Kasa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kasa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej, w związku z faktem, iż zawiesił działalność gospodarczą przed upływem trzech lat od momentu rozpoczęcia ewidencjonowania?

Fragment:

Celem Zainteresowanego było wznowienie tej działalności, jednakże nie udało się wznowić działalności i w dniu 29 grudnia 2016 r. ostatecznie zlikwidował działalność gospodarczą, o czym poinformował Urząd Skarbowy w Pszczynie, gdzie w tym samym dniu dokonano odczytu z kasy. Został również poinformowany o konieczności zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej, w związku z faktem, iż zawiesił działalność gospodarczą przed upływem trzech lat od momentu rozpoczęcia ewidencjonowania? Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest on zobowiązany do zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej, gdyż definitywne zaprzestanie użytkowania kasy, czyli likwidacja działalności gospodarczej nastąpiła po upływie trzech lat od momentu rozpoczęcia ewidencjonowania. Zawieszenie działalności nastąpiło co prawda przed upływem trzech lat od rozpoczęcia użytkowania kasy, jednakże zamiarem Zainteresowanego było wznowienie działalności i dalsze użytkowanie kasy. Użyte w „ art. 6 ” rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących sformułowanie zaprzestania działalności odnosi się – zdaniem Wnioskodawcy – do definitywnego, a nie czasowego wstrzymania się od prowadzenia działalności. Terminy użyte w ustawie „ zaprzestanie użytkowania ” oraz w rozporządzeniu „ zaprzestanie działalności ” nie zostały zdefiniowane w tych aktach prawnych i trudno dać wiarę, że ustawodawcy chodziło o każdy rodzaj wstrzymania działalności, nawet na krótki okres czasu.

2018
9
mar

Istota:

W zakresie ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej wpłat dokonywanych na rzecz Wnioskodawcy za pośrednictwem portali typu Airbnb i Booking oraz dokumentowania wpłat dokonywanych przez gości

Fragment:

Generalna zasada przewiduje, zgodnie z art. 111 ustawy o VAT, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednakże zgodnie z rozporządzeniem przewidziane zostały przypadki, w których nie ma obowiązku stosowania kas fiskalnych. Ponieważ ani w zeszłym roku, ani w tym roku do dnia dzisiejszego nie powstał obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej, zdaniem Wnioskodawcy, do czasu przekroczenia limitu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, tj. 20.000 zł, uzyskane wynagrodzenie płatne gotówką lub za pośrednictwem karty płatniczej nie podlega rejestracji na kasie fiskalnej. W przypadku przekroczenia limitu wskazanego w rozporządzeniu, niezbędne będzie ewidencjonowanie wynagrodzeń za wynajem pokoi uzyskanych bez pośrednictwa portali typu Airbnb lub Booking na kasie fiskalnej uzyskanych zarówno w formie gotówki jak i płatnych kartą płatniczą. Jednakże, nawet w przypadku przekroczenia wspomnianego limitu, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej wynagrodzeń, które zostaną wypłacone bezpośrednio na konto bankowe Wnioskodawcy, jeżeli z dokumentacji będzie jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dana wpłata na konto. Analogicznie, nie powstanie również obowiązek ewidencjonowania wpłat uzyskiwanych za pośrednictwem portali typu Airbnb lub Booking.

2018
1
mar

Istota:

Brak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej wynikającego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia oraz zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej wynikającego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 załącznika do rozporządzenia.

Fragment:

Wnioskodawca w przeszłości nie rozpoczął ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz pracowników. Natomiast Spółka B w 2017 r. nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej wynikającego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wynika to z faktu, że Spółka B przed 1 stycznia 2017 r. rozpoczęła już ewidencjonowanie na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz pracowników. W grudniu 2017 r. Spółka B dokonała wyrejestrowania posiadanej kasy rejestrującej. Od 2018 r. świadczenie usług na rzecz jej pracowników będzie zwolnione z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej na podstawie zwolnienia wynikającego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 załącznika do rozporządzenia. Wątpliwości Wnioskodawcy w pierwszej kolejności dotyczą kwestii czy Wnioskodawca będzie uprawniony, po połączeniu ze Spółką B, do stosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej wynikającego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia. W tym miejscu należy wskazać, że przepisy regulujące prawną instytucję łączenia spółek zawiera ustawa z dnia 15 września 2000 r.

2017
16
maj

Istota:

Możliwość przechowywania raportów fiskalnych (rozliczeniowych) w formie elektronicznej w przypadku stosowania kas z elektronicznym zapisem kopii, który po umieszczeniu na informatycznym nośniku danych będzie mógł stanowić załącznik do protokołu z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy.

Fragment:

Ponadto, przepisy § 15 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących przewidują szczególną procedurę, związaną z zakończeniem przez kasę pracy w trybie fiskalnym lub z wymianą pamięci fiskalnej. Zgodnie z treścią § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia w powyższych przypadkach podatnik: wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny); składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia; składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego (przepis ten dotyczy jedynie sytuacji zakończenia pracy kasy fiskalnej oraz nie obejmuje wymiany modułu pamięci fiskalnej kasy); dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego. Zgodnie z § 15 ust. 2 z zastrzeżeniem § 27 Rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących powyższy odczyt powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego.

