ITPB1/415-769/14/PSZ | Interpretacja indywidualna

Czy w 2015 r. będzie mogła Pani opodatkowywać dochody uzyskiwane z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem w formie karty podatkowej, o której mowa jest w Rozdziale III ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z dnia 27 listopada 1998 r. z późń. zm.)?
ITPB1/415-769/14/PSZinterpretacja indywidualna
 1. działalność
 2. karta podatkowa
 3. usługi stolarskie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Karta podatkowa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2014 r. (data wpływu 21 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z tytułu świadczonych usług stolarskich zryczałtowanym podatkiem w formie karty podatkowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z tytułu usług stolarskich zryczałtowanym podatkiem w formie karty podatkowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Planuje Pani w 2015 r. prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług stolarskich – głównie w zakresie PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej. Jest Pani obywatelem polskim i będzie posiadała w 2015 r. nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Działalność gospodarcza będzie zarejestrowana w Polsce w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zakłada Pani, że będzie poszukiwać klientów na świadczone przez siebie usługi stolarskie przy wykorzystaniu osobistych kontaktów oraz poprzez internet. Bierze Pani pod uwagę, że w trakcie 2015 r. może otrzymać zlecenie realizacji usług stolarskich od podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski, w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej (klient zagraniczny). W 2015 r. nie będzie Pani posiadała żadnej stałej placówki, filii czy też oddziału w innym państwie. W przypadku otrzymania przez Panią od klienta zagranicznego, zlecenia realizacji usługi stolarskiej poza granicami Polski, będzie Pani wyjeżdżała na miejsce wykonania pracy na okres od 2 do 4 tygodni w zależności od zakresu zlecenia oraz jego pracochłonności. Po wykonaniu zlecenia będzie Pani wracała do Polski. Nie będzie Pani posiadała w 2015 r. żadnej stałej umowy z klientem zagranicznym, na podstawie której będzie miał zagwarantowaną określoną ilość zleceń w trakcie roku lub też stałą, regularną wysokość miesięcznego wynagrodzenia.

Złoży Pani wniosek o opodatkowanie dochodów z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w formie karty podatkowej. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie będzie korzystała z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów. Nie będzie Pani prowadziła innej pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie będzie też wytwarzała wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, zaś pozarolnicza działalność gospodarcza nie będzie prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w 2015 r. będzie mogła Pani opodatkowywać dochody uzyskiwane z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem w formie karty podatkowej, o której mowa jest w Rozdziale III ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z dnia 27 listopada 1998 r. z późń. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w 2015 r. będzie mogła opodatkowywać dochody uzyskiwane z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem w formie karty podatkowej, o której mowa jest w Rozdziale III ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej „tabelą”, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy, działalność usługowa to pozarolniczą działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do treści art. 25 ust. 1 ustawy podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

 1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
 3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że od 1 stycznia 2015 r. będzie Pani prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług stolarskich, głównie w zakresie PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej. Jest Pani obywatelem polskim i w 2015 r. będzie posiadała nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Działalność gospodarcza będzie zarejestrowana w Polsce w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zakłada Pani, że będzie poszukiwać klientów na świadczone przez siebie usługi stolarskie przy wykorzystaniu osobistych kontaktów oraz poprzez internet. Bierze Pani pod uwagę, że w trakcie 2015 r. może otrzymać zlecenie realizacji usług stolarskich od klientów zagranicznych. Nie będzie Pani posiadała w 2015 r. żadnej placówki, filii czy też oddziału w innym państwie. W przypadku otrzymania od klienta zagranicznego, zlecenia realizacji usługi stolarskiej poza granicami Polski, będzie Pani wyjeżdżała na miejsce wykonania pracy na okres od 2 do 4 tygodni w zależności od zakresu zlecenia oraz jego pracochłonności. W przypadku gdy zlecenie będzie mniejszych rozmiarów okres wyjazdu może wynosić 1 tydzień. Po wykonaniu zlecenia będzie Pani wracała do Polski. Nie będzie posiadała Pani w 2015 r. żadnej stałej umowy z klientem zagranicznym na podstawie której będzie miał zagwarantowaną określoną ilość zleceń w trakcie roku lub też stałą, regularną wysokość miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego.

