ITPB1/4511-651/15/DP | Interpretacja indywidualna

Czy w wyniku przyjęcia osoby bezrobotnej do zakładu fryzjerskiego – na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy o staż na okres 4 miesięcy – stawka karty podatkowej nie ulegnie zmianie, a w konsekwencji czy stawka karty podatkowej nie ulegnie zmianie także po zatrudnieniu tej osoby na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej pięciu miesięcy (umowa z PUP) po zakończeniu stażu?
ITPB1/4511-651/15/DPinterpretacja indywidualna
 1. forma opodatkowania
 2. karta podatkowa
 3. pracownik
 4. staż
 5. zatrudnianie (zatrudnienie)
 6. zatrudnienie osoby bezrobotnej
 7. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Karta podatkowa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie zmiany wysokości stawki karty podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie zmiany wysokości stawki karty podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług fryzjerskich. Podatek dochodowy opłaca w formie karty podatkowej.

W ramach umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy o zorganizowanie stażu Wnioskodawczyni zamierza przyjąć do zakładu fryzjerskiego osobę bezrobotną. Celem stażu będzie nabycie przez skierowanego bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy.

Osoba bezrobotna – nieposiadająca statusu absolwenta – przed planowanym przyjęciem na staż będzie zarejestrowana w Urzędzie Pracy krócej niż sześć miesięcy (np. 2-3 miesiące).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w wyniku przyjęcia osoby bezrobotnej do zakładu fryzjerskiego – na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy o staż na okres 4 miesięcy – stawka karty podatkowej nie ulegnie zmianie, a w konsekwencji czy stawka karty podatkowej nie ulegnie zmianie także po zatrudnieniu tej osoby na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej pięciu miesięcy (umowa z PUP) po zakończeniu stażu...

Wnioskodawczyni uważa, że do liczby pracowników nie wlicza się – zgodnie z art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – nie więcej niż czterech bezrobotnych absolwentów skierowanych na staż (przy czym po zmianie przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu ustawa nie definiuje pojęcia absolwent – ustawa o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy). Natomiast art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. g ww. ustawy stanowi, że do liczby pracowników nie wlicza się łącznie nie więcej niż trzech zatrudnionych bezrobotnych lub absolwentów – w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu – zarejestrowanych w urzędzie pracy, przy czym okres zarejestrowania w urzędzie pracy bezrobotnego musi wynosić co najmniej 6 miesięcy w okresie bezpośrednio poprzedzającym jego zatrudnienie.

Zdaniem Wnioskodawczyni osoby bezrobotnej przyjętej na staż bez nawiązania stosunku pracy nie wlicza się do liczby pracowników. Również po zakończeniu stażu zatrudnienie takiej osoby na umowę o pracę (wymóg PUP) na okres np. pięciu miesięcy nie będzie wliczony do liczby pracowników (art. 28 ust. 3 ustawy – okres zarejestrowania w urzędzie pracy takiej osoby będzie wówczas 6 miesięcy bo zaliczyć należy okres zarejestrowania w urzędzie pracy przed stażem i w okresie stażu). Wobec powyższego Wnioskodawczyni uważa, że powyższe nie skutkuje zmianą stawki karty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej „tabelą”, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

Z załącznika nr 3 do ustawy (części I Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej) wynika, że zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową w zakresie usług fryzjerskich dla: kobiet i dziewcząt oraz mężczyzn i chłopców (poz. 86 i 87) przy zatrudnieniu nie przekraczającym 5 pracowników.

Zakres usług fryzjerskich, uprawniający do skorzystania i opodatkowania w formie karty podatkowej szczegółowo określono w poz. 86 i 87 załącznika nr 4 do ustawy i obejmuje on: strzyżenie, upinanie i fryzowanie włosów. Strzyżenie oraz pielęgnacja zarostu (brody, wąsów). Golenie twarzy i głowy. Farbowanie i rozjaśnianie włosów. Farbowanie wąsów i brody. Farbowanie brwi i rzęs, regulowanie brwi. Komputerowy dobór fryzur. Wykonywanie masażu twarzy i głowy, z wyjątkiem masaży leczniczych. Usługowe ostrzenie brzytew. Usługowy wyrób peruk.

