ITPB2/415-354/13/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Wnioskodawczyni w dalszym ciągu może odliczać od podatku 30% poniesionych wydatków (do dnia określonego w aneksie, tj. października 2013 r. w rocznej wysokości nie przekraczającej 11.340 zł, przy czym odliczenia te przewyższałyby kwotę 35.910 zł.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2013 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 25 marca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 czerwca 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wysokości limitu odliczeń związanych z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek, uzupełnionym pismem z dnia 20 czerwca 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wysokości limitu odliczeń związanych z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny:

W listopadzie 2001 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i przed 1 stycznia 2002 r. (podpisując w grudniu 2001 r. aneks przedłużający okres oszczędzania do października 2013 r.) nabyła prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poza odliczeniami od podatku z tytułu wydatków na kasę mieszkaniową Wnioskodawczyni nie dokonywała innych odliczeń z tytułu dużej ulgi budowlanej.

Łączne wpłaty na kasę mieszkaniową dokonane w latach 2001 – 2011 wyniosły 131.690 zł, co umożliwiłoby Wnioskodawczyni dokonanie odliczenia od podatku 30% wydatkowanej kwoty, co stanowiło 39.507 zł, czyli powyżej kwoty 35.910 zł, przy zachowaniu limitu rocznych odliczeń (od 2002 roku w wys. 11.340 zł). Do dnia dzisiejszego Wnioskodawczyni systematycznie wpłaca określone kwoty na kasę mieszkaniową, na ten sam rachunek oszczędnościowo kredytowy i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

W zeznaniu rocznym PIT-37 za 2011 - po dokonanej korekcie – Wnioskodawczyni wykazała niższą kwotę odliczeń aniżeli 30% dokonanych wpłat, zachowując w rozliczeniu narastającym od 2001 r. łączny limit odliczeń w wysokości 35.910 zł. Wnioskodawczyni dokonała korekty rozliczenia podatku za 2011 r. pod wpływem przytaczanych opinii, jednak analizując zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ma wątpliwości, czy limit kwotowy w wysokości 35.910 zł Jej dotyczy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni w dalszym ciągu może odliczać od podatku 30% poniesionych wydatków (do dnia określonego w aneksie, tj. października 2013 r. w rocznej wysokości nie przekraczającej 11.340 zł, przy czym odliczenia te przewyższałyby kwotę 35.910 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w art. 4 przyznała prawo do dalszego odliczania wydatków ponoszonych na cele mieszkaniowe, w tym na systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej. W art. 5 ust. 1 i 2 tejże ustawy określono limity odliczeń dla podatników, którzy w latach 1992 – 2001 nabyli prawo do odliczenia od podatku lub dochodu wydatków ponoszonych na cele mieszkaniowe, zastępując tym samym zapis w art. 27a ust. 3 (po lit. h) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., o treści „- z tym że w okresie obowiązywania ustawy łączne odliczenia z tytułu wydatków, o których mowa w lit. a) i b), nie mogą przekroczyć 19% kwoty, o której mowa w ust. 2”.

Limit odliczeń dla podatników, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową (art. 4 ust. 3 ustawy zmieniającej z dnia 21 listopada 2001 r.) określa art. 5 ust. 2, który stanowi: „jeżeli w latach 1992-2001 podatnik, o którym mowa w ust. 1 i art. 4 ust. 2 i 3, nabył prawo do odliczenia od dochodu kwot, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. b) – f) ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 – limit odliczenia od podatku, określony w art. 27a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., pomniejsza się o 19% kwoty wydatków podlegających odliczeniu od dochodu oraz 19% kwoty wydatków stanowiących podstawę do dokonania odliczeń od podatku, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b) – f), oraz 30% kwoty wydatków stanowiących podstawę do dokonania odliczeń, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r.

Art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. b) – f) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. obejmuje wydatki na:

 • budowę budynku mieszkalnego,
 • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gmin, a także od osób, które wybudowały ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • nadbudowę i rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
 • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne, oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu.

W związku z powyższym, w stosunku do podatnika o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy zmieniającej z dnia 21 listopada 2001 r., który nie dokonywał odliczeń od dochodu, o których mowa w art. 26 ust. 5 lit. b) – f), nie ma zastosowania zapis z art. 5 ust. 2 – ‘limit odliczenia od podatku, określony w art. 27a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., pomniejsza się o 19% kwoty wydatków podlegających odliczeniu od dochodu oraz 19% kwoty wydatków stanowiących podstawę do dokonania odliczeń od podatku, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b) – f), oraz 30% kwoty wydatków stanowiących podstawę do dokonania odliczeń, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r.”

