0112-KDIL2-2.4012.214.2018.1.AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Uznanie przesłanej faktury w formacie PDF za wydanie faktury.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2018 r. (data wpływu 23 maja 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 czerwca 2018 r. (data wpływu 8 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 8 czerwca 2018 r. o doprecyzowanie własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jawna (dalej: Wnioskodawca) prowadzi na terytorium kraju działalność polegającą m.in. na sprzedaży detalicznej paliw silnikowych i innych produktów pozapaliwowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych.

Wnioskodawca, w związku z szybkim rozwojem nowoczesnych technologii związanych z możliwościami smartfonów i tabletów podłączonych do sieci Internet, planuje wdrożyć rozwiązanie, w którym nabywca, po dokonaniu tankowania paliwa do pojazdu, będzie mógł dokonać samoobsługowej zapłaty za zakupione paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze lub samoobsługowej zapłaty za zakupiony wybrany produkt pozapaliwowy znajdujący się na zewnątrz stacji paliw bezpośrednio przy tym produkcie poprzez wykorzystanie płatności mobilnej z użyciem smartfonu (dalej: płatność mobilna). Płatności mobilnych będą mogli dokonywać jedynie ci nabywcy, którzy pobiorą na smartfon specjalną aplikację mobilną służącą do realizacji płatności mobilnych (aplikacja na smartfony i tablety podłączone do sieci Internet opracowaną przez Spółkę).

Płatności mobilne będą dokonywane w sposób spersonalizowany – warunkiem do realizacji płatności mobilnej będzie utworzenie osobistego konta użytkownika usługi płatności mobilnych w Centralnym Systemie Płatności Mobilnych mobilnej zainstalowanej oraz zarejestrowanie utworzonego konta w aplikacji w smartfonie użytkownika. W ramach rejestracji konta, o której mowa powyżej, nabywca będzie zobowiązany do podania następujących danych: imię i nazwisko, adres, NIP lub PESEL, adres e-mail, nr telefonu, oraz PIN do autoryzacji płatności mobilnych. Konto użytkownika będzie zabezpieczone hasłem zgodnie z politykami bezpieczeństwa dla aplikacji internetowych.

Nabywca pobierający aplikację mobilną służącą dokonywaniu płatności mobilnych oraz rejestrujący osobiste konto w Centralnym Systemie Płatności Mobilnych zobowiązany będzie do zaakceptowania regulaminu korzystania z tej aplikacji oraz świadczonej przez nią usługi płatności mobilnych. Jednocześnie, akceptując regulamin aplikacji mobilnej, nabywca wyrazi zawarte w tym regulaminie żądanie otrzymywania faktur dokumentujących transakcję sprzedaży z płatnością mobilną oraz wyrazi zgodę na przesyłanie przez Wnioskodawcę faktur w formie pliku PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mail podany przy rejestracji konta użytkownika.

Po dokonaniu tankowania paliwa lub pobraniu produktu pozapaliwowego znajdującego się na zewnątrz stacji paliw i potwierdzeniu płatności mobilnej w aplikacji mobilnej przez nabywcę, transakcja poprzez system stacyjny, zostanie przesłana do kasy rejestrującej zainstalowanej w lokalizacji wskazanej przez Wnioskodawcę i na niej zaewidencjonowana. Wartość sprzedaży i kwota podatku zostaną zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy rejestrującej zainstalowanej w lokalizacji wskazanej przez Wnioskodawcę.

Kasa rejestrująca zainstalowana w lokalizacji wskazanej przez Wnioskodawcę będzie ewidencjonować w jednym miejscu transakcje z płatnością mobilną wykonane w wielu lokalizacjach (stacjach paliw). Numer paragonu fiskalnego oraz dane transakcji znajdujące się w paragonie fiskalnym zostaną przesłane do systemu stacyjnego. Po przesłaniu ww. danych do systemu stacyjnego, papierowy paragon fiskalny wydrukowany z kasy rejestrującej zainstalowanej w lokalizacji wskazanej przez Wnioskodawcę zostanie zniszczony (kopia paragonu fiskalnego nadal pozostaje w pamięci fiskalnej kasy fiskalnej), gdyż nabywca wyraził żądanie otrzymania faktury w formie elektronicznej. Wnioskodawca z systemu stacyjnego będzie wystawiał dla nabywcy fakturę do zarejestrowanego wcześniej paragonu fiskalnego. Egzemplarz faktury przeznaczony dla nabywcy będzie wysłany w formie pliku PDF na wskazany adres e-mailowy i zgodnie z żądaniem nabywcy wyrażonym poprzez akceptacje regulaminu użytkownika aplikacji mobilnej do płatności mobilnych. Egzemplarz faktury pozostający u Wnioskodawcy będzie zachowany (zgodnie z warunkami archiwizacji dokumentów) w systemie ewidencji sprzedaży paliw, na której wykonana została transakcja z płatnością mobilną. Dane faktury zostaną dodatkowo udostępnione na liście historii zakupów nabywcy w jego aplikacji mobilnej/stronie www, z opcją ponownego pobrania obrazu faktury na żądanie nabywcy.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca przesyłając fakturę w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mail podany przez nabywcę może uznać, że jest to wydanie faktury nabywcy w myśl przepisu art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.)?

