ITPB1/4511-1186/15/MPŁ | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymana pomoc (dotacja, zwrot kosztów kwalifikowanych) na realizację, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zadania: „wykonanie instalacji systemu podgrzewu wody użytkowej w oparciu o pompę ciepła i kolektory słoneczne”, ze środków Unii Europejskiej wypłaconych za pośrednictwem ARiMR winna być traktowana jako przychód z działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową zgodnie z wybraną formą opodatkowania i tym samym nie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych?
ITPB1/4511-1186/15/MPŁinterpretacja indywidualna
  1. dotacja
  2. karta podatkowa
  3. przychód
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2015 r. (data wpływu 9 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – kwaterę agroturystyczną – opodatkowaną w formie karty podatkowej, zgodnie z art. 23 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania, do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Przedmiotem wniosku było przyznanie pomocy na realizację zadania: wykonanie instalacji systemu podgrzewu wody użytkowej w oparciu o pompę ciepła i kolektory słoneczne. Realizacja zadania ma na celu umożliwienie pozyskiwania ciepłej wody i wspomożenie centralnego ogrzewania dla potrzeb turystów wynajmujących pokoje gościnne Wnioskodawczyni.

W styczniu 2015 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę z samorządem województwa o przyznanie pomocy na wyżej opisane zadanie. W określonym w umowie terminie Wnioskodawczyni zrealizowała przedmiotową inwestycję i złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność. Wniosek został zatwierdzony oraz w wyniku zakończonej weryfikacji płatność ostateczną przekazano do ARiMR.

W czerwcu 2015 r. Wnioskodawczyni otrzymała na rachunek bankowy kwotę 50.000 zł z ARiMR tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych dotyczących wyżej opisanego zadania.

Opisany projekt był realizowany w ramach Programu, który jest programem Unii Europejskiej, zatem pomoc została wypłacona za pośrednictwem ARiMR. Wnioskodawczyni otrzymała zatem, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dotację (zwrot kosztów kwalifikowanych) w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy otrzymana pomoc (dotacja, zwrot kosztów kwalifikowanych) na realizację, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zadania: „wykonanie instalacji systemu podgrzewu wody użytkowej w oparciu o pompę ciepła i kolektory słoneczne”, ze środków Unii Europejskiej wypłaconych za pośrednictwem ARiMR winna być traktowana jako przychód z działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową zgodnie z wybraną formą opodatkowania i tym samym nie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych...

Zdaniem Wnioskodawczyni otrzymana pomoc (dotacja, zwrot kosztów kwalifikowanych) na realizację zadania: wykonanie instalacji systemu podgrzewu wody użytkowej w oparciu o pompę ciepła i kolektory słoneczne, ze środków Unii Europejskiej wypłaconych za pośrednictwem ARiMR winna być traktowana jako przychód z działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową zgodnie z wybraną formą opodatkowania i tym samym nie powinna podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W związku ze złożonym właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemnym oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania w formie karty podatkowej zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z prowadzonej działalności winny być opodatkowane w ten sposób w całej rozciągłości, tj. łącznie z omawianą pomocą (zwrotem kosztów kwalifikowanych). Tym samym, żaden z otrzymanych przez Wnioskodawczynię przychodów (zwrotu kosztów) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w formie karty podatkowej nie muszą wykazywać rzeczywistych przychodów z prowadzonej działalności. Podatek dochodowy w formie karty podatkowej ustalany jest odrębnie na każdy rok podatkowy w drodze decyzji naczelnika Urzędu Skarbowego. Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacanych zaliczek na podatek dochodowy.

W świetle powyższego, skoro otrzymana pomoc (zwrot kosztów kwalifikowanych) jest przychodem z działalności gospodarczej, a w przypadku podatnika, który złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, pisemny wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wszystkie przychody z tej działalności są opodatkowane zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, której przepisy dotyczące opodatkowania w formie karty podatkowej nie przewidują odrębnego opodatkowania przychodów z tytułu otrzymania pomocy (zwrotu kosztów) na realizację zadania związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, to przychody te są obojętne podatkowo.

W związku z powyższym, Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymanej dotacji (zwrotu kosztów) na realizację zadania: wykonania instalacji podgrzewu wody, dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej (kwatery agroturystycznej).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,

Opodatkowanie niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym jest wyjątkiem od generalnej zasady opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą opłacać osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Art. 23 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym stanowi, iż zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także - na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli - osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne.

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej ustalany jest odrębnie na każdy rok podatkowy w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Przepis art. 24 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, że podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

Obliczanie podatku dochodowego jest w przypadku podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej dokonywane w sposób uproszczony, bez ustalania podstawy opodatkowania zgodnie z jej podstawową konstrukcją przyjętą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość świadczenia podatkowego przy opodatkowaniu w tej formie wynika z treści przepisów prawa podatkowego.

Wobec tego podatnicy ci nie muszą wykazywać również rzeczywistych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Stawki karty podatkowej zostały bowiem tak skalkulowane, że odpowiadają wysokości podatków przypadających od przeciętnych w skali kraju przychodów i dochodów osiąganych przy określonym stanie zatrudnienia w danym rodzaju i zakresie działalności. Tym samym stawki karty podatkowej uwzględniają wszelkiego rodzaju przychody zaliczane do kategorii przychodów z działalności gospodarczej określonych w przepisach podatkowych, np. uwzględniają podatek należny od przychodów uzyskanych z dotacji bądź innych dofinansowań otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – kwaterę agroturystyczną – opodatkowaną w formie karty podatkowej, zgodnie z art. 23 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania, do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Przedmiotem wniosku było przyznanie pomocy na realizację zadania: wykonanie instalacji systemu podgrzewu wody użytkowej w oparciu o pompę ciepła i kolektory słoneczne. Realizacja zadania ma na celu umożliwienie pozyskiwania ciepłej wody i wspomożenie centralnego ogrzewania dla potrzeb turystów wynajmujących pokoje gościnne Wnioskodawczyni.

W styczniu 2015 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę z samorządem województwa o przyznanie pomocy na wyżej opisane zadanie. W określonym w umowie terminie Wnioskodawczyni zrealizowała przedmiotową inwestycję i złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność. Wniosek został zatwierdzony oraz w wyniku zakończonej weryfikacji płatność ostateczną przekazano do ARiMR.

W czerwcu 2015 r. Wnioskodawczyni otrzymała na rachunek bankowy kwotę 50.000 zł z ARiMR tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych dotyczących wyżej opisanego zadania.

Opisany projekt był realizowany w ramach Programu, który jest programem Unii Europejskiej, zatem pomoc została wypłacona za pośrednictwem ARiMR. Wnioskodawczyni otrzymała zatem, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dotację (zwrot kosztów kwalifikowanych) w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

W związku z powyższym przedmiotowa pomoc finansowa w postaci dotacji na wykonanie instalacji systemu podgrzewu wody użytkowej w oparciu o pompę ciepła i kolektory słoneczne jest neutralna podatkowo i nie rodzi żadnych skutków podatkowych w postaci opodatkowania otrzymanych środków na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymana kwota nie stanowi dodatkowego dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych innego, niż opodatkowany zgodnie ze stawką karty podatkowej.

Tutejszy organ zastrzega, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.