Biorąc pod uwagę fakt, że art. 5 ust. 1 i 2 zastąpił zapis w art. 27a ust. 3, po lit. h ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., o treści: „...z tym, że w okresie obowiązywania ustawy łączne odliczenia z tytułu wydatków, o których mowa w lit. a) i b), nie mogą przekroczyć 19% kwoty, o której mowa w ust. 2” Wnioskodawczyni uważa, że nie ma podstawy stosowania wobec tego podatnika łącznego limitu odliczeń wydatków na kasę mieszkaniową.

W ocenie wnioskodawczyni w dalszym ciągu może odliczać od podatku 30% ponoszonych w roku wydatków na kasę mieszkaniową do rocznej wysokości 11.340 zł i odliczenia te mogą przekroczyć 35.910 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.), podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

Natomiast w myśl art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2001 r. - podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik systematycznie gromadził oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Stosownie do art. 27a ust. 2 ww. ustawy podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podatku z tytułu wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b)-f) oraz w pkt 2, ustala się na podstawie kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy.

Z art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. b) tej ustawy wynika, że, kwota, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć za rok podatkowy 30% wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie więcej jednak niż 6% kwoty, o której mowa w ust. 2,-z tym że w okresie obowiązywania ustawy łączne odliczenia z tytułu wydatków, o których mowa w lit. a) i b), nie mogą przekroczyć 19% kwoty, o której mowa w ust. 2.

Stosownie do art. 27a ust. 8 ww. ustawy, wysokość odliczeń od podatku, określona w ust. 3 pkt 1 lit. a)-c) oraz pkt 2 i 3, dotyczy łącznie obojga małżonków, z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których orzeczono separację. Jeżeli małżonkowie:

 1. podlegają odrębnemu opodatkowaniu - odliczeń dokonuje się zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych bądź od podatku każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od podatku jednego z małżonków,
 2. przed zawarciem związku małżeńskiego, w okresie obowiązywania ustawy, korzystali z odliczeń od podatku na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, o kwotę dokonanych odliczeń zmniejsza się kwoty odliczeń określone w ust. 3 pkt 1 lit. a) i b) oraz pkt 2 i 3,
 3. w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia separacji korzystali, w okresie obowiązywania ustawy, z odliczeń od podatku na cele określone w ust. 1 pkt 1 i 2, a następnie związek małżeński ustał lub orzeczona została separacja - przysługująca każdemu z nich kwota odliczenia podlega zmniejszeniu o kwotę odliczeń dokonanych w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia separacji, w wysokości po 50% tych odliczeń, jeżeli byli opodatkowani łącznie, a jeżeli byli opodatkowani odrębnie - w wysokości odliczenia dokonanego przez każdego z nich.

Z art. 27a ust. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika natomiast, że Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość kwoty, o której mowa w ust. 2.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, w listopadzie 2001 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i przed 1 stycznia 2002 r. ( podpisując w grudniu 2001 r. aneks przedłużający okres oszczędzania do października 2013 r.) nabyła prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poza odliczeniami od podatku z tytułu wydatków na kasę mieszkaniową Wnioskodawczyni nie dokonywała innych odliczeń z tytułu dużej ulgi budowlanej.

Łączne wpłaty na kasę mieszkaniową dokonane w latach 2001 – 2011 wyniosły 131.690 zł, co umożliwiło Wnioskodawczyni dokonanie odliczenia od podatku 30% wydatkowanej kwoty, co stanowiło 39.507 zł, czyli powyżej kwoty 35.910 zł, przy zachowaniu limitu rocznych odliczeń (od 2002 roku w wys. 11.340 zł). Do dnia dzisiejszego Wnioskodawczyni systematycznie wpłaca określone kwoty na kasę mieszkaniową, na ten sam rachunek oszczędnościowo kredytowy i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

W zeznaniu rocznym PIT-37 za 2011 - po dokonanej korekcie – Wnioskodawczyni wykazała niższą kwotę odliczeń aniżeli 30% dokonanych wpłat, zachowując w rozliczeniu narastającym od 2001 r. łączny limit odliczeń w wysokości 35.910 zł. Wnioskodawczyni dokonała korekty rozliczenia podatku za 2011 r. pod wpływem przytaczanych opinii, jednak analizując zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ma wątpliwości, czy limit kwotowy w wysokości 35.910 zł jej dotyczy.