Zdaniem Wnioskodawcy (uzupełnionym w dniu 6 czerwca 2018 r.), zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1221, ze zm.), podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Zdaniem Wnioskodawcy, przesłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mailowy podany przez nabywcę jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy.

Nabywca akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, zatem spełnione będą warunki art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) zgodnie z którym: faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na tej podstawie, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.

Przesyłana drogą elektroniczną dla klienta zawiera elementy wymagane przepisami ustawy o VAT. Nie ma znaczenia rodzaj formatu elektronicznego faktury, ważny jest fakt, że faktura jest w formacie elektronicznym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z 28 grudnia 2016 r. nr 1462-IPPP3.4512.927.2016.1.RD, wydanej w zbliżonym stanie faktycznym stwierdził, że wysłanie faktur elektronicznych w formacie pliku PDF na adres e-mailowy wskazany przez nabywców, którzy wyrazili żądanie otrzymywania faktur w formie elektronicznej przy akceptacji regulaminu płatności mobilnych, zapisy na koncie nabywcy w Centralnym Systemie Płatności Mobilnych, spełnia przesłanki, o których mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.), w zakresie uznania przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury.

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane rozwiązanie w zakresie płatności mobilnych wnosi dodatkowe korzyści w postaci całkowitej personalizacji zakupów automatycznego przypisania numeru paragonu fiskalnego do nabywcy zidentyfikowanego przez Wnioskodawcę w Centralnym Systemie Płatności Mobilnych. Mianowicie wdrażając system płatności mobilnych Wnioskodawca, dzięki konieczności rejestracji nabywcy w Centralnym Systemie Płatności Mobilnych, będzie dokonywał sprzedaży detalicznej paliw silnikowych, innych produktów pozapaliwowych oraz usług na rzecz zidentyfikowanych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, rolników ryczałtowych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a dzięki wyrażeniu przez nabywcę żądania otrzymania faktur, będzie wystawiał faktury na rzecz już zidentyfikowanych nabywców, zgodnie z danymi podanymi przez nabywcę w Centralnym Systemie Płatności Mobilnych.

Zdaniem Wnioskodawcy zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 1 ustawy, tj. wydano fakturę nabywcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustaw, jako świadczenie usług ustawodawca określa każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na podstawie art. 2 pkt 31 ustawy przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Zaś przez fakturę elektroniczną o której mowa w art. 2 pkt 32 ustawy rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym.

W myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W myśl art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy – na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1 – jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Z kolei art. 106g ust. 1 ustawy stanowi, że faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

W myśl art. 106g ust. 3 pkt 1 ustawy, w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy.

Stosownie do art. 106h ust. 1 ustawy – w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.

Na mocy art. 106h ust. 2 ustawy – przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

W przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę (art. 106h ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 106h ust. 4 ustawy – przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy paragon został uznany za fakturę wystawioną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3.

Podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury (art. 106m ust. 1 ustawy).

Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi na terytorium kraju działalność polegającą m.in. na sprzedaży detalicznej paliw silnikowych i innych produktów pozapaliwowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych.

Wnioskodawca, w związku z szybkim rozwojem nowoczesnych technologii związanych z możliwościami smartfonów i tabletów podłączonych do sieci Internet, planuje wdrożyć rozwiązanie, w którym nabywca, po dokonaniu tankowania paliwa do pojazdu, będzie mógł dokonać samoobsługowej zapłaty za zakupione paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze lub samoobsługowej zapłaty za zakupiony wybrany produkt pozapaliwowy znajdujący się na zewnątrz stacji paliw bezpośrednio przy tym produkcie poprzez wykorzystanie płatności mobilnej z użyciem smartfonu (dalej: płatność mobilna). Płatności mobilnych będą mogli dokonywać jedynie ci nabywcy, którzy pobiorą na smartfon specjalną aplikację mobilną służącą do realizacji płatności mobilnych (aplikacja na smartfony i tablety podłączone do sieci Internet opracowaną przez Spółkę).

Płatności mobilne będą dokonywane w sposób spersonalizowany – warunkiem do realizacji płatności mobilnej będzie utworzenie osobistego konta użytkownika usługi płatności mobilnych w Centralnym Systemie Płatności Mobilnych oraz zarejestrowanie utworzonego konta w aplikacji mobilnej zainstalowanej w smartfonie użytkownika. W ramach rejestracji konta, o której mowa powyżej, nabywca będzie zobowiązany do podania następujących danych: imię i nazwisko, adres, NIP lub PESEL, adres e-mail, nr telefonu, oraz PIN do autoryzacji płatności mobilnych. Konto użytkownika będzie zabezpieczone hasłem zgodnie z politykami bezpieczeństwa dla aplikacji internetowych.

