0111-KDIB3-2.4012.214.2017.2.MN | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczenia usług w zakresie edukacji.
0111-KDIB3-2.4012.214.2017.2.MNinterpretacja indywidualna
  1. ewidencjonowanie
  2. kasa rejestrująca
  3. świadczenie usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2017 r. (data wpływu 18 maja 2017 r.) uzupełnionym pismem z 17 lipca 2017 r. (data wpływu 25 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczenia usług w zakresie edukacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczenia usług w zakresie edukacji. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 17 lipca 2017 r. (data wpływu 25 lipca 2017 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 6 lipca 2017 r. znak: KDIB3-2.4012.214.2017.1.MN.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 17 lipca 2017 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi medyczne (PKD 8621) oraz prowadzi Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego wpisana do ewidencji rejestru szkół i placówek oświatowych (PKD 8559B).

W ramach Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Wnioskodawca organizuje
2-letnią szkołę i kursy medycyny chińskiej.

Usługi medyczne wykonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ewidencjonowane są na kasie fiskalnej.

Opłaty za szkołę i kursy uczestnicy uiszczają przelewem bankowym lub wpłacają gotówka do kasy. Usług tych Wnioskodawca nie ewidencjonuje na kasie fiskalnej.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że usługi edukacyjne prowadzone przez Wnioskodawcę są klasyfikowane w PKWiU – 85.59.19.0.

Opisane we wniosku usługi będą prowadzone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Z ewidencji dokumentującej wpłatę na rachunek bankowy, czy też do kasy jednoznacznie wynika czego dana wpłata dotyczy.

Ponadto w piśmie z 17 lipca 2017 r. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że przedmiotem pytania jest wyłącznie obowiązek sprzedaży usług edukacyjnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Mając na uwadze obowiązek fiskalizacji usług medycznych świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czy jednocześnie Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku fiskalizacji usług, w zakresie edukacji (szkoła oraz kursy medycyny chińskiej) świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

Stanowisko Wnioskodawcy (uzupełnione w piśmie z 17 lipca 2017 r.):

Usługi medyczne świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlegają obowiązkowemu ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej. Usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0), – usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0), – usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11), podlegają zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z § 2 oraz załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. (poz. 2177).

Według Wnioskodawcy usługi edukacyjne są zwolnione z ewidencjonowania na kasach fiskalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. (poz. 2177).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących określone zostało w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177), zwanym dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Pod poz. 32 załącznika do cyt. wyżej rozporządzenia wymieniono – ex 85 – usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:

  • usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
  • usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),
  • usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Sprzedaż niektórych usług została wyłączona przez ustawodawcę z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania bez względu na wysokość obrotów. Szczegółowo zostały one określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi medyczne (PKD 8621) oraz prowadzi Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego wpisana de ewidencji rejestru szkół i placówek oświatowych (PKD 8559B). W ramach Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Wnioskodawca organizuje 2-letnią szkołę i kursy medycyny chińskiej. Opłaty za szkołę i kursy uczestnicy uiszczają przelewem bankowym lub wpłacają gotówka do kasy. Usług tych Wnioskodawca nie ewidencjonuje na kasie fiskalnej. Usługi edukacyjne prowadzone przez Wnioskodawcę są klasyfikowane w PKWiU – 85.59.19.0. Opisane we wniosku usługi będą prowadzone na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą wyłącznie kwestii obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej usług edukacyjnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz regulacje prawne wynikające z zacytowanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że w zakresie sprzedaży usług edukacyjnych (sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU – 85.59.19.0.) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, ze względu na rodzaj wykonywanych czynności. Wykonywanie bowiem tych czynności nie jest objęte obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. na podstawie powołanego wyżej rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2016 r., bez względu na to czy zapłata następuje gotówką czy przelewem bankowym.

Analiza opisu sprawy pozwala na stwierdzenie, że w przedmiotowej sprawie spełnione zostaną warunki konieczne do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży usług edukacyjnych na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w związku z poz. 32 załącznika do rozporządzenia.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.