Kasa rejestrująca | Interpretacje podatkowe

Kasa rejestrująca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kasa rejestrująca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej wpłat za usługi opiekuńcze
Fragment:
Stosownie do treści art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie. W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem. Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 ww. rozporządzenia. Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).
2017
11
sty

Istota:
W zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących
Fragment:
Zatem Wnioskodawca w przedstawionej we wniosku sytuacji, nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania dokonywanej dostawy przy użyciu kasy rejestrującej, gdyż realizowana przez Wnioskodawcę sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju nie podlega ewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej. Należy zwrócić uwagę, że wymóg prowadzenia sprzedaży przy wykorzystaniu kas rejestrujących znajduje zastosowanie w odniesieniu do podatników realizujących sprzedaż fizycznie na terytorium Polski. Zgodnie z artykułem 111 ust. 3a pkt 2, 3, 4 i 10 ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących są obowiązani m.in.: dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w ich pracy; udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów; zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących; dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Z konstrukcji ustawy o VAT wynika zatem, że wymienione czynności mogą odbywać się wyłącznie w przypadku, gdy kasa rejestrująca umiejscowiona jest na terytorium Polski. Natomiast Wnioskodawca dostarcza towary klientom zamieszkałym w Polsce w ramach sprzedaży wysyłkowej z zagranicy, nie będąc przy tym w żaden sposób fizycznie obecny na terytorium Polski.
2017
11
sty

Istota:
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej obrotu z tytułu świadczenia usług najmu lokali oraz usług, za które zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy.
Fragment:
Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., poz. 1054, z późn. zm.). Zgodnie z powołanym przepisem podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do ewidencji tej sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednocześnie w oparciu o delegację wynikającą z art. 111 ust. 8 ww. ustawy Minister Finansów, w drodze rozporządzenia, może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544), stanowiące wypełnienie tej delegacji, określa zakres zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na lata 2015-2016. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zostały wskazane w § 2 i § 3 ww. rozporządzenia. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.
2017
4
sty

Istota:
Z uwagi na brak siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. Powyższe dotyczy dostaw dokonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zarówno tych znajdujących się i mieszkających na terytorium kraju, w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej jak również poza terytorium Unii Europejskiej.
Fragment:
Powyższe wynika z faktu, że przepisy te wymagają, aby podatnicy zobowiązani do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej wykonywali szereg czynności technicznych wymienionych zarówno w przepisach ustawy jak również w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363). I tak zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 2, 3 i 4 ustawy, na który powołał się również Wnioskodawca, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy, udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów oraz zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących. Z kolei z treści § 13 ust. 1 pkt 1 powołanego powyżej rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących wynika, że rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przez podatnika poprzedzone jest złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że będzie przez niego prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kasy (...) zawiadomienie zawiera informację o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania.
2017
3
sty

Istota:
Wnioskodawca świadcząc opisane we wniosku usługi badania rezonansu magnetycznego na rzecz innego lekarza prowadzącego działalność lekarską w formie praktyki lekarskiej specjalistycznej, Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania takiej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Wnioskodawca niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, świadczący usługi medyczne badania rezonansu magnetycznego zwolnione od podatku VAT, na rzecz innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, celem udokumentowania takiej transakcji, nie ma obowiązku wystawienia faktury, chyba że nabywca tej usługi zgłosi żądanie jej wystawienia w określonym terminie.
Fragment:
W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kasa rejestrująca jest szczególnego rodzaju ewidencją podatkową. Ma ona charakter ewidencji sprzedaży, gdyż zarejestrowaniu w niej podlegają transakcje opodatkowane wykonane przez podatnika. Ewidencja prowadzona za pomocą kasy rejestrującej jest niezależna od ewidencji, której prowadzenia wymagają inne przepisy w szczególności art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Ewidencja prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy bowiem tylko części sprzedaży podatnika ściśle wskazanej w art. 111 ust. 1 ustawy. Z cytowanego wyżej art. 111 ust. 1 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, że obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej ciąży na podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz dwóch rodzajów podmiotów, mianowicie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Należy podkreślić, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie sprzedaży, która została dokonana na rzecz tych wyżej wymienionych podmiotów. Tym samym obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej nie wystąpi w przypadku sprzedaży na rzecz innych podmiotów, tj. firm, przedsiębiorstw, organizacji.
2016
30
gru

