Kasa rejestrująca | Interpretacje podatkowe

Kasa rejestrująca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kasa rejestrująca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących przy automatycznej sprzedaży biletów parkingowych.
Fragment:
U. z 2011 r., poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą o VAT ”, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...). Kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544). Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia oraz wysokość obrotu - do określonej przepisami wysokości obrotów. Stosownie do § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.
2017
14
paź

Istota:
W zakresie obowiązku rejestracji przy pomocy kasy fiskalnej sprzedaży wysyłkowej oraz otrzymania zgody nabywcy na wystawienie faktury w formie elektronicznej
Fragment:
(...) kas rejestrujących zawartych w ww. rozporządzeniu. Powyższa okoliczność powoduje, że Wnioskodawca nie ma w tym przypadku obowiązku prowadzenia ewidencji swojej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Dodatkowym argumentem przemawiającym za uznaniem braku obowiązku ewidencjonowania dokonywanych dostaw towarów za pomocą kasy rejestrującej jest przepis art. 111 ust. 3a ustawy. Z treści punktu 2, 3 i 4 tego artykułu wynika, że podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy, udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów, zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących. Dlatego też należy zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że czynności te mogą być dokonywane wyłącznie w przypadku, gdy kasa rejestrująca umiejscowiona jest na terytorium kraju.
2017
6
paź

Istota:
W zakresie braku obowiązku wykonywania dobowych raportów fiskalnych na kasie rejestrującej gdy w danym dniu sprzedaż nie występuje.
Fragment:
Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 14 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 363), zwanym dalej rozporządzeniem. Przez raport fiskalny (dobowy, okresowy, w tym miesięczny, oraz rozliczeniowy) rozumie się dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za dany wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku (§ 2 pkt 19 ww. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących). Nadmienić tutaj należy, że powołana wyżej definicja została również powtórzona w obowiązującym od 1 października 2013 r. rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. z 2013 r. poz. 1076).
2017
5
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestrowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży mebli, laptopa i kosztów usług notarialnych oraz ustalenia limitu do utraty zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej, zwolnienia z obowiązku rejestrowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie: obowiązku rejestrowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży mebli, laptopa i kosztów usług notarialnych oraz ustalenia limitu do utraty zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej (pytania oznaczone we wniosku nr 1 i 2) – jest nieprawidłowe; zwolnienia z obowiązku rejestrowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest prawidłowe. Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
2017
30
wrz

Istota:
W zakresie obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaży towarów realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w systemie wysyłkowym, w przypadku gdy zapłata nastąpi przelewem bankowym i w sytuacji gdy zapłata nastąpi za pośrednictwem operatora płatności PayPal albo Adyen
Fragment:
Czy w roku 2016 Spółka była uprawniona do zastosowania zwolnienia z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej do dostaw mebli realizowanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w systemie wysyłkowym, w sytuacji gdy płatność za nabycie następowała przelewem bankowym? Czy w roku 2016 Spółka była uprawniona do zastosowania zwolnienia z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej do dostaw mebli realizowanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w systemie wysyłkowym, w sytuacji gdy płatność za nabycie następowała za pośrednictwem operatora płatności PayPal albo Adyen? Zdaniem Wnioskodawcy: W roku 2016 Spółka była uprawniona do zastosowania zwolnienia z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej do dostaw mebli realizowanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w systemie wysyłkowym, w sytuacji gdy płatność za nabycie następowała przelewem bankowym. W roku 2016 Spółka była uprawniona do zastosowania zwolnienia z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej do dostaw mebli realizowanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w systemie wysyłkowym, w sytuacji gdy płatność za nabycie następowała za pośrednictwem operatora płatności PayPal albo Adyen.
2017
30
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia kwot wydatkowanych z tytułu zakupu kas rejestrujących.
Fragment:
Wobec powyższego, skoro – jak wskazano we wniosku – w zakresie czynności wykonywanych w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, którą Spółka nabyła w drodze aportu, wnoszący aport był zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, to Spółka – stosownie do zapisu art. 111 ust. 1 ww. ustawy – dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ma obowiązek kontynuować prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Jak wcześniej wskazano prawo do skorzystania z ww. ulgi jest prawem przysługującym podatnikowi jednorazowo w trakcie jego działalności gospodarczej, a co za tym idzie, w sytuacji nabycia przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółka jako następca prawny nie nabywa ponownie prawa do ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących. Wobec powyższego, mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Spółce nie będzie przysługiwało prawo do ulgi z tytułu zakupu nowej kasy rejestrującej, gdyż ulga ta jest jednorazowa i dotyczy tylko kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym jako nowy podatnik, który po raz pierwszy rozpoczyna ewidencjonowanie ma prawo do skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej, uznano za nieprawidłowe.
2017
27
wrz

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie wykazywania w deklaracji VAT-7 wartości nieodpłatnego i odpłatnego przekazania na rzecz pracowników pakietów medycznych oraz braku obowiązku wliczania do kwoty uprawniającej do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wartości nieodpłatnego przekazania na rzecz pracowników pakietów medycznych.
Fragment:
Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Powołany przepis art. 111 ust. 1 ustawy określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Na gruncie niniejszej sprawy należy wskazać, że przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie to, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie nie będące dostawą towarów. Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.
2017
27
wrz

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej oraz obowiązków rejestracyjnych w związku ze świadczeniem usług elektronicznych na rzecz kontrahentów z całego świata.
Fragment:
(...) kasy rejestrującej. W świetle powyższego, na tle przedstawionego opisu sprawy, kwestie dotyczące obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej należy rozpatrywać wyłącznie w odniesieniu do świadczeń wykonywanych na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w kraju. Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie. Od dnia 1 stycznia 2017 r. ww. regulacje zostały objęte rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2016 r., poz. 2177). Stosownie do treści § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku (§ 2 ust. 2).
2017
27
wrz

Istota:
Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
Fragment:
Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wynika z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie. Od dnia 1 stycznia 2017 r. ww. regulacje zostały objęte rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2016 r., poz. 2177). Stosownie do treści § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2016 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.
2017
27
wrz

Istota:
Obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej dostaw towarów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, dostaw pozostałych towarów dokonywanych przez Wnioskodawcę.
Fragment:
(...) kasy rejestrującej i tak też się dzieje w działalności Wnioskodawcy, gdyż oprócz odzieży sprzedaje on również perfumy i wody toaletowe, które podlegają w każdym przypadku obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe – w zakresie obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej dostaw towarów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz jest nieprawidłowe – w zakresie obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej dostaw pozostałych towarów dokonywanych przez Wnioskodawcę. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne (art. 5a ustawy).
2017
16
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.