Kasa rejestrująca | Interpretacje podatkowe

Kasa rejestrująca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kasa rejestrująca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaży towarów realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w systemie wysyłkowym, w przypadku gdy zapłata nastąpi przelewem bankowym i w sytuacji gdy zapłata nastąpi za pośrednictwem operatora płatności PayPal albo Adyen
Fragment:
(...) kasy rejestrującej do dostaw mebli realizowanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w systemie wysyłkowym, w sytuacji gdy płatność za nabycie następuje za pośrednictwem operatora płatności PayPal albo Adyen? Zdaniem Wnioskodawcy: Spółka jest uprawniona do zastosowania zwolnienia z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej do dostaw mebli realizowanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w systemie wysyłkowym, w sytuacji gdy płatność za nabycie następuje przelewem bankowym. Spółka jest uprawniona do zastosowania zwolnienia z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej do dostaw mebli realizowanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w systemie wysyłkowym, w sytuacji gdy płatność za nabycie następowała za pośrednictwem operatora płatności PayPal albo Adyen. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy z pkt 1, potwierdzające, że Spółka jest uprawniona do zastosowania zwolnienia z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej do dostaw mebli realizowanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w systemie wysyłkowym, w sytuacji gdy płatność za nabycie następuje przelewem bankowym.
2017
11
gru

Istota:
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wysyłkowej sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów silnikowych
Fragment:
Wraz z otrzymaniem zapłaty Wnioskodawca zawsze wystawia fakturę VAT (zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 106b ust. 1 pkt 2) i jednocześnie ewidencjonuje sprzedaż na kasie rejestrującej uznając, że sprzedaż takiego asortymentu na mocy par. 4 ust. 1 pkt 1g Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 16 grudnia 2016 r, nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. W związku z powyższym Wnioskodawca prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w opisanym powyżej stanie faktycznym ma obowiązek ewidencjonować sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju na kasie rejestrującej? Zdaniem Wnioskodawcy, nie posiada on obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży wysyłkowej z terenu kraju z następujących powodów: zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ale sprzedaż w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2017
7
gru

Istota:
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży produktów.
Fragment:
W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących określone zostało w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177), zwanym dalej rozporządzeniem. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej dostaw towarów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej oraz dostaw pozostałych towarów dokonywanych przez Wnioskodawcę.
Fragment:
Niespełnienie jednego z powyższych warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tzn. że dotyczy konkretnych czynności. Z powołanych przepisów wynika zatem, że obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, jak również termin, w którym należy rozpocząć jego realizację, uzależniony jest ściśle od faktu dokonywania sprzedaży w rozumieniu ww. art. 2 pkt 22 ustawy. Jak już wcześniej wspomniano – w kwestii prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – ustawodawca przewidział zwolnienia podmiotowe (§ 3 rozporządzenia), jak i przedmiotowe (§ 2 rozporządzenia) z tego obowiązku. Należy jednak zauważyć, że wykonywanie przez podatnika czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia wyklucza możliwość zastosowania przez niego zwolnień określonych w § 2 i § 3 rozporządzenia. Zatem bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku na podstawie § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia, podlegają czynności wymienione w § 4 rozporządzenia, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej.
Fragment:
Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...). Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od dnia 1 stycznia 2017 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r., poz. 2177) – zwane dalej rozporządzeniem. Regulacje zawarte w ww. rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) oraz ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe).
2017
16
lis

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej
Fragment:
Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. W obecnym stanie prawnym obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r., poz. 2177), zwanej dalej rozporządzeniem. Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) – § 2 rozporządzenia oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) - § 3 rozporządzenia.
2017
11
lis

Istota:
Czy wraz ze sprzedażą pierwszej w 2015 r. usługi dokonywanej na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej powstał wobec Wnioskodawcy obowiązek wprowadzenia kasy rejestrującej?
Fragment:
Jednak, mając na uwadze fakt, że skoro po przekroczeniu ww. kwoty dalej – w 2016 r. – wystawiał Pan rachunki, które w całości były regulowane bezgotówkowo – czyli były zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, jako wymienione w poz. 38 załącznika do Rozporządzenia ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, to tym samym w Pana opinii nie powstał obowiązek wprowadzenia kasy rejestrującej, gdyż sytuacja ta była objęta przewidzianym w ww. rozporządzeniu wyłączeniem. Podkreśla Pan, że przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących nie przestał spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania i w związku z tym jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 tegoż rozporządzenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
2017
10
lis

Istota:
Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży biletów przez internet.
Fragment:
W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących określone zostało w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177), zwanym dalej rozporządzeniem. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.
2017
10
lis

Istota:
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wysyłkowej sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów silnikowych.
Fragment:
Wraz z otrzymaniem zapłaty Wnioskodawca zawsze wystawia fakturę VAT (zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 106b ust. 1 pkt 2) i jednocześnie ewidencjonuje sprzedaż na kasie rejestrującej uznając, że sprzedaż takiego asortymentu na mocy par. 4 ust. 1 pkt 1g Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 16 grudnia 2016 r, nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonować sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju na kasie rejestrującej? Zdaniem Wnioskodawcy, nie posiada on obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży wysyłkowej z terenu kraju z następujących powodów: zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ale sprzedaż w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2017
3
lis

Istota:
Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
Fragment:
Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Powołany przepis art. 111 ust. 1 ustawy określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22). Stosownie (...)
2017
31
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.