2016
2
sie

Istota:

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej

Fragment:

Ponadto Wnioskodawca prowadząc działalność medyczną jako podmiot leczniczy nie zalicza się do grona podmiotów wymienionych w § 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, który nakłada na lekarzy i lekarzy dentystów świadczących usługi w zakresie opieki medycznej bezwzględny obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wskazać również należy, że – zgodnie z twierdzeniem Wnioskodawcy – bez znaczenia dla istnienia obowiązku ewidencjonowania obrotu pozostaje fakt zakupu i fiskalizacji kasy rejestrującej, bowiem obowiązek ewidencjonowania sprzedaży powstaje dopiero w momencie realizacji przesłanek, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy oraz utraty zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego uregulowanego w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Podsumowując, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, świadczonych usług opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych do dnia 31 grudnia 2016 r., o ile obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczy kwoty 20 000 zł – zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

2016
6
lip

Istota:

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej

Fragment:

(...) kas rejestrujących. Natomiast odnosząc się do kwestii obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży drewna opałowego i użytkowego zauważyć należy, że czynności te nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia. Zatem zasadne będzie odniesienie się do przepisów regulujących zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej o charakterze podmiotowym tj. dotyczących limitów obrotu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia. Wskazać należy, że z powołanych wyżej przepisów wynika, że każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ma wpływ na wielkość obrotu wyznaczającego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kwotę obrotu uprawniającą do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących określa się sumując całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Obliczając powyższą kwotę obrotu nie wyłącza się zatem sprzedaży towarów i usług, które na mocy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących jako wymienione w załączniku do rozporządzenia zostały przedmiotowo zwolnione z obowiązku ewidencjonowania.

2016
14
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca wydając nagrody osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym - czyli zwycięzcom ww. loterii lub konkursu będzie zobowiązany prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (kas fiskalnych)?

Fragment:

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje w obowiązującym do 31 grudnia 2016 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544). Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia oraz wysokość obrotu – do określonej przepisami wysokości obrotów.

2016
6
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania sprzedaży paliwa na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz wydania paliwa na potrzeby prowadzonej.

Fragment:

Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 20 lit. j rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2013 r., poz. 1076) program pracy kasy musi posiadać funkcję uniemożliwiającą drukowanie dokumentów niezdefiniowanych w programie pracy kasy. W związku z czym za pomocą kasy mogą być drukowane tylko dokumenty zdefiniowane w oprogramowaniu kasy. Program pracy kasy jest to program pracy kasy (modułu fiskalnego) dopuszczony przez Ministra Finansów do stosowania, zapewniający prawidłowy i trwały jednokrotny zapis wielkości obrotu i kwot podatku w pamięci fiskalnej kasy oraz wydruk oryginału i kopii paragonów i raportów fiskalnych a także wydruków niefiskalnych (nie zawierających transakcji sprzedaży) dopuszczonych do druku przez program pracy kasy. Wydrukiem niefiskalnym jest każdy nie zawierający transakcji sprzedaży dokument wydrukowany przez kasę przed jej fiskalizacją oraz każdy inny dokument dopuszczony programem pracy kasy do druku, poza paragonem fiskalnym i raportami fiskalnymi. Kasa fiskalna, którą zamierza stosować Wnioskodawca w terminalu spełnia wszystkie wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

2016
25
mar

Istota:

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży usług za pomocą kasy rejestrującej

Fragment:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest: prawidłowe w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży usług nauczania języków obcych, usług wykonywania tłumaczeń pisemnych, usług wykonywania tłumaczeń ustnych za pomocą kasy rejestrującej, nieprawidłowe w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży podręczników za pomocą kasy rejestrującej. Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z art. 111 ust. 8 ustawy Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544), zwanym dalej rozporządzeniem, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

2016
11
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży oleju napędowego oraz w zakresie wydrukowania raportu okresowego z kasy rejestrującej ww. sprzedaż zamiast raportu dobowego i uwzględnienie go w ewidencji sprzedaży.

Fragment:

Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 i 8 ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani: dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy, dokonywać wydruku emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów i ich kopii. Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363), zwane dalej rozporządzeniem. Na mocy § 3 ust. 1 rozporządzenia, podatnicy prowadzą ewidencję każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej, wyłącznie przy użyciu kas, które mają potwierdzenie, że kasa spełnia funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy. Przez paragon fiskalny rozumie się wydrukowany przez kasę dla nabywcy w momencie sprzedaży dokument potwierdzający dokonaną transakcję sprzedaży (§ 2 pkt 12 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących). Natomiast raport fiskalny (dobowy, okresowy, w tym miesięczny oraz rozliczeniowy) – w myśl § 2 pkt 19 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących – to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku.