również dokonał nabycia kas rejestrujących i skorzystał z prawa do odliczenia wydatków na nabycie kas w ramach swojego przedsiębiorstwa, nie ma znaczenia dla uprawnienia Wnioskodawcy do nabycia prawa do ulgi na odliczenie kas fiskalnych - przyjęto jako niepodważalny element opisu stanu faktycznego i kwestia ta nie była przedmiotem interpretacji.

Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przez sprzedaż, w myśl art. 2 pkt 22 ustawy, rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Należy wskazać, że stosownie do zapisu art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 111 ust. 3a pkt 7 ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jak wynika z powyższego przepisu, odliczenie (ulga) przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania. Przepis ten stanowi bowiem o ulgach przysługujących przy zakupie kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania.

Zatem, ustawodawca utożsamia dzień rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem powstania obowiązku ewidencjonowania. Art. 111 ust. 4 ustawy, stosuje tryb warunkowy i odnosi się do podatników, którzy wcześniej nie byli obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotów i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących.

W tym miejscu należy podkreślić, że kwestia odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej została szczegółowo uregulowana przepisami aktów wykonawczych do ustawy.

W obecnym stanie prawnym obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 163).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej „odliczeniem”, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

 1. złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;
 2. rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej „potwierdzeniem”;
 3. posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Stosownie do § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Cytowane wyżej przepisy wskazują, że ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej, przysługuje podatnikowi w sytuacji, gdy m.in. złoży on naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemne zgłoszenie o liczbie przewidywanych stanowisk kasowych wraz z podaniem miejsca instalacji kasy.

Z powołanych przepisów wynika, że ulga przysługuje tylko przy zakupie kas rejestrujących w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania.

Powyższe oznacza, że nabycie - po dacie powstania obowiązku ewidencjonowania (lub w związku z dobrowolnym rozpoczęciem ewidencjonowania) - kolejnych kas (które nie zostały wymienione w pisemnym zgłoszeniu) nie uprawnia podatnika do skorzystania z ustanowionej ulgi. Odnosi się to także do sytuacji, w której podatnik dokonuje rozszerzenia działalności, w związku z czym instalowane są nowe kasy, które są kasami nabytymi już po dniu powstania obowiązku ewidencjonowania (lub w związku z dobrowolnym rozpoczęciem ewidencjonowania), a także w sytuacji nabycia kas w celu wymiany starych modeli na nowe.

Zatem ulga z tytułu zakupu kas rejestrujących dotyczy tylko kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania czyli prawo do skorzystania z ww. ulgi jest prawem przysługującym podatnikowi jednorazowo w trakcie jego działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką osobową zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego od dnia 21 listopada 2017 r.

Spółka w miesiącu grudniu 2017 r. rozpoczęła sprzedaż towarów w ramach prowadzonej świątecznej akcji promocyjnej - kiermasz świąteczny. Sprzedaż ta podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących, przy czym jest to sytuacja, w której na Spółce po raz pierwszy ciąży obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przy użyciu kas rejestrujących. W tym celu Spółka zakupiła 35 kas rejestrujących niezbędnych do ewidencjonowania sprzedaży.

Wnioskodawca w dniu 4 grudnia 2017 r. nadał przesyłką pocztową pisemne zawiadomienie rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących w liczbie 35 sztuk. W treści zawiadomienia Wnioskodawca wskazał, że rozpoczęcie ewidencjonowania przy użyciu 35 kas rejestrujących następuje z dniem 6 grudnia 2017 r., a kasy te znajdować się będą w liczbie 35 pod adresem X. Zgłoszenie to zostało złożone na formularzu zawiadomienia stanowiącym Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

Spółka posiada też dowód zapłaty całej należności za zakup kas rejestrujących.

Odnośnie terminu dokonania pierwszej ewidencji sprzedaży towarów za pomocą kas rejestrujących, wskazano, iż był to dzień 7 grudnia 2017 r., w którym dokonano ewidencji sprzedaży towarów związanych z prowadzoną wówczas akcją promocyjną - kiermasz świąteczny.

Po uwzględnieniu przedstawionego we wniosku opisu sprawy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawca w niniejszej sprawie będzie spełniał wymagania warunkujące skorzystanie z prawa do odliczenia kwot wydanych na zakup kas rejestrujących o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Wnioskodawca bowiem:

 • przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania (ustalonym na 6 grudnia 2017 r.) wysłał 4 grudnia 2017 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego, na formularzu załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania (wpływ do Urzędu Skarbowego 7 grudnia 2017 r.),
 • rozpoczął ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, a kasy rejestrujące, które Spółka wykorzystuje zostały nabyte w okresie, kiedy były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne,
 • posiada dowód zapłaty całej należności za kasy rejestrujące.

Jednocześnie wskazać należy, że realizacja tego prawa może nastąpić w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym, stosownie do zapisu § 3 ust. 1 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Tym samym stwierdzić należy, że w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca po spełnieniu warunków określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, nabył prawo do odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług na nabycie wszystkich kas, które zostały wcześniej zgłoszone, a realizacja tego prawa stosownie do zapisu § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, może być dokonana w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 i nr 2 oceniono jako prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja dotyczy dwóch stanów faktycznych. Natomiast Wnioskodawca w dniu 5 grudnia 2017 r. wniósł opłatę od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w wysokości 40,00 zł. W dniu 22 lutego Pełnomocnik Wnioskodawcy dokonał wpłaty kwoty 40 zł oraz w dniu 26 lutego 2018 r. Wnioskodawca dokonał wpłaty 40 zł - łącznie 80 zł. W związku tym, kwota 40 zł jest wpłatą wyższą od należnej. Zatem stanowi nadpłatę i podlega zwrotowi zgodnie z wolą Pełnomocnika Wnioskodawcy na numer rachunku bankowego Pełnomocnika wskazany w uzupełnieniu wniosku ORD-IN z dnia 26 lutego 2018 r.

Przedmiotem niniejszej interpretacji była tylko i wyłącznie kwestia prawa Wnioskodawcy do ulgi na zakup kas rejestrujących na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT oraz kwestia terminu dokonania odliczenia tej ulgi, tj. kwestie objęte zapytaniem Wnioskodawcy. Natomiast inne kwestie przedstawione w opisie sprawy a nieobjęte pytaniem (w szczególności kwestia wpływu aportu przedsiębiorstwa osoby fizycznej na działalność wnioskodawcy) nie była przedmiotem niniejszej interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w .... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.