Kasa mieszkaniowa | Interpretacje podatkowe

Kasa mieszkaniowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kasa mieszkaniowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydanie środków z kasy mieszkaniowej zgodnie z wymogiem przeznaczenia ich na cele mieszkaniowe, w rozumieniu przepisów podatkowych, dotyczy jedynie środków zgromadzonych z udziałem ulgi podatkowej (w tym wypadku chodzi o sumę 78.328,52 zł, jaka była na rachunku kasy mieszkaniowej na koniec roku, w którym po raz ostatni przysługiwała ulga w PIT)?
Fragment:
Środki na rachunku kasy mieszkaniowej – oczywiście już bez ulgi podatkowej – były nadal gromadzone i na koniec 2015 roku zebrana została suma 140.643,33 zł (sto czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote i 33 grosze). W 2016 r. Wnioskodawczyni zamierza kupić mieszkanie na rynku pierwotnym od dewelopera, na które chce wydać środki częściowo zgromadzone na rachunku kasy mieszkaniowej, a częściowo inne środki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wydanie środków z kasy mieszkaniowej zgodnie z wymogiem przeznaczenia ich na cele mieszkaniowe, w rozumieniu przepisów podatkowych, dotyczy jedynie środków zgromadzonych z udziałem ulgi podatkowej (w tym wypadku chodzi o sumę 78.328,52 zł, jaka była na rachunku kasy mieszkaniowej na koniec roku, w którym po raz ostatni przysługiwała ulga w PIT)... Zdaniem Wnioskodawczyni, wydanie środków z kasy mieszkaniowej zgodnie z wymogiem przeznaczenia ich na cele mieszkaniowe, w rozumieniu przepisów podatkowych, dotyczy jedynie środków zgromadzonych z udziałem ulgi podatkowej. W tym wypadku chodzi o sumę 78.328,52 zł jaka była na rachunku kasy mieszkaniowej na koniec roku, w którym po raz ostatni przysługiwała ulga w PIT.
2016
17
maj

Istota:
Czy słuszne jest stanowisko, że w świetle ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 255 ze zm.) Wnioskodawczyni może przeznaczyć oszczędności zgromadzone w kasie mieszkaniowej na własne potrzeby mieszkaniowe związane z remontem nieruchomości - domu (nieruchomość budynkowa) związanego z nieruchomością gruntową nie tracąc tym samym prawa do ulgi podatkowej i czy taka interpretacja jest zgodna z ustawą i prawem podatkowym ?
Fragment:
Dlatego też jedynie w sytuacji, gdy wycofane oszczędności po upływie okresu systematycznego oszczędzania określonego w umowie o kredyt kontraktowy, zostaną przez podatnika wydatkowane zgodnie z celami mieszkaniowymi, określonymi w art. 8 ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, do końca roku podatkowego, w którym nastąpiło ich wycofanie z kasy mieszkaniowej, podatnik nie traci prawa do przedmiotowej ulgi. W konsekwencji, jeżeli podatnik po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania wycofa oszczędności z kasy mieszkaniowej, a następnie wycofaną kwotę wydatkuje w tym samym roku podatkowym na cele inne niż cele mieszkaniowe wskazane w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw lub wydatkuje ww. oszczędności w następnych latach (i to niezależnie od tego, na jakie cele), to ma obowiązek doliczyć do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym nastąpiło wycofanie oszczędności z kasy mieszkaniowej, kwoty uprzednio odliczone z tego tytułu. Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawczyni w latach 1996-2012 gromadziła oszczędności w Kasie Mieszkaniowej - na rachunku prowadzonym przez cały czas w jednym banku, odliczała ulgę podatkową w latach 1996 - 2002 i gromadziła środki na cel mieszkaniowy, zgodny z ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. W styczniu 2016 r. Wnioskodawczyni zamierza wycofać zgromadzone środki i przeznaczyć je na remont kapitalny budynku mieszkalnego będącego częścią nieruchomości gruntowej, której jest jedynym właścicielem.
2016
18
lut

