Karty | Interpretacje podatkowe

Karty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to karty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Koszty uzyskania przychodów - karty paliwowe
Fragment:
Spółka podpisała umowę z koncernem paliwowym (dalej jako: Koncern) określającą zasady i tryb współpracy pomiędzy stronami w zakresie dokonywania przez Spółkę transakcji bezgotówkowych przy użyciu tzw. kart paliwowych oraz określającą zasady wydawania i używania przez Spółkę tych kart paliwowych, zasady rozliczeń za transakcje bezgotówkowe dokonywane przy użyciu tych kart sieci stacji paliw Koncernu i innych punktach sprzedaży honorujących te karty paliwowe (dalej jako: Umowa). W świetle zapisów Umowy Koncern określa katalog paliw oferowanych przez podmioty prowadzące stacje paliw należące do Koncernu i stacje paliw prowadzone na podstawie umowy franchisingowej, akceptujące karty paliwowe Koncernu lub przypisujący transakcje do wydanych przez Koncern kart paliwowych na podstawie umowy z Koncernem (podmioty te dalej będą określane jako: Operatorzy), które to paliwa Spółka uprawniona będzie nabywać przy użyciu kart paliwowych. Koncern ma możliwość ustalania limitów kwotowych oraz zakres asortymentu, który Spółka może nabywać przy użyciu kart paliwowych. Umowa stanowi, że za pomocą kart paliwowych Spółka ma możliwość nabywania paliw, co do których Koncern posiada prawo do rozporządzania jak właściciel. Szczegółowe zasady zawierania umów, przy użyciu kart paliwowych określają Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania kart paliwowych Koncernu (dalej jako: Ogólne Warunki).
2016
7
sie

Istota:
Koszty uzyskania przychodów - karty paliwowe.
Fragment:
Spółka podpisała umowę z koncernem paliwowym (dalej jako: Koncern) określającą zasady i tryb współpracy pomiędzy stronami w zakresie dokonywania przez Spółkę transakcji bezgotówkowych przy użyciu tzw. kart paliwowych oraz określającą zasady wydawania i używania przez Spółkę tych kart paliwowych, zasady rozliczeń za transakcje bezgotówkowe dokonywane przy użyciu tych kart sieci stacji paliw Koncernu i innych punktach sprzedaży honorujących te karty paliwowe (dalej jako: Umowa). W świetle zapisów Umowy Koncern określa katalog paliw oferowanych przez podmioty prowadzące stacje paliw należące do Koncernu i stacje paliw prowadzone na podstawie umowy franchisingowej, akceptujące karty paliwowe Koncernu lub przypisujący transakcje do wydanych przez Koncern kart paliwowych na podstawie umowy z Koncernem (podmioty te dalej będą określane jako: Operatorzy), które to paliwa Spółka uprawniona będzie nabywać przy użyciu kart paliwowych. Koncern ma możliwość ustalania limitów kwotowych oraz zakres asortymentu, który Spółka może nabywać przy użyciu kart paliwowych. Umowa stanowi, że za pomocą kart paliwowych Spółka ma możliwość nabywania paliw, co do których Koncern posiada prawo do rozporządzania jak właściciel. Szczegółowe zasady zawierania umów, przy użyciu kart paliwowych określają Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania kart paliwowych Koncernu (dalej jako: Ogólne Warunki).
2016
7
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania transakcji realizowanych przy użyciu kart paliwowych za dostawę towarów i ich dokumentacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
Spółka podpisała umowę z koncernem paliwowym (dalej jako: Koncern) określającą zasady i tryb współpracy pomiędzy stronami w zakresie dokonywania przez Spółkę transakcji bezgotówkowych przy użyciu tzw. kart paliwowych, oraz określającą zasady wydawania i używania przez Spółkę tych kart paliwowych, zasady rozliczeń za transakcje bezgotówkowe dokonywane przy użyciu tych kart w sieci stacji paliw Koncernu i innych punktach sprzedaży honorujących te karty paliwowe (dalej jako: Umowa). W świetle zapisów Umowy Koncern określa katalog paliw oferowanych przez podmioty prowadzące stacje paliw należące do Koncernu i stacje paliw prowadzone na podstawie umowy franchisingowej, akceptujące karty paliwowe Koncernu lub przypisujący transakcje do wydanych przez Koncern kart paliwowych na podstawie umowy z Koncernem (podmioty te dalej będą określane jako: Operatorzy), które to paliwa Spółka uprawniona będzie nabywać przy użyciu kart paliwowych. Koncern ma możliwość ustalania limitów kwotowych oraz zakres asortymentu, który Spółka może nabywać przy użyciu kart paliwowych. Umowa stanowi, że za pomocą kart paliwowych Spółka ma możliwość nabywania paliw, co do których Koncern posiada prawo do rozporządzania jak właściciel. Szczegółowe zasady zawierania umów, przy użyciu kart paliwowych określają Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania kart paliwowych Koncernu (dalej jako: Ogólne Warunki).
2016
5
sie

