0112-KDIL2-2.4012.240.2017.1.AKR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2017 r. (data wpływu 7 kwietnia 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 maja 2017 r. (data wpływu 29 maja 2017 r.) oraz pismem z dnia 3 lipca 2017 r. (data wpływu 3 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 29 maja 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz w dniu 3 lipca 2017 r. o pełnomocnictwo.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej jako: „Spółka”) jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Spółka planuje rozszerzyć zakres prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej, w tym o usługi sklasyfikowane m.in. jako PKD 62.01 Działalność związana z oprogramowaniem; PKD 62.02 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; PKD 62.03 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; PKD 62.09 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; PKD 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi.

Nowa działalność gospodarcza wykonywana przez Spółkę prowadzona będzie przy pomocy sieci Internet. Spółka za pośrednictwem utworzonej Platformy internetowej (dalej jako: „Platforma”) będzie oferowała osobom fizycznym (dalej jako: „Graczom”) chcącym się założyć między sobą tzw. giełdę zakładów. Platforma ma łączyć Graczy i dostarczać im narzędzi do zawarcia między sobą umowy zakładu. Spółka jako podmiot prowadzący Platformę nie będzie zawierać zakładu z Graczami.

Za pośrednictwem giełdy zakładów Gracze będą mogli zakładać się między sobą o wyniki wydarzeń sportowych mających charakter przyszły lub teraźniejszy. Aby zawrzeć zakład na giełdzie zakładów, każdy Gracz będzie musiał założyć konto, zaakceptować regulamin oraz zostać zweryfikowany przez Spółkę.

Aby móc uczestniczyć w zakładzie, Gracze zakładający się między sobą będą wpłacać stawkę/stawki w pieniądzu za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy Spółki. Kurs, po którym zawierany będzie zakład pomiędzy Graczami, określany będzie przez strony zawierające zakład przed jego zawarciem, a zawarcie zakładu nastąpi dopiero po tym, kiedy nastąpi dopasowanie kursów i stawek dla poszczególnych stron zakładu. Spółka nie wyklucza, że będzie istniała możliwość, iż zakład będzie zawierany w części (tzn. jedynie część stawki zostanie dopasowana do zakładanego kursu) albo nie zostanie zawarty wcale (np. ze względu na niedopasowanie kursów lub stawek stron zakładu).

Przepływ pieniędzy następować będzie poprzez Platformę – tzn. Gracze przekazywać będą środki pieniężne Platformie (Spółce), a Platforma przekazywać będzie część środków (po potrąceniu należnej Spółce prowizji) Graczowi, który wygra zakład. Oznacza to, że wartość wygranej wypłacana będzie w pieniądzu na rachunek bankowy Gracza, który prawidłowo odgadnie wynik wydarzenia i będzie liczona jako iloczyn stawki oraz kursu, po którym zawarto zakład. Żadna ze stron nie będzie mogła, wycofać się z zakładu. Każda ze stron będzie natomiast mogła zawrzeć kolejny zakład dotyczący tego samego wydarzenia, wybierając twierdzenie odwrotne do tego, które zostało wybrane przy pierwszym zakładzie. Umożliwi to zwrot całości, części albo odpowiednio powiększonej stawki.

W uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała, że:

 1. zamierza prowadzić działalność gospodarczą polegającą na udostępnianiu urządzenia informatycznego, jakim będzie Platforma internetowa. Spółka nie zamierza prowadzić działalności w zakresie gier losowych, czy zakładów wzajemnych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
 2. będzie pobierała prowizję z tytułu świadczenia usług polegających na udostępnieniu Platformy internetowej,
 3. aby móc uczestniczyć w zakładzie, Gracze zakładający się między sobą będą wpłacać stawkę/stawki w pieniądzu za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy Spółki. Dopiero po wpłaceniu środków przez każdego Gracza, będą oni zakładać się między sobą. Natomiast Spółka, jak wskazano we wniosku należną prowizję z tytułu świadczenia usług polegających na udostępnieniu Platformy internetowej graczom będzie pobierać, jako procent od kwoty wygranej netto, liczonej jako różnica między wartością wygranej a stawką,
 4. zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – zgodnie z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym – na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 5. w stosunku do Spółki nie powstał wcześniej obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej,
 6. z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje dotyczące planowanego przedsięwzięcia polegającego na świadczeniu przez Spółkę usług udostępnienia Platformy internetowej będzie jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy i na czyją rzecz zostanie dokonana.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone usługi polegające na udostępnianiu Platformy internetowej osobom fizycznym będą zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w związku z poz. 39 załącznika do rozporządzenia.

Uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Natomiast zgodnie z poz. 39 załącznika do rozporządzenia, czynnościami zwolnionymi z obowiązku ewidencjonowania jest świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Biorąc pod uwagę powyższej przedstawiony stan faktyczny oraz przepisy prawa należy uznać, iż świadczone usługi przez Spółkę polegające na udostępnieniu osobom fizycznym Platformy internetowej będą mogły korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wynika to, z tego, iż Gracze będą dokonywać w całości wpłat za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy Spółki. Ponadto z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Tym samym, zgodnie z przytoczonymi powyżej regulacjami wykonywane czynności będą zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Stosownie do art. 111 ust. 1a ustawy, do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego.

Jak wynika z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 stycznia 2017 r. reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r., poz. 2177), zwane dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) oraz zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe).

Według § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Powyższe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej ma charakter podmiotowy, tj. dotyczy podmiotu.

Z kolei, stosownie do zapisu § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia, w odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

I tak, w załączniku do rozporządzenia, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wskazano w poz. 39 świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby zatem podatnik miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 39 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • zapłata za usługę musi być dokonana w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła oraz
 • przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

To zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tzn. że dotyczy konkretnych czynności.

Z powołanych przepisów wynika zatem, że obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, jak również termin, w którym należy rozpocząć jego realizację, uzależniony jest ściśle od faktu dokonywania sprzedaży w rozumieniu ww. art. 2 pkt 22 ustawy.

Jak już wcześniej wspomniano – w kwestii prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – ustawodawca przewidział zwolnienia podmiotowe ( § rozporządzenia), jak i przedmiotowe ( § 2 rozporządzenia) z tego obowiązku. Należy jednak zauważyć, że wykonywanie przez podatnika czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia wyklucza możliwość zastosowania przez niego zwolnień określonych w § 2 i § 3 rozporządzenia. Zatem bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku na podstawie § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia, podlegają czynności wymienione w § 4 rozporządzenia, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W myśl § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia – zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług:

 1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 2. przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,
 7. prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 8. doradztwa podatkowego,
 9. związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 10. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Powyższe wskazuje, że wykonywanie przez podatnika czynności wymienionych w powołanym § 4 ust. 1 pkt 2 wyklucza możliwość zastosowania przez niego zwolnień określonych w § 2 i § 3. Zatem bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku na podstawie § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia, podlegają czynności wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie istotnym jest fakt, że Gracze będą wpłacać stawkę/stawki w pieniądzu za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy Spółki. Spółka należną prowizję z tytułu świadczenia usług polegających na udostępnieniu Platformy internetowej graczom będzie pobierać, jako procent od kwoty wygranej netto, liczonej jako różnica między wartością wygranej a stawką. Przepływ pieniędzy następować będzie poprzez Platformę – tzn. Gracze przekazywać będą środki pieniężne Platformie (Spółce), a Platforma przekazywać będzie część środków (po potrąceniu należnej Spółce prowizji) Graczowi, który wygra zakład.

W stosunku do Spółki nie powstał wcześniej obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje dotyczące planowanego przedsięwzięcia polegającego na świadczeniu przez Spółkę usług udostępnienia Platformy internetowej będzie jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy i na czyją rzecz zostanie dokonana.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy, a także na podstawie wcześniejszych ustaleń należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione łącznie wszystkie warunki umożliwiające zwolnienie świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na udostępnianiu Platformy internetowej osobom fizycznym, za które Wnioskodawca pobiera prowizję, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 39 załącznika do rozporządzenia. W analizowanej sytuacji – jak wskazał Wnioskodawca – Gracze zakładający się między sobą będą wpłacać stawkę/stawki w pieniądzu za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy Spółki oraz z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje będzie jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy i na czyją rzecz zostanie dokonana, a świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie figurują w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca będzie miał prawo skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług polegających na udostępnianiu Platformy internetowej osobom fizycznym przy użyciu kasy rejestrującej w oparciu o zapis § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej. W pozostałym zakresie dotyczącym zwolnienia od podatku VAT usług polegających na udostępnianiu Platformy internetowej wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.