IPPP1/4512-1057/15-2/MP | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla świadczonych usług związanych z obsługą kart podarunkowych.
IPPP1/4512-1057/15-2/MPinterpretacja indywidualna
 1. karty
 2. stawki podatku
 3. usługi finansowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 15 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług związanych z obsługą kart płatniczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług związanych z obsługą kart płatniczych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność gospodarczą na rynku transakcji płatniczych w Polsce, posiadającą status agenta rozliczeniowego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tj. Dz. U. u 2011 r., Nr 199, poz. 1175, dalej: Ustawa o UP).

Z uwagi na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej Spółka rozpoczęła świadczenie usług związanych z obsługą kart podarunkowych.

Jednym z działań, jakie są prowadzone przez punkty handlowo - usługowe (dalej: „Klienci”) w celu zwiększenia zysków jest sprzedaż na rzecz osób nabywających u nich towary i usługi (dalej: „Użytkownicy”) kart magnetycznych (elektronicznych bonów towarowych) na okaziciela uprawniających ich posiadacza do realizacji zakupów w sklepach Klienta (dalej: „Karta podarunkowa”, „Karta”). W zamian za określoną kwotę pieniężną Użytkownikowi przyznawane są jednostki rozliczeniowe (punkty), które następnie mogą być wymienione na towary bądź usługi Klienta.

Płatność następuje tylko w momencie doładowania Karty punktami albo przy zakupie Karty za kwotę odpowiadającą określonej przez danego Klienta wartości (tj. określonej liczbie jednostek rozliczeniowych). Środki pieniężne są zatem przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika do Klienta. Natomiast w momencie zakupu towarów należność jest regulowana poprzez pobranie z konta Użytkownika odpowiedniej ilości punktów/jednostek rozliczeniowych (następuje zmniejszenie stanu konta na Karcie podarunkowej). Spółka nie jest angażowana w procesowanie środków pieniężnych Użytkowników w ramach obsługi Kart podarunkowych.

Ponadto, Karty znajdują zastosowanie przy zwrocie towarów, zamiast zwrotu środków pieniężnych. Klient zyskuje wtedy pewność, że pieniądze zostaną w jego sklepie, gdyż Użytkownik dokona ponownego zakupu korzystając z Karty podarunkowej.

Karta podarunkowa jest ważna przez określony przez danego Klienta okres. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia aktualnego salda Karty w placówkach Klienta.

Program Kart podarunkowych jest udostępniany Klientom, którzy korzystają z terminali POS Spółki (dalej: „Terminale”).

W celu umożliwienia Klientom prowadzenia sprzedaży z wykorzystaniem Kart podarunkowych Spółka wykonuje następujące czynności:

 1. dostarcza Kartę wyprodukowaną zgodnie z wybranym przez Klienta wzorem graficznym,
 2. dokonuje szkolenia pracowników Klienta dotyczącego sposobu przeprowadzania transakcji z użyciem Kart,
 3. dla każdej Karty tworzy w systemie informatycznym specjalne konto techniczne, na którym następnie prowadzone są zapisy związane ze zwiększeniami oraz zmniejszeniami salda punktów na Karcie,
 4. dokonuje autoryzacji transakcji dokonywanej za pomocą Karty;
 5. utrzymuje specjalny system autoryzacyjny, którego głównym zadaniem jest autoryzacja transakcji Kartami podarunkowymi. Ponadto, system ten umożliwia korzystanie z bazy danych o Kartach i ich aktywności, w tym możliwość:
  • aktywowania i blokowania Kart z poziomu systemu;
  • doładowywania konta karty z poziomu systemu;
  • ustalania maksymalnych i minimalnych limitów dla transakcji doładowań, płatności, jednostki czasu;
  • ustalania terminów ważności Karty;
 6. udostępnia Klientowi moduł raportowania i statystyk, gdzie znajdują się;
  1. statystyki dla Klienta dostępne na stronach WWW,
  2. raporty związane z naliczaniem opłat przez Spółkę;
 7. zapewnia opiekę serwisową 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, (dalej: „Usługa”).Karta podarunkowa dostarczona przez Spółkę:
  • nie jest instrumentem płatniczym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych,
  • służy wyłącznie do dokonywania transakcji w systemie udostępnianym przez Spółkę w ramach programu Kart Podarunkowych,
  • jest własnością Klienta i jest wydawana Użytkownikom na zasadach określonych przez danego Klienta (np. w stosownym regulaminie).

Jak wskazano powyżej środki pieniężne Użytkowników za zakup/doładowanie karty trafiają bezpośrednio do Klienta. Natomiast Spółka w ramach obsługi Kart podarunkowych nie ma do czynienia z procesowaniem środków pieniężnych. Za pomocą dedykowanego oprogramowania w postaci systemu autoryzacyjnego dokonywane są jedynie operacje na technicznych kontach w zakresie zmiany wielkości salda jednostek rozliczeniowych (punktów) znajdujących się na Karcie podarunkowej konkretnego Uczestnika. Ponadto, Spółka udostępnia Klientom sprzęt oraz oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia transakcji wymiany jednostek rozliczeniowych (punktów) na konkretne towary lub usługi. Zapewnienie Klientom dostępu do sprzętu i oprogramowania umożliwia Spółce autoryzację transakcji (jeśli Karta jest ważna i jej saldo jest wystarczające) bądź odmowę dokonania transakcji.