Istota:
Prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów przy wykorzystaniu kart paliwowych oraz możliwości refakturowania dostaw towarów (paliwa) na rzecz Klientów.
Fragment:
Oprócz powyższych umów dotyczących pojazdów, w ramach umów dodatkowych, Wnioskodawca zapewnia możliwość korzystania z tzw. kart paliwowych. Karty są dostępne dla Klientów w okresie trwania umów zawartych z Wnioskodawcą, zaś tankowane za ich pomocą paliwo może być tankowane jedynie do pojazdów będących przedmiotem umowy najmu/leasingu. Karty paliwowe zapewniają Klientom możliwość bezgotówkowego rozliczenia zakupu na stacjach paliw. W ramach zawartych z Dostawcami umów o współpracy lub o obsługę, Wnioskodawca otrzymuje od nich karty paliwowe, a następnie przekazuje karty Klientom. Funkcjonowanie rozliczanie kart paliwowych przebiega następująco: Klient przedstawia kartę paliwową regulując w ten sposób należność za towary na stacji paliw, Dostawca, po zakończeniu każdego miesiąca przesyła Wnioskodawcy zestawienie zakupionych towarów przy wykorzystaniu kart paliwowych, a także wystawia na Wnioskodawcę fakturę za powyższe świadczenia, Wnioskodawca zaś po zakończeniu każdego miesiąca wystawia faktury na rzecz Klientów za powyższe świadczenia. Dokonując za pośrednictwem karty paliwowej odpłatnej dostawy paliwa Wnioskodawca, jako podatnik, zobowiązany jest do rozliczenia podatku od towarów i usług, i wystawienia dokumentującej go faktury. Dla Klienta ta kwota podatku stanowi podatek naliczony, który przewoźnik ma prawo odliczyć, jeśli wykorzystuje paliwo do swojej działalności gospodarczej.
2016
3
sie

Istota:
Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w Modelu I zasilenie karty przedpłaconej wiążące się z natychmiastowym zmniejszeniem salda środków pieniężnych Wnioskodawcy o kwotę stanowiącą równowartość salda dostępnych środków na karcie przedpłaconej, mieści się w pojęciu poniesienia kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?Czy w Modelu II blokada środków Wnioskodawcy na rachunku zasileniowym w wysokości odpowiadającej wartości salda dostępnego na karcie przedpłaconej jest równoznaczna z poniesieniem kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, czy też o poniesieniu kosztu w rozumieniu tego przepisu można twierdzić dopiero w chwili skorzystania z tych środków przez laureata i zmniejszenia salda rachunku zasileniowego Wnioskodawcy?Czy w Modelu II zwrot na rzecz Wnioskodawcy przez bank ewentualnej nadwyżki salda środków na karcie przedpłaconej niewykorzystanej przez laureata należy traktować jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, zaś momentem jego, powstania będzie dzień uchylenia przez bank uprzedniej blokady środków przypisanych do karty czy też jako korektę kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 4i i 4j ustawy o CIT.
Fragment:
Zasilenie karty polega na obciążeniu rachunku bankowego prowadzonego dla Wnioskodawcy, do którego przypisana jest dana karta. Na chwilę obecną Wnioskodawca korzysta z usług banków wydających karty przedpłacone, w których stosowane są różne modele rozliczania zasileń wydawanych kart. Model I Polega na tym, że zasilenie karty wiąże się z natychmiastowym obciążeniem rachunku Wnioskodawcy pełną kwotą, na jaką opiewa dana karta. Innymi słowy z chwilą zasilenia karty rachunek bankowy Wnioskodawcy, do którego jest ona przypisana pomniejszany jest o równowartość środków pieniężnych, stanowiących saldo dostępnych środków na karcie wydanej laureatowi (środki są księgowane na odrębnych rachunkach kart prowadzonych przez bank, zaś w momencie ich zasilenia stanowią instrument płatniczy na okaziciela i są własnością osoby, która dysponuje kartą). Bez znaczenia pozostaje tutaj kiedy i w jakiej wysokości ze środków na niej zgromadzonych skorzysta laureat otrzymujący kartę jako nagrodę w programie marketingowym. Korzystanie przez laureata z karty przedpłaconej pozostaje bez wpływu na stan środków pieniężnych posiadanych przez Wnioskodawcę na rachunku bankowym. W szczególności niewykorzystanie przez laureata całości kwoty znajdującej się na karcie (np. na skutek upływu terminu jej ważności lub jej zagubienia) nie wiąże się ze zwrotem tych niewykorzystanych środków na rzecz Wnioskodawcy.
2016
2
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących transakcje bezgotówkowe przy użyciu tzw. kart paliwowych.
Fragment:
Karty Floty mogą być wykorzystywane przez osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które Wnioskodawca upoważnił do dokonywania w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy transakcji bezgotówkowych (dalej: „ Użytkownicy ”) przy użyciu Kart Floty. Transakcje przy użyciu Kart Floty dokonywane są w ten sposób, że poszczególni Użytkownicy pobierają Produkty bezpośrednio na Stacjach Operatora lub Stacjach Paliw, po okazaniu Karty Floty, włożeniu jej do terminala i podaniu kodu PIN, bez konieczności uiszczania należności za nabyte Produkty (dalej: „ Transakcje Bezgotówkowe ”). Umowa reguluje zasady i tryb współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Operatorem w zakresie dokonywania przez Wnioskodawcę Transakcji Bezgotówkowych oraz określenie zasad wydawania i używania przez Wnioskodawcę Kart Floty, a także zasad rozliczeń Transakcji Bezgotówkowych dokonywanych przez Wnioskodawcę przy użyciu Kart Floty na stacjach paliw honorujących Karty Floty. Zasady dokonywania Transakcji Bezgotówkowych określone są szczegółowo w treści ogólnych warunków sprzedaży i używania Kart Flota z dnia 1 lipca 2014 r. (dalej: „ OWU ”). Zgodnie z Umową oraz z OWU: Karty Floty stanowią własność Operatora. Operator dysponuje Kartami Floty, w szczególności w ten sposób, że może dokonać ich wymiany, zablokowania bądź zawieszenia. Karty Floty mogą być wykorzystywane do nabywania przez Wnioskodawcę określonych, uzgodnionych z Operatorem Produktów na Stacjach Operatora i na Stacjach Paliw.
2016
22
lip

