Karty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to karty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
paź

Istota:

- Czy prawidłowa jest interpretacja Spółki, że w momencie sprzedaży karty podarunkowej nie powstanie przychód w podatku CIT z tytułu sprzedaży karty podarunkowej, lecz przychód powstanie w momencie realizacji karty podarunkowej, tzn. w momencie zapłaty kartą podarunkową za dostawę towarów lub świadczenie usług?
- Czy prawidłowa jest interpretacja Spółki, że w momencie sprzedaży voucherów powstaje przychód w podatku CIT?

Fragment:

Karta podarunkowa uprawnia klienta do nabycia dowolnego towaru z asortymentu Spółki lub też dowolnej usługi. Karty podarunkowe są kwotowe, klient będzie mógł wybrać dowolne towary lub usługi do kwoty wyszczególnionej na karcie podarunkowej, w tym takie, które są opodatkowane różnymi stawkami podatku. Karta podarunkowa nie może zostać wymieniona na gotówkę. Jeżeli klient nie wykorzysta podczas zakupów całej kwoty wyszczególnionej na karcie, różnica nie jest zwracana w gotówce, tylko może być wykorzystana w przyszłości. Posiadacz karty podarunkowej w momencie jej realizacji może dokonać zakupu towarów lub usług w kwocie przekraczającej wartość nominalną karty podarunkowej i wówczas będzie on zobowiązany do dopłaty różnicy. Karta podarunkowa jest ważna jeden rok od dnia zakupu. Niewykorzystane środki na karcie (w tym również cała wartość karty), która utraciła ważność, nie są zwracane. Spółka nie ma wpływu na to kiedy, ani czy klient dokona zakupu towarów lub usług za pomocą karty podarunkowej. Płatność za karty podarunkowe będzie dokonywana w momencie wydania karty podarunkowej. Z kolei voucher reprezentuje określoną kwotę, upoważnia nabywcę do jego wymiany na skonkretyzowany towar lub usługę.

2018
20
paź

Istota:

- Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpi nie traktując otrzymanych nagród w postaci kart paliwowych Spółki X. jako przychodu podatkowego.

Fragment:

Odebranie nagrody również będzie potwierdzane poprzez podpisanie oświadczenia, w których to zostanie zamieszczony zapis o obowiązku zapłaty podatku od otrzymanych kart. Wnioskodawca otrzymanych kart nie potraktuje jako przychodu podatkowego, a ich wydania jako kosztu podatkowego. Spółka otrzymała interpretację odnośnie kosztu podatkowego (interpretacja z 21 maja 2018 r., Znak: 0111-KDIB1-1.4010.90.2018. 2.NL , wniosek z 8 marca 2018 r.). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpi nie traktując otrzymanych nagród w postaci kart paliwowych Spółki X. jako przychodu podatkowego? Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane karty paliwowe, następnie przekazane własnym klientom, nie będą przychodem podatkowym. Wnioskodawca w podpisanej ze Spółką X umowie handlowej, zobowiązany jest do uczestnictwa w ogłaszanych przez Spółkę X promocjach. Jednak udział w promocjach nie wiąże się z obniżeniem ceny zakupu danych towarów, czy jakimkolwiek dodatkowym premiowaniem. Emitentem i właścicielem kart jest Spółka X. Karty paliwowe będą miały określone nominały, ich realizacja może nastąpić jedynie na stacjach Spółki X. Karty te jako środek płatniczy, nie podlegają dalszej odsprzedaży. Wnioskodawca wszystkie otrzymane nagrody będzie przekazywać swoim klientom w ramach ogłaszanych, wtórnych promocji.

2018
8
sie

Istota:

Opodatkowanie transakcji udostępniania kart paliwowych – usługa finansowania.

