Karty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to karty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych przyznania świadczeń pracownikom z ZFŚS w postaci środków pieniężnych w formie kart przedpłaconych.

Fragment:

Karty przedpłacone będą emitowane przez Bank i oferowane Wnioskodawcy przez wyspecjalizowany podmiot zajmujący się dystrybucją świadczeń pozapłacowych. Karty przedpłacone będą działały w systemie MasterCard. Każda z Kart przedpłaconych posiada swój indywidualny numer oraz przypisany do niej kod PIN. Zasilenie Kart przedpłaconych środkami pieniężnymi przez Wnioskodawcę będzie polegało na przelaniu na rzecz wyspecjalizowanego podmiotu całkowitej kwoty zasilenia Kart przedpłaconych oraz przesłaniu specyfikacji z informacjami o numerach Kart przedpłaconych i kwotach, jakie mają być dostępne na danych Kartach przedpłaconych. Po odebraniu specyfikacji i otrzymaniu zapłaty od Wnioskodawcy, wyspecjalizowany podmiot wydający Karty zasili je środkami w żądanej wysokości. Karty przedpłacone będą mogły być wykorzystywane przez pracowników Wnioskodawcy do dokonywania operacji bezgotówkowych, tj. płacenia za towary i usługi w punktach akceptujących płatności kartami działającymi w systemie MasterCard. Sieć punktów, w których będzie można dokonać płatności Kartą przedpłaconą, zostanie ograniczona do branż takich, jak np. sklepy z zabawkami, sklepy z obuwiem, sklepy z odzieżą dziecięcą i niemowlęcą, sklepy z grami, księgarnie, parki rozrywki, cukiernie czy kina, z zastosowaniem tzw. kodów MCC (eng. merchant category code - kod służący do klasyfikacji branż w systemie VISA/ MasterCard).

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie transakcji realizowanych przy użyciu kart paliwowych

Fragment:

Karty paliwowe, które kontrahenci będą otrzymywać od Wnioskodawcy mogą być realizowane wyłącznie na wskazanych przez Spółkę stacjach paliw. Cena zakupu paliwa zostanie określona w oparciu o algorytm, który będzie uwzględniać cenę zakupu oleju napędowego stosowaną przez producenta krajowego na dzień dokonania zakupu oraz wskazany przez Spółkę opust kwotowy. Ponadto możliwość zakupu oleju napędowego przy użyciu kart paliwowych będzie następować w ramach przyznanych miesięcznych/tygodniowych limitów, które zostaną ustalone przez spółkę w momencie udostępnienia karty. Wysokość limitu uzależniona będzie od wartości faktur wystawianych przez kontrahentów na podstawie umów outsourcingowych oraz pojemności pojazdów wykorzystywanych przez nich do świadczenia usług. Limit będzie weryfikowany w okresach kwartalnych. Kontrahent nie będzie miał prawa do odsprzedaży paliwa osobom trzecim. W przypadkach zagubienia karty paliwowej przez danego kontrahenta lub w przypadku jej kradzieży Wnioskodawca ma możliwość samodzielnego blokowania przedmiotowych kart. Karta może zostać zablokowana również w sytuacji, gdy kontrahent nie dokonuje płatności za faktury.

2018
15
kwi

Istota:

Czy wydatki (wypłaty) wymienione w punktach a-d powyżej należy uznać za przychody ze stosunku pracy w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy też będą neutralne podatkowo?

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca, jako pracodawca, planuje wprowadzenie świadczeń dla pracowników w postaci kart przedpłaconych, które umożliwiają dokonywanie płatności w wybranych obiektach sportowych i kulturalnych do kwoty doładowania opłaconej przez pracodawcę. Dodatkowo, karta umożliwia skorzystanie z różnego rodzaju zniżek i promocji dla posiadaczy karty. Karta jest bezimienna, ale przypisana do każdego pracownika. Karta jest bezzwrotna, a doładowanie dokonywane będzie co miesiąc, w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy. Od kwoty doładowania będą odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Oprócz kwoty doładowania karty przedpłaconej, Wnioskodawca zobowiązany będzie ponosić dodatkowe wydatki (wypłaty) na rzecz podmiotu obsługującego karty, takie jak: wartość miesięcznej prowizji w wysokości 2% wartości karty, koszty etykietowania, opłata za przesyłkę, jednorazową opłatę za kartę. Wszystkie opłaty pokryte będą ze środków obrotowych Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (po uzupełnieniu wniosku): Czy wydatki (wypłaty) wymienione w punktach a-d powyżej należy uznać za przychody ze stosunku pracy w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy też będą neutralne podatkowo? Zdaniem Wnioskodawcy, ponoszenie przez Wnioskodawcę (pracodawcę) przedmiotowych wydatków nie powinno skutkować powstaniem po stronie pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu.

2018
15
kwi

Istota:

1. Czy opisane świadczenie Wnioskodawcy jako wynajmującego na rzecz najemcy będzie stanowiło na gruncie podatku od towarów i usług świadczenie kompleksowe podlegające opodatkowaniu podstawową stawką 23% VAT i może być w związku z tym dokumentowane jedną fakturą VAT za dany okres rozliczeniowy?
2. Czy Wnioskodawca jako najemca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usługi opisanej w zdarzeniu przyszłym?

Fragment:

Wynajmujący pojazdy na rzecz Wnioskodawcy nie są wystawcami kart paliwowych - każdy z wynajmujących będzie stroną co najmniej jednej umowy o korzystanie z kart paliwowych, zawartej z innym podmiotem (podmiotami) - wystawcą (wystawcami) kart. Umowa o korzystanie z kart paliwowych będzie regulowała kwestię limitu kwotowego, do jakiego mogą być nabywane określone w umowie towary i usługi - podczas zawierania umów konieczne jest wskazanie tzw. limitu kupieckiego lub kredytowego dla ogółu kart. Jego wysokość jest uzależniona m.in. od sytuacji finansowej wynajmującego. Dodatkowo, na każdej z kart ustanawia się indywidualne limity - liczone w litrach lub w pieniądzu (dzienne, tygodniowe lub miesięczne). Istnieje możliwość zablokowania karty paliwowej przez wynajmującego w przypadku: utraty karty (np. zagubienie, kradzież), zniszczenia karty, uszkodzenia karty, przerejestrowania pojazdu, rozmagnesowania karty, sprzedaży samochodu, oraz w innych przypadkach, gdzie zdaniem wynajmującego blokada karty jest konieczna. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług przy pomocy kart paliwowych wystawiane będą na wynajmujących. Wynajmujący nie będą odsprzedawali towarów i usług na rzecz Wnioskodawcy, a Wnioskodawca nie będzie dokonywał zakupu towarów i usług przy użyciu kart paliwowych we własnym imieniu i na własną rzecz, lecz w imieniu i na rzecz wynajmujących.

2018
15
kwi

Istota:

Czy opisane świadczenie Wnioskodawcy jako wynajmującego na rzecz najemcy będzie stanowiło na gruncie podatku od towarów i usług świadczenie kompleksowe podlegające opodatkowaniu podstawową stawką 23% VAT i może być w związku z tym dokumentowane jedną fakturą VAT za dany okres rozliczeniowy?
Czy Wnioskodawca jako najemca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usługi opisanej w zdarzeniu przyszłym?

Fragment:

Wynajmujący pojazdy na rzecz Wnioskodawcy nie są wystawcami kart paliwowych - każdy z wynajmujących będzie stroną co najmniej jednej umowy o korzystanie z kart paliwowych, zawartej z innym podmiotem (podmiotami) - wystawcą (wystawcami) kart. Umowa o korzystanie z kart paliwowych będzie regulowała kwestię limitu kwotowego, do jakiego mogą być nabywane określone w umowie towary i usługi - podczas zawierania umów konieczne jest wskazanie tzw. limitu kupieckiego lub kredytowego dla ogółu kart. Jego wysokość jest uzależniona m.in. od sytuacji finansowej wynajmującego. Dodatkowo, na każdej z kart ustanawia się indywidualne limity - liczone w litrach lub w pieniądzu (dzienne, tygodniowe lub miesięczne). Istnieje możliwość zablokowania karty paliwowej przez wynajmującego w przypadku: utraty karty (np. zagubienie, kradzież), zniszczenia karty, uszkodzenia karty, przerejestrowania pojazdu, rozmagnesowania karty, sprzedaży samochodu, oraz w innych przypadkach, gdzie zdaniem wynajmującego blokada karty jest konieczna. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług przy pomocy kart paliwowych wystawiane będą na wynajmujących. Wynajmujący nie będą odsprzedawali towarów i usług na rzecz Wnioskodawcy, a Wnioskodawca nie będzie dokonywał zakupu towarów i usług przy użyciu kart paliwowych we własnym imieniu i na własną rzecz, lecz w imieniu i na rzecz wynajmujących.

