Kasa | Interpretacje podatkowe

Kasa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kasa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość przechowywania raportów fiskalnych (rozliczeniowych) w formie elektronicznej w przypadku stosowania kas z elektronicznym zapisem kopii, który po umieszczeniu na informatycznym nośniku danych będzie mógł stanowić załącznik do protokołu z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy.
Fragment:
Ponadto, przepisy § 15 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących przewidują szczególną procedurę, związaną z zakończeniem przez kasę pracy w trybie fiskalnym lub z wymianą pamięci fiskalnej. Zgodnie z treścią § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia w powyższych przypadkach podatnik: wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny); składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia; składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego (przepis ten dotyczy jedynie sytuacji zakończenia pracy kasy fiskalnej oraz nie obejmuje wymiany modułu pamięci fiskalnej kasy); dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego. Zgodnie z § 15 ust. 2 z zastrzeżeniem § 27 Rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących powyższy odczyt powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego.
2017
16
maj

Istota:
Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca prowadząc działalność medyczną jako podmiot leczniczy nie zalicza się do grona podmiotów wymienionych w § 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, który nakłada na lekarzy i lekarzy dentystów świadczących usługi w zakresie opieki medycznej bezwzględny obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wskazać również należy, że – zgodnie z twierdzeniem Wnioskodawcy – bez znaczenia dla istnienia obowiązku ewidencjonowania obrotu pozostaje fakt zakupu i fiskalizacji kasy rejestrującej, bowiem obowiązek ewidencjonowania sprzedaży powstaje dopiero w momencie realizacji przesłanek, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy oraz utraty zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego uregulowanego w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Podsumowując, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, świadczonych usług opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych do dnia 31 grudnia 2016 r., o ile obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczy kwoty 20 000 zł – zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.
2016
2
sie

Istota:
Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej
Fragment:
(...) kas rejestrujących. Natomiast odnosząc się do kwestii obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży drewna opałowego i użytkowego zauważyć należy, że czynności te nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia. Zatem zasadne będzie odniesienie się do przepisów regulujących zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej o charakterze podmiotowym tj. dotyczących limitów obrotu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia. Wskazać należy, że z powołanych wyżej przepisów wynika, że każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ma wpływ na wielkość obrotu wyznaczającego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kwotę obrotu uprawniającą do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących określa się sumując całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Obliczając powyższą kwotę obrotu nie wyłącza się zatem sprzedaży towarów i usług, które na mocy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących jako wymienione w załączniku do rozporządzenia zostały przedmiotowo zwolnione z obowiązku ewidencjonowania.
2016
6
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca wydając nagrody osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym - czyli zwycięzcom ww. loterii lub konkursu będzie zobowiązany prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (kas fiskalnych)?
Fragment:
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje w obowiązującym do 31 grudnia 2016 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544). Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia oraz wysokość obrotu – do określonej przepisami wysokości obrotów.
2016
14
kwi

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania sprzedaży paliwa na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz wydania paliwa na potrzeby prowadzonej.
Fragment:
Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 20 lit. j rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2013 r., poz. 1076) program pracy kasy musi posiadać funkcję uniemożliwiającą drukowanie dokumentów niezdefiniowanych w programie pracy kasy. W związku z czym za pomocą kasy mogą być drukowane tylko dokumenty zdefiniowane w oprogramowaniu kasy. Program pracy kasy jest to program pracy kasy (modułu fiskalnego) dopuszczony przez Ministra Finansów do stosowania, zapewniający prawidłowy i trwały jednokrotny zapis wielkości obrotu i kwot podatku w pamięci fiskalnej kasy oraz wydruk oryginału i kopii paragonów i raportów fiskalnych a także wydruków niefiskalnych (nie zawierających transakcji sprzedaży) dopuszczonych do druku przez program pracy kasy. Wydrukiem niefiskalnym jest każdy nie zawierający transakcji sprzedaży dokument wydrukowany przez kasę przed jej fiskalizacją oraz każdy inny dokument dopuszczony programem pracy kasy do druku, poza paragonem fiskalnym i raportami fiskalnymi. Kasa fiskalna, którą zamierza stosować Wnioskodawca w terminalu spełnia wszystkie wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.
2016
6
kwi

