ITPB2/4511-601/15-2/MM | Interpretacja indywidualna

Czy zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w Kasie Mieszkaniowej oszczędności Wnioskodawczyni może przekazać córce w drodze cesji nie tracąc przy tym ulgi podatkowej związanej z oszczędzaniem?
ITPB2/4511-601/15-2/MMinterpretacja indywidualna
 1. cesja
 2. kasa mieszkaniowa
 3. oszczędności
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenia od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania córce w drodze cesji oszczędności zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w Kasie Mieszkaniowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania córce w drodze cesji oszczędności zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w Kasie Mieszkaniowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Dnia 25 lutego 1999 r. Wnioskodawczyni zawarła na okres 36 miesięcy, tj. do dnia 31 stycznia 2002 r. umowę o kredyt kontraktowy z Kasą Mieszkaniową xxx S.A. o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-kredytowego, który służy do systematycznego gromadzenia oszczędności z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Aneksem z dnia 16 listopada 2001 r. do ww. umowy Wnioskodawczyni wydłużyła okres oszczędzania o 60 miesięcy, tj. do końca stycznia 2007 r. Następnie aneksem z dnia 8 stycznia 2007 r. Wnioskodawczyni wydłużyła okres oszczędzania o kolejne 60 miesięcy, tj. do końca stycznia 2012 r., kolejnym aneksem z dnia 31 stycznia 2012 r. Wnioskodawczyni wydłużyła okres oszczędzania na następne 24 miesiące, tj. do końca stycznia 2014 r. Ostatecznie aneksem z dnia 11 września 2013 r. Wnioskodawczyni wydłużyła okres oszczędzania do dnia 31 stycznia 2017 r.

Termin systematycznego gromadzenia oszczędności na dzień 31 grudnia 2011 r. został przez strony umowy określony na styczeń 2007 r. i w tym zakresie Wnioskodawczyni korzystała z prawa do odliczenia od podatku kwot wpłaconych na rachunek oszczędnościowo-kredytowy prowadzony przez Kasę Mieszkaniową. Stanowi o tym art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w Kasie Mieszkaniowej oszczędności Wnioskodawczyni może przekazać córce w drodze cesji nie tracąc przy tym ulgi podatkowej związanej z oszczędzaniem...
 2. Czy córka zachowa prawo do ulgi podatkowej z tytułu gromadzenia oszczędności w Kasie Mieszkaniowej, jeżeli wycofane po okresie oszczędzania środki przeznaczy na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, tj. nabycie lokalu mieszkalnego w Wielkiej Brytanii...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie pytania pierwszego. Odpowiedź na pytanie drugie udzielona zostanie odrębnym pismem.

Zdaniem Wnioskodawczyni – w zakresie pytania pierwszego – nie utraci prawa do ulgi podatkowej z tytułu gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej w związku z cesją rachunku oszczędnościowo – kredytowego na córkę.

Stosownie bowiem do art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2001 r. – jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków związanych z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej, a następnie:

 1. wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład,
 2. w całości zmienił przeznaczenie lokalu lub budynku mieszkalnego na użytkowy,
 3. po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,
 4. wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę,
 5. przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych,

- do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

Zatem Wnioskodawczyni uważa, że przeniesienie przez nią uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz własnego dziecka nie spowoduje konsekwencji podatkowych w postaci obowiązku doliczenia kwoty uprzednio odliczonej od dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym nastąpiło to przeniesienie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do końca 2001r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik systematycznie gromadził oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podatku z tytułu wydatków, o których mowa w ust. 1 lit. b)-f) oraz w pkt 2, ustala się na podstawie kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 27a ust. 2 ww. ustawy).

Kwota, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć za rok podatkowy 30% wydatków, nie więcej niż 6% kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń (art. 27a ust. 3 lit. b) ww. ustawy).

Odliczenie to z dniem 1 stycznia 2002 r. zostało wykreślone z katalogu ulg podatkowych. Jednak zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczenia od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

Jednocześnie, stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 ww. ustawy z dnia 21 listopada 2001 r., przepis art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., ma zastosowanie w odniesieniu do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 2002 r.

Jak wynika z art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2001 r. – jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1 pkt 1 i 2, a następnie:

 1. wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład,
 2. w całości zmienił przeznaczenie lokalu lub budynku mieszkalnego na użytkowy,
 3. po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,
 4. wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę,
 5. przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych

- do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, dnia 25 lutego 1999 r. Wnioskodawczyni zawarła na okres 36 miesięcy, tj. do dnia 31 stycznia 2002 r. umowę o kredyt kontraktowy z Kasą Mieszkaniową xxx S.A. o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-kredytowego, który służy do systematycznego gromadzenia oszczędności z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Aneksem z dnia 16 listopada 2001 r. do ww. umowy Wnioskodawczyni wydłużyła okres oszczędzania o 60 miesięcy, tj. do końca stycznia 2007 r. Następnie aneksem z dnia 8 stycznia 2007 r. Wnioskodawczyni wydłużyła okres oszczędzania o kolejne 60 miesięcy, tj. do końca stycznia 2012 r., kolejnym aneksem z dnia 31 stycznia 2012 r. Wnioskodawczyni wydłużyła okres oszczędzania na następne 24 miesiące, tj. do końca stycznia 2014 r. Ostatecznie aneksem z dnia 11 września 2013 r. Wnioskodawczyni wydłużyła okres oszczędzania do dnia 31 stycznia 2017 r.

Termin systematycznego gromadzenia oszczędności na dzień 31 grudnia 2011 r. został przez strony umowy określony na styczeń 2007 r. i w tym zakresie Wnioskodawczyni korzystała z prawa do odliczenia od podatku kwot wpłaconych na rachunek oszczędnościowo-kredytowy prowadzony przez Kasę Mieszkaniową. Stanowi o tym art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z art. 27a ust. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej, a następnie przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych, to do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

W niniejszej sprawie Wnioskodawczyni zamierza przenieść uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz córki, zatem w związku z dokonaną operacją nie wystąpią przesłanki do zwrotu wykorzystanej przez nią ulgi z tytułu wpłat na ww. rachunek.

Zaznaczyć jednak należy, że na córkę Wnioskodawczyni, w związku z otrzymaniem w drodze cesji uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej, jako właściciela tego rachunku przejdą również określone obowiązki. Obowiązkiem tym jest przeznaczenie i wydatkowanie kwot zgromadzonych na tym rachunku zgodnie z celami systematycznego oszczędzania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.