Stosownie do treści art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

 1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
 3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast z treści art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że przy ocenie warunków uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej i ustalaniu wysokości podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, do liczby pracowników nie wlicza się:

 • nie więcej niż czterech bezrobotnych absolwentów skierowanych, na podstawie odrębnych przepisów, przez właściwy urząd pracy do odbywania stażu u pracodawcy przez okres nie przekraczający dwunastu miesięcy (lit. f);
 • łącznie nie więcej niż trzech zatrudnionych bezrobotnych lub absolwentów – w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu – zarejestrowanych w urzędzie pracy, przy czym okres zarejestrowania w urzędzie pracy bezrobotnego musi trwać co najmniej 6 miesięcy w okresie bezpośrednio poprzedzającym jego zatrudnienie (lit. g).

W myśl art. 28 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w przypadku rozwiązania umowy o pracę chociażby z jedną z osób, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. g, przed upływem 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, stawkę karty podatkowej podwyższa się o 50%, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę, do upływu okresu 3 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, która została rozwiązana.

Odrębne przepisy, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to m.in. regulacje zawarte w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami:

 • staż – oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą (art. 2 ust. 1 pkt 34); Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, wypłacane przez starostę (art. 53);.
 • bezrobotny – oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g, lit. i, j, l oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha, która bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 i 4, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (...) (art. 2 ust. 1 pkt 2).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług fryzjerskich, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. W ramach umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy Wnioskodawczyni zamierza przyjąć na staż osobę bezrobotną w celu nabycia przez nią umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu. Osoba bezrobotna przed planowanym przyjęciem na staż będzie zarejestrowana w Urzędzie Pracy 2-3 miesiące. W czasie trwania stażu Wnioskodawczyni nie nawiąże stosunku pracy z bezrobotnym. Z wniosku wynika również, że umowa zawarta z Powiatowym Urzędem Pracy o staż obejmuje 4 miesiące, a po zakończeniu stażu Wnioskodawczyni zatrudni tę osobę na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej pięciu miesięcy (obowiązek wynikający z umowy z Powiatowym Urzędem Pracy)

Wobec powyższego, na tle przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, stwierdzić należy, że osoba bezrobotna przyjęta przez Wnioskodawczynię na staż, w celu nabycia przez tę osobę umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu na okres 4 miesięcy – w warunkach opisanych we wniosku – nie będzie wliczana do limitu zatrudnienia przewidzianego dla działalności wykonywanej przez Wnioskodawczynię, co wynika z cytowanego art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ponadto, po zakończeniu stażu, zatrudnienie tej osoby na okres co najmniej pięciu miesięcy również nie spowoduje zaliczenia byłego stażysty do liczby pracowników – na mocy art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. g ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ponieważ jak wynika z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w czasie stażu nie nawiązuje się stosunku pracy, tzn. że osoba odbywająca staż nadal ma status osoby bezrobotnej i nie może uzyskiwać dochodu (oprócz wypłacanego przez PUP stypendium za staż). Skoro okres zarejestrowania w Urzędzie Pracy bezrobotnego będzie trwał co najmniej 6 miesięcy (jak wynika z wniosku przed przyjęciem na staż osoba bezrobotna będzie zarejestrowana w Urzędzie Pracy około 2-3 miesięcy, a następnie będzie odbywała staż przez okres 4 miesięcy) – to również w okresie zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy o pracę nie będzie powodowało wliczenia tej osoby do limitu zatrudnienia przewidzianego dla działalności wykonywanej przez Wnioskodawczynię, a w konsekwencji do podwyższenia stawki karty podatkowej.

Reasumując, odbywanie stażu u przez osobę bezrobotną w okresie 4 miesięcy na podstawie umowy zawartej przez Wnioskodawczynię z Powiatowym Urzędem Pracy a następnie zatrudnienie tej osoby na podstawie umowy o pracę przez okres 5 miesięcy – pozostaje bez znaczenia dla oceny spełnienia warunków uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i nie wpływa na podwyższenie stawki karty podatkowej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.