2018
9
kwi

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług przy wykorzystaniu kart paliwowych.

Fragment:

Do chwili obecnej Wnioskodawca posiadał własną umowę z Producentem paliw na używanie kart flotowych. Jednak ze względu na większe upusty Producenta paliw przy zakupach większych ilości podmiotem obsługującym karty paliwowe stanie się Kontrahent, pobierająca je na potrzeby własne i na potrzeby Wnioskodawcy. Wnioskodawca zgodnie z umową ma ponosić pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie kart paliwowych. Karty przekazywane Wnioskodawcy nie są kartami płatniczymi i nie uprawniają do zapłaty za towary i usługi oraz pobierania gotówki. Karty upoważniają do dokonywania transakcji bez obowiązku uiszczenia zapłaty. Ponadto, dzięki kartom paliwowym Wnioskodawca nabywa paliwo, inne towary Producenta oraz usługi po korzystniejszych cenach. W przypadku zgubienia karty bądź kradzieży Użytkownik kart zobowiązany jest do natychmiastowego zablokowania karty. W przypadku nieprawidłowości i tankowania paliwa na podstawie Kart Flota na inny pojazd niż ten do którego przyporządkowana została karta Wnioskodawca zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności wynikających z nieuzasadnionych tankowań. Za udostępnienie i obsługę kart paliwowych Kontrahent obciąży Wnioskodawcę kwotą x zł. Cena zakupu paliw od Kontrahenta jest ustalana w oparciu o wartość faktury otrzymanej od Producenta z ustaloną przez Kontrahenta marżą.

2018
17
mar

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków dotyczących zakupu voucherów, kart podarunkowych udokumentowanych notą obciążeniową, o której mowa we wniosku oraz kart paliwowych udokumentowanych dokumentem niefiskalnym, o którym mowa we wniosku

Fragment:

Vouchery i karty podarunkowe podlegają wymianie tylko i wyłącznie na towary i usługi oferowane przez ich Dostawców w określonym przez nich terminie. W przypadku voucherów Zwycięzca będzie mógł dokonać wyboru zgodnego ze swoimi zainteresowaniami i preferencjami realizując go m.in. w punktach rozrywki, restauracjach, spełnić marzenie, czy też przeżyć dreszczyk emocji. Natomiast karty podarunkowe wymieniane będą na towary w określonych regulaminem przez Dostawcę punktach. Nabyte przez Organizatora bony towarowe mogą być utrwalone na nośnikach materialnych (karta plastikowa), bądź w postaci cyfrowej (w pliku w postaci PDF). Karty paliwowe podlegają wymianie na towary i usługi wyłącznie na stacjach benzynowych wymienionych przez Dostawcę karty. Niewykorzystane vouchery, karty podarunkowe, karty paliwowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne, w tym na gotówkę. Nabycie przez Organizatora voucherów, kart podarunkowych udokumentowane będzie notą obciążeniową. Nota księgowa/obciążeniowa zawiera dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

2018
17
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach VAT wystawianych na rzecz Wnioskodawcy przez Koncern i dokumentujących nabycie paliw przy użyciu kart flotowych.

Fragment:

W szczególności, w sytuacji zgubienia, kradzieży lub ich zniszczenia, kontrahent będzie zgłaszał ten fakt Wnioskodawcy, po czym Wnioskodawca dokona blokady karty. Również w przypadku prośby o wydania nowej karty flotowej kontrahent będzie zgłaszał się do Wnioskodawcy. Wnioskodawca będzie miał również możliwość podjęcia decyzji o zablokowaniu karty flotowej z ważnych powodów, jak również będzie mógł wypowiedzieć umowę z kontrahentem, na podstawie której korzysta on z karty flotowej. Transakcje dokonywane przy użyciu kart flotowych oraz opłaty za obsługę transakcji przy użyciu kart będą fakturowane przez Koncern na Wnioskodawcę. Następnie kontrahent Wnioskodawcy będzie przez niego obciążany kwotami odpowiadającymi kwocie sprzedanych na jego rzecz paliw z uwzględnieniem rabatu, części rabatu lub bez uwzględnienia rabatu. Zaznaczyć należy, że kwalifikacja określonych transakcji jako czynności dostawy uzależniona jest od konkretnej sprawy. Zasada ta dotyczy również transakcji z udziałem kart flotowych (kart paliwowych). Nie można w taki sam sposób traktować, dla potrzeb podatku od towarów i usług, transakcji, których niejednokrotnie jedynym elementem wspólnym jest to, że podmioty biorące udział w czynnościach zakupu korzystają z rozliczeń w formie kart flotowych. Dlatego też w celu określenia statusu podatkowego danej czynności, każdorazowo należy dokonać analizy istotnych postanowień umowy zawartej pomiędzy stronami.