Istota:
W analizowanym przypadku nabywane przez Spółkę paliwo odsprzedawane następnie spółkom z grupy stanowi dla Spółki jedynie towar – jest on odsprzedawany spółkom z grupy i zużywany przez te podmioty. Zatem w tym przypadku spełniony został podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego od tego paliwa – związek nabywanego paliwa z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi (dostawa na rzecz spółek z grupy).
Fragment:
Jeszcze przed zawarciem umów cesji, Spółka jako dysponent wspomnianej floty samochodowej, zawarła umowę o wydanie i używanie kart paliwowych. Obsługę opisanych wyżej Kart Paliwowych - na podstawie umowy cesji - przejął od dotychczasowego Emitenta Kart Paliwowych inny podmiot, niezarządzający siecią stacji paliwowych (Dostawca). Dostawca poinformował Spółkę o wejściu w życie nowego regulaminu pt. „ Zasady i Warunki Ogólne dla kart paliwowych ”. Zgodnie z Regulaminem Dostawca oferuje klientom możliwość nabywania produktów i usług bezgotówkowo za pośrednictwem karty (zgodnie z opcjami i kategoriami danej karty według wniosku o wydanie tej karty) od uczestników systemu kartowego prezentujących odpowiedni symbol karty. Według Regulaminu Dostawca „ ustala cenę, za jaką paliwo będzie sprzedawane klientom indywidualnym albo na podst. ceny detalicznej albo ceny z listy oraz wszelkich rabatów lub innych warunków, które są stosowane w momencie sprzedaży, lub na podst. ich połączenia. ” Dostawca też ma „ prawo czasowo lub na stałe unieważnić Karty, dopóki nie zostaną spłacone wszystkie zaległe kwoty wynikające z nieuregulowanych transakcji polecenia zapłaty oraz płatności po terminie ”. Zgodnie z Regulaminem, „ wszelkie skargi dotyczące faktur lub zestawień powinny być wnoszone bezzwłocznie, ale nie później niż po trzech miesiącach od daty wystawienia faktury lub zestawienia ”.
2016
10
cze

