ILPB3/4510-1-46/16-2/AO | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu sprzedaży Karty Podarunkowej.
ILPB3/4510-1-46/16-2/AOinterpretacja indywidualna
 1. bon towarowy
 2. bony
 3. karty
 4. moment powstania przychodów
 5. powstanie przychodu
 6. przedpłaty
 7. przychód
 8. usługi
 9. zaliczka
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z 22 lutego 2016 r. (data wpływu 23 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu sprzedaży Karty Podarunkowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu sprzedaży Karty Podarunkowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
 • przychodu podatkowego związanego z wykorzystaniem przez Użytkownika Karty Podarunkowej na nabycie Towarów od Wnioskodawcy (pytanie oznaczone we wniosku nr 2),
 • momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu wystąpienia Nadwyżki Karty Podarunkowej w przypadku wykorzystania jej przez Użytkownika na nabycie Towarów od Sprzedawców (pytanie oznaczone we wniosku nr 3),
 • momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę od Nabywcy środków pieniężnych za Karty Podarunkowe, które następnie uzyskają status Przeterminowanych Kart Podarunkowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.
 1. Wnioskodawca jest podmiotem świadczącym usługi z zakresu e-commerce. W ramach ww. działalności Spółka udostępnia platformę internetową (dalej: „Serwis”) umożliwiającą przeprowadzanie transakcji sprzedaży/zakupu towarów, usług i praw (dalej: „Towary”) pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami. Podmiotami oferującymi swoje Towary do sprzedaży w Serwisie są podmioty zewnętrzne oraz Wnioskodawca.
 2. W związku z rozwojem działalności Serwisu, Wnioskodawca wprowadził możliwość zakupu w Serwisie karty podarunkowej upoważniającej do zakupu Towarów oferowanych w ramach Serwisu na warunkach opisanych w niniejszym wniosku (dalej: „Karty Podarunkowe”). Karty Podarunkowe mają formę elektronicznych bonów towarowych w formie niematerialnej (reprezentowanych przez kod numeryczny). Szczegółowe zasady wydawania i korzystania z Kart Podarunkowych uregulowane zostały w regulaminie kart podarunkowych Serwisu (dalej: „Regulamin”).
 3. Karty Podarunkowe są sprzedawane nabywcom (dalej: „Nabywca”) przez Wnioskodawcę w Serwisie, a ich wydanie następuje po dokonaniu przez Nabywców zapłaty ceny (przelewu elektronicznego) na rzecz Wnioskodawcy. Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej następuje w drodze korespondencji e-mail na adres Nabywcy wskazany w ustawieniach konta Nabywcy w Serwisie. Nabywca może sam wykorzystać Kartę Podarunkową lub przekazać ją innym osobom.
 4. Posiadacz Karty Podarunkowej (dalej: „Użytkownik”), przy dokonywaniu zakupów w ramach Serwisu, ma możliwość dokonania płatności za nabywany Towar z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, do kwoty równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej.
 5. Karta Podarunkowa może zostać wykorzystana zarówno do zakupów Towarów oferowanych przez sprzedawców zewnętrznych korzystających z Serwisu (dalej: „Sprzedawcy”), jak również do zakupów Towarów oferowanych bezpośrednio przez Wnioskodawcę.
 6. Karty Podarunkowe mają charakter jednorazowy, w szczególności:
  1. mogą być wykorzystane przez Użytkownika wyłącznie w odniesieniu do jednej płatności realizowanej w Serwisie (przy czym może być to płatność dotycząca jednego lub kilku towarów, sprzedawanych alternatywnie przez Wnioskodawcę lub określonego Sprzedawcę) oraz
  2. raz wykorzystana Karta Podarunkowa nie może być wykorzystana przez Użytkownika w przyszłości.
  Jednocześnie:
  1. Karty Podarunkowej nie można wykorzystać do zakupu kolejnej Karty Podarunkowej,
  2. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz
  3. Nabywca może dokonać zwrotu niewykorzystanej w całości Karty Podarunkowej w terminie 14 dni od daty dokonania zapłaty za Kartę Podarunkową.