Zatem, pomimo faktu, że ulga z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej została zlikwidowana z dniem 1 stycznia 2002 r. - z uwagi na ochronę praw nabytych ustawodawca zagwarantował podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 nabyli prawo do odliczania od podatku z tytułu wydatków w związku z systematycznym gromadzeniem oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową możliwość dalszego ich odliczania, co wynika z przepisów przejściowych, tj. z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Odliczeń w ramach praw nabytych podatnik – stosownie do art. 4 ust. 3 ustawy zmieniającej - może dokonywać na zasadach określonych w art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że zapisy tego artykułu – w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r. - mają zastosowanie do odliczeń dokonywanych po 2001 r. Podkreślić przy tym należy, że w art. 27a ust. 2 i 18 ustawodawca uregulował sposób ustalania limitu odliczeń dokonywanych w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej.

Stosownie natomiast do art. 12 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy 2002, 2003 i 2004, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r., oraz wysokość kwoty, o której mowa w art. 27a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2001, z zastrzeżeniem art. 12a.

Z art. 12a ww. ustawy wynika, że w latach 2003-2004 wysokość kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz w art. 27a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2001, nie może ulec zmniejszeniu. W tym celu dla ustalenia wysokości kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz w art. 27a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2001, przyjmuje się najwyższy w okresie obowiązywania ustawy wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że na mocy ww. przepisów Minister właściwy do spraw finansów publicznych został zobowiązany do ogłaszania, a co za tym idzie do waloryzowania wysokości limitu odliczeń m. in. z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej do 2004 r. włącznie w drodze obwieszczenia wydawanego do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy. Natomiast brak delegacji dla tego ministra do określenia omawianej kwoty na rok 2005 i lata następne oznacza nic innego, jak odstąpienie od dalszej waloryzacji ww. kwoty. Zatem, podatnika który wydatki na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej poniósł po 31 grudnia 2004 r., jednakże do upływu okresu przewidzianego w umowie o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności zawartej do dnia 31 grudnia 2001 r. obowiązuje limit odliczeń ustalony za 2004 r.

Wysokość ww. limitu za 2004 r. została określona w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r., w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (M.P. z 2003 r. Nr 58, poz.914) z którego wynika, iż na podstawie art. 26b ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) i art. 12 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509, z późn. zm.) ogłasza się, że w 2004 r. wysokość:

 1. kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia podatku z tytułu wydatków, o których mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 2. kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w pkt 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r.,
 3. kwoty, o której mowa w art. 27a ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1, w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2001
  - nie może przekroczyć 189.000 zł.

Skoro z art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że kwota, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć za rok podatkowy 30% wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie więcej jednak niż 6% kwoty, której mowa w ust. 2, z tym że w okresie obowiązywania ustawy łączne odliczenia z tytułu wydatków, o których mowa w lit. a) i b), nie mogą przekroczyć 19% kwoty, o której mowa w ust. 2, to stwierdzić należy, że w danym roku kwota odliczenia z ww. tytułu nie może przekroczyć 11.340 zł (tj. 189.000 zł x 6%), zaś łączna kwota ww. odliczeń związanych z wydatkami mieszkaniowymi (w tym z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej) w okresie obowiązywania ustawy nie może przekroczyć kwoty 35.910 zł.

Nie sposób natomiast zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni z którego wynika, że art. 5 ust. 1 i 2 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zastąpił zapis w art. 27a ust. 3, po lit. h ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002. Gdyby tak rzeczywiście było, racjonalny ustawodawca w art. 12 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zobowiązywałby Ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia m. in. wysokości kwoty, o której mowa w art. 27a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2001, z zastrzeżeniem art. 12a.

Wobec powyższego – w przedstawionym stanie faktycznym – Wnioskodawczyni może dokonywać odliczeń od podatku w związku z ponoszeniem wydatków mieszkaniowych (z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej) maksymalnie do kwoty 35.910 zł.

Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawczynię przepisów, tj. art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wyjaśnić należy, że ustawodawca doprecyzował w nich jedynie sposób naliczania kwoty pozostającej podatnikowi do odliczenia z tytułu ponoszenia określonych wydatków mieszkaniowych - w ramach przysługującemu limitu, w sytuacji, gdy w latach 1992 – 2001 podatnik ten dokonywał odliczeń tych wydatków od dochodu lub podatku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.