0112-KDIL2-2.4012.126.2018.1.MŁ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2018 r. (data wpływu 7 lutego 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 marca 2018 r. (data wpływu 6 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług organizacji treningów sportowych i obozów sportowych za pomocą kasy rejestrującej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w ww. zakresie. Dnia 6 marca 2018 r. wniosek został uzupełniony o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w KRS i posiada osobowość prawną. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności sportowej, uczestniczenie w rozgrywkach sportowych, organizowanie treningów, obozów szkoleniowych i szeroko rozumiane propagowanie sportu i kultury fizycznej. Stowarzyszenie prowadzi też działalność gospodarczą. Głównym przedmiotem tej działalności są usługi reklamowe – 73.11.Z, działalność klubów sportowych – 93.12.Z, działalność związana ze sportem – 93.19.Z. Cały dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Przychodami Stowarzyszenia są:

 • składki członków Stowarzyszenia – nie podlegające VAT;
 • dotacje z Urzędu Miasta na zadania określone w umowie dotacji, dotyczące rozwoju sportu i kultury fizycznej – nie podlegające VAT;
 • odpłatność za zajęcia sportowe – usługi związane ze sportem są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT;
 • przychody ze sprzedaży usług reklamowych – opodatkowane stawką VAT 23%.

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności statutowej organizuje treningi dla dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych, które odbywają się w wynajmowanej hali sportowej. Natomiast w ramach treningów wyjazdowych organizuje obozy sportowe. Odpłatność za treningi czy obozy sportowe odbywa się tylko i wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia, a z dokumentu zapłaty wynika jakiej czynności dotyczyła dana zapłata. Stowarzyszenie podpisuje z firmami umowy o reklamowanie ich na strojach sportowych lub umieszczanie banerów na hali podczas treningów i meczy. Dokonuje tego w ramach działalności gospodarczej sprzedając miejsca reklamowe na banerach, które stoją na hali podczas treningów czy rozgrywanych meczy oraz na odzieży sportowej, w której dzieci i młodzież trenują lub grają na meczach. Wystawia też faktury za sponsoring. Firmy, które zakupują miejsce reklamowe na strojach mają zapis w umowie, że zawodnicy w tych strojach mają grać podczas wszystkich meczy w rozgrywkach Ligii oraz organizowanych przez Polski Związek (...). Stowarzyszenie nie jest nastawione na zysk. Stowarzyszenie zakupuje towary usługi, które pozwalają realizować cele statutowe Stowarzyszenia, organizację zajęć sportowych i działalność sportową. Zakup tych towarów i usług pozwala uzyskiwać przychody oraz prowadzić i finansować działalność sportową zgodnie ze statutem. Od wszystkich wydatków, które w szczególności dotyczą wynajmu sali sportowej, usług transportowych dotyczących przewozu zawodników na mecze, ubrań zawodników, usług trenerskich, wody mineralnej czy artykułów spożywczych, do tej pory odliczano cały podatek VAT, niezależenie od tego czy zakupy były pokrywane kwotami uzyskanymi z dotacji czy też z opłat za treningi czy z pozyskanych kwot z prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powołaniem nowego zarządu i przejrzeniem dokumentacji księgowej przez nowy zarząd, zachodzą wątpliwości co do prawidłowego postępowania w kwestii rozliczania podatku VAT.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 2 marca 2018 r. w zakresie:

Pytania pierwszego o treści – „Czy Wnioskodawca jest klubem sportowym działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463, z późn. zm.)?” – Wnioskodawca wskazał, że Stowarzyszenie” nie jest klubem sportowym działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.

Pytania drugiego o treści – „Jaki jest cel organizacji treningów sportowych i obozów sportowych oraz jakiej dyscypliny sportu one dotyczą?” – Wnioskodawca wskazał, że celem organizacji treningów sportowych i obozów sportowych jest cel statutowy Stowarzyszenia czyli upowszechnianie sportu – piłki siatkowej wśród młodzieży. Dyscypliną, którą zajmuje się Stowarzyszenie jest piłka siatkowa.

Pytania trzeciego o treści – „Czy obóz sportowy świadczy usługi organizacji treningów sportowych i obozów sportowych wyłącznie na rzecz osób uprawiających sport i czy są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu?” – Wnioskodawca wskazał, że tak, obóz sportowy świadczy usługi organizacji treningów sportowych i obozów sportowych wyłącznie na rzecz osób uprawiających sport, zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu.

Pytania czwartego o treści – „Czy uczestnikami obozów sportowych są tylko dzieci i młodzież, które są przez Stowarzyszenie trenowane? Jeżeli nie, to kto jeszcze jest uczestnikiem?” – Wnioskodawca wskazał, że tak, uczestnikami obozów sportowych są tylko dzieci i młodzież, które są przez Stowarzyszenie trenowane przez wykwalifikowaną kadrę opiekuńczo-instruktorską.