Nabywca pobierający aplikację mobilną służącą dokonywaniu płatności mobilnych oraz rejestrujący osobiste konto w Centralnym Systemie Płatności Mobilnych zobowiązany będzie do zaakceptowania regulaminu korzystania z tej aplikacji oraz świadczonej przez nią usługi płatności mobilnych. Jednocześnie, akceptując regulamin aplikacji mobilnej, nabywca wyrazi zawarte w tym regulaminie żądanie otrzymywania faktur dokumentujących transakcję sprzedaży z płatnością mobilną oraz wyrazi zgodę na przesyłanie przez Wnioskodawcę faktur w formie pliku PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mail podany przy rejestracji konta użytkownika.

Po dokonaniu tankowania paliwa lub pobraniu produktu pozapaliwowego znajdującego się na zewnątrz stacji paliw i potwierdzeniu płatności mobilnej w aplikacji mobilnej przez nabywcę, transakcja poprzez system stacyjny, zostanie przesłana do kasy rejestrującej zainstalowanej w lokalizacji wskazanej przez Wnioskodawcę i na niej zaewidencjonowana. Wartość sprzedaży i kwota podatku zostaną zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy rejestrującej zainstalowanej w lokalizacji wskazanej przez Wnioskodawcę.

Kasa rejestrująca zainstalowana w lokalizacji wskazanej przez Wnioskodawcę będzie ewidencjonować w jednym miejscu transakcje z płatnością mobilną wykonane w wielu lokalizacjach (stacjach paliw). Numer paragonu fiskalnego oraz dane transakcji znajdujące się w paragonie fiskalnym zostaną przesłane do systemu stacyjnego. Po przesłaniu ww. danych do systemu stacyjnego, papierowy paragon fiskalny wydrukowany z kasy rejestrującej zainstalowanej w lokalizacji wskazanej przez Wnioskodawcę zostanie zniszczony (kopia paragonu fiskalnego nadal pozostaje w pamięci fiskalnej kasy fiskalnej), gdyż nabywca wyraził żądanie otrzymania faktury w formie elektronicznej. Wnioskodawca z systemu stacyjnego będzie wystawiał dla nabywcy fakturę do zarejestrowanego wcześniej paragonu fiskalnego. Egzemplarz faktury przeznaczony dla nabywcy będzie wysłany w formie pliku PDF na wskazany adres e-mailowy i zgodnie z żądaniem nabywcy wyrażonym poprzez akceptacje regulaminu użytkownika aplikacji mobilnej do płatności mobilnych. Egzemplarz faktury pozostający u Wnioskodawcy będzie zachowany (zgodnie z warunkami archiwizacji dokumentów) w systemie ewidencji sprzedaży paliw, na której wykonana została transakcja z płatnością mobilną. Dane faktury zostaną dodatkowo udostępnione na liście historii zakupów nabywcy w jego aplikacji mobilnej/stronie www, z opcją ponownego pobrania obrazu faktury na żądanie nabywcy. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy przesyłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) z wykorzystaniem i za pośrednictwem aplikacji mobilnej na adres e-mail podany przez nabywcę, który akceptując regulamin wyrazi żądanie i zgodę na przesyłanie tych faktur, spełnia przesłankę wydania faktury nabywcy, o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy.

Przepisy o podatku od towarów i usług nie precyzują pojęcia wydać. W celu jego wyjaśnienia należy odwołać się do definicji słownikowej. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego – „wydać” oznacza tyle co dać, przydzielić komuś.

Mając na uwadze powyższe przepisy wskazać należy, że przez fakturę rozumie się nie tylko dokument w formie papierowej, ale także w formie elektronicznej, który może być wystawiony i otrzymany w dowolnym formacie elektronicznym, również jak w przedmiotowym przypadku w formacie PDF, pamiętając o tym, aby zawierał elementy wymagane przepisami ustawy o VAT.

W omawianej sytuacji nabywca, akceptując regulamin aplikacji mobilnej wyraża zgodę na zawarte w tym regulaminie żądanie otrzymywania faktur dokumentujących transakcje sprzedaży na stacji paliw Wnioskodawcy, w formie pliku PDF przesyłanego na podany przy rejestracji adres e-mail nabywcy. Tym samym w momencie dokonania przez nabywcę zakupu na stacji Wnioskodawca wyda (przydzieli) fakturę nabywcy na wskazany adres e-mail, za pośrednictwem aplikacji mobilnej pobranej przez nabywcę.

Zatem wysłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na wskazany przez nabywcę e-mail, zgodnie z jego żądaniem oznacza, że dokument został nabywcy udostępniony (przydzielony) i w odniesieniu do faktury elektronicznej świadczy o tym, że wypełniony został warunek o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, tj. wydano fakturę nabywcy.

W konsekwencji należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że planowane przez Spółkę wysyłanie faktur elektronicznych w formacie pliku PDF z wykorzystaniem i za pośrednictwem aplikacji mobilnej, na adres e-mailowy wskazany przez nabywcę podczas akceptacji regulaminu aplikacji mobilnej, w którym wyraził żądanie otrzymywania faktur w formie elektronicznej, będzie spełniało przesłanki do uznania, że nastąpi wydanie faktury w myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko spełnienia przesłanki, o której mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy w zakresie uznania przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte przedmiotem interpretacji i własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej tego zdarzenia – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.