Istota:
W zakresie braku obowiązku opodatkowania oraz ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej czynności przekazywania pracownikom Kart finansowanych w części z ZFŚS
Fragment:
W konsekwencji, przekazywanie Kart pracownikom nie będzie podlegało obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zarówno w części finansowanej w części z ZFŚS, jak i w części finansowanej przez pracowników. Dodatkowo, należy podkreślić, że brak obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej w przedmiotowej sprawie wynika wprost z przepisów ustawy o VAT, a nie z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544). W konsekwencji, ograniczenie z § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania nie dotyczy podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. rozpoczęli ewidencjonowanie określonych czynności (jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka rozpoczęła ewidencjonowanie sprzedaży dokonywanej na rzecz pracowników na kasach rejestrujących przed ww. datą), nie będzie miało żadnego znaczenia w niniejszej sprawie. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie Kart pracownikom, jako działalność związana z ZFŚS, w całości nie podlega opodatkowaniu VAT i w związku z tym nie powinna być ewidencjonowana na kasie rejestrującej (także w części finansowanej przez pracowników).
2016
17
gru

Istota:
W zakresie braku obowiązku opodatkowania oraz ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej czynności przekazywania pracownikom Kart finansowanych w części z ZFŚS
Fragment:
W konsekwencji, przekazywanie Kart pracownikom nie będzie podlegało obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zarówno w części finansowanej w części z ZFŚS, jak i w części finansowanej przez pracowników. Dodatkowo, należy podkreślić, że brak obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej w przedmiotowej sprawie wynika wprost z przepisów ustawy o VAT, a nie z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544). W konsekwencji, ograniczenie z § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania nie dotyczy podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. rozpoczęli ewidencjonowanie określonych czynności (jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka rozpoczęła ewidencjonowanie sprzedaży dokonywanej na rzecz pracowników na kasach rejestrujących przed ww. datą), nie będzie miało żadnego znaczenia w niniejszej sprawie. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie Kart pracownikom, jako działalność związana z ZFŚS, w całości nie podlega opodatkowaniu VAT i w związku z tym nie powinna być ewidencjonowana na kasie rejestrującej (także w części finansowanej przez pracowników).
2016
17
gru

Istota:
Określenie stawki podatku VAT dla kompleksowych usług wykończeniowych wykonywanych w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym, zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej ww. usług oraz ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu wyświadczonych usług w przypadku, gdy jej wartość będzie niższa niż wartość nominalna realizowanego Kuponu.
Fragment:
Wnioskodawca ma również wątpliwości czy będzie obowiązany do dokumentowania świadczenia kompleksowych usług wykończeniowych przy pomocy kasy rejestrującej. I tak, obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Stosownie do treści art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.
2016
15
gru

Istota:
Obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej i rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Fragment:
Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawa towarów / świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Stosownie do art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...). Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są obecnie w § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2016 r. poz. 1215) zwane dalej „ rozporządzeniem. ” Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu - do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).
2016
15
gru

Istota:
 • zwolnienia z podatku od towarów i usług sprzedaży owadów karmowych, pochodzących z własnej hodowli
 • rejestrowanie dostawy owadów karmowych oraz zwierząt egzotycznych przy użyciu kasy rejestrującej
 • Fragment:
  Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z art. 111 ust. 1a ustawy, do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego. Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących. Zagadnienia dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, od dnia 1 stycznia 2015 r., zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r., poz. 1215). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia (...)
  2016
  8
  gru
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.