Karty | Interpretacje podatkowe

Karty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to karty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa oraz towarów i usług związanych z eksploatacją i utrzymaniem samochodów przy użyciu kart paliwowych.
Fragment:
Sprzedawca określa zakres działania Kart paliwowych, tj. katalog dostępnych w systemie Kart paliwowych paliw oraz innych towarów i usług (decyduje o asortymencie) – jedynie spośród tego katalogu paliw oraz innych towarów i usług może wybierać Spółka. Sprzedawca określa możliwy zasięg stosowania Kart paliwowych poprzez wskazanie sieci stacji benzynowych, z którymi współpracuje – jedynie spośród tych stacji benzynowych może wybierać Spółka. Sprzedawca ustala limity kwotowe nabywanych paliw oraz innych towarów i usług, tj. może definiować dla danej karty paliwowej limit wydatków, do którego można dokonywać zakupów paliw oraz innych towarów i usług w systemie Kart paliwowych. Limity kart paliwowych są różne w zależności od Operatora. Sprzedawca ma możliwość zmiany ustalonych limitów wydatków. Sprzedawca ma możliwość blokowania Kart paliwowych, z których korzysta Spółka, jak również zamawiania nowych Kart Paliwowych. Możliwość blokowania Kart paliwowych zachodzi, np. w przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności przez Spółkę. Techniczne szczegóły blokowania Kart paliwowych są uzgadniane pomiędzy Operatorami a Sprzedawcą, Spółka nie ma na nie wpływu. Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od Sprzedawcy z tytułu nabycia, przy wykorzystaniu Kart paliwowych, paliwa oraz towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem samochodów.
2017
4
sty

Istota:
Opodatkowanie kwot , którymi obciążona zostaje osoba biorąca udział w procedurze nielegalnych doładowań kart miejskich,
Fragment:
W związku z ujawnionymi przypadkami nielegalnego doładowywania Kart Miejskich, na których kodowane są uprawnienia do przejazdów środkami komunikacji miejskiej (gdyż działania takie skutkują uszczupleniem wpływów należnych), ZTM podjął bardzo intensywne działania skierowane przeciwko osobom dokonującym nielegalnych kodowań biletów oraz tym, które korzystają z tych biletów. ZTM jest w stanie dokonać weryfikacji w zakresie legalności kontraktu zakodowanego na Karcie Miejskiej, Elektronicznej Legitymacji Studenckiej lub innej karcie dopuszczonej jako nośnik biletów długookresowych. Wszelkie podejrzenia popełnienia przestępstw w zakresie fałszowania biletów komunikacji miejskiej oraz korzystania z nich, są i będą zgłaszane do odpowiednich organów ścigania, zgodnie z przepisami kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego. W wyniku takich zgłoszeń, Sądy wydają wyroki, w których stosują sankcje karne wobec oskarżonych, a także zobowiązują ich, na podstawie art. 46 Kodeksu karnego do „ naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz ZTM ” określonej kwoty pieniędzy. Ponadto w związku z przeprowadzoną kampanią społeczną skierowaną przeciwko osobom korzystającym z biletów długookresowych zakodowanych nielegalnie, część osób, w stosunku do których nie zostało jeszcze wszczęte postępowanie sądowe, dokonuje dobrowolnego zgłoszenia się do ZTM z deklaracją dokonania wpłaty celem naprawienia szkody, powstałej w konsekwencji poczynionych nielegalnych doładowań.
2016
17
gru

Istota:
Dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług za pomocą kart paliwowych.
Fragment:
(...) kart paliwowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług za pomocą kart paliwowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: M. S.A. dnia 28 kwietnia 2010 roku zawarła z B. S.A. (dalej: B.) oraz I. (dalej: I.) umowę o obsługę klientów. Przedmiotowa umowa reguluje zasady wydawania i używania kart paliwowych, przeznaczonych do dokonywania zakupów paliw i usług na stacjach benzynowych należących do B. lub podmiotów współpracujących z B. lub I. (dalej: Operatorzy) oraz zasady dokonywania zapłaty za zakupy paliwa przy użyciu wydanych w tym celu kart paliwowych. Częścią Umowy jest „Regulamin wydawania i posługiwania się kartami systemu „ R. ” oraz dokonywania i rozliczania transakcji zawartych przy użyciu tych kart”. Karty paliwowe przekazane Wnioskodawcy upoważniają Wnioskodawcę (lub pracownika Wnioskodawcy działającego w imieniu imieniu Wnioskodawcy) do nabywania towarów i usług dostępnych u danego Operatora (np. paliwo, olej napędowy, płyny eksploatacyjne, usługi myjni, artykuły spożywcze, przemysłowe itp.).
2016
30
lis

Istota:
W zakresie uznania ww. świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników za czynności podlegające opodatkowaniu, udokumentowania tej czynności oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem kart Multisport
Fragment:
W tym celu Spółka nabywa tzw. karty Multisport, zgłasza do emitenta kart dane osób, na rzecz których przedmiotowe karty nabywa, oraz ponosi miesięczną opłatę abonamentową za każdego posiadacza karty. Spółka jest stroną umowy zawartej z dostawcą kart Multisport. Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Opłaty abonamentowe uprawniające do korzystania z kart Multisport, finansowane są przez Spółkę finansowane ze środków obrotowych Spółki, a nie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Udostępnienie kart pracownikom nie jest związane z żadną odpłatnością ze strony pracownika. Natomiast współpracownicy, będący przedsiębiorcami, ponoszą w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności, wynikającą z regulaminu programu odpłatność za korzystanie z kart Multisport. W związku z nieodpłatnym udostępnieniem kart Multisport pracownikom Spółka nalicza podatek należny. Spółka ustala podstawę opodatkowania i miesięczną wysokość podatku należnego, w oparciu o cenę netto wskazaną na fakturze emitenta kart Multisport i liczbę pracowników uprawnionych do korzystania z wydanych im kart. Spółka nie dokumentuje tych czynności fakturą. Opłaty abonamentowe z tytułu korzystania z kart Multisport, ponoszone przez osoby współpracujące ze Spółką w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, dokumentowane są fakturą VAT, na której wykazywany jest podatek należny.
2016
29
lis

Istota:
Wnioskodawca będzie dysponować dokumentami, z których będzie wynikać związek wydatków i naliczonego podatku VAT ze świadczoną przez Spółkę usługą. Tym samym z uwagi na treść art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków związanych ze świadczoną usługą.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje rozpocząć działalność w zakresie świadczenia usług związanych z obsługą kart paliwowych, umożliwiających bezgotówkowe tankowanie na stacjach paliw. Usługi te będą świadczone przez Spółkę dla kontrahenta zagranicznego - emitenta kart paliwowych, który będzie obciążany uzgodnioną pomiędzy stronami kwotą z tego tytułu. Usługi które zamierza świadczyć Spółka będą polegać na bieżącym obsługiwaniu systemu zabezpieczenia tankowań klientów na podstawie kart paliwowych w Polsce. Karty te umożliwią ostatecznym klientom bezgotówkowe tankowanie paliwa na stacjach benzynowych. Wprowadzony przez Spółkę system rozliczania przy użyciu kart paliwowych, będących środkiem ewidencjonowania operacji dotyczących tankowania paliwa będzie polegał na tym, że przewoźnik będzie uprawniony do zatankowania paliwa na stacji benzynowej okazując jedynie kartę paliwową, nie będąc jednocześnie zmuszonym do uiszczenia z tego tytułu należności w gotówce. W związku z zarządzaniem systemem rozliczeń kart paliwowych Spółka będzie ponosić liczne koszty administracyjne, techniczne, koszty ogólne a także będzie ponosić koszty nabycia towarów i usług (w tym paliwa) zgodnie z wystawionymi na nią fakturami. Kontrahent za usługi Spółki dokonywać będzie płatności na podstawie faktury obejmującej całość świadczonej usługi.
2016
29
lis

