0112-KDIL2-2.4012.20.2018.2.MŁ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania i administrowania nieruchomością stanowiącą przedmiot współwłasności właścicieli domów oraz obowiązku rejestrowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2018 r. (data wpływu 15 stycznia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 lutego 2018 r. (data wpływu 5 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania i administrowania nieruchomością stanowiącą przedmiot współwłasności właścicieli domów oraz obowiązku rejestrowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania i administrowania nieruchomością stanowiącą przedmiot współwłasności właścicieli domów oraz obowiązku rejestrowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dnia 5 marca 2018 r. wniosek został uzupełniony o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi na tzw. osiedlu domów jednorodzinnych, będącymi jednocześnie współwłaścicielami nieruchomości przeznaczonych pod wspólną komunikację i miejsca parkingowe, świadczy usługę zarządzania i administrowania nieruchomością, stanowiącą przedmiot współwłasności właścicieli domów, która zgodnie z klasyfikacją PKWiU z roku 2008 mieści sie w grupowaniu 68.32.1, tj. Usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie.

Zgodnie z umową usługa świadczona przez Spółkę obejmuje:

 1. rozliczanie zaliczek na poczet zarządzania częściami wspólnymi,
 2. monitorowanie płatności,
 3. utrzymanie porządku i czystości terenów wspólnych i zielonych wraz z przyległym do niej terenem i chodnikiem zewnętrznym w tym: odśnieżanie, posypywanie piaskiem, likwidacja oblodzeń itp.

Spółka ponadto wykonuje w ramach usługi drobne naprawy oraz dokonuje zakupu potrzebnych materiałów eksploatacyjnych typu: żarówki, farby, itp.

Za świadczone usługi Spółka na podstawie wystawionych na współwłaścicieli faktur otrzymuje wynagrodzenie powiększone o podatek VAT, płatne na wskazany w fakturze rachunek bankowy. Spółka traktuje powyżej opisaną usługę jako podlegającą opodatkowaniu według stawki podstawowej. W związku z wątpliwościami w zakresie prawidłowości stosowanej praktyki Spółka wystąpiła do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego o wydanie opinii klasyfikującej wyżej opisaną usługę. W opinii klasyfikacyjnej z dnia 13 grudnia 2017 r., Urząd Statystyczny stwierdził iż przedmiotowa usługa winna być sklasyfikowana jako: – PKWiU 68.32.1 Usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 23 lutego 2018 r. w zakresie:

Pytania pierwszego o treści – „Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi zostały wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r., poz. 2454)?” Wnioskodawca wskazał, że usługi świadczone przez Spółkę przedstawione we wniosku nie zostały wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r., poz. 2454).

Pytania drugiego o treści – „Czy zapłata, za usługi świadczone przez Zainteresowanego będzie dokonywana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikać będzie, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana?” Wnioskodawca wskazał, że zapłaty za usługi świadczone przez Spółkę będą w całości dokonywane za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy Spółki) a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikać będzie, jakich konkretnie czynności dotyczą i na czyją rzecz zostały dokonane.

Pytania trzeciego o treści – „Czy usługi świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Wnioskodawca dokumentuje fakturą VAT?” Wnioskodawca wskazał, że usługi świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Spółka dokumentuje fakturą VAT.

Pytania czwartego o treści – „Czy Wnioskodawca świadczy również usługi wyceny nieruchomości mieszkalnych?” Wnioskodawca wskazał, że Spółka nie świadczy usługi wyceny nieruchomości.

Pytania piątego o treści – „Jakie jest PKOB budynków - pod jakim symbolem Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) sklasyfikowane są budynki właścicieli nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) – (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.)?” Wnioskodawca wskazał, że budynki będące przedmiotem umowy o zarządzanie są ujęte w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych pod symbolem:

111 „Budynki mieszkalne jednorodzinne

1110 „Budynki mieszkalne jednorodzinne

112 „Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe

1121 „Budynki o dwóch mieszkaniach”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka prawidłowo opodatkowuje ww. usługę stawką podstawową, która obecnie wynosi 23%, czy powinna zastosować zwolnienie od podatku VAT jakie przysługuje usłudze zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie?
 2. Czy Spółka jest objęta obowiązkiem posiadania kasy rejestrującej, w sytuacji gdy sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest dokumentowana fakturą a Spółka wszystkie płatności przyjmuje w formie przelewów bankowych na rachunek wskazany w fakturze?

