Karty | Interpretacje podatkowe

Karty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to karty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków dotyczących zakupu voucherów, kart podarunkowych udokumentowanych notą obciążeniową, o której mowa we wniosku oraz kart paliwowych udokumentowanych dokumentem niefiskalnym, o którym mowa we wniosku
Fragment:
Vouchery i karty podarunkowe podlegają wymianie tylko i wyłącznie na towary i usługi oferowane przez ich Dostawców w określonym przez nich terminie. W przypadku voucherów Zwycięzca będzie mógł dokonać wyboru zgodnego ze swoimi zainteresowaniami i preferencjami realizując go m.in. w punktach rozrywki, restauracjach, spełnić marzenie, czy też przeżyć dreszczyk emocji. Natomiast karty podarunkowe wymieniane będą na towary w określonych regulaminem przez Dostawcę punktach. Nabyte przez Organizatora bony towarowe mogą być utrwalone na nośnikach materialnych (karta plastikowa), bądź w postaci cyfrowej (w pliku w postaci PDF). Karty paliwowe podlegają wymianie na towary i usługi wyłącznie na stacjach benzynowych wymienionych przez Dostawcę karty. Niewykorzystane vouchery, karty podarunkowe, karty paliwowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne, w tym na gotówkę. Nabycie przez Organizatora voucherów, kart podarunkowych udokumentowane będzie notą obciążeniową. Nota księgowa/obciążeniowa zawiera dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
2018
17
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach VAT wystawianych na rzecz Wnioskodawcy przez Koncern i dokumentujących nabycie paliw przy użyciu kart flotowych.
Fragment:
W szczególności, w sytuacji zgubienia, kradzieży lub ich zniszczenia, kontrahent będzie zgłaszał ten fakt Wnioskodawcy, po czym Wnioskodawca dokona blokady karty. Również w przypadku prośby o wydania nowej karty flotowej kontrahent będzie zgłaszał się do Wnioskodawcy. Wnioskodawca będzie miał również możliwość podjęcia decyzji o zablokowaniu karty flotowej z ważnych powodów, jak również będzie mógł wypowiedzieć umowę z kontrahentem, na podstawie której korzysta on z karty flotowej. Transakcje dokonywane przy użyciu kart flotowych oraz opłaty za obsługę transakcji przy użyciu kart będą fakturowane przez Koncern na Wnioskodawcę. Następnie kontrahent Wnioskodawcy będzie przez niego obciążany kwotami odpowiadającymi kwocie sprzedanych na jego rzecz paliw z uwzględnieniem rabatu, części rabatu lub bez uwzględnienia rabatu. Zaznaczyć należy, że kwalifikacja określonych transakcji jako czynności dostawy uzależniona jest od konkretnej sprawy. Zasada ta dotyczy również transakcji z udziałem kart flotowych (kart paliwowych). Nie można w taki sam sposób traktować, dla potrzeb podatku od towarów i usług, transakcji, których niejednokrotnie jedynym elementem wspólnym jest to, że podmioty biorące udział w czynnościach zakupu korzystają z rozliczeń w formie kart flotowych. Dlatego też w celu określenia statusu podatkowego danej czynności, każdorazowo należy dokonać analizy istotnych postanowień umowy zawartej pomiędzy stronami.
2018
17
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów przy wykorzystaniu kart paliwowych oraz sposobu dokumentowania dostawy towarów na rzecz Klienta.
Fragment:
Oprócz powyższych umów dotyczących pojazdów, w ramach umów dodatkowych, Wnioskodawca zapewnia możliwość korzystania z tzw. kart paliwowych. Karty są dostępne dla klientów w okresie trwania umów zawartych z Wnioskodawcą, zaś tankowane przy ich użyciu paliwo może być tankowane wyłącznie do pojazdów będących przedmiotem umowy najmu/leasingu/zarządzania. Karty paliwowe zapewniają klientom możliwość bezgotówkowego rozliczenia na stacjach paliw. W ramach zawartych z podmiotami prowadzącymi stacje paliw umów o współpracy lub o obsługę, Wnioskodawca otrzymuje od nich karty paliwowe, a następnie przekazuje karty klientom. Funkcjonowanie i rozliczanie kart paliwowych przebiega następująco: klient przedstawia kartę paliwową regulując w ten sposób należność za towary na stacji paliw, Dostawca po zakończeniu każdego miesiąca przesyła Wnioskodawcy zestawienie zakupionych towarów przy wykorzystaniu kart paliwowych, a także wystawia na Wnioskodawcę fakturę za powyższe, Wnioskodawca zaś po zakończeniu każdego miesiąca wystawia faktury na rzecz Klientów za powyższe świadczenia. Wnioskodawca jest aktywnym uczestnikiem transakcji. Wskazać w tym miejscu należy, że Dostawca przenosi na rzecz Wnioskodawcy prawo do rozporządzania towarem jak właściciel. Klienci Spółki będą mogli nabywać asortyment na podstawie pakietów produktowych przekazywanych Wnioskodawcy przez Dostawcę paliw, uprzednio uzgodnionych przez Wnioskodawcę i Dostawcę.