Istota:
Prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur wystawianych z tytułu nabycia towarów i usług przy wykorzystaniu kart paliwowych.
Fragment:
Karty paliwowe uprawniają do dokonywania zakupów zarówno na stacjach paliw stanowiących własność Kontrahenta, jak również na stacjach paliw prowadzonych przez podmioty trzecie, z którymi Kontrahent ma podpisane umowy określające zasady współpracy w zakresie dostaw towarów i świadczenia usług realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych. Karty paliwowe mają zakodowane odpowiednio co najmniej następujące dane: nazwę i siedzibę X., numer rejestracyjny pojazdu, rodzaj paliwa, maksymalną ilość jednorazowego tankowania, która stanowi odniesienie do pojemności zbiornika pojazdu. Karty paliwowe służą do zakupu paliwa lub usług mycia samochodów wykorzystywanych przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka podkreśliła, że nie są to karty płatnicze i nie uprawniają do zapłaty za towary i usługi oraz pobierania gotówki. Karty upoważniają do dokonywania transakcji bez obowiązku uiszczenia zapłaty. Ponadto, dzięki kartom paliwowym Spółka nabywa paliwo oraz usługi mycia samochodów po korzystniejszych cenach. W przypadku zgubienia karty bądź kradzieży Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zablokowania karty. Kontrahent wliczył cenę kart w ogólną kwotę umowy. Tym samym z tytułu wydania kart lub duplikatów kart Kontrahentowi nie przysługują dodatkowe roszczenia bez względu na stopień realizacji umowy. Wszystkie pojazdy zasilane paliwami nabywanymi od Kontrahenta są użytkowane przez pracowników oraz współpracowników Spółki i wykorzystywane są w działalności gospodarczej X. przy produkcji telewizyjnej i filmowej.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania wydania Kart Podarunkowych oraz ustalenia miejsca opodatkowania usług polegających na zapewnieniu poprawnego funkcjonowania systemu kart podarunkowych
Fragment:
Karty pełnią też funkcję reklamową czy marketingową m.in. z uwagi na umieszczenie na nich logo sklepu. Zgodnie z Programem Kart Podarunkowych (dalej: Program), Karty uprawniają ich posiadaczy do zakupu towarów oferowanych w salonach C. oraz I. znajdujących się na terytorium Polski oraz Włoch (z wyłączeniem salonów nieobjętych Programem) w terminie do trzech lat od daty wydania Karty w kwocie nieprzekraczającej kwoty, za którą Karta została nabyta. Karty mogą być wykorzystywane jedynie w ramach sieci salonów, w której zostały nabyte, tj. przykładowo Karty zakupione w sklepie C. nie mogą być wykorzystane w sklepie I. Karty są dokumentami na okaziciela, tzn. kupujący mogą podarować je dowolnej osobie, która następnie będzie mogła je zrealizować w wybranym sklepie uczestniczącym w Programie. Wartość nominalna Kart jest zróżnicowana, zaś jej wysokość każdorazowo jest przedstawiona na Karcie. Karta może zostać zastosowana zarówno przy pojedynczej, jak i przy kilku transakcjach, aż do momentu wykorzystania dostępnej na niej wartości środków. Jeżeli wartość transakcji przewyższa pozostałą do wykorzystania wartość Karty, jej okaziciel zobowiązany jest do wyrównania powstałej różnicy za pomocą innej formy płatności (np. za pomocą gotówki).
2016
28
lis