W obsługę transakcji dokonywanych za pomocą Kart podarunkowych nie są zaangażowane jakiekolwiek podmioty trzecie, w tym instytucje finansowe ani organizacje płatnicze - rozliczenie transakcji jest dokonywane wyłącznie w ramach wewnętrznego systemu autoryzacyjnego Spółki.

W zamian za świadczoną Usługę Spółka otrzymuje wynagrodzenie, które składać się może z kilku elementów kalkulacyjnych:

 • opłata za aktywację programu Kart podarunkowych,
 • opłata za miesięczną obsługę (abonament),
 • opłata za doładowanie,
 • opłata transakcyjna.

Spółka dokonuje rozliczeń z Klientami w okresach miesięcznych. Opisane Usługi opodatkowuje podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki podstawowej, aktualnie 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, Spółka prawidłowo opodatkowuje opisaną Usługę podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki podstawowej, aktualnie 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przedstawionym stanie faktycznym, zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o VAT, Spółka prawidłowo opodatkowuje opisaną Usługę podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki podstawowej, aktualnie 23%.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 1, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie prawa do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że każde świadczenie niebędące dostawą towarów stanowi należność za wykonane usługi. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę należy zatem traktować na gruncie podatku od towarów i usług jako świadczenie usług.

Opodatkowanie stawką podstawową znajduje zastosowanie do wszelkich transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, o ile inne przepisy Ustawy o VAT lub przepisy rozporządzeń wykonawczych nie przewidują zastosowania w danym przypadku stawki obniżonej (w tym również stawki 0%) lub zwolnienia z opodatkowania. Zasada ta wynika z art. 41 ust. 1 Ustawy o VAT, a dopełnia ją regulacja określona w ust. 13, zgodnie z którą towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 Ustawy o VAT, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, podlegają opodatkowaniu stawką podstawową, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Stanowisko to nie budziło wątpliwości już na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy dotyczącej podatku od towarów i usług. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 31 stycznia 1996 r. (SA/Łd 512/95, niepubl.), na gruncie regulacji ustawy o VAT obowiązujących przed 1 maja 2004 r., podkreślił, że: „ jeżeli dany rodzaj usług nie został wyraźnie określony w przepisach szczegółowych, iż ma do niego zastosowanie niższa stawka podatkowa, to tego rodzaju usługi podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku”.

Do opisanej Usługi nie znajdzie zastosowania żadne ze zwolnień z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w związku z czym świadczenie Usługi przez Spółkę powinno podlegać opodatkowaniu VAT według 23% stawki. W szczególności, opisana Usługa nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT jako usługa w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych albo na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy jako element zwolnionej usługi finansowej, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy i niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej.

W ocenie Spółki zwolnienie z VAT przysługujące w przypadku obsługi transakcji płatniczych nie może mieć zastosowania w odniesieniu do Usługi, ponieważ:

 • transakcja obsługiwana przez Wnioskodawcę nie polega na wpłacie, transferze ani wypłacie środków pieniężnych (tj. nie jest transakcją płatniczą w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych),
 • Wnioskodawca na żadnym etapie transakcji nie ma dostępu do środków pieniężnych Użytkownika; jedynie administruje stanem sald punktów uwidocznionych na kontach technicznych prowadzonych dla poszczególnych Kart podarunkowych,
 • w transakcję nie jest zaangażowana żadna instytucja finansowa (np. bank) ani organizacja płatnicza (ani jej prawidłowa realizacja nie wymaga takiego zaangażowania).

Ponadto, świadczona przez Spółkę Usługa ma charakter usługi kompleksowej - składającej się z szeregu poszczególnych czynności, gdzie z punktu widzenia Klienta najważniejsze jest osiągnięcie marketingowego celu związanego z przekazywaniem Kart podarunkowych. W marketingowym ujęciu sprzedaż Karty jest korzystnym rozwiązaniem, ponieważ przywiązuje Użytkownika do danego usługodawcy / sklepu / sieci sklepów. Osoba, która poszukuje prezentu może zamiast towaru / usługi nabyć Kartę, która następnie zostanie wymieniona na towar lub usługę. Klient zyskuje zatem pewność, że osoba obdarowana Kartą wróci do sklepu w celu wykorzystania Karty, dzięki czemu lepiej pozna asortyment / zakres usług świadczonych przez Klienta, co może przyczynić się do zwiększenia sprzedaży. Usługa kompleksowej obsługi programu Kart podarunkowych jest zatem elementem marketingowej działalności Klientów.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Do opisanej Usługi nie znajdzie zastosowania żadna z obniżonych stawek ani procedur szczególnych stanowiących wyjątek od zastosowania stawki podstawowej.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. (z zastrzeżeniem art. 146f) podstawowa stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Wobec tego, do świadczonej przez Wnioskodawcę Usługi zastosowanie znajdzie podstawowa stawka opodatkowania, która aktualnie wynosi 23%.

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie zaprezentowanego powyżej własnego stanowiska w sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.