Pytania piątego o treści – „Jakie zadania będzie świadczył Wnioskodawca w ramach dotacji otrzymanej z Urzędu miasta?” – Wnioskodawca wskazał, że w ramach dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta, Stowarzyszenie będzie świadczyło następujące zadania:

 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży piłki siatkowej;
 • prowadzenie treningów sportowych w wyselekcjonowanych grupach wiekowych;
 • udział w rozgrywkach;
 • transport na zawody sportowe;
 • organizowanie letnich obozów sportowych.

Pytania szóstego o treści – „Czy otrzymywana dotacja przyznawana jest na całość świadczenia realizowanego przez Wnioskodawcę czy też tylko i wyłącznie na jego część?” – Wnioskodawca wskazał, że otrzymywana dotacja przyznawana jest tylko na część świadczenia realizowanego przez Stowarzyszenie.

Pytania siódmego o treści – „Czy z tytułu działalności realizowanej w ramach otrzymywanej dotacji Wnioskodawca realizuje czynności w ramach działalności gospodarczej o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), które to czynności generują obrót opodatkowany podatkiem VAT?” – Wnioskodawca wskazał, że z tytułu działalności realizowanej w ramach otrzymanej dotacji realizuje on swoje cele statutowe i tylko na takie jest przyznawana dotacja z Urzędu Miasta. Nie realizuje tych czynności w ramach działalności gospodarczej. Jednakże wykonywanie celów statutowych poprzez organizację treningów i branie udziału w rozgrywkach generuje obrót opodatkowany podatkiem VAT. Dzieje się to naturalnie. Wnioskodawca trenuje, pokazuje się w różnych miastach, wygrywa mecze, przychodzi publiczność, znajdują się sponsorzy, którzy chcą się reklamować na strojach Zainteresowanego, hali, więc automatycznie, niejako przy okazji, wszystko to jest bardzo powiązane, następuje sprzedaż miejsc reklamowych.

Pytania ósmego o treści – „Które z zakupów pokrywane są z dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta? – należy wymienić” – Wnioskodawca wskazał, że z dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta pokrywane są następujące zakupy:

 • transport na zawody i zgrupowania sportowe;
 • noclegi podczas wyjazdów na zawody i zgrupowania sportowe;
 • wyżywienie podczas wyjazdów na zawody i zgrupowania sportowe;
 • ekwiwalenty sędziowskie;
 • wynajem obiektów sportowych;
 • wynagrodzenie trenerów;
 • ubezpieczenie zawodników NNW;
 • obsługa techniczna;
 • opłaty licencyjne i startowe;
 • zakup niezbędnych materiałów i usług m.in. wody, odżywek, środków chemicznych, środków doraźnej pomocy medycznej;
 • obsługa księgowa i administracyjna.

W związku z tym, że ciężko jest określić z wyprzedzeniem jak wysokie będą niektóre koszty w trakcie roku, w dotacji wpisane są tylko kwoty, których Wnioskodawca jest pewien, że na pewno wyda. Zawsze są to jednak kwoty wyższe, które Wnioskodawca pokrywa z własnych pozyskanych środków.

Pytania dziewiątego o treści – „Czy wydatki dotyczące ww. zakupów pokrywanych z dotacji związane są z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT?” – Wnioskodawca wskazał, że niektóre z tych zakupów i kosztów pokrywanych z dotacji związane są z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Według jego oceny do wydatków tych należy zliczyć wynajem hali, na której odbywają się mecze i treningi oraz transport na zawody i zgrupowania sportowe. Na hali podczas treningów i meczy znajdują się reklamy firm, które wykupiły miejsca reklamowe. Zakup usług transportowych, które są dowozem dzieci i młodzieży na mecze, podczas których reklamują się firmy na strojach sportowych.

Pytania dziesiątego o treści – „Czy wydatki dotyczące wszystkich pozostałych zakupów i kosztów dotyczących prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej związane są z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT?” – Wnioskodawca wskazał, że wszystkie pozostałe wydatki dotyczące pozostałych zakupów i kosztów dotyczących prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej nie są bezpośrednio związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ale oczywiście pośrednio tak, bo jeśli nie opłaci trenerów, obsługi administracyjnej, nie kupi wody, odżywek, itd. to młodzież nie będzie miała jak trenować, a jak nie będzie trenowała i uczestniczyła w zawodach, to i nie będzie chętnych sponsorów, którzy będą chcieli się reklamować. Więc wszystko to jest ze sobą bardzo powiązane i zależne od siebie nawzajem.

