ITPB2/4511-476/15/MM | Interpretacja indywidualna

Zachowanie prawa do ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej.
ITPB2/4511-476/15/MMinterpretacja indywidualna
 1. kasa mieszkaniowa
 2. oszczędności
 3. spłata kredytu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenia od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2015 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 2 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zachowania prawa do ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zachowania prawa do ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 29 maja 2001 r. Wnioskodawca podpisał umowę o kredyt kontraktowy z bankiem XXX S.A. Kasa Mieszkaniowa. Bank otworzył imienny rachunek oszczędnościowo-kredytowy zwany rachunkiem osobistym. Zgodnie z aneksem z dnia 24 grudnia 2001 r. okres oszczędzania w umowie o kredyt kontraktowy obowiązuje do końca kwietnia 2016 r.

Rachunek osobisty służy do systematycznego gromadzenia oszczędności, z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych posiadacza rachunku. Posiadacz rachunku zobowiązuje się do przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku osobistym wraz z naliczonymi odsetkami na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych, to jest:

 • Nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość,
 • Uzyskanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • Remont domu albo lokalu, o którym mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania,
 • Spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione w pkt 1-3,
 • Nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny posiadacza rachunku.

W latach 2001-2008 Wnioskodawca skorzystał z ulgi podatkowej i dokonał odliczenia od podatku na systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej w kwocie 14.434 zł 20 gr.

Dnia 17 stycznia 2014 r. Wnioskodawca podpisał z bankiem umowę o kredyt bankowy w wysokości 150.000 zł, który w wysokości 100.000 zł był przeznaczony na cel mieszkaniowy (zakup mieszkania na rynku wtórnym).

W dniu 10 lutego 2014 r. został podpisany aneks do umowy o kredyt kontraktowy z dnia 29 maja 2001 r., w którym okres systematycznego oszczędzania został skrócony do końca lutego 2014 r.

W dniu 11 lutego 2014 r. Wnioskodawca kupił lokal mieszkalny za kwotę 190.000 zł, w tym 90.000 zł ze środków własnych, a 100.000 zł pochodziło z kredytu udzielonego dnia 17 stycznia 2014 r.

Następnie Wnioskodawca złożył dyspozycję wycofania oszczędności z kasy mieszkaniowej w wysokości 95.753 zł 83 gr i wpłacił je na odrębny rachunek bankowy. Z tego rachunku spłacane są raty kredytu bankowego z dnia 17 stycznia 2014 r. przeznaczonego w części (100.000 zł) na nabycie lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy można uznać, że posiadacz rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej przeznaczył oszczędności na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, jeżeli wycofał środki pieniężne w kwocie 95.753 zł 83 gr z rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej banku XXX S.A. i przeznaczy je w roku 2014 i latach następnych na spłatę kredytu bankowego udzielonego w kwocie 150.000 zł, z którego środki w kwocie 100.000 zł zostały przeznaczone na zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym i w związku z tym nie jest zobowiązany do zwrotu odliczonych od podatku w latach 2001-2008 kwot z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej...
 2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest przecząca, to czy można uznać, że posiadacz rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej w 2014 r. przeznaczył na cele mieszkaniowe część oszczędności otrzymanych po „likwidacji kasy mieszkaniowej” na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, jeżeli wycofał środki pieniężne w kwocie 95.753 zł 83 gr z rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej banku XXX S.A i część z nich przeznaczył w 2014 r. na spłatę rat kredytu bankowego udzielonego w wysokości 150.000 zł, z którego środki w kwocie 100.000 zł zostały przeznaczone na zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym i w związku z tym jest zobowiązany do zwrotu części odliczonych od podatku w latach 2001-2005 kwot oszczędności w kasie mieszkaniowej...

Zdaniem Wnioskodawcy - w kwestii pytania nr 1 - jeżeli skorzystał z odliczeń od podatku z tytułu wydatków poniesionych na systematyczne gromadzenie oszczędności w Kasie Mieszkaniowej, a następnie wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę nie jest zobowiązany do doliczenia do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności kwoty poprzednio odliczonej z tego tytułu. Wnioskodawca w 2014 r. przeznaczył część środków wycofanych z kasy mieszkaniowej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, a pozostałą kwotę przeznaczy w latach następnych.

Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie przecząca, to Wnioskodawca uważa, że jeżeli skorzystał z odliczeń od podatku z tytułu wydatków poniesionych na systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej, a następnie wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę nie jest zobowiązany do doliczenia do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności kwot uprzednio odliczonych z tego tytułu. Wnioskodawca przeznaczył w 2014 r. część środków wycofanych z kasy mieszkaniowej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego. W związku z tym do podatku należnego za 2014 r. doliczy część poprzednio odliczonych kwot z tego tytułu w części odpowiadającej kwocie nie przeznaczonej na spłatę kredytu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do końca 2001r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik systematycznie gromadził oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podatku z tytułu wydatków, o których mowa w ust. 1 lit. b)-f) oraz w pkt 2, ustala się na podstawie kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 27a ust. 2 ww. ustawy).

Kwota, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć za rok podatkowy 30% wydatków, nie więcej niż 6% kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń (art. 27a ust. 3 lit. b) ww. ustawy).

