Karty | Interpretacje podatkowe

Karty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to karty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży usług na rzecz Punktów Sprzedaży/Klientów w przypadku Systemu Kupna-Sprzedaży Produktów Przedpłaconych, w którym Spółka uczestniczy w nabyciu usług we własnym imieniu, ale na cudzą rzecz; w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług w przypadku Systemu Kupna-Sprzedaży Produktów Przedpłaconych, w którym Spółka Uczestniczy w nabyciu usług we własnym imieniu, ale na cudzą rzecz; w zakresie opodatkowania rozliczenia/przekazania przez Spółkę na rzecz Pośrednika w Systemie Pośrednictwa kwot przekazywanych Spółce przez Punkty Sprzedaży, pobranych uprzednio od Klientów w momencie nabywania przez te podmioty Produktów Przedpłaconych; w zakresie określenia podstawy opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży Produktów Przedpłaconych w Systemie Pośrednictwa.
Fragment:
W efekcie rozpoczęcia współpracy z Pośrednikiem Spółka uczestniczy w procesie dalszej dystrybucji, aktywacji i promocji Produktów Przedpłaconych, którymi mogą być: karty (aktywowane w terminalu) pozwalające na korzystanie z treści dostarczanych elektronicznie; karty podarunkowe umożliwiające dokonanie zakupu u Wydawcy wydającego kartę; gift boxy; karty płatnicze przedpłacone; karty umożliwiające - po aktywacji w terminalu - doładowanie pakietu usług telefonii komórkowej. Produkty te nie obejmują produktów o charakterze pieniądza elektronicznego. Przykładowo, mogą to być: karty przedpłacone/prezentowe pozwalające na zakup usług świadczonych drogą elektroniczną w sklepie internetowym/portalu Wydawcy, karty przedpłacone/prezentowe pozwalające na korzystanie z kontentu elektronicznego znajdującego się na portalu internetowym Wydawcy (np. muzyka ze (...) czy filmy z (...)); karty przedpłacone/prezentowe pozwalające na zakup szerokiego wachlarza towarów i usług (innych niż w formie elektronicznej) oferowanych przez Wydawców; w tym zakresie występować mogą zarówno karty umożliwiające nabycie konkretnej usługi oferowanej przez Wydawcę (np. loty balonem), jak również karty umożliwiające nabycie różnych usług lub towarów Wydawców (np. towarów oferowanych w konkretnych sklepach stacjonarnych lub internetowych); doładowań kodowanych na kartach zbliżeniowych akceptowanych przez ich Wydawcę i uprawniających do nabycia określonych usług (np. parkingowych, transportu miejskiego, itp.).
2017
8
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług serwisowych przy pomocy kart C użytkowanych przez Współpracowników.
Fragment:
Zgodnie z zawartym Porozumieniem oraz Ogólnymi Warunkami Handlowymi do Porozumienia (dalej: OWH) Strony ustaliły następujące warunki korzystania z kart C: Karta C uprawnia Spółkę oraz jej Współpracowników do bezgotówkowego nabywania u wskazanych przez C Partnerów Serwisowych C w kraju i za granicą towarów lub usług; Wnioskodawca oraz C ustaliły miesięczny limit obrotów na karcie w wysokości PLN 15 000 oraz całkowity kredyt w rachunku bieżącym w wysokości PLN 30 000; Karta C jest przypisana do pojedynczego, podanego do wiadomości C pojazdu; Nie zezwala się na posługiwanie się kartami C przez inne osoby niż przez Spółkę i jej Współpracowników; C odpowiada jedynie za zawinienia tzn. za działanie umyślne i nieumyślne – wszelkie reklamacje z tytułu dostarczanych towarów lub świadczonych usług są kierowane bezpośrednio do C; C nie odpowiada za niezgodne z umową użytkowanie lub nadużycie karty C – tę odpowiedzialność ponosi Spółka; Z tytułu dostarczonych towarów lub usług C nalicza co do zasady ceny obowiązujące w danym miejscu lub zgodnie ze stosowanymi taryfami; C nie ma wpływu na kształtowanie cen towarów lub usług; Z tytułu korzystania z kart paliwowych C wystawia faktury na Spółkę dwa razy w miesiącu, tj. do 15-go dnia każdego miesiąca i na koniec każdego miesiąca.
2017
19
maj

Istota:
CIT w zakresie powstania przychodu w związku ze sprzedażą karty podarunkowej oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości wypłaconego wynagrodzenia prowizyjnego.
Fragment:
Środki pieniężne otrzymane w momencie sprzedaży Karty Podarunkowej stanowią zatem należność na poczet przyszłej dostawy towarów, czyli wymiany Karty Podarunkowej na towar oferowany w sklepach C. lub I.. W świetle powyższych rozważań Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w momencie sprzedaży (wydania) Karty Podarunkowej przez Spółkę lub Franczyzobiorcę i otrzymania z tego tytułu określonej kwoty pieniędzy, po stronie Spółki nie dochodzi do powstania przychodu na gruncie ustawy o CIT. Jednocześnie, w sytuacji, gdy w oznaczonym terminie (upływ ważności Karty) klient nie zrealizuje uprawnień wynikających z Karty Podarunkowej, Spółka będzie miała obowiązek rozpoznania przychodu w wysokości niewykorzystanej przez klienta wartości Karty Podarunkowej. Zgodnie bowiem z zasadami Programu Karta Podarunkowa może być wymieniana na towary jedynie w okresie ważności Karty. Do czasu dokonania zakupu towarów przy wykorzystaniu Karty środki pieniężne, które nabywca Karty Podarunkowej wymienił na Kartę Podarunkową stanowią należność na poczet przyszłej dostawy towarów. Jeżeli Karta nie zostanie wymieniona na towar, w momencie upływu jej terminu ważności przedmiotowe należności tracą charakter wpłat na poczet przyszłej dostawy towarów a Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie obowi1zków p3atnika zwi1zanych ze skutkami podatkowymi przekazania pracownikom elektronicznych kart rabatowych
Fragment:
Z przedstawionego opisu zdarzenia przysz3ego wynika, ?e Wnioskodawca przeprowadza3 przetarg na zakup paliwa – kart paliwowych umo?liwiaj1cych tankowanie pojazdów floty Wnioskodawcy jak i spó3ek z nim powi1zanych. W trakcie negocjacji z kontrahentami, Wnioskodawca wynegocjowa3 z jednym z kontrahentów (dalej jako spó3ka paliwowa) uzyskanie elektronicznych kart rabatowych (karty pracownicze) dla pracowników Wnioskodawcy jak i cz3onków ich rodzin. Na podstawie kart rabatowych pracownicy Wnioskodawcy jak i cz3onkowie ich rodzin bed1 mogli tankowaa paliwo na stacjach spó3ki paliwowej z rabatem. Wnioskodawca zamierza przekazaa swoim pracownikom uzyskane od spó3ki paliwowej karty rabatowe, dzieki czemu pracownicy ci oraz ich cz3onkowie rodzin bed1 mieli mo?liwooa korzystania z zakupu paliwa z rabatem. Karty rabatowe nie bed1 kartami p3atniczymi ani kartami kredytowymi, nie bed1 tak?e jakimkolwiek innym orodkiem p3atniczym. Na podstawie kart rabatowych pracownicy Wnioskodawcy jak i ich cz3onkowie rodzin bed1 mogli kupia paliwo z ustalonym rabatem. W ten sposób Wnioskodawca zwiekszy atrakcyjnooa zatrudnienia pracowników, co prze3o?y sie na dobr1 atmosfere w zak3adzie pracy, co niew1tpliwie wp3ynie na tworzenie zysku pracodawcy i pozytywnym postrzeganiu pracodawcy. W1tpliwooa Wnioskodawcy budzi kwestia skutków podatkowych udzielania rabatów pracownikom i cz3onkom ich rodzin.
2017
16
maj

Istota:
Wskazanie, czy czynności, za które pobierana jest przez Wnioskodawcę opłata za karty magnetyczne i ich duplikaty, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Fragment:
Jednocześnie rodzice otrzymali możliwość zamówienia dodatkowych kart identyfikacyjnych dla współopiekunów dzieci czy osób odbierających dzieci ze świetlic po zakończeniu zajęć – odpłatnie. Wnioskodawca nadmienił, że koszt nabycia karty dodatkowej, ewentualnie jej duplikatu w przypadku zagubienia został skalkulowany na poziomie kosztu jej wytworzenia (zakup karty, wprowadzenie do systemu komputerowego, imienny wydruk). Wspomniane wyżej karty identyfikacyjne posiadają również uczniowie (otrzymawszy je nieodpłatnie) klas IV-VI i służą one do realizacji ewidencji wydawanych posiłków. Karty te w przyszłości staną się „ kluczem ” dostępowym dla ucznia np. do biblioteki, posłużą do wypożyczenia książki. Karty dla nauczycieli służą równocześnie do realizacji zadań dydaktycznych stanowiąc „ klucz ” do pokoju nauczycielskiego czy pokoju pracy. Na koncie wydzielonego rachunku dochodów pojawił się przychód (wpłaty): za karty dodatkowe dla rodziców, za duplikaty zagubionych kart. Wpływy z ww. przychodów służą wyłącznie do odtworzenia substancji, jak i zaspokojenia potrzeb rodziców po kosztach wytworzenia kart. Ponadto, Wnioskodawca dokonuje odrębnych od Gminy rozliczeń dla potrzeb podatku od towarów i usług, natomiast z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpi centralizacja rozliczeń VAT w Gminie.
2017
16
maj

Istota:
Otrzymaną zapłatę za kartę podarunkową lub voucher należy traktować jako zaliczkę na poczet późniejszego wykonania usługi lub wydania towaru. Tego rodzaju przysporzenia są wyłączone z przychodów na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 powołanej ustawy, zgodnie z którym pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (...) nie zalicza się do przychodów. Natomiast w sytuacji, gdy w oznaczonym terminie osoba uprawniona nie skorzysta z przysługującego jej świadczenia na podstawie „Gift Card” lub vouchera, Spółka ma obowiązek rozpoznania przychodu (w wysokości niewykorzystanej przez uprawnionego) na ostatni dzień okresu rozliczeniowego. W tym momencie Spółka zostanie zwolniona z obowiązku spełnienia ekwiwalentnego świadczenia, a w konsekwencji osiągnie przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
Skoro zatem z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów, przychód jest rozpoznawany dopiero w momencie określonym w art. 12 ust. 3a ustawy należy rozstrzygnąć, jaki skutek podatkowy na gruncie ustawy o podatku osobowym od osób prawnych wywoła dla Wnioskodawcy wydanie voucheru lub karty podarunkowej oraz otrzymanie za nią zapłaty pieniężnej. W omawianym przypadku nie zachodzi żadna z sytuacji wymienionych w art. 12 ust. 3a. Karta podarunkowa czy voucher nie jest ani rzeczą, ani prawem majątkowym, nie mieści się także w pojęciu "usługi". Zarówno karta podarunkowa, jak i voucher, są jedynie dokumentami, które poświadczają przysługujące jej posiadaczowi uprawnienia np. do otrzymania w oznaczonym terminie pewnego świadczenia. Należy zatem uznać, iż wydanie (sprzedaż) karty nie jest wydaniem towaru, ani świadczeniem usługi, ani zbyciem prawa majątkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji otrzymaną zapłatę za kartę podarunkową lub voucher należy traktować jako zaliczkę na poczet późniejszego wykonania usługi lub wydania towaru. Tego rodzaju przysporzenia są wyłączone z przychodów na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 powołanej ustawy, zgodnie z którym pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (...) nie zalicza się do przychodów. Natomiast w sytuacji, gdy w oznaczonym terminie osoba uprawniona nie skorzysta z przysługującego jej świadczenia na podstawie „ Gift Card ” lub vouchera, Spółka ma obowiązek rozpoznania przychodu (w wysokości niewykorzystanej przez uprawnionego) na ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
2017
16
maj

Istota:
Prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur dokumentujących nabycie paliwa przy użyciu kart paliwowych
Fragment:
Karty służą rejestracji transakcji oraz identyfikują posługujący się nimi podmiot jako nabywcę paliwa, co umożliwia wydanie Wnioskodawcy paliwa przez stację paliw, będącą partnerem X. Jest to ważne udogodnienie dla Wnioskodawcy, gdyż dzięki kartom paliwowym jego pracownicy nie muszą ze sobą wozić gotówki bądź walut. Działalność wykonywana przez X na rzecz Wnioskodawcy polega na tzw. transakcjach łańcuchowych, o których mowa w art. 7 ust. 8 ustawy o VAT. Firma X zawiera umowy ze stacjami paliw o dostawę paliw z tym, że paliwo jest wydawane bezpośrednio Wnioskodawcy za okazaniem karty flotowej, wydanej wcześniej Wnioskodawcy przez firmę X. Stacja partnerska wyposażona jest w specjalny czytnik kart, w którym po wprowadzeniu okazanej przez kierowców Wnioskodawcy karty flotowej następuje rejestracja transakcji. Poprzez system teleinformatyczny firma X na bieżąco jest informowana o tym, że dochodzi do transakcji przy użyciu karty. Stacja paliw wystawia na firmę X fakturę zbiorczą, obejmującą wszystkie zarejestrowane w danym okresie transakcje dokonane przy użyciu karty, a ta z kolei dwa razy w miesiącu wystawia fakturę na rzecz Wnioskodawcy.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych ponoszenia przez Spółkę jako pracodawcę dodatkowych wydatków związanych z użytkowaniem przyznanych pracownikom kart przedpłaconych