Pytania jedenastego o treści – „Czy istnieje możliwość przypisania wydatków zarówno dotyczących ww. dotacji jak i innych (wszystkie pozostałe zakupy i koszty) do poszczególnych rodzajów działalności, tj. działalności gospodarczej (opodatkowanej i/lub zwolnionej z VAT) i działalności innej niż gospodarcza?” – Wnioskodawca wskazał, że Stowarzyszenie jest w stanie przypisać zakupy i koszty, które służą tylko i wyłącznie działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Stowarzyszenie za takie uznaje zakupy odzieży sportowej, na której znajdują się reklamy firm oraz wynajem hali, na której odbywają się treningi i mecze. Na hali podczas treningów i meczy znajdują się reklamy firm, które wykupiły miejsca reklamowe. Za zakup ściśle związany z działalnością opodatkowaną stowarzyszenie uznaje również zakup usług transportowych, które są dowozem dzieci i młodzieży na mecze, podczas których reklamują firmy na strojach sportowych. Co do pozostałych wydatków dotyczących zakupów i kosztów, Stowarzyszenie wykazało, że wszystkie te wydatki są od siebie zależne, ale nie można w sposób jednoznaczny wskazać w jakiej proporcji wykorzystywane są w działalności opodatkowanej, a jakie zwolnionej z VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy pobierane opłaty przez Stowarzyszenie za świadczone usługi organizacji treningów sportowych i obozów sportowych korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych opłat za pomocą kasy fiskalnej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania pobieranych opłat za świadczone usługi organizacji treningów sportowych i obozów sportowych za pomocą kasy fiskalnej. Zgodnie z § 2 i pkt 39 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku (...), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej czynności dotyczyła. Stowarzyszenie pobiera opłaty za treningi i obozy sportowe tylko i wyłącznie przelewem, a z dokumentów zapłat wynika za kogo jest ta opłata i czego dotyczy. Ewidencja księgowa jest też prowadzona w sposób pozwalający na wyodrębnienie wszystkich opłat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Stosownie do art. 111 ust. 1a ustawy, do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego.

Jak wynika z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 stycznia 2017 r. reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r., poz. 2454, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) oraz zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe).

Według § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2017 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia, zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Jak stanowi § 5 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

Z kolei stosownie do § 5 ust. 2 rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20.000 zł.

Powyższe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej ma charakter podmiotowy, tj. dotyczy podmiotu.

Z kolei, stosownie do zapisu § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia, w odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

I tak, w załączniku do rozporządzenia, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wskazano w poz. 39 świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby zatem podatnik miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 39 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • zapłata za usługę musi być dokonana w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła oraz
 • przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tzn. że dotyczy konkretnych czynności.

Jak już wcześniej wspomniano – w kwestii prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – ustawodawca przewidział zwolnienia podmiotowe (§ 3 rozporządzenia), jak i przedmiotowe (§ 2 rozporządzenia) z tego obowiązku. Należy jednak zauważyć, że wykonywanie przez podatnika czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia wyklucza możliwość zastosowania przez niego zwolnień określonych w § 2 i § 3 rozporządzenia. Zatem bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku na podstawie § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia, podlegają czynności wymienione w § 4 rozporządzenia, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W myśl § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia – zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług:

 1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 2. przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,
 7. prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 8. doradztwa podatkowego,
 9. związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 10. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 11. kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 12. związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
 13. (uchylony).

Z okoliczności sprawy wynika, że Stowarzyszenie w ramach swojej działalności statutowej organizuje treningi dla dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych, które odbywają się w wynajmowanej hali sportowej. Natomiast w ramach treningów wyjazdowych organizuje obozy sportowe wyłącznie na rzecz osób uprawiających sport, zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Uczestnikami obozów sportowych są tylko dzieci i młodzież, które są przez Stowarzyszenie trenowane przez wykwalifikowaną kadrę opiekuńczo-instruktorską. Odpłatność za treningi czy obozy sportowe odbywa się tylko i wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia, a z dokumentu zapłaty wynika jakiej czynności dotyczyła dana zapłata.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia czy sprzedaż usług organizacji treningów sportowych i obozów sportowych korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że w sytuacji gdy Wnioskodawca otrzyma zapłatę za wykonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych usługi polegające na organizacji treningów sportowych i obozów sportowych w całości na rachunek bankowy, to – stosownie do § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 rozporządzenia – może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r., o ile z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało ocenić jako prawidłowe.

Należy zaznaczyć, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej pytania oznaczonego we wniosku nr 2, natomiast w pozostałym zakresie (pytania nr 1, 3 i 4) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.