WP/415-035/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatkowanie wycofanych z kasy mieszkaniowej pieniędzy na wykończenie mieszkania (jednej kondygnacji) w budynku mieszkalnym budowanym przez rodziców przekazanego na podstawie umowy użyczenia będzie zgodne z celami systematycznego oszczędzania?

WP/415-035/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. kasa mieszkaniowa
 2. odliczenia od podatku
 3. remonty
 4. umowa użyczenia
 5. wycofanie oszczędności
 6. wydatki mieszkaniowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenia od podatku

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Podatnika z dnia 01.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie czy wydatkowanie wycofanych środków z Kasy Mieszkaniowej na wykończenie mieszkania (remont i modernizację lokalu) w budowanym domu przez rodziców - przekazanego do użytkowania na podstawie umowy użyczenia

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Podatnik pismem z dnia 01.03.2005 r. wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w m-cu marcu 2005 roku kończy się Podatnikowi umowa w Kasie Mieszkaniowej. Zgodnie z zawartą umową z Kasą Mieszkaniową celami oszczędzania są: nabycie, budowa, przebudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość oraz remont domu albo lokalu, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania. Wycofane środki zamierza Podatnik przeznaczyć na wykończenie mieszkania (remont i modernizację lokalu) w domu budowanym przez rodziców – zajmowanego na podstawie umowy użyczenia.

W złożonym wniosku zadano pytanie: czy pieniądze wycofane z kasy mieszkaniowej po określonym w umowie okresie systematycznego oszczędzania można przeznaczyć na wykończenie mieszkania (remont i modernizację lokalu) w budowanym domu przez rodziców – przekazanego do użytkowania na podstawie umowy użyczenia.

Podatnik 05 uważa, że: wydatkowanie wycofanych z kasy mieszkaniowej środków po określonym w umowie okresie systematycznego oszczędzania na wykończenie mieszkania (remont i modernizację lokalu) w budowanym domu przez rodziców zajmowanego na podstawie umowy użyczenia, będzie wydatkowana zgodnie z celami określonymi w zawartej umowie z Kasą Mieszkaniową, zatem nie powoduje to zwrotu odliczonych uprzednio kwot od podatku.

Stosownie do treści art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2001 roku Nr 134, poz. 1509) podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, i przed dniem 1 stycznia 2002 roku nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami) – w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 roku, przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie prawo do odliczania od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 roku, do upływu określonego przed 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

Natomiast art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 roku stanowił, iż podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik systematycznie gromadził oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy Podatnik zawarł umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową i do końca 2001 roku wpłacił na rachunek w kasie przynajmniej jedną kwotę przewidzianą umową i kontynuuje w tym zakresie w roku podatkowym 2002, nabywa On prawo do odliczenia od podatku dalszych wydatków z tego tytułu - poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

Zgodnie z §2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 roku w sprawie ogólnych warunków o kredyt kontraktowy (Dz.U. Nr 68, poz. 330) umowa o kredyt kontraktowy powinna zawierać postanowienia dotyczące, między innymi: kwoty miesięcznej wpłaty na rachunek oszczędnościowo-kredytowy oraz okresu oszczędzania. Z kolei §2 ust. 4 tego rozporządzenia dopuszcza – na wniosek oszczędzającego, za zgodą banku- możliwość zmian postanowień umowy o kredyt kontraktowy. Zmiana umowy wymaga jednak formy pisemnej.

W świetle wyżej powołanych przepisów, Podatnik kontynuujący gromadzenie oszczędności na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku, ma prawo do odliczenia od podatku podwyższonej, zgodnie z postanowieniami powołanego rozporządzenia, kwoty miesięcznych wpłat na ten rachunek, do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 roku terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

Zatem jeżeli umowa o kredyt kontraktowy na dzień 31 grudnia 2001 roku przewidywała możliwość jej zmiany, w zakresie wysokości wnoszonych wpłat, dokonanie takiej zmiany po tym dniu nie pozbawia Podatnika prawa do odliczeń z tego tytułu, pod warunkiem jednak, że odliczenie to nie przekracza rocznego limitu z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej.

Podobnie skrócenie okresu oszczędzania w kasie mieszkaniowej – pod warunkiem , że jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego (Dz.U. Nr 133, poz. 654 z późniejszymi zmianami) - nie powoduje utraty prawa do odliczeń od podatku z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej.

Zgodnie z treścią art. 27a ust. 13 pkt. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2001 r. - jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od podatku z tytułu wydatków związanych z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej, a następnie wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem, gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez kasę, - do podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów. Zapis wskazanego artykułu wskazuje, iż wycofane oszczędności z kasy mieszkaniowej i ich wydatkowanie na cele mieszkaniowe – by nie utracić prawa do ulgi z tego tytułu - powinno zaistnieć w tym samym roku podatkowym.

Katalog celów mieszkaniowych precyzuje ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.

Stosownie do postanowień art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1995 r. celem systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej jest uzyskanie kredytu i przeznaczenie zgromadzonych oszczędności na wskazane w ustawie cele mieszkaniowe tj.:

 1. nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość,
 2. uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. remont domu albo lokalu, o którym mowa w pkt 1 i 2 z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania,
 4. spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione w pkt 1-3
 5. nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny kredytobiorcy.

Z cytowanych przepisów wynika, że aby nie utracić prawa do odliczeń związanych z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej Podatnik powinien przeznaczyć wycofane po okresie oszczędzania środki na co najmniej jeden z wyżej wymienionych celów systematycznego oszczędzania. Nie ulega wątpliwości, iż przeznaczenie oszczędności zgromadzonych w kasie mieszkaniowej na remont domu lub lokalu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt. 1 i 2 w/w ustawy, jest zgodne z celami systematycznego oszczędzania i nie

Pozbawia prawa do omawianej ulgi pod warunkiem, że nie będzie to bieżąca konserwacja i odnowienie mieszkania.

Jednakże w przypadku Podatnika przy przeznaczeniu środków wycofanych z kasy mieszkaniowej po określonym w umowie okresie systematycznego oszczędzania na wykończenie mieszkania w nowo budowanym przez rodziców domu, a zajmowanym przez Podatnika na podstawie umowy użyczenia nie zostanie spełniony warunek określony w art. 8 ust. 2 ustawy o formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Bowiem zgodnie z w/w ustawą prawo do odliczeń poniesionych na remont domu lub lokalu przysługuje podatnikowi, który zgodnie z pkt. 1 tegoż artykułu nabył nieruchomość i stał się jej właścicielem. Dla celów podatkowych nie wystarczy, aby zajmowany przez Panią lokal mieszkalny na podstawie umowy użyczenia stanowił odrębny lokal, musiałby on także być odrębnym przedmiotem własności <art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. Zmianami)>.

Zatem będzie Podatnik zobowiązany zgodnie z art. 27a ust.13 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku do doliczenia do podatku należnego za rok 2005 odpowiednio odliczonych kwot z tyt. systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

Mając na uwadze powyższe stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.