Istota:
Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży usług za pomocą kasy rejestrującej
Fragment:
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest: prawidłowe w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży usług nauczania języków obcych, usług wykonywania tłumaczeń pisemnych, usług wykonywania tłumaczeń ustnych za pomocą kasy rejestrującej, nieprawidłowe w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży podręczników za pomocą kasy rejestrującej. Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z art. 111 ust. 8 ustawy Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544), zwanym dalej rozporządzeniem, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.
2016
25
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży oleju napędowego oraz w zakresie wydrukowania raportu okresowego z kasy rejestrującej ww. sprzedaż zamiast raportu dobowego i uwzględnienie go w ewidencji sprzedaży.
Fragment:
Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 i 8 ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani: dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy, dokonywać wydruku emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów i ich kopii. Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363), zwane dalej rozporządzeniem. Na mocy § 3 ust. 1 rozporządzenia, podatnicy prowadzą ewidencję każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej, wyłącznie przy użyciu kas, które mają potwierdzenie, że kasa spełnia funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy. Przez paragon fiskalny rozumie się wydrukowany przez kasę dla nabywcy w momencie sprzedaży dokument potwierdzający dokonaną transakcję sprzedaży (§ 2 pkt 12 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących). Natomiast raport fiskalny (dobowy, okresowy, w tym miesięczny oraz rozliczeniowy) – w myśl § 2 pkt 19 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących – to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku.
2016
11
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania sprzedaży na kasie rejestrującej.
Fragment:
Wskazać należy, że każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ma wpływ na wielkość obrotu wyznaczającego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kwotę obrotu uprawniającą do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących określa się sumując całą sprzedaż (w danym roku) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Powyższe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej ma charakter podmiotowy, tj. dotyczy podmiotu. Z powołanych przepisów wynika zatem, że obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, jak również termin, w którym należy rozpocząć jego realizację, uzależniony jest ściśle od faktu dokonywania sprzedaży w rozumieniu ww. art. 2 pkt 22 ustawy. Ponadto, zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tj. dotyczy przedmiotu działalności. I tak, w załączniku do rozporządzenia, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, (...)
2016
8
sty

Istota:
Brak obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej
Fragment:
Stosownie do zapisów § 5 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363): Podatnik, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji, zlecając wykonywanie sprzedaży innemu podmiotowi, przekazuje kasę powierzoną lub zobowiązuje go do prowadzenia ewidencji na swoją rzecz lub w swoim imieniu przy zastosowaniu kasy własnej tego podmiotu. W przypadku gdy inny podmiot obowiązany jest również do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, ewidencjonuje na potrzeby obliczenia osiąganego przez siebie obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej i prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników. Przekazanie innemu podmiotowi kasy powierzonej w celu prowadzenia ewidencji lub zobowiązanie innego podmiotu do prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kasy własnej, następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej. W pierwszej kolejności należy więc ustalić czy Wnioskodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Należy w tym miejscu zauważyć, że sprzedaż oprogramowania za pośrednictwem portalu internetowego, stanowi świadczenie usług elektronicznych. Zgodnie bowiem z definicją zawartą w art. 2 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, przez usługi elektroniczne rozumie się usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.
2016
1
sty

Istota:
Konieczność zakończenia pracy w trybie fiskalnym kasy rejestrującej w związku z okresowym zaprzestaniem sprzedaży na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ustawy o VAT.
Fragment:
Według § 14 ust. 5 rozporządzenia – podatnik w terminie 7 dni od dnia zmiany miejsca używania kasy informuje o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, składając zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Na mocy § 14 ust. 6 rozporządzenia – w przypadku zmiany miejsca używania kasy podatnik zapewnia dokonanie zmiany w książce kasy w zakresie określenia miejsca używania kasy oraz zapewnia dokonanie zmiany danych zapisanych w pamięci kasy dotyczących adresu punktu sprzedaży, w którym po dokonanej zmianie kasa będzie używana. Zgodnie z § 14 ust. 7 rozporządzenia – zmiana miejsca używania kasy nie wymaga odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy. Stosownie do § 15 ust. 1 rozporządzenia – w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik: wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny); składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia; składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego; dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.
2015
30
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kasa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.