Istota:
Zachowanie prawa do ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej.
Fragment:
(...) kasie mieszkaniowej... Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest przecząca, to czy można uznać, że posiadacz rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej w 2014 r. przeznaczył na cele mieszkaniowe część oszczędności otrzymanych po „ likwidacji kasy mieszkaniowej ” na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, jeżeli wycofał środki pieniężne w kwocie 95.753 zł 83 gr z rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej banku XXX S.A i część z nich przeznaczył w 2014 r. na spłatę rat kredytu bankowego udzielonego w wysokości 150.000 zł, z którego środki w kwocie 100.000 zł zostały przeznaczone na zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym i w związku z tym jest zobowiązany do zwrotu części odliczonych od podatku w latach 2001-2005 kwot oszczędności w kasie mieszkaniowej... Zdaniem Wnioskodawcy - w kwestii pytania nr 1 - jeżeli skorzystał z odliczeń od podatku z tytułu wydatków poniesionych na systematyczne gromadzenie oszczędności w Kasie Mieszkaniowej, a następnie wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę nie jest zobowiązany do doliczenia do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności kwoty poprzednio odliczonej z tego tytułu.
2015
10
lis

Istota:
Czy zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w Kasie Mieszkaniowej oszczędności Wnioskodawczyni może przekazać córce w drodze cesji nie tracąc przy tym ulgi podatkowej związanej z oszczędzaniem?
Fragment:
Czy córka zachowa prawo do ulgi podatkowej z tytułu gromadzenia oszczędności w Kasie Mieszkaniowej, jeżeli wycofane po okresie oszczędzania środki przeznaczy na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, tj. nabycie lokalu mieszkalnego w Wielkiej Brytanii... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie pytania pierwszego. Odpowiedź na pytanie drugie udzielona zostanie odrębnym pismem. Zdaniem Wnioskodawczyni – w zakresie pytania pierwszego – nie utraci prawa do ulgi podatkowej z tytułu gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej w związku z cesją rachunku oszczędnościowo – kredytowego na córkę. Stosownie bowiem do art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2001 r. – jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków związanych z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej, a następnie: wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład, w całości zmienił przeznaczenie lokalu lub budynku mieszkalnego na użytkowy, po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu, wycofał oszczędności z kasy (...)
2015
7
lis

Istota:
Kasa mieszkaniowa – wydatkowanie środków na remont.
Fragment:
Wykładnia literalna tego przepisu wskazuje, że w sytuacji gdy wycofane oszczędności z kasy mieszkaniowej, po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania, zostaną wydatkowane przez podatnika na cele mieszkaniowe w tym samym roku podatkowym co ich wycofanie, podatnik nie jest obowiązany „ zwrócić ” ulgi podatkowej w zeznaniu podatkowym i nie musi doliczać do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności kwot poprzednio odliczonych z tego tytułu. Katalog wydatków, dotyczących celów mieszkaniowych, na które podatnik może przeznaczyć wycofane z kasy mieszkaniowej oszczędności precyzuje ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 255). Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy – przez zawarcie umowy o kredyt kontraktowy osoba fizyczna zobowiązuje się do systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej przez czas oznaczony, a bank prowadzący kasę mieszkaniową – do przechowywania oszczędności i udzielenia po upływie tego okresu, z zastrzeżeniem art. 12 i 13, długoterminowego kredytu na cele mieszkaniowe. Stosownie do art. 8 ust. 2 ww. ustawy – celami mieszkaniowymi są służące (...)
2015
25
sty

Istota:
Czy w zeznaniu podatkowym za 2013 r. należy doliczyć do przychodu oraz podatku dochodowego odliczonych w przeszłości kwot ulgi z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej?
Fragment:
Zgodnie z art. 27a ust. 13 pkt 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych m.in. na systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej, a następnie wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę, do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów. Zatem obowiązek doliczenia kwot uprzednio odliczonych z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową występuje m.in. w przypadku wycofania oszczędności z kasy mieszkaniowej: przed upływem okresu systematycznego oszczędzania lub po upływie ww. okresu, w sytuacji gdy środki zgromadzone na tym rachunku nie zostaną wydatkowane zgodnie z celami systematycznego oszczędzania. Powołany powyżej przepis art. 6 stosuje się bowiem w przypadku zaistnienia zdarzeń wymienionych w art. 27a ust. 13 pkt 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., czyli niewątpliwie w przypadku wycofania oszczędności przed upływem okresu systematycznego oszczędzania, jak również niewydatkowania kwot wycofanych oszczędności zgodnie z celami określonymi w art. 8 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r.
2015
23
sty