 7. W przypadku, gdy cena nabycia konkretnego produktu jest niższa niż wartość Karty Podarunkowej możliwej do wykorzystania przez Użytkownika w ramach danej transakcji, niewykorzystana część Karty Podarunkowej („Nadwyżka Karty Podarunkowej”) nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku skorzystania przez Nabywcę z uprawnienia do zwrotu (odstąpienia od umowy) Towarów nabytych w Serwisie i opłaconych za pośrednictwem Karty Podarunkowej, kwota stanowiąca wartość zwróconych Towarów (w tym wartość wykorzystanej Karty Podarunkowej) jest zwracana bezpośrednio przez Sprzedawcę lub Wnioskodawcę, w zależności od tego, od kogo faktycznie Użytkownik nabył Towar, w formie pieniężnej w drodze przelewu bankowego. Zasada ta nie dotyczy jednak Nadwyżki Karty Podarunkowej.
 9. Z uwagi na uwarunkowania techniczne Systemu, dokonanie zakupu z wykorzystaniem Karty Podarunkowej na kwotę mniejszą lub równą wartości Karty Podarunkowej wiąże się każdorazowo z koniecznością dokonania przez Użytkownika w drodze przelewu częściowej odpłatności za nabywany produkt lub usługę (w wysokości określonej przez Wnioskodawcę w Regulaminie) ze środków własnych na konto Sprzedawcy lub Wnioskodawcy (w zależności od tego, od kogo nabywany będzie towar), nawet w przypadku gdy wartość nominalna Karty Podarunkowej jest wyższa niż cena zakupu. Powyższa opłata pobierana jest w celu autoryzacji płatności.
 10. Jak zostało wyżej wspomniane, sprzedawcą Karty Podarunkowej jest Wnioskodawca. W związku z tym, Nabywca jest zobowiązany do dokonania zapłaty za Kartę Podarunkową na rachunek Wnioskodawcy w systemie płatności internetowych, prowadzony przez wyspecjalizowanego operatora płatności, dokonującego transferu środków pieniężnych pomiędzy stronami transakcji kupna - sprzedaży (dalej: „A”). Jednocześnie:
  1. w przypadku dokonania zakupów przez Użytkownika od Sprzedawcy z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, Wnioskodawca dokonuje transferu należności z tego tytułu w odpowiedniej wysokości na rzecz Sprzedawcy,
  2. w sytuacji zakupu przez Użytkownika Towarów oferowanych przez Wnioskodawcę, środki pieniężne stają się własnością Wnioskodawcy.
  Kwota niewykorzystana (w przypadku niewykorzystania w ramach transakcji całości kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Karty Podarunkowej, zarówno w transakcji pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, jak i w transakcji pomiędzy Użytkownikiem a Wnioskodawcą), pozostaje własnością Wnioskodawcy.
 11. Karty Podarunkowe mają określony w Regulaminie termin ważności, po upływie którego Użytkownik nie ma możliwości dokonania płatności z wykorzystaniem Karty Podarunkowej (dalej: „Termin Ważności”).
 12. W konsekwencji, Karty Podarunkowe, w stosunku do których upłynie Termin Ważności („Przeterminowane Karty Podarunkowe”) nie mogą być wykorzystane przez Użytkownika w ramach Serwisu. Wartość środków pieniężnych wynikająca z Przeterminowanej Karty Podarunkowej nie jest również w żaden sposób zwracana przez Wnioskodawcę (wartość tych środków pieniężnych pozostanie własnością Wnioskodawcy).
 13. W momencie sprzedaży Karty Podarunkowej przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca nie ma możliwości określenia, czy dana Karta Podarunkowa zostanie w przyszłości wykorzystana przez Użytkownika w całości czy w części, w transakcji ze Sprzedawcą, w transakcji bezpośrednio z Wnioskodawcą, czy też osiągnie status Przeterminowanej Karty Podarunkowej.