Zdaniem Wnioskodawcy, spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i w ramach swojej działalności gospodarczej świadczy kompleksową usługę zarządzania i administrowania nieruchomością wspólną osiedla domów jednorodzinnych. Usługa świadczona na podstawie zawartej z współwłaścicielami umowy obejmuje:

 1. rozliczanie zaliczek na poczet zarządzania częściami wspólnymi,
 2. monitorowanie płatności,
 3. utrzymanie porządku i czystości terenów wspólnych i zielonych wraz z przyległym do niej terenem i chodnikiem zewnętrznym w tym: odśnieżanie, posypywanie piaskiem, likwidacja oblodzeń itp.

Zdaniem Spółki opisana powyżej usługa podlega opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej, gdyż nieruchomości wspólne osiedla, których zarządzaniem zajmuje się Spółka stanowią przede wszystkim tereny działek, które zostały wydzielone pod ciągi komunikacyjne wraz z posadowionymi na nich urządzeniami, tj. ogrodzenie zewnętrzne osiedla, bramy wjazdowe na teren osiedla, oświetlenie, chodniki, parkingi, obiekty małej architektury, które stanowią przedmiot współwłasności właścicieli domów jednorodzinnych.

Natomiast w zakresie zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usługi zarządzania i administrowania nieruchomością wspólną, za które zapłata w całości jest dokonywana na rachunek bankowy Spółki, na podstawie wystawionych faktur, zdaniem Spółki nie ma obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej usługi zarządzania, z uwagi na zastosowanie zwolnienia wynikającego z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r., poz. 2454) z dnia 20 grudnia 2017 r. o których mowa w poz. 27 załącznika.

Z kolei w poz. 39 załącznika do ww. rozporządzenia, zwolniono z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Analiza powołanych przepisów, pozwoliła wywnioskować, że Spółka ma możliwość skorzystania z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca odsyła częstokroć do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku, zwolnień od podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Wskazać należy, że od 1 stycznia 2011 r. klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r., poz. 736, z późn. zm.) – zwalnia się od podatku usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0).

Z powyższego przepisu § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia jednoznacznie wynika, że elementem warunkującym prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług dla czynności zarządzania nieruchomościami, jest charakter oraz przeznaczenie nieruchomości, w odniesieniu do której usługa ta jest świadczona.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca, na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi na tzw. osiedlu domów jednorodzinnych, będącymi jednocześnie współwłaścicielami nieruchomości przeznaczonych pod wspólną komunikację i miejsca parkingowe, świadczy usługę zarządzania i administrowania nieruchomością, stanowiącą przedmiot współwłasności właścicieli domów, która zgodnie z klasyfikacją PKWiU z roku 2008 mieści sie w grupowaniu 68.32.1, tj. Usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie.

Zgodnie z umową usługa świadczona przez Spółkę obejmuje:

 1. rozliczanie zaliczek na poczet zarządzania częściami wspólnymi,
 2. monitorowanie płatności,
 3. utrzymanie porządku i czystości terenów wspólnych i zielonych wraz z przyległym do niej terenem i chodnikiem zewnętrznym w tym: odśnieżanie, posypywanie piaskiem, likwidacja oblodzeń itp.

Spółka ponadto wykonuje w ramach usługi drobne naprawy oraz dokonuje zakupu potrzebnych materiałów eksploatacyjnych typu: żarówki, farby itp.

