Kasa rejestrująca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kasa rejestrująca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
gru

Istota:

Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu świadczenia usług blacharstwa i lakiernictwa.

Fragment:

Może zatem zaistnieć sytuacja, w której podatnik będzie ewidencjonował przy zastosowaniu kasy rejestrującej jedynie część swojej sprzedaży, a niektórych czynności nie, bowiem mogą one korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Kwestie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników od 1 stycznia 2018 r. reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454, z późn. zm.) zwane dalej „ rozporządzeniem ”. Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 rozporządzenia. Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe). Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

2018
30
lis

Istota:

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług świadczonych bezobsługowo - myjni samochodowych - na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia w zw. z poz. 42 załącznika

Fragment:

Zgodnie bowiem z tym przepisem, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani: dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy; dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy; udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów; zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących; używać kas rejestrujących zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 1; przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 112, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b; dokonywać wydruku emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów i ich kopii; prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 7a i ust. 9 pkt 1; dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy; poddać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy rejestrujące, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji.

2018
30
lis

Istota:

W zakresie wyłączenia z obowiązku rejestracji przy użyciu kasy rejestrującej opłat pobieranych za pobyt w DPS (łącznie z opłatami za leki

Fragment:

Ta pierwsza przyczyna jest spowodowana tym, iż opłaty, które podmiot publiczny pobiera w reżimie publicznoprawnym, są wyłączone zarówno z podatku VAT, jak i spraw z nim związanych, tj. m.in. prowadzenia kasy rejestrującej. Przesądza o tym brak zawieranych w tym celu jakichkolwiek umów cywilnoprawnych. Wówczas wysokość kwot osiąganych z tytułu takich opłat pobieranych w reżimie publicznoprawnym, nie ma żadnego wypływu na jakikolwiek limit ustalany dla różnorakich celów związanych z rozliczeniami z VAT. W tym m.in. nie wpływa na limit ustalony dla celów zwolnień z kas rejestrujących. Tylko i wyłącznie dla zwolnień z obowiązku stosowania kasy rejestrującej został ustalony limit. Ponadto mimo przekroczenia tego limitu, zwolnienia z kasy rejestrującej obowiązują w szerszym zakresie, tj. zgodnie ze składającym się obecnie z 48 pozycji wykazem zwolnień z kas rejestrujących. Stanowi on załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów wydanego w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przepisy art. 15 ust. 6 ustawy o VAT; kolejne wersje rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie zwolnień z kas rejestrujących - obowiązujące w poprzednich latach kalendarzowych, ustalające roczny limit zwolnień od ich stosowania oraz wykaz czynności zwolnionych od ewidencjonowania na kasach rejestrujących (bez względu na limit).

2018
29
lis

Istota:

Ulga na zakup kasy rejestrującej.

Fragment:

W prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosował kasy rejestrujące. Przedsiębiorca skorzystał z ulgi na zakup kasy rejestrującej w 2008 roku. Z chwilą przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorca miał obowiązek i dokonał odczytu pamięci kas rejestrujących oraz wyrejestrował je. Kasy rejestrujące, stasowane przez przedsiębiorcę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej przed przekształceniem, nie mogły być wykorzystane przez Spółkę, bez wymiany modułów pamięci i ich fiskalizacji. Wynikało to z faktu, iż Spółka powstała z przekształcenia posiada odrębny numer NIP. Kasy fiskalne nie mają technicznej możliwości zmiany numeru NIP sprzedawcy. W związku z prowadzeniem sprzedaży dla osób fizycznych i powstaniem obowiązku ewidencji tej sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, Spółka zakupiła nowe kasy fiskalne i rozpoczęła ich stosowanie w ustawowo określonym terminie. Spółka przed rozpoczęciem ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących złożyła do właściwego naczelnika urzędu skarbowego pisemne zgłoszenie o liczbie i miejscu używania kas rejestrujących, które zamierzała stosować. Kasy rejestrujące zakupione przez Spółkę zostały nabyte w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a Ustawy o VAT oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać.

2018
23
lis

Istota:

Ewidencjonowanie obrotu przy użyciu kasy rejestrującej – kasa mobilna.

Fragment:

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Zgodnie z art. 111 ust. 6a ustawy, kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej powinna posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Kwestie dotyczące prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363), zwanego dalej rozporządzeniem.

2018
18
lis

Istota:

Kasa rejestrująca: zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży, sposób ewidencjonowania sprzedaży. Wystawianie faktur.

Fragment:

Przepis art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Art. 111 ustawy o VAT zawiera również podstawowe regulacje w zakresie prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących, jak również zawiera delegacje do uregulowania szczegółowych kwestii dotyczących prowadzenia ewidencji w formie rozporządzeń. Na podstawie art. 111 ust. 7a ustawy o VAT Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363, dalej: Rozporządzenie w sprawie kas). Rozporządzenie w sprawie kas określa m.in. warunki używania przez podatników kas rejestrujących, sposób zgłoszenia kas rejestrujących do naczelników urzędów skarbowych. Dokonując zgłoszenia kasy rejestrującej, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas, podatnik obowiązany jest podać dokładny adres oraz nazwę placówki, w której znajdować się będzie dana kasa rejestrująca, a w przypadku kas przenośnych - adres siedziby lub adres zamieszkania podatnika. Przepis § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie kas wskazuje, że paragon fiskalny musi zawierać adres punktu sprzedaży. Punkt sprzedaży nie jest zdefiniowany ani w przepisach rozporządzenia, ani w ustawie o VAT, wobec tego należy rozumieć to potocznie tj. jako miejsce/placówkę, gdzie oferowane są towary lub usługi, w której dokonywana jest sprzedaż.

2018
18
lis

Istota:

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej czynności ładowania samochodów elektrycznych na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia w zw. z poz. 42 załącznika

Fragment:

Może zatem zaistnieć sytuacja, w której podatnik będzie ewidencjonował przy zastosowaniu kasy rejestrującej jedynie część swojej sprzedaży, a niektórych czynności nie, bowiem mogą one korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Kwestie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników od 1 stycznia 2018 r. reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454, z późn. zm.) zwane dalej „ rozporządzeniem ”. Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 rozporządzenia. Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe). Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

2018
17
lis

Istota:

Obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej z tytułu sprzedaży płyt z utworami Wnioskodawcy.

Fragment:

Może zatem zaistnieć sytuacja, w której podatnik będzie ewidencjonował przy zastosowaniu kasy rejestrującej jedynie część swojej sprzedaży, a niektórych czynności nie, bowiem mogą one korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Kwestie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników od 1 stycznia 2018 r. reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454, z późn. zm.) zwane dalej „ rozporządzeniem ”. Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 ww. rozporządzenia. Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe). Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

2018
8
lis

Istota:

Zastosowanie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą o VAT ”, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na mocy delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1. W okresie od 1 stycznia 2018 r. kwestie dotyczące zwolnień na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki korzystania ze zwolnienia reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r., poz. 2454), zwane dalej „ rozporządzeniem ”. Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - ze względu na wysokość obrotu - do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) oraz zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe). Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

2018
25
paź

Istota:

W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Fragment:

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. regulowało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r., poz. 2177), zwane dalej „ rozporządzeniem ”. Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) oraz zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ze względu na wykonywane czynności (zwolnienie przedmiotowe) . Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących określone zostało w § 2 i § 3 rozporządzenia. Według § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż (...)