2018
17
lut

Istota:
W konsekwencji przedmiotowe karty podarunkowe nie mieszczą się w definicji towaru, w rozumieniu w art. 2 pkt 6 ustawy. Jednocześnie zakup wskazanych przez Wnioskodawcę kart podarunkowych nie stanowi świadczenia usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Wnioskodawca składa we własnym imieniu zamówienie na karty podarunkowe, dokonuje wpłaty środków na wskazany rachunek bankowy i otrzymuje karty podarunkowe w formie cyfrowej jako zabezpieczony plik tekstowy lub jako zdjęcia z kodami z karty. Karta podarunkowa jest kartą z zawartą w niej określoną kwotą pieniężną. Wnioskodawca nie nabywa licencji, towaru ani usługi. Nabywca karty będzie ją realizował na przeznaczonej do tego stronie www np. jeśli karta dotyczy sklepu z grami cyfrowymi S., to klient musi zalogować się na swoje konto w tym sklepie, wpisać kod karty podarunkowej co zwiększy jego środki pieniężne w portfelu konta i umożliwi dokonanie zakupów spośród ofert sklepu S. Dzięki środkom zawartym w karcie można bezpośrednio na stronie sklepu, do którego karta jest przeznaczona dokonać zakupu jakiegoś produktu. Wynagrodzeniem Wnioskodawcy będzie prowizja/marża jaką doliczy do ceny karty za wydanie takiej karty końcowemu odbiorcy. Zdarzenie przyszłe 2 - Hurtownia kart podarunkowych z siedzibą w Hong Kongu, posiada oddział w Polsce, który nie zajmuje się jednak kartami podarunkowymi. Umowa jaka wiąże Wnioskodawcę dotyczy siedziby głównej w Hong Kongu, która emituje karty podarunkowe z załadowaną określoną ilością pieniędzy. Wnioskodawca składa we własnym imieniu zamówienie na karty podarunkowe a następnie robi przelew będący przedpłatą za karty. Po otrzymaniu pieniędzy przez kontrahenta, Wnioskodawca dostanie zabezpieczony plik w wiadomości e-mail z kodami kart w formie tekstowej/cyfrowej.
2018
26
sty

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczonych w ramach Wariantu 3 usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy.
Fragment:
W działalności Wnioskodawcy można wyróżnić cztery warianty sprzedaży: sprzedaż kart przedpłaconych "Prepaid" na terytorium Polski (Wariant nr 1); świadczenie usług płatnicznych (Wariant nr 2); finansowa usługa zapewnienia systemu płatności wraz z dostarczeniem kart przedpłaconych "Prepaid" (Wariant nr 3); zapewnienie usług związanych z obsługą systemu płatności kart przedpłaconych "Prepaid" (Wariant nr 4). W przypadku Wariantu nr 3, Spółka dostarcza karty przedpłacone oraz zapewnia możliwość dokonywania transakcji płatniczych poprzez aplikację mobilną. Do każdej karty przypisany jest osobny rachunek płatniczy w postaci subkonta umożliwiający rejestrowanie i przechowywanie środków pieniężnych wpłacanych przez klienta. Spółka, w ramach Wariantu nr 3, w zależności od typu umowy, pobiera opłaty i prowizje za dokonywanie określonych transakcji płatniczych oraz przechowuje środki pieniężne na rachunku technicznym przypisanym do karty przedpłaconej. Wnioskodawca nie jest w żadnym wypadku uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku w imieniu kontrahenta/użytkownika karty. Spółka występuje więc w roli depozytariusza środków pieniężnych, które są przechowywane jako zapisy elektroniczne.
2017
13
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy kart przedpłaconych.
Fragment:
W działalności Wnioskodawcy można wyróżnić cztery warianty sprzedaży: sprzedaż kart przedpłaconych "Prepaid" na terytorium Polski (Wariant nr 1); świadczenie usług płatnicznych (Wariant nr 2); finansowa usługa zapewnienia systemu płatności wraz z dostarczeniem kart przedpłaconych „ Prepaid ” (Wariant nr 3); zapewnienie usług związanych z obsługą systemu płatności kart przedpłaconych „ Prepaid ” (Wariant nr 4). W przypadku Wariantu nr 1, Spółka dostarcza karty przedpłacone podmiotom polskim jako towar tj. plastikową kartę bez zapewnienia kontrahentowi dodatkowych usług finansowych w postaci systemu płatności (karty nieaktywne). Taki schemat występuje z reguły w przypadku zamówienia przez kontrahenta znacznej ilości kart przedpłaconych. Karty takie są następnie aktywowane, każda z nich z osobna. Proces ten może obejmować dłuższy okres czasu. Z kolei obsługa finansowa takich kart może być zapewniana już po ich aktywacji. W związku z tak przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą opodatkowania sprzedaży kart przedpłaconych. W opinii Spółki w przedstawionym stanie faktycznym nie świadczy ona usług zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy. Należy zauważyć, że ustawa nie określa bliżej, co należy rozumieć pod pojęciami wymienionymi w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy.
2017
8
gru

Istota:
Czy usługa świadczona przez Spółkę na rzecz Klienta, z tytułu której Spółka pobiera Opłaty wskazane w stanie faktycznym podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce podstawowej czy też podlega zwolnieniu z podatku VAT?
Fragment:
Klient na podstawie wyżej wspomnianej umowy jest zobowiązany do: uiszczenia wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu wykonania umowy, na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę; uiszczenia na rachunek wskazany przez Spółkę kwoty stanowiącej równowartość kosztów które musi ponieść Spółka w celu zasilenia kart; przekazania kart użytkownikom oraz upoważnienia ich do korzystania z karty; informowania użytkowników o sieci akceptantów; poinstruowania użytkowników kart do użytkowania kart zgodnie z treścią regulaminu oraz przekazania egzemplarza regulaminu każdemu użytkownikowi wraz z kartą; upoważnienia użytkownika karty do składania w imieniu klienta i na jego rzecz reklamacji do Spółki w zakresie wynikającym z umowy oraz do dokonywania zastrzeżenia; zapewnienia zgłoszenia zastrzeżenia karty przez użytkownika, w trybie i na numer telefonu wskazany w regulaminie. W związku ze świadczeniem powyższej usługi, Spółka pobiera opłaty (dalej: Opłaty): Opłata za wydanie jednej karty ze standardowym wizerunkiem z PIN; Opłata za zasilenie jednej karty; Opłata za kolejne zasilenie jednej karty; Opłata za dostawę jednej przesyłki; Opłata za wykonanie dyspozycji zablokowania; Opłata za wydanie nowej karty ze standardowym wizerunkiem i z numerem PIN w miejsce zablokowanej oraz za przeksięgowanie środków pomiędzy ważnymi kartami; Konfekcjonowanie insertów/ulotek do koperty zawierającej Kartę ; Opłata za naniesienie logo na jedną kartę (termotransfer); Opłata za przygotowanie personalizacji karty.
2017
26
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży usług na rzecz Punktów Sprzedaży/Klientów w przypadku Systemu Kupna-Sprzedaży Produktów Przedpłaconych, w którym Spółka uczestniczy w nabyciu usług we własnym imieniu, ale na cudzą rzecz; w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług w przypadku Systemu Kupna-Sprzedaży Produktów Przedpłaconych, w którym Spółka Uczestniczy w nabyciu usług we własnym imieniu, ale na cudzą rzecz; w zakresie opodatkowania rozliczenia/przekazania przez Spółkę na rzecz Pośrednika w Systemie Pośrednictwa kwot przekazywanych Spółce przez Punkty Sprzedaży, pobranych uprzednio od Klientów w momencie nabywania przez te podmioty Produktów Przedpłaconych; w zakresie określenia podstawy opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży Produktów Przedpłaconych w Systemie Pośrednictwa.