Za świadczone usługi Spółka na podstawie wystawionych na współwłaścicieli faktur otrzymuje wynagrodzenie powiększone o podatek VAT, płatne na wskazany w fakturze rachunek bankowy. Spółka traktuje powyżej opisaną usługę jako podlegającą opodatkowaniu według stawki podstawowej. W związku z wątpliwościami w zakresie prawidłowości stosowanej praktyki Spółka wystąpiła do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego o wydanie opinii klasyfikującej wyżej opisaną usługę. W opinii klasyfikacyjnej z dnia 13 grudnia 2017 r., Urząd Statystyczny stwierdził iż przedmiotowa usługa winna być sklasyfikowana jako: – PKWiU 68.32.1 Usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie. Usługi świadczone przez Spółkę przedstawione we wniosku nie zostały wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zapłaty za usługi świadczone przez Spółkę będą w całości dokonywane za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy Spółki) a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikać będzie, jakich konkretnie czynności dotyczą i na czyją rzecz zostały dokonane. Ponadto budynki będące przedmiotem umowy o zarządzanie są ujęte w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych pod symbolem:

111 „Budynki mieszkalne jednorodzinne

1110 „Budynki mieszkalne jednorodzinne

112 „Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe

1121 „Budynki o dwóch mieszkaniach”.

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest ustalenie czy prawidłowo opodatkowuje usługę zarządzania i administrowania nieruchomością, stanowiącą przedmiot współwłasności właścicieli domów stawką podstawową, która obecnie wynosi 23%, czy powinien zastosować zwolnienie od podatku VAT jakie przysługuje usłudze zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie.

Z przywołanych powyżej przepisów wynika, że dla określenia stawki podatku VAT lub zwolnienia od podatku dla usług zarządzania nieruchomością na zlecenie ważne jest nie tylko zakwalifikowanie tych usług według PKWiU, czy też budynku według PKOB, ale również zakres tych czynności i charakter przeznaczenia przedmiotu (tj. nieruchomości, czy jej części), którego one dotyczą.

Wobec tego należy wskazać, że zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są jedynie te usługi zarządzania nieruchomościami, które mieszczą się w grupowaniach PKWiU wymienionych w przywołanym wyżej przepisie § 3 ust. 1 pkt 3 cyt. rozporządzenia, a więc dotyczą nieruchomości mieszkalnych i są świadczone na zlecenie, a jednocześnie nie są usługami w zakresie wyceny nieruchomości mieszkalnych.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „nieruchomość mieszkalna”, w tym zakresie należy zatem powołać się na definicję zawartą w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W świetle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne wg PKOB, to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, natomiast w przypadkach gdy proporcja powierzchni wykorzystywanej na cele mieszkalne jest mniejsza, budynek klasyfikowany jest jako niemieszkalny (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.).

Jak wskazał Wnioskodawca, w ramach zawartej odpłatnej umowy o zarządzaniu i administrowaniu nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi na tzw. osiedlu domów jednorodzinnych, świadczy on usługę zarządzania i administrowania nieruchomością, stanowiącą przedmiot współwłasności właścicieli domów. Zgodnie z umową usługa świadczona przez Spółkę obejmuje rozliczanie zaliczek na poczet zarządzania częściami wspólnymi, monitorowanie płatności, utrzymanie porządku i czystości terenów wspólnych i zielonych wraz z przyległym do niej terenem i chodnikiem zewnętrznym w tym: odśnieżanie, posypywanie piaskiem, likwidacja oblodzeń itp. Wnioskodawca ponadto wykonuje w ramach usługi drobne naprawy oraz dokonuje zakupu potrzebnych materiałów eksploatacyjnych typu: żarówki, farby itp. W skład świadczonych czynności nie wchodzi wycena nieruchomości.

Zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ dotyczy ono wyłącznie usług zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczonymi na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych. Natomiast Wnioskodawca świadczy usługi zarządzania i administrowania nieruchomością stanowiącą przedmiot współwłasności właścicieli domów, która w świetle ww. definicji nie stanowi nieruchomości mieszkalnej. Ponadto z wniosku nie wynika, że Wnioskodawca zarządza nieruchomościami mieszkalnymi właścicieli domów – domkami jednorodzinnymi.