 14. W odniesieniu do Kart Podarunkowych, Wnioskodawca nie wybrał sposobu ustalania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w momencie sprzedaży Karty Podarunkowej Nabywcy nie powstaje przychód podatkowy po stronie Wnioskodawcy...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wykorzystanie przez Użytkownika Karty Podarunkowej na nabycie Towarów od Wnioskodawcy skutkuje powstaniem przychodu podatkowego Wnioskodawcy w wysokości wartości nominalnej Karty Podarunkowej w dacie powstania przychodu ze sprzedaży Towarów, zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przychód podatkowy Wnioskodawcy z tytułu wystąpienia Nadwyżki Karty Podarunkowej w przypadku wykorzystania przez Użytkownika Karty Podarunkowej na nabycie Towarów od Sprzedawców, powstaje każdorazowo w momencie dokonania przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu transakcji, w wyniku której wygenerowana zostanie Nadwyżka Karty Podarunkowej...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przychód podatkowy Wnioskodawcy z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę od Nabywcy środków pieniężnych za Karty Podarunkowe, które następnie uzyskają status Przeterminowanych Kart Podarunkowych, powstaje każdorazowo w momencie upływu Terminu Ważności danej Karty Podarunkowej (tj. w momencie, gdy dana Karta Podarunkowa staje się Przeterminowaną Kartą Podarunkową)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. Jednocześnie informuje się, że w zakresie:

 • pytania nr 2 w dniu 19 kwietnia 2016 r. została wydana interpretacja indywidualna nr ILPB3/4510-1-46/16-3/AO,
 • pytania nr 3 w dniu 19 kwietnia 2016 r. została wydana interpretacja indywidualna nr ILPB3/4510-1-46/16-4/AO,
 • pytania nr 4 w dniu 19 kwietnia 2016 r. została wydana interpretacja indywidualna nr ILPB3/4510-1-46/16-5/AO.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie sprzedaży Karty Podarunkowej Nabywcy nie powstaje przychód podatkowy po stronie Wnioskodawcy.

 1. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych:
  1. Przychodami, z pewnymi zastrzeżeniami, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
  2. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
  3. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, co do zasady, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
   • wystawienia faktury, albo
   • uregulowania należności (art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
  4. Do przychodów nie zalicza się, między innymi, pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
 2. Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie sprzedaży Karty Podarunkowej nie powstaje przychód podatkowy po stronie Wnioskodawcy. W szczególności, należy wskazać, że:
  1. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji pojęcia przychodu. Art. 12 ww. ustawy wskazuje jedynie kategorie świadczeń, które:
   • mogą zostać uznane za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (pozytywny katalog o charakterze otwartym, zawarty w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), przy czym przepis ten zawiera wyłącznie przykładowe świadczenia, stanowiące przychód podatkowy oraz
   • nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (negatywny katalog o charakterze zamkniętym, zawarty w art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
  2. Aby dane świadczenie stanowiło przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, niezbędne jest zaistnienie łącznie dwóch przesłanek, tj.:
   • świadczenie powinno stanowić przysporzenie po stronie podatnika, skutkujące powiększeniem stanu jego aktywów, albo też pomniejszeniem stanu jego pasywów, a także
   • przysporzenie to powinno mieć charakter definitywny, tj. trwały, bezwarunkowy, ostateczny i pewny – co wynika bezpośrednio z brzmienia art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wskazującego, że przychodem podatkowym są przychody należne podatnikowi.
  3. W konsekwencji, tylko wtedy, gdy przysporzenie majątkowe po stronie podatnika ma charakter definitywny, tj. w sposób trwały powiększa ono aktywa podatnika, bądź też pomniejsza jego pasywa, może ono zostać uznane za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
  4. W momencie sprzedaży Karty Podarunkowej Nabywcy przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca nie ma możliwości określenia, w ramach jakiej transakcji i czy w ogóle dana Karta Podarunkowa zostanie wykorzystana.
  5. Karta Podarunkowa wyłącznie potwierdza prawo Użytkownika do nabycia przedmiotów w Serwisie, bez wskazania konkretnych Towarów, ich ilości czy nawet strony transakcji. W chwili nabycia Karty Podarunkowej nie są jeszcze znane konkretne towary/usługi, które nabędzie Użytkownik oraz to, czy w ogóle skorzysta on z Karty Podarunkowej.