Fragment:
W efekcie rozpoczęcia współpracy z Pośrednikiem Spółka uczestniczy w procesie dalszej dystrybucji, aktywacji i promocji Produktów Przedpłaconych, którymi mogą być: karty (aktywowane w terminalu) pozwalające na korzystanie z treści dostarczanych elektronicznie; karty podarunkowe umożliwiające dokonanie zakupu u Wydawcy wydającego kartę; gift boxy; karty płatnicze przedpłacone; karty umożliwiające - po aktywacji w terminalu - doładowanie pakietu usług telefonii komórkowej. Produkty te nie obejmują produktów o charakterze pieniądza elektronicznego. Przykładowo, mogą to być: karty przedpłacone/prezentowe pozwalające na zakup usług świadczonych drogą elektroniczną w sklepie internetowym/portalu Wydawcy, karty przedpłacone/prezentowe pozwalające na korzystanie z kontentu elektronicznego znajdującego się na portalu internetowym Wydawcy (np. muzyka ze (...) czy filmy z (...)); karty przedpłacone/prezentowe pozwalające na zakup szerokiego wachlarza towarów i usług (innych niż w formie elektronicznej) oferowanych przez Wydawców; w tym zakresie występować mogą zarówno karty umożliwiające nabycie konkretnej usługi oferowanej przez Wydawcę (np. loty balonem), jak również karty umożliwiające nabycie różnych usług lub towarów Wydawców (np. towarów oferowanych w konkretnych sklepach stacjonarnych lub internetowych); doładowań kodowanych na kartach zbliżeniowych akceptowanych przez ich Wydawcę i uprawniających do nabycia określonych usług (np. parkingowych, transportu miejskiego, itp.).
2017
8
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług serwisowych przy pomocy kart C użytkowanych przez Współpracowników.
Fragment:
Zgodnie z zawartym Porozumieniem oraz Ogólnymi Warunkami Handlowymi do Porozumienia (dalej: OWH) Strony ustaliły następujące warunki korzystania z kart C: Karta C uprawnia Spółkę oraz jej Współpracowników do bezgotówkowego nabywania u wskazanych przez C Partnerów Serwisowych C w kraju i za granicą towarów lub usług; Wnioskodawca oraz C ustaliły miesięczny limit obrotów na karcie w wysokości PLN 15 000 oraz całkowity kredyt w rachunku bieżącym w wysokości PLN 30 000; Karta C jest przypisana do pojedynczego, podanego do wiadomości C pojazdu; Nie zezwala się na posługiwanie się kartami C przez inne osoby niż przez Spółkę i jej Współpracowników; C odpowiada jedynie za zawinienia tzn. za działanie umyślne i nieumyślne – wszelkie reklamacje z tytułu dostarczanych towarów lub świadczonych usług są kierowane bezpośrednio do C; C nie odpowiada za niezgodne z umową użytkowanie lub nadużycie karty C – tę odpowiedzialność ponosi Spółka; Z tytułu dostarczonych towarów lub usług C nalicza co do zasady ceny obowiązujące w danym miejscu lub zgodnie ze stosowanymi taryfami; C nie ma wpływu na kształtowanie cen towarów lub usług; Z tytułu korzystania z kart paliwowych C wystawia faktury na Spółkę dwa razy w miesiącu, tj. do 15-go dnia każdego miesiąca i na koniec każdego miesiąca.
2017
19
maj

Istota:
CIT w zakresie powstania przychodu w związku ze sprzedażą karty podarunkowej oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości wypłaconego wynagrodzenia prowizyjnego.
Fragment:
Środki pieniężne otrzymane w momencie sprzedaży Karty Podarunkowej stanowią zatem należność na poczet przyszłej dostawy towarów, czyli wymiany Karty Podarunkowej na towar oferowany w sklepach C. lub I.. W świetle powyższych rozważań Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w momencie sprzedaży (wydania) Karty Podarunkowej przez Spółkę lub Franczyzobiorcę i otrzymania z tego tytułu określonej kwoty pieniędzy, po stronie Spółki nie dochodzi do powstania przychodu na gruncie ustawy o CIT. Jednocześnie, w sytuacji, gdy w oznaczonym terminie (upływ ważności Karty) klient nie zrealizuje uprawnień wynikających z Karty Podarunkowej, Spółka będzie miała obowiązek rozpoznania przychodu w wysokości niewykorzystanej przez klienta wartości Karty Podarunkowej. Zgodnie bowiem z zasadami Programu Karta Podarunkowa może być wymieniana na towary jedynie w okresie ważności Karty. Do czasu dokonania zakupu towarów przy wykorzystaniu Karty środki pieniężne, które nabywca Karty Podarunkowej wymienił na Kartę Podarunkową stanowią należność na poczet przyszłej dostawy towarów. Jeżeli Karta nie zostanie wymieniona na towar, w momencie upływu jej terminu ważności przedmiotowe należności tracą charakter wpłat na poczet przyszłej dostawy towarów a Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.
2017
18
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Karty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.