Reasumując, usługa zarządzania i administrowania nieruchomością stanowiącą przedmiot współwłasności właścicieli domów, na którą składa się rozliczanie zaliczek na poczet zarządzania częściami wspólnymi, monitorowanie płatności, utrzymanie porządku i czystości terenów wspólnych i zielonych wraz z przyległym do niej terenem i chodnikiem zewnętrznym w tym: odśnieżanie, posypywanie piaskiem, likwidacja oblodzeń itp. oraz usługa drobnych napraw jak i zakup potrzebnych materiałów eksploatacyjnych (żarówki, farby) nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, bowiem przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, nie przewidują dla tego typu usług stawek obniżonych lub zwolnienia od podatku. W konsekwencji usługa zarządzania i administrowania nieruchomością w opisanej sytuacji na zlecenie jest opodatkowana zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z 146a pkt 1 ustawy stawką 23%.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytanie nr 1 zostało ocenione jako prawidłowe.

Kolejne wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy Spółka jest objęta obowiązkiem posiadania kasy rejestrującej, w sytuacji gdy sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest dokumentowana fakturą, a Spółka wszystkie płatności przyjmuje w formie przelewów bankowych na rachunek wskazany w fakturze.

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy, ewidencjonowaniu przy użyciu kasy rejestrującej podlega sprzedaż.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Stosownie do art. 111 ust. 1a ustawy, do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego.

Pojęcie sprzedaży zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 22 ustawy, zgodnie z którym pod pojęciem sprzedaży rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Mając na uwadze powyższą definicję, za pomocą kasy rejestrującej powinna być ewidencjonowana dostawa towarów oraz świadczenie usług.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r., poz. 2454), zwane dalej rozporządzeniem – obowiązujące do 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Stosownie do § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

I tak w części I załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – w poz. 27 wskazano jako czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania usługi sklasyfikowane wg PKWiU w grupowaniu odpowiednio ex 68.3 – usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą.

Należy w tym miejscu wskazać, iż zgodnie z art. 2 pkt 30 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

Ponadto w części II załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – w poz. 39 wskazano jako czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że w związku z wątpliwościami w zakresie prawidłowości stosowanej praktyki Spółka wystąpiła do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego o wydanie opinii klasyfikującej wyżej opisaną usługę. W opinii klasyfikacyjnej z dnia 13 grudnia 2017 r., Urząd Statystyczny stwierdził iż przedmiotowa usługa winna być sklasyfikowana jako: – PKWiU 68.32.1 „Usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie”. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że zapłaty za usługi świadczone przez Spółkę będą w całości dokonywane za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy Spółki), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikać będzie, jakich konkretnie czynności dotyczą i na czyją rzecz zostały dokonane oraz że usługi świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Spółka dokumentuje fakturą VAT.

W związku z powyższym świadczone przez Wnioskodawcę usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 68.32.1 „Usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie”, które jak wskazał Wnioskodawca są dokumentowane każdorazowo fakturą, korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2018 r., na mocy § 2 ust. 1 i 2 w powiązaniu z poz. 27 załącznika do ww. rozporządzenia. Nie będzie w przypadku tych usług miało znaczenia, czy zapłata zostanie dokonana za pośrednictwem rachunku bankowego, czy też w innej formie, np. gotówką.

Należy również wskazać, że skoro jak wskazał Wnioskodawca, za świadczone usługi w całości zapłatę otrzyma za pośrednictwem rachunku bankowego, a ponadto z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, to Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2018 r., na mocy § 2 ust. 1 i 2 w powiązaniu z poz. 39 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestracyjnych.

Zatem Wnioskodawca w sytuacji gdy sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest dokumentowana fakturą, a Spółka wszystkie płatności przyjmuje w formie przelewów bankowych na rachunek wskazany w fakturze może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2018 r., na mocy § 2 ust. 1 i 2 w powiązaniu z poz. 27 albo poz. 39 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestracyjnych.

Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Końcowo podkreślić należy, iż analiza prawidłowości zaklasyfikowania przedmiotowych usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie jest uprawniony do oceny stanowiska odnośnie klasyfikacji statystycznej przedmiotowych usług, a niniejszej interpretacji dokonano w oparciu o klasyfikację podaną przez Wnioskodwcę.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.