2018
17
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów przy wykorzystaniu kart paliwowych oraz sposobu dokumentowania dostawy towarów na rzecz Klienta.

Fragment:

Oprócz powyższych umów dotyczących pojazdów, w ramach umów dodatkowych, Wnioskodawca zapewnia możliwość korzystania z tzw. kart paliwowych. Karty są dostępne dla klientów w okresie trwania umów zawartych z Wnioskodawcą, zaś tankowane przy ich użyciu paliwo może być tankowane wyłącznie do pojazdów będących przedmiotem umowy najmu/leasingu/zarządzania. Karty paliwowe zapewniają klientom możliwość bezgotówkowego rozliczenia na stacjach paliw. W ramach zawartych z podmiotami prowadzącymi stacje paliw umów o współpracy lub o obsługę, Wnioskodawca otrzymuje od nich karty paliwowe, a następnie przekazuje karty klientom. Funkcjonowanie i rozliczanie kart paliwowych przebiega następująco: klient przedstawia kartę paliwową regulując w ten sposób należność za towary na stacji paliw, Dostawca po zakończeniu każdego miesiąca przesyła Wnioskodawcy zestawienie zakupionych towarów przy wykorzystaniu kart paliwowych, a także wystawia na Wnioskodawcę fakturę za powyższe, Wnioskodawca zaś po zakończeniu każdego miesiąca wystawia faktury na rzecz Klientów za powyższe świadczenia. Wnioskodawca jest aktywnym uczestnikiem transakcji. Wskazać w tym miejscu należy, że Dostawca przenosi na rzecz Wnioskodawcy prawo do rozporządzania towarem jak właściciel. Klienci Spółki będą mogli nabywać asortyment na podstawie pakietów produktowych przekazywanych Wnioskodawcy przez Dostawcę paliw, uprzednio uzgodnionych przez Wnioskodawcę i Dostawcę.

2018
26
sty

Istota:

W konsekwencji przedmiotowe karty podarunkowe nie mieszczą się w definicji towaru, w rozumieniu w art. 2 pkt 6 ustawy. Jednocześnie zakup wskazanych przez Wnioskodawcę kart podarunkowych nie stanowi świadczenia usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Wnioskodawca składa we własnym imieniu zamówienie na karty podarunkowe, dokonuje wpłaty środków na wskazany rachunek bankowy i otrzymuje karty podarunkowe w formie cyfrowej jako zabezpieczony plik tekstowy lub jako zdjęcia z kodami z karty. Karta podarunkowa jest kartą z zawartą w niej określoną kwotą pieniężną. Wnioskodawca nie nabywa licencji, towaru ani usługi. Nabywca karty będzie ją realizował na przeznaczonej do tego stronie www np. jeśli karta dotyczy sklepu z grami cyfrowymi S., to klient musi zalogować się na swoje konto w tym sklepie, wpisać kod karty podarunkowej co zwiększy jego środki pieniężne w portfelu konta i umożliwi dokonanie zakupów spośród ofert sklepu S. Dzięki środkom zawartym w karcie można bezpośrednio na stronie sklepu, do którego karta jest przeznaczona dokonać zakupu jakiegoś produktu. Wynagrodzeniem Wnioskodawcy będzie prowizja/marża jaką doliczy do ceny karty za wydanie takiej karty końcowemu odbiorcy. Zdarzenie przyszłe 2 - Hurtownia kart podarunkowych z siedzibą w Hong Kongu, posiada oddział w Polsce, który nie zajmuje się jednak kartami podarunkowymi. Umowa jaka wiąże Wnioskodawcę dotyczy siedziby głównej w Hong Kongu, która emituje karty podarunkowe z załadowaną określoną ilością pieniędzy. Wnioskodawca składa we własnym imieniu zamówienie na karty podarunkowe a następnie robi przelew będący przedpłatą za karty. Po otrzymaniu pieniędzy przez kontrahenta, Wnioskodawca dostanie zabezpieczony plik w wiadomości e-mail z kodami kart w formie tekstowej/cyfrowej.