Fragment:

Wnioskodawca posiada karty paliwowe na tankowanie paliwa poza granicami Polski. Karty te udostępnia Spółce z o.o., która ma siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski. Udostępnione karty paliwowe mają związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, służą prowadzeniu działalności opodatkowanej jaką jest transport towarów. Wnioskodawca udostępnia Spółce z o.o. prawo do korzystania z kart paliwowych umożliwiających bezgotówkowe tankowania paliwa przez tę Spółkę. Wnioskodawca otrzymuje faktury od podmiotu, z którym ma podpisaną umowę o karty paliwowe (dalej zwany Podmiotem). Faktury te nie zawierają polskiego podatku VAT. W związku z założeniem innego podmiotu, tj. Spółki z o.o., w którym Wnioskodawca jest wspólnikiem, i rozwojem prowadzonej działalności w ramach współpracy udostępnił nowej Spółce z o.o. swoje karty paliwowe do tankowania paliwa poza granicami RP, bowiem Spółka z o.o. jako nowy podmiot nie może uzyskać obecnie własnych kart paliwowych. Paliwo jest wlewane do baków samochodów, którymi usługi wykonuje Spółka z o.o. Wnioskodawca wystawia Spółce z o.o. faktury za udostępnienie kart paliwowych na wartość zatankowanego paliwa.

2018
21
cze

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z otrzymaniem przez pracowników kart przedpłaconych z ZFŚS (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

Zdaniem Spółki, świadczenie w postaci wydanej karty przedpłaconej nie stanowi świadczenia rzeczowego – choć dochodzi do fizycznego wydania karty, to jednak korzyścią dla pracownika jest możliwość wydatkowania środków pieniężnych, którymi karta zostaje zasilona. Z tego względu, karty przedpłacone należy uznać za świadczenie pieniężne, ponieważ pracownik otrzymuje generalnie możliwość wydatkowania określonej sumy środków pieniężnych. Omawiane karty są zatem w tym zakresie podobne do kart płatniczych – upoważnia posiadacza do dokonania zapłaty. Co więcej, karta przedpłacona stanowi formę technicznego przekazania środków pieniężnych w formie elektronicznej (doładowania). Zdaniem Spółki, karty te stanowią instrument pieniądza elektronicznego, a zatem zastępuje środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary lub usługi. Nie ma wątpliwości, że karta ta stanowi ekwiwalent pieniądza, tym samym, również i zapłatę kartą przedpłaconą należy traktować tak samo jak zapłatę gotówką. W ocenie Spółki, nie ma znaczenia, czy karta umożliwia spieniężenie środków np. w bankomacie, czy nie przewiduje takiej możliwości i czy jest spersonalizowana, czy też nie jest. Z tych też względów, wydanie pracownikowi karty przedpłaconej należy traktować jako świadczenie pieniężne, w odniesieniu do którego znajduje zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
20
cze

Istota:

Moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów z tytułu rozliczania zasileń kart przedpłaconych oraz określenie jak traktować zwrot nadwyżki niewykorzystanego salda środków na karcie przedpłaconej.

Fragment:

Z chwilą zasilenia karty bank dokonuje blokady środków znajdujących się na danym rachunku zasileniowym do wysokości równowartości salda środków dostępnych na danej karcie (w praktyce, jako, że do danego rachunku rozliczeniowego z reguły przypisanych jest wiele kart przedpłaconych, bank dokonuje blokady środków na rachunku zasileniowym do wysokości salda środków dostępnych na wszystkich kartach, jakie są zasilane z danego rachunku zasileniowego). Innymi słowy, w momencie zasilenia karty, która następnie zostaje wydana laureatowi (te dwa zdarzenia mają zazwyczaj miejsce w odstępie kilku dni niezbędnych na dostarczenie karty drogą pocztową lub przesyłką kurierską), środki pieniężne stanowiące saldo dostępnych środków na tej karcie fizycznie znajdują się na rachunku bankowym Wnioskodawcy. Zmniejszenie stanu środków na tym rachunku następuje stopniowo, w miarę korzystania z karty przez laureata. Tym niemniej już z chwilą zasilenia karty przedpłaconej wyłączne prawo do dysponowania środkami pieniężnymi zablokowanymi na koncie Wnioskodawcy w równowartości kwoty salda środków przypisanych do tej karty przysługuje użytkownikowi karty (laureatowi programu marketingowego).

