Kasa mieszkaniowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kasa mieszkaniowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
17
maj

Istota:

Czy wydanie środków z kasy mieszkaniowej zgodnie z wymogiem przeznaczenia ich na cele mieszkaniowe, w rozumieniu przepisów podatkowych, dotyczy jedynie środków zgromadzonych z udziałem ulgi podatkowej (w tym wypadku chodzi o sumę 78.328,52 zł, jaka była na rachunku kasy mieszkaniowej na koniec roku, w którym po raz ostatni przysługiwała ulga w PIT)?

Fragment:

Środki na rachunku kasy mieszkaniowej – oczywiście już bez ulgi podatkowej – były nadal gromadzone i na koniec 2015 roku zebrana została suma 140.643,33 zł (sto czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote i 33 grosze). W 2016 r. Wnioskodawczyni zamierza kupić mieszkanie na rynku pierwotnym od dewelopera, na które chce wydać środki częściowo zgromadzone na rachunku kasy mieszkaniowej, a częściowo inne środki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wydanie środków z kasy mieszkaniowej zgodnie z wymogiem przeznaczenia ich na cele mieszkaniowe, w rozumieniu przepisów podatkowych, dotyczy jedynie środków zgromadzonych z udziałem ulgi podatkowej (w tym wypadku chodzi o sumę 78.328,52 zł, jaka była na rachunku kasy mieszkaniowej na koniec roku, w którym po raz ostatni przysługiwała ulga w PIT)... Zdaniem Wnioskodawczyni, wydanie środków z kasy mieszkaniowej zgodnie z wymogiem przeznaczenia ich na cele mieszkaniowe, w rozumieniu przepisów podatkowych, dotyczy jedynie środków zgromadzonych z udziałem ulgi podatkowej. W tym wypadku chodzi o sumę 78.328,52 zł jaka była na rachunku kasy mieszkaniowej na koniec roku, w którym po raz ostatni przysługiwała ulga w PIT.

2016
18
lut

Istota:

Czy słuszne jest stanowisko, że w świetle ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 255 ze zm.) Wnioskodawczyni może przeznaczyć oszczędności zgromadzone w kasie mieszkaniowej na własne potrzeby mieszkaniowe związane z remontem nieruchomości - domu (nieruchomość budynkowa) związanego z nieruchomością gruntową nie tracąc tym samym prawa do ulgi podatkowej i czy taka interpretacja jest zgodna z ustawą i prawem podatkowym ?

Fragment:

Dlatego też jedynie w sytuacji, gdy wycofane oszczędności po upływie okresu systematycznego oszczędzania określonego w umowie o kredyt kontraktowy, zostaną przez podatnika wydatkowane zgodnie z celami mieszkaniowymi, określonymi w art. 8 ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, do końca roku podatkowego, w którym nastąpiło ich wycofanie z kasy mieszkaniowej, podatnik nie traci prawa do przedmiotowej ulgi. W konsekwencji, jeżeli podatnik po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania wycofa oszczędności z kasy mieszkaniowej, a następnie wycofaną kwotę wydatkuje w tym samym roku podatkowym na cele inne niż cele mieszkaniowe wskazane w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw lub wydatkuje ww. oszczędności w następnych latach (i to niezależnie od tego, na jakie cele), to ma obowiązek doliczyć do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym nastąpiło wycofanie oszczędności z kasy mieszkaniowej, kwoty uprzednio odliczone z tego tytułu. Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawczyni w latach 1996-2012 gromadziła oszczędności w Kasie Mieszkaniowej - na rachunku prowadzonym przez cały czas w jednym banku, odliczała ulgę podatkową w latach 1996 - 2002 i gromadziła środki na cel mieszkaniowy, zgodny z ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. W styczniu 2016 r. Wnioskodawczyni zamierza wycofać zgromadzone środki i przeznaczyć je na remont kapitalny budynku mieszkalnego będącego częścią nieruchomości gruntowej, której jest jedynym właścicielem.

2015
10
lis

Istota:

Zachowanie prawa do ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej.