Istota:
Brak opodatkowania i brak obowiązku ewidencji przy pomocy kasy rejestrującej sprzedaży kart paysafecard.
Fragment:
Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności będzie dokonywał sprzedaży kart paysafecard z wydrukowanym kodem PIN. Karta ta stanowić będzie „ doładowania elektroniczne do płatności w internecie i pieniądz elektroniczny, w tym paysafecard, ukash i inne ”. Oferta ma na celu ułatwienie transakcji za pośrednictwem internetu, w szczególności osobom nieposiadającym internetowego konta bankowego lub karty kredytowej. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że pieniądz elektroniczny jest wartością pieniężną stanowiącą elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych. Zatem samo wydanie (przekazanie) ww. kart z kodami PIN, które – jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego stanowią pieniądz elektroniczny, umożliwiający dokonywanie płatności za towary i usługi nabywane przez internet – nie mieści się w definicji towaru w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Karty te bowiem środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary i usługi. Zatem czynności wydania kontrahentom ww. kart paysafecard nie można utożsamiać z dostawą towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wydania przedmiotowych kart po ich cenie nominalnej nie można również uznać za świadczenie usług za odpłatnością.
2016
27
lis

Istota:
Koszty uzyskania przychodów - karty paliwowe
Fragment:
Spółka podpisała umowę z koncernem paliwowym (dalej jako: Koncern) określającą zasady i tryb współpracy pomiędzy stronami w zakresie dokonywania przez Spółkę transakcji bezgotówkowych przy użyciu tzw. kart paliwowych oraz określającą zasady wydawania i używania przez Spółkę tych kart paliwowych, zasady rozliczeń za transakcje bezgotówkowe dokonywane przy użyciu tych kart sieci stacji paliw Koncernu i innych punktach sprzedaży honorujących te karty paliwowe (dalej jako: Umowa). W świetle zapisów Umowy Koncern określa katalog paliw oferowanych przez podmioty prowadzące stacje paliw należące do Koncernu i stacje paliw prowadzone na podstawie umowy franchisingowej, akceptujące karty paliwowe Koncernu lub przypisujący transakcje do wydanych przez Koncern kart paliwowych na podstawie umowy z Koncernem (podmioty te dalej będą określane jako: Operatorzy), które to paliwa Spółka uprawniona będzie nabywać przy użyciu kart paliwowych. Koncern ma możliwość ustalania limitów kwotowych oraz zakres asortymentu, który Spółka może nabywać przy użyciu kart paliwowych. Umowa stanowi, że za pomocą kart paliwowych Spółka ma możliwość nabywania paliw, co do których Koncern posiada prawo do rozporządzania jak właściciel. Szczegółowe zasady zawierania umów, przy użyciu kart paliwowych określają Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania kart paliwowych Koncernu (dalej jako: Ogólne Warunki).
2016
7
sie

Istota:
Koszty uzyskania przychodów - karty paliwowe.
Fragment:
Spółka podpisała umowę z koncernem paliwowym (dalej jako: Koncern) określającą zasady i tryb współpracy pomiędzy stronami w zakresie dokonywania przez Spółkę transakcji bezgotówkowych przy użyciu tzw. kart paliwowych oraz określającą zasady wydawania i używania przez Spółkę tych kart paliwowych, zasady rozliczeń za transakcje bezgotówkowe dokonywane przy użyciu tych kart sieci stacji paliw Koncernu i innych punktach sprzedaży honorujących te karty paliwowe (dalej jako: Umowa). W świetle zapisów Umowy Koncern określa katalog paliw oferowanych przez podmioty prowadzące stacje paliw należące do Koncernu i stacje paliw prowadzone na podstawie umowy franchisingowej, akceptujące karty paliwowe Koncernu lub przypisujący transakcje do wydanych przez Koncern kart paliwowych na podstawie umowy z Koncernem (podmioty te dalej będą określane jako: Operatorzy), które to paliwa Spółka uprawniona będzie nabywać przy użyciu kart paliwowych. Koncern ma możliwość ustalania limitów kwotowych oraz zakres asortymentu, który Spółka może nabywać przy użyciu kart paliwowych. Umowa stanowi, że za pomocą kart paliwowych Spółka ma możliwość nabywania paliw, co do których Koncern posiada prawo do rozporządzania jak właściciel. Szczegółowe zasady zawierania umów, przy użyciu kart paliwowych określają Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania kart paliwowych Koncernu (dalej jako: Ogólne Warunki).
2016
7
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Karty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.