IPPB2/4511-285/15-2/MK1 | Interpretacja indywidualna

Moment powstania przychodu po stronie otrzymującego świadczenie w postaci karty paliwowej bądź punktów w programie lojalnościowym oraz określenie wartości jednorazowego świadczenia.
IPPB2/4511-285/15-2/MK1interpretacja indywidualna
 1. karty
 2. paliwo
 3. programy lojalnościowe
 4. zwolnienia przedmiotowe
 5. świadczenie jednorazowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu po stronie otrzymującego świadczenie w postaci karty paliwowej bądź punktów w programie lojalnościowym oraz określenia wartości jednorazowego świadczenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu po stronie otrzymującego świadczenie w postaci karty paliwowej bądź punktów w programie lojalnościowym oraz określenia wartości jednorazowego świadczenia.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Spółka Akcyjna <dalej: X. lub Spółka> w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi szereg akcji marketingowych (w tym konkursy m. in. z dziedziny sportu, nauki, kultury, sztuki) oraz akcji związanych z promocją i reklamą Spółki. W ramach tych akcji zwycięzcy konkursów oraz beneficjenci akcji promocyjnych (reklamowych) otrzymują nagrody w postaci rzeczowej oraz w postaci niematerialnej, takich jak: punkty lojalnościowe w programie lojalnościowym. Jako nagrody i nieodpłatne świadczenia mogą być także wydawane karty przedpłacone, uprawniające do nabywania towarów na stacjach paliw pod marką X.

W chwili obecnej wartość przyznanych nagród nie przekracza wartości uprawniających do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w trybie art. 21 ust. 1 pkt 68 dla wygranych w konkursach oraz w trybie art. 21 ust. 1 pkt 68a dla nieodpłatnych świadczeń związanych z promocją i reklamą tj. odpowiednio wartości 760 PLN (konkursy) oraz 200 zł (promocja i reklama).

Pragnąc rozszerzyć działalność marketingową oraz promocyjno - reklamową Spółka rozważa zwiększenie wartości wygranych w konkursach do wartości przekraczających kwotę uprawniającą do zwolnienia tj. 760 PLN. Także w stosunku do nieodpłatnych świadczeń związanych z promocją i reklamą Spółka rozważa zwiększenie wartości jednorazowych świadczeń do kwot przekraczającej 200 PLN.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy jako wartość jednorazowego świadczenia, o której mowa w art. 68, 68a ustawy o PIT, należy rozpoznać wartość nominalną wydanej nieodpłatnie przedpłaconej karty paliwowej oraz wartość przyznanych jako nagrody punktów lojalnościowych czy też wartość rzeczywiście wydanego paliwa oraz poszczególnych nagród otrzymanych w zamian za punkty...
 2. Czy moment powstania przychodu w podatku PIT po stronie otrzymującego nieodpłatne świadczenie w postaci karty paliwowej bądź punktów w programie lojalnościowym powstaje w chwili przekazania mu tych świadczeń (wydanie karty przedpłaconej, przyznanie punktów lojalnościowych o określonej wartości) czy też w momencie ich późniejszej realizacji (wydania paliwa oraz nagród rzeczowych w zamian za punkty...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są: wartość wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika, w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zwolnieniu podlega także wartość nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT).

Kwestią kluczową do rozstrzygnięcia jest zdefiniowanie pojęcia jednorazowego świadczenia, którego przekroczenie ustawowo określonej wartości determinuje konieczność zryczałtowanego opodatkowania świadczenia (w sytuacji konkursów oraz nagród związanych ze sprzedażą premiową) bądź wystawienia i przekazania informacji PIT- 8C (w sytuacji nagród związanych z promocją i reklamą Spółki). Jak wskazano, w stanie faktycznym nagrodą w konkursie (bądź świadczeniem w ramach promocji, reklamy) mogą być karty przedpłacone, uprawniające świadczeniobiorcę do odbioru nagród jednorazowo lub w odstępach czasowych w określonym okresie.

Powyższe oznacza, że zwycięzca konkursu (świadczeniobiorca) otrzymuje do dyspozycji nagrodę w wysokości przekraczającej wartość zwolnienia (wg art. 21 ust.1 pkt 68, 68a ustawy o PIT tj. odpowiednio 760 i 200 zł) zaś może odbierać ją w częściach w różnych okresach czasowych (niekiedy przekraczających rok kalendarzowy) przy czym jednorazowa wartość odebranych świadczeń może nie przekraczać wartości zwolnień wskazanych w ww. przepisach.

Zdaniem Spółki, zawarte w art. 21 ust.1 pkt 68 i 68a ustawy o PIT pojęcie „jednorazowa wartość nagród (świadczeń)” należy rozumieć jako wartość nominalną przyznanej przez Spółkę nagrody (karty paliwowej, punktów lojalnościowych).

Przyznane nagrody (świadczenia) są bowiem wynikiem konkretnych wydarzeń - wygranych w konkursach bądź działań związanych z promocją i reklamą spółki. Przyjęcie odwrotnego założenia tj. że za jednorazową nagrodę bądź świadczenie należy uznać wartość pojedynczego wydania nagród wypaczałoby charakter tych świadczeń oraz prowadziłoby de facto do unikania opodatkowania po stronie otrzymującego nagrodę (świadczenie).

Zdaniem Spółki dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako jednorazową wartość nagrody (świadczenia) wskazaną w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 68,68a ustawy o PIT, należy rozumieć każdą odrębnie wygraną nagrodę.

Powyższe oznacza, że sama późniejsza realizacja nagród (poprzez wydanie paliwa bądź wydanie towarów lub usług w zamian za punkty lojalnościowe) nie może być rozpoznawana jako nieodpłatne świadczenie, którego jednorazowa wartość determinuje opodatkowanie bądź zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w trybie art. 21 ust. 1 pkt . 68, 68a ustawy o PIT.