Fragment:

(...) kasie mieszkaniowej... Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest przecząca, to czy można uznać, że posiadacz rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej w 2014 r. przeznaczył na cele mieszkaniowe część oszczędności otrzymanych po „ likwidacji kasy mieszkaniowej ” na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, jeżeli wycofał środki pieniężne w kwocie 95.753 zł 83 gr z rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej banku XXX S.A i część z nich przeznaczył w 2014 r. na spłatę rat kredytu bankowego udzielonego w wysokości 150.000 zł, z którego środki w kwocie 100.000 zł zostały przeznaczone na zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym i w związku z tym jest zobowiązany do zwrotu części odliczonych od podatku w latach 2001-2005 kwot oszczędności w kasie mieszkaniowej... Zdaniem Wnioskodawcy - w kwestii pytania nr 1 - jeżeli skorzystał z odliczeń od podatku z tytułu wydatków poniesionych na systematyczne gromadzenie oszczędności w Kasie Mieszkaniowej, a następnie wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę nie jest zobowiązany do doliczenia do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności kwoty poprzednio odliczonej z tego tytułu.

2015
7
lis

Istota:

Czy zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w Kasie Mieszkaniowej oszczędności Wnioskodawczyni może przekazać córce w drodze cesji nie tracąc przy tym ulgi podatkowej związanej z oszczędzaniem?

Fragment:

Czy córka zachowa prawo do ulgi podatkowej z tytułu gromadzenia oszczędności w Kasie Mieszkaniowej, jeżeli wycofane po okresie oszczędzania środki przeznaczy na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, tj. nabycie lokalu mieszkalnego w Wielkiej Brytanii... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie pytania pierwszego. Odpowiedź na pytanie drugie udzielona zostanie odrębnym pismem. Zdaniem Wnioskodawczyni – w zakresie pytania pierwszego – nie utraci prawa do ulgi podatkowej z tytułu gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej w związku z cesją rachunku oszczędnościowo – kredytowego na córkę. Stosownie bowiem do art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2001 r. – jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków związanych z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej, a następnie: wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład, w całości zmienił przeznaczenie lokalu lub budynku mieszkalnego na użytkowy, po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu, wycofał oszczędności z kasy (...)

2015
25
sty

Istota:

Kasa mieszkaniowa – wydatkowanie środków na remont.

Fragment:

Wykładnia literalna tego przepisu wskazuje, że w sytuacji gdy wycofane oszczędności z kasy mieszkaniowej, po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania, zostaną wydatkowane przez podatnika na cele mieszkaniowe w tym samym roku podatkowym co ich wycofanie, podatnik nie jest obowiązany „ zwrócić ” ulgi podatkowej w zeznaniu podatkowym i nie musi doliczać do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności kwot poprzednio odliczonych z tego tytułu. Katalog wydatków, dotyczących celów mieszkaniowych, na które podatnik może przeznaczyć wycofane z kasy mieszkaniowej oszczędności precyzuje ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 255). Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy – przez zawarcie umowy o kredyt kontraktowy osoba fizyczna zobowiązuje się do systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej przez czas oznaczony, a bank prowadzący kasę mieszkaniową – do przechowywania oszczędności i udzielenia po upływie tego okresu, z zastrzeżeniem art. 12 i 13, długoterminowego kredytu na cele mieszkaniowe. Stosownie do art. 8 ust. 2 ww. ustawy – celami mieszkaniowymi są służące (...)

2015
23
sty

Istota:

Czy w zeznaniu podatkowym za 2013 r. należy doliczyć do przychodu oraz podatku dochodowego odliczonych w przeszłości kwot ulgi z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej?

Fragment:

Zgodnie z art. 27a ust. 13 pkt 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych m.in. na systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej, a następnie wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę, do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów. Zatem obowiązek doliczenia kwot uprzednio odliczonych z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową występuje m.in. w przypadku wycofania oszczędności z kasy mieszkaniowej: przed upływem okresu systematycznego oszczędzania lub po upływie ww. okresu, w sytuacji gdy środki zgromadzone na tym rachunku nie zostaną wydatkowane zgodnie z celami systematycznego oszczędzania. Powołany powyżej przepis art. 6 stosuje się bowiem w przypadku zaistnienia zdarzeń wymienionych w art. 27a ust. 13 pkt 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., czyli niewątpliwie w przypadku wycofania oszczędności przed upływem okresu systematycznego oszczędzania, jak również niewydatkowania kwot wycofanych oszczędności zgodnie z celami określonymi w art. 8 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r.