2018
25
maj

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z kartami przedpłaconymi, o którym mowa we wniosku dla pracowników Wnioskodawcy

Fragment:

Finansowanie zakupu kart przedpłaconych (Kart Lunch Pass) byłoby realizowane ze środków obrotowych Wnioskodawcy, a tym samym nie odbywałoby się poprzez wykorzystanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć opłatę za kartę przedpłaconą (Kartę Lunch Pass), opłatę manipulacyjną za dostarczenie karty przedpłaconej (Karty Lunch Pass), opłatę za zasilenie karty przedpłaconej (Karty Lunch Pass) oraz opłatę prowizyjną w związku z zasileniem karty przedpłaconej (Karty Lunch Pass) do kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytania oznaczone we wniosku Nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, jest on uprawniony do zaliczenia opłaty za kartę przedpłaconą (Kartę Lunch Pass), opłaty manipulacyjnej za dostarczenie karty przedpłaconej (Karty Lunch Pass), opłaty za zasilenie karty przedpłaconej (Karty Lunch Pass) oraz opłaty prowizyjnej w związku z zasileniem karty przedpłaconej (Karty Lunch Pass) do kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2018
18
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych przyznania świadczeń pracownikom z ZFŚS w postaci środków pieniężnych w formie kart przedpłaconych.

Fragment:

Karty przedpłacone będą emitowane przez Bank i oferowane Wnioskodawcy przez wyspecjalizowany podmiot zajmujący się dystrybucją świadczeń pozapłacowych. Karty przedpłacone będą działały w systemie MasterCard. Każda z Kart przedpłaconych posiada swój indywidualny numer oraz przypisany do niej kod PIN. Zasilenie Kart przedpłaconych środkami pieniężnymi przez Wnioskodawcę będzie polegało na przelaniu na rzecz wyspecjalizowanego podmiotu całkowitej kwoty zasilenia Kart przedpłaconych oraz przesłaniu specyfikacji z informacjami o numerach Kart przedpłaconych i kwotach, jakie mają być dostępne na danych Kartach przedpłaconych. Po odebraniu specyfikacji i otrzymaniu zapłaty od Wnioskodawcy, wyspecjalizowany podmiot wydający Karty zasili je środkami w żądanej wysokości. Karty przedpłacone będą mogły być wykorzystywane przez pracowników Wnioskodawcy do dokonywania operacji bezgotówkowych, tj. płacenia za towary i usługi w punktach akceptujących płatności kartami działającymi w systemie MasterCard. Sieć punktów, w których będzie można dokonać płatności Kartą przedpłaconą, zostanie ograniczona do branż takich, jak np. sklepy z zabawkami, sklepy z obuwiem, sklepy z odzieżą dziecięcą i niemowlęcą, sklepy z grami, księgarnie, parki rozrywki, cukiernie czy kina, z zastosowaniem tzw. kodów MCC (eng. merchant category code - kod służący do klasyfikacji branż w systemie VISA/ MasterCard).

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie transakcji realizowanych przy użyciu kart paliwowych

Fragment:

Karty paliwowe, które kontrahenci będą otrzymywać od Wnioskodawcy mogą być realizowane wyłącznie na wskazanych przez Spółkę stacjach paliw. Cena zakupu paliwa zostanie określona w oparciu o algorytm, który będzie uwzględniać cenę zakupu oleju napędowego stosowaną przez producenta krajowego na dzień dokonania zakupu oraz wskazany przez Spółkę opust kwotowy. Ponadto możliwość zakupu oleju napędowego przy użyciu kart paliwowych będzie następować w ramach przyznanych miesięcznych/tygodniowych limitów, które zostaną ustalone przez spółkę w momencie udostępnienia karty. Wysokość limitu uzależniona będzie od wartości faktur wystawianych przez kontrahentów na podstawie umów outsourcingowych oraz pojemności pojazdów wykorzystywanych przez nich do świadczenia usług. Limit będzie weryfikowany w okresach kwartalnych. Kontrahent nie będzie miał prawa do odsprzedaży paliwa osobom trzecim. W przypadkach zagubienia karty paliwowej przez danego kontrahenta lub w przypadku jej kradzieży Wnioskodawca ma możliwość samodzielnego blokowania przedmiotowych kart. Karta może zostać zablokowana również w sytuacji, gdy kontrahent nie dokonuje płatności za faktury.