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z transakcjami zrealizowanymi przy użyciu kart paliwowych.
Fragment:
Innymi słowy, Operator karty nie zawsze jest tym samym podmiotem gospodarczym, który prowadzi daną stację paliw skąd pracownik pobiera paliwo. Stacje mogą prowadzić inne podmioty, które mają umowę z Operatorem karty. Należy podkreślić, że Karta nie jest kartą płatniczą i nie uprawnia do zakupów czy zapłaty za dowolne towary i usługi oraz pobierania gotówki. Karta upoważnia jedynie Spółkę do dokonywania transakcji zakupu głównie paliw do samochodów osobowych bez obowiązku uiszczania zapłaty w chwili jej zawarcia. Zasady realizacji transakcji przy użyciu kart paliwowych przewidują że pracownik stacji benzynowej musi sprawdzić czy numer rejestracyjny tankowanego samochodu jest zgodny z numerem rejestracyjnym, na który została wydana karta paliwowa. Tankowany samochód musi znajdować się w stacji paliw gdzie jest dokonywana transakcja. Dodatkowo, w przypadku podejrzenia naruszeń umówionych zasad korzystania z karty paliwowej, Operator karty zapewnia, że dana stacja paliw, gdzie powzięto podejrzenie naruszenia, zatrzyma kartę i/lub uniemożliwi jej użycie. W umówionych okresach rozliczeniowych Spółka otrzymuje od operatora karty faktury, na których oprócz standardowych danych odnośnie kwoty do zapłaty znajdują się informacje dokładnie rozliczające ile litrów paliwa, jakiego rodzaju (benzyna/olej napędowy), do jakiego samochodu oraz w jakim dniu i godzinie zostało zatankowane.
2016
10
cze

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług przy użyciu kart flotowych.
Fragment:
Integralną część Umowy stanowią Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart Flotowych ... S.A. z dnia 1 lipca 2010 r. (dalej: „ OWS ”). ... oświadczył, że jest czynnym podatnikiem VAT. Ideą systemu Kart Flotowych jest używanie przez Spółkę Kart Flotowych Z. (będących kartami paliwowymi). Użytkownikiem Kart Flotowych może być każda osoba, która została upoważniona przez Spółkę do dokonywania w jej imieniu i na jej rzecz transakcji bezgotówkowych. Może to być kierowca poruszający się pojazdem o określonym numerze rejestracyjnym wskazanym na karcie (karty typu „ S ”) albo osoba, której imię i nazwisko zostało umieszczone na karcie (karty typu „ K ”). Karty są przeznaczone do obsługi samochodów lub kierowców Spółki przez tzw. Operatorów czyli podmiotów prowadzących stację paliw Z. lub stację paliw Y w sieci stacji paliw należących do ..., z którymi ... zawarł stosowne umowy. Aktualny wykaz stacji włączonych do systemu Kart Flotowych jest dostępny na stronach internetowych www.....pl oraz www.Y.pl. Za pomocą kart Spółka może dokonywać zakupów bez użycia gotówki (transakcje bezgotówkowe) z odroczonym terminem płatności. Przy czym Karty Flotowe uprawniają Spółkę do dokonywania transakcji bezgotówkowych dotyczących wyłącznie produktów i usług wskazanych w OWS (są to np. paliwa, oleje, płyny eksploatacyjne, usługi samochodowe, akcesoria samochodowe, artykuły spożywcze, napoje).
2016
10
cze

Istota:
W analizowanej sprawie spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy i Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych przez Leasingodawcę, dokumentujących nabycie towarów i usług – z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 86a, 89b ustawy o VAT oraz art. 12 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
Fragment:
Spółka dokonuje zakupu tych towarów i usług od Leasingodawcy, posługując się tzw. kartami paliwowymi (dalej: „ Karty ”) prezentowanymi Operatorom w trakcie zakupów. Zarówno towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę za pomocą Kart, jak i samochody, do których Karty są przypisane, służą co do zasady wykonywaniu działalności opodatkowanej VAT Spółki (są nabywane w celu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników Spółki). Sposób i warunki nabywania towarów i usług przy wykorzystaniu Kart został uzgodniony z Leasingodawcą z góry dla wszystkich Kart wydawanych przez Leasingodawcę. Warto wskazać, że asortyment towarów i usług mogących być przedmiotem nabycia przy pomocy Kart jest ograniczony. Leasingodawca przewiduje kilka różnych pakietów dostępności asortymentu Operatorów mogących być przedmiotem nabycia przy pomocy Kart. W skład takich pakietów mogą wchodzić przykładowo: wyłącznie zakup paliwa; zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych; zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów, zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, usług myjni i innych towarów łącznie z jedzeniem i piciem. W rezultacie, Leasingodawca ustala ze Spółką poziom ograniczeń w asortymencie Operatorów dostępnym dla osób korzystających z Kart. Należy nadmienić, że w ramach dotychczasowej współpracy z Leasingodawcą, Spółka korzystała jedynie z pakietu obejmującego wyłącznie asortyment Operatorów związany z użytkowanymi pojazdami, bez możliwości nabywania towarów i usług niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą np. posiłków, napojów czy gazet.
2016
20
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Karty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.