Kartografia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kartografia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
3
maj

Istota:

Opodatkowania i dokumentowanie czynności związanych z udostępnianiem danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz czynności związanych z udostępnianiem tych informacji (sporządzanie kopii, wydruków, skanowanie, nagrywanie na nośniki CD i DVD)

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2011 r. (data wpływu 21 listopada 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest: prawidłowe - w zakresie opodatkowania czynności związanych z udostępnianiem danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz czynności związanych z udostępnianiem tych informacji (sporządzanie kopii, wydruków, skanowanie, nagrywanie na nośniki CD i DVD), nieprawidłowe – w zakresie (...)

2011
1
lut

Istota:

Starostwo Powiatowe pyta, czy w związku ze zmianą przepisów o podatku VAT, w ewidencji sprzedaży VAT a następnie w deklaracji VAT-7 winno uwzględniać wpływy z opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych oraz opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne.

Fragment:

(...) Tutejszy Organ informuje, że art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ stanowi, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Mając powyższe na uwadze Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza, że wpływy z opłat z tytułu realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, tj. 1)ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz. U z 2003r. Nr 58, poz. 515 ze zm./ w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów /Dz. U. z 2003r. Nr 230, poz. 2302/; 2)ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne (...)

2011
1
sty

Istota:

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje od 01 maja 2004 r. dla usług geodezyjno – kartograficznych (PKWiU – 74.20.73)?

Fragment:

(...) Wysokość stawek podatku od towarów i usług została określona w art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535). Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Obniżoną stawkę podatku od towarów i usług wprowadza również art. 146 ww. ustawy oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970). Wymienione powyżej przepisy wprowadzające obniżoną stawkę podatku od towarów i usług nie wymieniają usług geodezyjno – kartograficznych, zatem świadczenie ww. usług opodatkowane jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%. (...)

2011
1
sty

Istota:

Jednostka wykonała usługi „opracowanie map numerycznych ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym GEOINFO 2000 – technologia: przekształcenie istniejącego zasobu geodezyjno – kartograficznego z postaci tradycyjnej analogowej na postać informatyczną”, jako typowe usługi geodezyjno – kartograficzne. Usługi wykonywane są dla starostwa powiatowego, natomiast zamówienie następuje w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. W opinii Jednostki ww. usługi są sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod nr 74.20.7 i opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%.Jeden z oferentów sklasyfikował przedmiotowe usługi pod symbolem PKWiU 75.14.12 jako zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Która klasyfikacja jest właściwa?

Fragment:

(...) Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami). Pismem z dnia 26 listopada 2003r. Jednostka zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Powstałe wątpliwości dotyczą zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży wykonywanych usług. Stan faktyczny: Jednostka wykonała usługi „opracowanie map numerycznych ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym GEOINFO 2000 – technologia: przekształcenie istniejącego zasobu geodezyjno – kartograficznego z postaci tradycyjnej analogowej na postać informatyczną”, jako typowe (...)