0111-KDIB3-2.4012.186.2018.2.JM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej obrotu z tytułu sprzedaży usług konsultacji psychologicznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 marca 2018 r. (data wpływu 19 marca 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 kwietnia 2018 r. (data wpływu 25 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej obrotu z tytułu sprzedaży usług konsultacji psychologicznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej obrotu z tytułu sprzedaży usług konsultacji psychologicznych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 kwietnia 2018 r. (data wpływu 25 kwietnia 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 23 kwietnia 2018 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.186.2018.1.JM.

We wniosku, uzupełnionym pismem z dnia 25 kwietnia 2018 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Od października 2017 roku Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako psycholog poprzez świadczenie usług w postaci konsultacji psychologicznych. Klientami Wnioskodawcy są zarówno firmy jak i osoby fizyczne. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy rejestrującej (kasy fiskalnej) w związku z nieprzekroczeniem rocznego limitu obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 20000 zł.

W przyszłym miesiącu Wnioskodawca chciałby rozszerzyć działalność o transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką. Przy działalności przewozu osób taksówką obligatoryjnie należy ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy rejestrującej (fiskalnej). Kasy takie są zintegrowane z taksometrem i są nieprzenośne, nie ma w nich możliwości dodania grup produktowych czy usługowych.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej w trakcie roku 2017 (październik) obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie przekroczył w proporcji do okresu wykonywania czynności w roku 2017 kwoty 20000 zł. Wnioskodawca nie świadczy usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy. Wnioskodawca nie jest lekarzem. Wnioskodawca nie świadczy usług o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) lit. f Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Na dzień dzisiejszy Wnioskodawca nie dokonuje jakichkolwiek dostaw bądź świadczeń usług o których mowa w § 4 powołanego wyżej rozporządzenia. Wnioskodawca zamierza świadczyć przewóz osób taksówką.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dla działalności psychologicznej Wnioskodawca nadal będzie mógł korzystać ze zwolnienia z prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej do ustawowego limitu czy może dla tej działalności też będzie musiał ewidencjonować usługi przy pomocy kasy rejestrującej (fiskalnej), a więc de facto będzie musiał w wyżej opisanej sytuacji posiadać dwie kasy fiskalne.

Stanowisko Wnioskodawcy:

W opinii Wnioskodawcy działalności te są tak od siebie odległe i niepowiązane, że nie ma konieczności dla działalności psychologicznej ewidencjonować przychodów na kasie fiskalnej do wysokości dozwolonego obrotu zwalniającego z takiego obowiązku.

Do powyższego stwierdzenia Wnioskodawcę skłoniły dotychczasowe interpretacje izb skarbowych i urzędów skarbowych w postaci:  ITPP1/443-322/10/AJ Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 czerwca 2010 r.,  ITPP1/443-798/09/AJ Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 12 listopada 2009 r.  P-2-443/8/06 Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie 8 marca 2006 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z treści art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), który stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis art. 111 ust. 1 ustawy określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od dnia 1 stycznia 2018 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r., poz. 2454) – zwane dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w ww. rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) oraz ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe).

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Z kolei § 3 ust. 2 rozporządzenia stanowi, że zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł (§ 5 ust. 1 rozporządzenia).

Powyższe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej jest zwolnieniem podmiotowym, tj. dotyczy podmiotu.

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania dostawę towarów jak również świadczenie usług, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Wyłączeniem z obowiązku ewidencjonowania zostały objęte m.in. usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia ( § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f) rozporządzenia ) oraz usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami ( § 4 ust. 1 pkt 2 lit b) rozporządzenia).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że od października 2017 roku Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako psycholog świadcząc usługi w postaci konsultacji psychologicznych. Wnioskodawca zaznaczył, że nie jest lekarzem i nie świadczy usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy. Klientami Wnioskodawcy są zarówno firmy jak i osoby fizyczne. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w związku z nieprzekroczeniem rocznego limitu obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 20.000 zł. Wnioskodawca wskazał, że w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej w trakcie roku 2017 (październik) obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie przekroczył w proporcji do okresu wykonywania czynności w roku 2017 kwoty 20.000 zł. Wnioskodawca chciałby rozszerzyć działalność o transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką, które to świadczenie obligatoryjnie należy ewidencjonować przy użyciu kasy rejestrującej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej obrotu z tytułu sprzedaży usług konsultacji psychologicznych.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że Wnioskodawca w związku z wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania wynikającym z § 4 ust.1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia jest obligatoryjnie zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu wykonywanych usług przewozu osób taksówką. Natomiast w przypadku konsultacji psychologicznych wyłączenie przedmiotowe ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania usług opieki medycznej świadczonej przez lekarzy wynikające z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f) rozporządzenia nie ma zastosowania w związku z tym, że jak podał Wnioskodawca nie jest lekarzem. Zatem wyłączenie to nie obejmuje świadczonych przez Wnioskodawcę usług konsultacji psychologicznych, tym samym w niniejszym przypadku zastosowanie do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas mają zasady ogólne wynikające z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Oznacza to, że Wnioskodawca do
31 grudnia 2018 r. z tytułu wykonywania usług w zakresie konsultacji psychologicznych może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do momentu przekroczenia kwoty obrotu w wysokości 20.000 zł, łącznie z całej sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w xxxx, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.