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 3 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych ponoszenia przez Spółkę jako pracodawcę dodatkowych wydatków związanychz użytkowaniem przyznanych pracownikom kart przedpłaconych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jako pracodawca planuje wprowadzenie świadczeń dla pracowników w postaci kart przedpłaconych, które umożliwiają dokonywanie płatności w wybranych obiektach sportowych i kulturalnych do kwoty doładowania opłaconej przez pracodawcę. Dodatkowo, karta umożliwia skorzystanie z różnego rodzaju zniżek i promocji dla posiadaczy karty. Karta jest bezimienna, ale przypisana do każdego pracownika. Karta jest bezzwrotna, a doładowanie dokonywane będzie co miesiąc, w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy. Od kwoty doładowania będą odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Oprócz kwoty doładowania karty przed płaconej, Wnioskodawca zobowiązany będzie ponosić dodatkowe wydatki (wypłaty) na rzecz podmiotu obsługującego karty, takie jak: wartość miesięcznej prowizji w wysokości 2% wartości karty, koszty etykietowania, opłata za przesyłkę jednorazową opłatę za kartę. Wszystkie opłaty pokryte będą ze środków obrotowych Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wydatki (wypłaty) wymienione w punktach a-d powyżej należy uznać za przychody ze stosunku pracy w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy jako takie stanowić będą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne? Przedmiotem interpretacji jest odpowiedź na pytanie w części dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
10
maj

Istota:
Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że dokonując refaktury usług sportowych Karta MultiSport Plus, w zakresie wstępu i korzystania ze świadczeń sportowych i rekreacyjnych, które są opodatkowane stawką 8% w związku z art. 41 ust. 2 w zw. z załącznikiem nr 3 do ustawy o VAT, może zastosować obniżoną stawkę i wystawić na inne podmioty, tj. jednoosobowe działalności gospodarcze, zatrudnione w Spółce na podstawie umowy o współpracy, fakturę ze stawką 8%.
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności Spółka zakupuje od firmy X usługi sportowe Program Karta MultiSport Plus, w zakresie wstępu i korzystania ze świadczeń sportowych i rekreacyjnych na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług. Spółka otrzymuje co miesiąc fakturę za te usługi, opiewającą na kwotę netto powiększoną o 8% stawkę VAT. Spółka nabywa usługi sportowe Program Karta MultiSport Plus we własnym imieniu ale na rzecz osób trzecich. Spółka dokonuje refaktury na inne podmioty, zatrudnione w Spółce na podstawie umów o współpracy, prowadzący działalność gospodarczą, stosując tę samą 8% stawkę VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka dokonując refaktury usług sportowych Karta MultiSport Plus, które podlegają opodatkowaniu według stawki VAT 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w zw. z załącznikiem 3 do ustawy będzie miała prawo skorzystać z zastosowania stawki obniżonej, art. 41 ust. 2 ustawy o VAT i wystawić na inne podmioty fakturę ze stawką 8%? Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka dokonując refaktury usług sportowych Karta MultiSport Plus, w zakresie wstępu i korzystania ze świadczeń sportowych i rekreacyjnych, które są opodatkowane stawką 8 % w związku z art. 41 ust. 2 w związku z załącznikiem nr 3 do ustawy, może zastosować obniżoną stawkę i wystawić na inne podmioty tj. jednoosobowe działalności gospodarcze, zatrudnione w Spółce na podstawie umowy o współpracy, fakturę ze stawką 8%.
2017
10
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa oraz towarów i usług związanych z eksploatacją i utrzymaniem samochodów przy użyciu kart paliwowych.
Fragment:
Sprzedawca określa zakres działania Kart paliwowych, tj. katalog dostępnych w systemie Kart paliwowych paliw oraz innych towarów i usług (decyduje o asortymencie) – jedynie spośród tego katalogu paliw oraz innych towarów i usług może wybierać Spółka. Sprzedawca określa możliwy zasięg stosowania Kart paliwowych poprzez wskazanie sieci stacji benzynowych, z którymi współpracuje – jedynie spośród tych stacji benzynowych może wybierać Spółka. Sprzedawca ustala limity kwotowe nabywanych paliw oraz innych towarów i usług, tj. może definiować dla danej karty paliwowej limit wydatków, do którego można dokonywać zakupów paliw oraz innych towarów i usług w systemie Kart paliwowych. Limity kart paliwowych są różne w zależności od Operatora. Sprzedawca ma możliwość zmiany ustalonych limitów wydatków. Sprzedawca ma możliwość blokowania Kart paliwowych, z których korzysta Spółka, jak również zamawiania nowych Kart Paliwowych. Możliwość blokowania Kart paliwowych zachodzi, np. w przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności przez Spółkę. Techniczne szczegóły blokowania Kart paliwowych są uzgadniane pomiędzy Operatorami a Sprzedawcą, Spółka nie ma na nie wpływu. Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od Sprzedawcy z tytułu nabycia, przy wykorzystaniu Kart paliwowych, paliwa oraz towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem samochodów.
2017
4
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Karty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.