  6. Środki pieniężne otrzymywane przez Wnioskodawcę jako wynagrodzenie za wydawanie Kart Podarunkowych, w momencie ich otrzymania nie stanowią definitywnego przysporzenia po stronie Wnioskodawcy. W szczególności, w zależności od faktycznego wykorzystania w przyszłości stanowić one mogą:
   • wpłatę w żadnym momencie niestanowiącą kwoty powodującej definitywne przysporzenie majątku Wnioskodawcy, w przypadku gdy Użytkownik dokona zakupu za pośrednictwem Karty Podarunkowej u Sprzedającego, a Wnioskodawca będzie zobowiązany wyłącznie do przekazania całości kwoty wynikającej z Karty Podarunkowej na rzecz Sprzedającego za Użytkownika,
   • wpłatę powodującą definitywne przysporzenie majątku Wnioskodawcy:
    • w momencie dokonania przez Użytkownika zakupu za pośrednictwem Karty Podarunkowej bezpośrednio u Wnioskodawcy – w wysokości wartości nominalnej Karty Podarunkowej bez względu na fakt, czy w ramach tej transakcji wystąpi Nadwyżka Karty Podarunkowej, lub
    • w momencie dokonania przez Użytkownika zakupu za pośrednictwem Karty Podarunkowej u Sprzedającego w kwocie nie wyższej niż wartość nominalna Karty Podarunkowej – w wysokości Nadwyżki Karty Podarunkowej, lub
    • w momencie wygaśnięcia prawa Użytkownika do wykorzystania całości Karty Podarunkowej w Serwisie ze względu na upłynięcie Terminu Ważności Karty Podarunkowej – w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej Przeterminowanej Karty Podarunkowej,
   przy czym bez znaczenia pozostaje fakt, że w momencie sprzedaży Karty Podarunkowej Wnioskodawca nie ma możliwości określenia, która z powyższych kwalifikacji będzie odpowiadać otrzymanej kwocie pieniężnej w przyszłości – bowiem, we wszystkich analizowanych wariantach, w momencie otrzymania środków pieniężnych z tytułu sprzedaży Karty Podarunkowej nie dojdzie do definitywnego zwiększenia aktywów Wnioskodawcy, a otrzymaną kwotę należy traktować jako wpłatę na poczet przyszłej sprzedaży Towarów, dokonanej przez Wnioskodawcę albo Sprzedającego.
  7. Przychód podatkowy powstanie po stronie Wnioskodawcy wyłącznie w sytuacji, gdy dane środki spowodują trwałe przysporzenie majątku Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, taka sytuacja będzie miała miejsce – w zależności od konkretnego przypadku wykorzystania lub nie danej Karty Podarunkowej – dopiero w jednym z momentów, wskazanych w pkt f (ii) powyżej.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w momencie sprzedaży Karty Podarunkowej Nabywcy nie powstaje przychód podatkowy po stronie Wnioskodawcy.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z 24 września 2015 r. znak IBPB-1-3/4510-350/15/SK, zgodnie z którą: „w momencie sprzedaży (wydania) karty podarunkowej po stronie Spółki nie dojdzie do powstania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Bydgoszczy z 25 lutego 2015 r. znak ITPB3/423- 593/14/KK, zgodnie z którą: „samo wydanie (sprzedaż) bonu podarunkowego nie jest wykonaniem usługi zatem otrzymana kwota nie może być przychodem podatkowym w momencie wydania bonu. Otrzymaną kwotę należy traktować jako wpłatę na poczet wykonania usług. Przychód powstanie w momencie zrealizowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę”;
 • w interpretacji Ministra Finansów z 30 maja 2012 r. znak DD9/DD2/033/225/BRT/09/PK-1280, wydanej na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, w której Minister Finansów stwierdził, że: „Samo wydanie (sprzedaż) karty nie jest zatem wydaniem towaru (świadczeniem usługi). Nie może być więc przychodem podatkowym otrzymana kwota w momencie wydania karty. Otrzymaną kwotę za wydanie karty należy traktować jako wpłatę na poczet wydania (nabycia przez klientów) towarów, w tym przypadku artykułów przemysłowych (art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy). Przychód powstanie w momencie wydania artykułów przemysłowych klientom, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności (art. 14 ust. 1c ustawy). Natomiast w sytuacji, gdy w wyznaczonym terminie obowiązywania ważności karty klient jej nie wykorzysta, to kwota na którą opiewa ta karta i która została zapłacona przez klienta nabywającego kartę, powinna być rozpoznana jako przychód podatkowy w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. W tym momencie kwota ta traci charakter pobranej wpłaty na poczet dostaw towaru”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z 9 września 2011 r. znak IBPBI/2/423-709/11/JD, zgodnie z którą: „wydanie (sprzedaż) karty podarunkowej nie jest wydaniem towaru ani świadczeniem usługi. Otrzymaną zapłatę za wydanie karty podarunkowej należy traktować jako zaliczkę na poczet późniejszego wydania towaru. Tego rodzaju przysporzenia są wyłączone z przychodów na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 (...). Natomiast w sytuacji, gdy w oznaczonym terminie klient nie zrealizuje uprawnień wynikających z bonu towarowego Spółka ma obowiązek rozpoznania przychodu w wysokości kwoty nie wykorzystanej przez klienta, na ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Podstawę zaliczenia tej kwoty do przychodów stanowi art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, należy stwierdzić, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Jednocześnie informuje się, że w pozostałym zakresie wniosku dotyczącym podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.