2015
22
sty

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania w spadku środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej w przypadku korzystania przez spadkodawcę z ulgi na systematyczne gromadzenie oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową

Fragment:

(...) kasie mieszkaniowej w przypadku korzystania przez spadkodawcę z ulgi na systematyczne gromadzenie oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 sierpnia 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w spadku środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej w przypadku korzystania przez spadkodawcę z ulgi na systematyczne gromadzenie oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową. W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z 7 października 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-745/14/ŁCz wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 16 października 2014 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W latach 1996-2000 rodzice Wnioskodawcy korzystali z ulgi na „ systematyczne gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową ”. W ramach ulgi odliczyli od dochodu w 1996 r. kwotę 11 000,00 zł. a w latach 1997-2000 od podatku łącznie 8 386,00 zł.

2015
13
sty

Istota:

Skutki podatkowe jakie powstaną w stosunku do Wnioskodawcy w związku z przeniesieniem na rzecz syna uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca posiada kasę mieszkaniową, rachunek został założony w 2000 r. Wnioskodawca korzystał z odpisów (ulgi podatkowej) z tytułu kasy mieszkaniowej. Obecnie kwota na rachunku wynosi 106.540,00 zł. Rachunek jest aktywny. Wnioskodawca chce dokonać cesji kasy mieszkaniowej na rzecz syna. W związku z powyższym zdarzeniem zadano m.in. następujące pytanie. Czy w przypadku cesji Wnioskodawca będzie ponosił koszty z tytułu wykorzystanych ulg podatkowych... Zdaniem Wnioskodawcy, nie poniesie on kosztów z tytułu cesji kasy mieszkaniowej w związku z wykorzystaniem ulgi podatkowej z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej skutków podatkowych jakie powstaną w stosunku do Wnioskodawcy w związku z przeniesieniem na rzecz syna uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od spadków i darowizn w części dotyczącej skutków podatkowych jakie powstaną w stosunku do Wnioskodawcy w związku z przeniesieniem na rzecz syna uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową zostanie zawarta w odrębnej interpretacji.

2014
11
kwi

Istota:

Ulga z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej – cesja rachunku i niewydatkowanie na cele mieszkalne.

Fragment:

Zgodnie z art. 27a ust. 13 pkt 4 i 5 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych m.in. na systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej, a następnie: wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę, przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów. Zatem obowiązek doliczenia kwot uprzednio odliczonych z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową występuje w przypadku: wycofania oszczędności z kasy mieszkaniowej: przed upływem okresu systematycznego oszczędzania lub po upływie ww. okresu, w sytuacji gdy środki zgromadzone na tym rachunku nie zostaną wydatkowane zgodnie z celami systematycznego oszczędzania, lub przeniesienia uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób innych niż dzieci własne lub przysposobione.

2013
11
gru

Istota:

Zachowanie prawa do ulgi z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że matka Wnioskodawcy zawarła umowę o kredyt kontraktowy z kasą mieszkaniową prowadzoną przez bank. Aneksem do ww. umowy, matka Wnioskodawcy przeniosła na Niego wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy. Oszczędzanie w kasie mieszkaniowej Wnioskodawca kontynuował do maja 2013 r., korzystając przy tym z przysługującego Mu prawa do odliczeń od podatku z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową. W dniu 27 maja 2013 r. Wnioskodawca złożył dyspozycję wycofania oszczędności z rachunku w kasie mieszkaniowej. Wnioskodawca po śmierci ojca nabył prawo do 1/6 części spółdzielczego lokalu mieszkaniowego. Prawo do tego lokalu posiada także matka Wnioskodawcy (udział 4/6) oraz Jego brat (udział 1/6). Reasumując, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że w przypadku wydatkowania przez Wnioskodawcę wszystkich oszczędności z kasy mieszkaniowej do końca roku podatkowego, w którym zostały wycofane, na nabycie lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, zostaną spełnione warunki do zachowania ulgi, bowiem będzie to miało miejsce w tym samym roku z zachowaniem celu mieszkaniowego.