Przykładowo, jednorazowe wykorzystanie kilku kart paliwowych np. o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł bądź „spalenie” (wykorzystanie) skumulowanej ilości punktów lojalnościowych otrzymanych z różnych tytułów (udział w programie lojalnościowym jako sprzedaży premiowej, wygranych w konkursach bądź otrzymanych w wyniku działań reklamowo - promocyjnych Spółki) nie jest w opinii Spółki jednorazowym świadczeniem.

Wartość jednorazowego świadczenia (nagrody) odnosić się musi bowiem do jednego konkretnego zdarzenia (wygrana w konkursie, przyznanie kart paliwowych bądź punktów lojalnościowych w ramach promocji i reklamy Spółki) a nie do sumy tych zdarzeń.

Stanowisko Spółki potwierdzają interpretacje indywidualne, wydane przez Ministra Finansów. I tak, w interpretacji z dnia 3 września 2014 r., sygn. IPPB2/415-441/14-2/MK Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził co następuje: „poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody” , o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” należy rozumieć wartość każdej odrębnie uczestnikowi nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz łączna ich wartość. Zatem wartość nagrody pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania stanowi jednorazowa wartość nagrody w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Analogiczne stanowisko zawarte zostało w interpretacjach indywidualnych:

 • interpretacji z dnia 12 marca 2014 r., sygn. IPPB2/415-71/14-4/MK1, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
 • interpretacji z dnia 5 października 2010 r., sygn. IPPB1/415-677/10-3/JB , wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
 • interpretacji ż dnia 5 października 2010 r., sygn. IPPB4/415-567/10-2/SP, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie,
 • interpretacji z dnia 29 maja 2012 r., sygn. IPPB2/415-202/10-4/MR , wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Wszystkie przywołane powyżej interpretację wskazują, że bez wpływu na wysokość zwolnienia w podatku PIT w trybie art. 21 ust. 1 pkt 68 pozostaje ilość otrzymanych odrębnych świadczeń oraz ich łączna wartość.

Zdefiniowana w interpretacjach wartość jednorazowego świadczenia, poprzez analogię odnosi się do wartości określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT tj. dla świadczeń otrzymanych w związku z promocją i reklamą Spółki.

Ad.2

Zdaniem Spółki moment powstania przychodu w podatku PIT z tytułu otrzymania przez podatnika (beneficjenta) nagrody w konkursie bądź świadczenia w ramach promocji (reklamy) w postaci karty przedpłaconej powinien być identyfikowany (jako opodatkowany bądź podlegający zwolnieniu) z chwilą zaistnienia pojedynczego świadczenia (otrzymania karty bądź jej|doładowania) a nie z chwilą rzeczywistych wydań paliwa.

Powyższe wynika z dyspozycji przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Bezsprzecznym zdaniem Spółki jest, że wydana przez Spółkę jako nagroda (bądź w ramach promocji i reklamy) karta przedpłacona o nominalnej wartości spełnia funkcję płatniczą i jako taka powinna być utożsamiana z wartością pieniężną, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT.

Podatnik otrzymując kartę przedpłaconą nabywa bowiem prawo do jej realizacji tj. otrzymania paliwa bądź innego świadczenia na stacji paliw w momencie jej otrzymania, co oznacza, że do jego dyspozycji postawiona została wartość pieniężna w wysokości wartości nominalnej karty. Bez znaczenia zdaniem Spółki pozostaje sposób i termin wykorzystania limitu pieniężnego przypisanego do karty.

Analogicznie zdaniem Spółki należy traktować przyznanie jako nagród punktów lojalnościowych. Przyznanie punktów wiąże się bowiem z jednorazową czynnością (wygrana w konkursie, przyznanie punktów w ramach konkretnej akcji promocyjno - reklamowej) i należy je rozpatrywać jako niezależne od innych czynności takich jak np. przyznanie punktów w ramach sprzedaży premiowej.

Przyznanie punktów jako nagrody bądź jako świadczenia w ramach promocji i reklamy Spółki uprawnia zwycięzcę (beneficjenta) do natychmiastowej realizacji w postaci rabatu na paliwo lub towary handlowe albo możliwości nabycia towarów i usług w zamian za punkty. Oznacza to, że punkty lojalnościowe stanowią substytut pieniądza i jako takie podlegają opodatkowaniu PIT w momencie ich otrzymania przez zwycięzcę (beneficjenta) w trybie art. 11 ust. 1 ustawy o PIT.

Zdaniem Spółki, w sytuacji gdy nominalna wartość wygranych w konkursach oraz otrzymanych w związku z promocją i reklamą świadczeń przekracza jednorazową wartość określoną w przepisach art. 21 ust. 1 pkt 68 i 68a ustawy o PIT, na Spółce ciążą następujące obowiązki:

 • w przypadku wygranych w konkursach (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT)
  W przypadku, gdy jednorazowa wartość nagrody przekroczy kwotę warunkującą zwolnienie tj. 760 zł Spółka na mocy przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT zobligowana jest do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody oraz sporządzenia deklaracji rocznej o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku (PIT-8AR) w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.
 • w przypadku świadczeń otrzymanych od świadczeniobiorcy (Spółki) w związku z jego promocją lub reklamą (art. 21 ust. 1 pkt 68 a ustawy o PIT)

W przypadku, gdy jednorazowa wartość świadczenia przekroczy kwotę warunkującą zwolnienie tj. 200 zł na Spółce ciąży obowiązek, zgodnie z treścią art. 42a ustawy o PIT sporządzenia przez Spółkę informacji PIT-8C oraz przekazania jej podatnikom (otrzymującym świadczenie) oraz naczelnikom właściwych urzędów skarbowych w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.