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania w spadku środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej w przypadku korzystania przez spadkodawcę z ulgi na systematyczne gromadzenie oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową
Fragment:
(...) kasie mieszkaniowej w przypadku korzystania przez spadkodawcę z ulgi na systematyczne gromadzenie oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 sierpnia 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w spadku środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej w przypadku korzystania przez spadkodawcę z ulgi na systematyczne gromadzenie oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową. W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z 7 października 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-745/14/ŁCz wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 16 października 2014 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W latach 1996-2000 rodzice Wnioskodawcy korzystali z ulgi na „ systematyczne gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową ”. W ramach ulgi odliczyli od dochodu w 1996 r. kwotę 11 000,00 zł. a w latach 1997-2000 od podatku łącznie 8 386,00 zł.
2015
22
sty

Istota:
Skutki podatkowe jakie powstaną w stosunku do Wnioskodawcy w związku z przeniesieniem na rzecz syna uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową.
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca posiada kasę mieszkaniową, rachunek został założony w 2000 r. Wnioskodawca korzystał z odpisów (ulgi podatkowej) z tytułu kasy mieszkaniowej. Obecnie kwota na rachunku wynosi 106.540,00 zł. Rachunek jest aktywny. Wnioskodawca chce dokonać cesji kasy mieszkaniowej na rzecz syna. W związku z powyższym zdarzeniem zadano m.in. następujące pytanie. Czy w przypadku cesji Wnioskodawca będzie ponosił koszty z tytułu wykorzystanych ulg podatkowych... Zdaniem Wnioskodawcy, nie poniesie on kosztów z tytułu cesji kasy mieszkaniowej w związku z wykorzystaniem ulgi podatkowej z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej skutków podatkowych jakie powstaną w stosunku do Wnioskodawcy w związku z przeniesieniem na rzecz syna uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od spadków i darowizn w części dotyczącej skutków podatkowych jakie powstaną w stosunku do Wnioskodawcy w związku z przeniesieniem na rzecz syna uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w banku prowadzącym kasę mieszkaniową zostanie zawarta w odrębnej interpretacji.
2015
13
sty

Istota:
Ulga z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej – cesja rachunku i niewydatkowanie na cele mieszkalne.
Fragment:
Zgodnie z art. 27a ust. 13 pkt 4 i 5 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych m.in. na systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej, a następnie: wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę, przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów. Zatem obowiązek doliczenia kwot uprzednio odliczonych z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową występuje w przypadku: wycofania oszczędności z kasy mieszkaniowej: przed upływem okresu systematycznego oszczędzania lub po upływie ww. okresu, w sytuacji gdy środki zgromadzone na tym rachunku nie zostaną wydatkowane zgodnie z celami systematycznego oszczędzania, lub przeniesienia uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób innych niż dzieci własne lub przysposobione.
2014
11
kwi

Istota:
Zachowanie prawa do ulgi z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że matka Wnioskodawcy zawarła umowę o kredyt kontraktowy z kasą mieszkaniową prowadzoną przez bank. Aneksem do ww. umowy, matka Wnioskodawcy przeniosła na Niego wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy. Oszczędzanie w kasie mieszkaniowej Wnioskodawca kontynuował do maja 2013 r., korzystając przy tym z przysługującego Mu prawa do odliczeń od podatku z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową. W dniu 27 maja 2013 r. Wnioskodawca złożył dyspozycję wycofania oszczędności z rachunku w kasie mieszkaniowej. Wnioskodawca po śmierci ojca nabył prawo do 1/6 części spółdzielczego lokalu mieszkaniowego. Prawo do tego lokalu posiada także matka Wnioskodawcy (udział 4/6) oraz Jego brat (udział 1/6). Reasumując, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że w przypadku wydatkowania przez Wnioskodawcę wszystkich oszczędności z kasy mieszkaniowej do końca roku podatkowego, w którym zostały wycofane, na nabycie lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, zostaną spełnione warunki do zachowania ulgi, bowiem będzie to miało miejsce w tym samym roku z zachowaniem celu mieszkaniowego.
2013
11
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.