Odliczenie to z dniem 1 stycznia 2002 r. zostało wykreślone z katalogu ulg podatkowych. Jednak zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczenia od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

Jednocześnie, stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 ww. ustawy z dnia 21 listopada 2001 r., przepis art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., ma zastosowanie w odniesieniu do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 2002 r.

Jak wynika z art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2001 r. – jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1 pkt 1 i 2, a następnie:

 1. wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład,
 2. w całości zmienił przeznaczenie lokalu lub budynku mieszkalnego na użytkowy,
 3. po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,
 4. wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę,
 5. przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych

W świetle powyższego, obowiązek doliczenia kwot uprzednio odliczonych z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową występuje w przypadku wycofania oszczędności z kasy mieszkaniowej:

 • przed upływem okresu systematycznego oszczędzania,
 • lub po upływie ww. okresu, w sytuacji gdy środki zgromadzone na tym rachunku nie zostaną wydatkowane zgodnie z celami systematycznego oszczędzania.

Dla zachowania prawa do ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej wycofane środki w myśl art. 27a ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2001 r. muszą być przeznaczone na cele określone w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 255 ze zm.), zgodnie z którym celami mieszkaniowymi, o których mowa w ust. 1, są służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy:

 1. nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość,
 2. uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego,
 3. remont domu albo lokalu, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania,
 4. spłata kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione w pkt 1-3,
 5. nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny kredytobiorcy.

Treść przytoczonego wyżej art. 27a ust. 13 ww. ustawy wskazuje, że zarówno wycofanie oszczędności z kasy mieszkaniowej, jak i doliczenie do dochodu (przychodu) lub podatku kwot uprzednio odliczonych dotyczy tego samego roku podatkowego. Dlatego też jedynie w sytuacji, gdy wycofane oszczędności po upływie okresu systematycznego oszczędzania określonego w umowie o kredyt kontraktowy, zostaną przez podatnika wydatkowane zgodnie z celami mieszkaniowymi, określonymi w art. 8 ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, do końca roku podatkowego, w którym nastąpiło ich wycofanie z kasy mieszkaniowej, podatnik nie traci prawa do przedmiotowej ulgi. Natomiast, jeżeli podatnik po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania wycofa oszczędności z kasy mieszkaniowej, a następnie wycofaną kwotę wydatkuje w tym samym roku podatkowym na cele inne, niż cele mieszkaniowe wskazane w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw lub wydatkuje ww. oszczędności w następnych latach (i to niezależnie na jakie cele), to ma obowiązek doliczyć do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym nastąpiło wycofanie oszczędności z kasy mieszkaniowej, kwoty uprzednio odliczone z tego tytułu.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca w latach 2001-2008 skorzystał z ulgi podatkowej i dokonał odliczenia od podatku na systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej w kwocie 14.434 zł 20 gr.

Dnia 17 stycznia 2014 r. Wnioskodawca podpisał z bankiem umowę o kredyt bankowy w wysokości 150.000 zł, który w wysokości 100.000 zł był przeznaczony na cel mieszkaniowy (zakup mieszkania na rynku wtórnym).

W dniu 10 lutego 2014 r. został podpisany aneks do umowy o kredyt kontraktowy z dnia 29 maja 2001 r., w którym okres systematycznego oszczędzania został skrócony do końca lutego 2014 r.

W dniu 11 lutego 2014 r. Wnioskodawca kupił lokal mieszkalny za kwotę 190.000 zł, w tym 90.000 zł ze środków własnych, a 100.000 zł pochodziło z kredytu udzielonego dnia 17 stycznia 2014 r.

Następnie Wnioskodawca złożył dyspozycję wycofania oszczędności z kasy mieszkaniowej w wysokości 95.753 zł 83 gr i wpłacił je na odrębny rachunek bankowy. Z tego rachunku spłacane są raty kredytu bankowego z dnia 17 stycznia 2014 r. przeznaczonego w części (100.000 zł) na nabycie lokalu mieszkalnego.

Część oszczędności wycofanych z kasy mieszkaniowej została wydatkowana w 2014 r., a część została/zostanie wydatkowana w latach następnych.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że Wnioskodawca zachował prawo do omawianej ulgi tylko częściowo, tj. w związku z wydatkowaniem w 2014 r. oszczędności wycofanych z kasy mieszkaniowej na spłatę tej części kredytu bankowego, która przeznaczona został na zakup lokalu mieszkalnego.

Wnioskodawca utracił natomiast prawo do omawianej ulgi w związku z wydatkowaniem oszczędności wycofanych z kasy mieszkaniowej na spłatę w 2014 r. kredytu bankowego w tej części, która nie została przeznaczona na cele mieszkaniowe wymienione w art. 8 ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz w związku z wydatkowaniem oszczędności wycofanych z kasy mieszkaniowej po 2014 r. i to niezależnie od tego, czy wydatki te zostały/zostaną poniesione na cele mieszkaniowe, czy też nie.

W związku z powyższym do podatku należnego za 2014 r., tj. za rok w którym Wnioskodawca wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, zobowiązany był doliczyć odpowiednią część kwot odliczonych z tego tytułu w latach 2001-2008.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.