IBPBII/2/415-894/14/MM | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe jakie powstaną w stosunku do Wnioskodawcy w związku z przeniesieniem na rzecz syna uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową.
IBPBII/2/415-894/14/MMinterpretacja indywidualna
  1. cesja
  2. kasa mieszkaniowa
  3. przeniesienie
  4. ulga podatkowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenia od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 29 września 2014 r. (data otrzymania 9 października 2014 r.), uzupełnionym 10 i 12 listopada 2014 r. oraz 15 i 17 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych jakie powstaną w stosunku do Wnioskodawcy w związku z przeniesieniem na rzecz syna uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych jakie powstaną w stosunku do Wnioskodawcy w związku z przeniesieniem na rzecz syna uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismami z 31 października 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-894/14/MM i 5 grudnia 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-894/14/MM, IBPBII/1/436-350/14/AŻ, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 10 i 12 listopada 2014 r. oraz 15 i 17 grudnia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada kasę mieszkaniową, rachunek został założony w 2000 r. Wnioskodawca korzystał z odpisów (ulgi podatkowej) z tytułu kasy mieszkaniowej. Obecnie kwota na rachunku wynosi 106.540,00 zł. Rachunek jest aktywny. Wnioskodawca chce dokonać cesji kasy mieszkaniowej na rzecz syna.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy w przypadku cesji Wnioskodawca będzie ponosił koszty z tytułu wykorzystanych ulg podatkowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie poniesie on kosztów z tytułu cesji kasy mieszkaniowej w związku z wykorzystaniem ulgi podatkowej z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej skutków podatkowych jakie powstaną w stosunku do Wnioskodawcy w związku z przeniesieniem na rzecz syna uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od spadków i darowizn w części dotyczącej skutków podatkowych jakie powstaną w stosunku do Wnioskodawcy w związku z przeniesieniem na rzecz syna uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową zostanie zawarta w odrębnej interpretacji.

Natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn w części dotyczącej skutków podatkowych jakie powstaną w stosunku do syna Wnioskodawcy w związku z przeniesieniem na jego rzecz uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową pismem z 5 grudnia 2014 r. Znak IBPBII/2/415-1029/14/MM, IBPBII/1/436-351/14/AŻ zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Ulga z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową została zlikwidowana z dniem 1 stycznia 2002 r., z jednoczesnym zachowaniem praw nabytych na zasadach określonych w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.). Przepis ten stanowi, że podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

Jednocześnie, stosownie do postanowień art. 6 ww. ustawy z dnia 21 listopada 2001 r., moc obowiązującą zachował art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., w odniesieniu do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po tym dniu.

Zgodnie z art. 27a ust. 13 pkt 4 i 5 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r. – jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej, a następnie wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę lub przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych, to do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

Zatem obowiązek doliczenia kwot uprzednio odliczonych z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową występuje w przypadku:

  • wycofania oszczędności z kasy mieszkaniowej przed upływem okresu systematycznego oszczędzania lub po upływie ww. okresu, a także w sytuacji gdy środki zgromadzone na tym rachunku nie zostaną wydatkowane zgodnie z celami systematycznego oszczędzania lub
  • przeniesienia uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz innych osób niż dzieci własne lub przysposobione.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca zamierza przenieść uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego założonego w 2000 r. na rzecz syna.

Zgodnie z powyższymi przepisami należy stwierdzić, że cesja przez Wnioskodawcę uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz własnego dziecka nie spowoduje konsekwencji podatkowych w postaci obowiązku doliczenia kwoty uprzednio odliczonej od dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym nastąpi to przeniesienie.

Tym samym stawisko Wnioskodawcy, że nie będzie zobowiązany do zwrotu wykorzystanej przez niego ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej należało uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.