2018
15
kwi

Istota:

Czy wydatki (wypłaty) wymienione w punktach a-d powyżej należy uznać za przychody ze stosunku pracy w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy też będą neutralne podatkowo?

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca, jako pracodawca, planuje wprowadzenie świadczeń dla pracowników w postaci kart przedpłaconych, które umożliwiają dokonywanie płatności w wybranych obiektach sportowych i kulturalnych do kwoty doładowania opłaconej przez pracodawcę. Dodatkowo, karta umożliwia skorzystanie z różnego rodzaju zniżek i promocji dla posiadaczy karty. Karta jest bezimienna, ale przypisana do każdego pracownika. Karta jest bezzwrotna, a doładowanie dokonywane będzie co miesiąc, w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy. Od kwoty doładowania będą odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Oprócz kwoty doładowania karty przedpłaconej, Wnioskodawca zobowiązany będzie ponosić dodatkowe wydatki (wypłaty) na rzecz podmiotu obsługującego karty, takie jak: wartość miesięcznej prowizji w wysokości 2% wartości karty, koszty etykietowania, opłata za przesyłkę, jednorazową opłatę za kartę. Wszystkie opłaty pokryte będą ze środków obrotowych Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (po uzupełnieniu wniosku): Czy wydatki (wypłaty) wymienione w punktach a-d powyżej należy uznać za przychody ze stosunku pracy w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy też będą neutralne podatkowo? Zdaniem Wnioskodawcy, ponoszenie przez Wnioskodawcę (pracodawcę) przedmiotowych wydatków nie powinno skutkować powstaniem po stronie pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu.

2018
15
kwi

Istota:

1. Czy opisane świadczenie Wnioskodawcy jako wynajmującego na rzecz najemcy będzie stanowiło na gruncie podatku od towarów i usług świadczenie kompleksowe podlegające opodatkowaniu podstawową stawką 23% VAT i może być w związku z tym dokumentowane jedną fakturą VAT za dany okres rozliczeniowy?
2. Czy Wnioskodawca jako najemca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usługi opisanej w zdarzeniu przyszłym?

Fragment:

Wynajmujący pojazdy na rzecz Wnioskodawcy nie są wystawcami kart paliwowych - każdy z wynajmujących będzie stroną co najmniej jednej umowy o korzystanie z kart paliwowych, zawartej z innym podmiotem (podmiotami) - wystawcą (wystawcami) kart. Umowa o korzystanie z kart paliwowych będzie regulowała kwestię limitu kwotowego, do jakiego mogą być nabywane określone w umowie towary i usługi - podczas zawierania umów konieczne jest wskazanie tzw. limitu kupieckiego lub kredytowego dla ogółu kart. Jego wysokość jest uzależniona m.in. od sytuacji finansowej wynajmującego. Dodatkowo, na każdej z kart ustanawia się indywidualne limity - liczone w litrach lub w pieniądzu (dzienne, tygodniowe lub miesięczne). Istnieje możliwość zablokowania karty paliwowej przez wynajmującego w przypadku: utraty karty (np. zagubienie, kradzież), zniszczenia karty, uszkodzenia karty, przerejestrowania pojazdu, rozmagnesowania karty, sprzedaży samochodu, oraz w innych przypadkach, gdzie zdaniem wynajmującego blokada karty jest konieczna. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług przy pomocy kart paliwowych wystawiane będą na wynajmujących. Wynajmujący nie będą odsprzedawali towarów i usług na rzecz Wnioskodawcy, a Wnioskodawca nie będzie dokonywał zakupu towarów i usług przy użyciu kart paliwowych we własnym imieniu i na własną rzecz, lecz w imieniu i na rzecz wynajmujących.