Z treści Załącznika nr 4 (poz. 27) do ustawy wynika, że w formie karty podatkowej mogą być opodatkowane usługi stolarskie (z wyjątkiem wyrobu trumien) przez które należy rozumieć: „Wyrób, naprawa, renowacja i konserwacja mebli z drewna i z zastosowaniem innych materiałów oraz wykonywanie części drewnianych do mebli o mieszanym wykonawstwie. Obudowa wnętrz drewnem i materiałami drewnopochodnymi. Wyrób i naprawa stolarki budowlanej z drewna lub materiałów drewnopochodnych. Wykonywanie drewnianych schodów i balustrad. Wyrób i naprawa przedmiotów galanteryjnych, artykułów gospodarstwa domowego i sprzętu sportowego z drewna. Usługowe wykonywanie elementów podłogowych. Wyrób i naprawa futerałów z drewna itp. Wykonywanie i naprawa budek, altanek i kiosków. Usługowa stolarska obróbka drewna. Wyrób ram. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi”. Usługi, które planuje Pani świadczyć, mieszczą się w ww. zakresie (głównie renowacja okien drewnianych) i nie będą obejmować wyrobu trumien.

Usługi te – po spełnieniu warunków określonych w art. 25 ust. 1 ustawy - mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej.

Podsumowując, Pani zdaniem, w związku z tym, że od 1 stycznia 2015 r. będzie Pani spełniała wszystkie warunki do stosowania karty podatkowej o których mowa jest w art. 25 ust. 1 ustawy, zaś świadczone przez nią usługi mieszczą się w katalogu dopuszczalnych czynności (usługi stolarskie z wyłączeniem wyrobu trumien), stwierdzić należy, że stanowisko przedstawione na wstępie niniejszego pisma jest prawidłowe.

Wskazuje Pani, że w piśmiennictwie podatkowym zgodnie przyjmuje się, że korzystając z opodatkowania na podstawie karty podatkowej można świadczyć usługi na rzecz klientów zagranicznych. Przedstawiciele doktryny prawa podatkowego zwracają uwagę, że sporadyczne i incydentalne usługi wykonywane poza Polską nie są podstawą wyłączenia z karty podatkowej.

W kontekście powyższego stwierdzić należy, że aby podatnik mógł zostać wykluczony z karty podatkowej powinien mieć siedzibę lub zakład poza terytorium Polski. Nie jest natomiast wykluczone faktyczne wykonywanie czynności - w ramach prowadzonej działalności - poza terytorium Polski i uzyskiwanie przychodów z działalności od podmiotów (kontrahentów) zagranicznych. Warto także podkreślić, że wykładnia przepisów podatkowych, w tym również odnoszących się do karty podatkowej, powinna być przeprowadzana z uwzględnieniem regulacji prawa wspólnotowego, gdzie swoboda przepływu usług jest jednym z fundamentalnych praw obywateli Unii Europejskiej (por. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz., SIP LEX 2011).

Analogiczne stanowisko prezentowane jest w aktualnych interpretacjach indywidualnych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej nr ILPB1/415-298/14-2/IM z dnia 15 maja 2014 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, organ ten niezwykle trafnie zauważył, że „Przepisy powołanej ustawy nie zawierają podmiotowego ograniczenia ze względu na odbiorców tego rodzaju usług, a zatem możliwość opodatkowania działalności gospodarczej na karcie podatkowej nie jest uzależniona od świadczenia usług dla podmiotów zagranicznych”. Organ też słusznie podkreślił, że regulacje ww. ustawy nie wprowadzają również ograniczeń jeżeli chodzi o sposób pozyskiwania zleceń przez przedsiębiorcę: „Z przepisów tych nie wynika, również by zawierały ograniczenia ze względu na sprzedawanie usług przez internet, czy korzystanie przez Wnioskodawcę z usług kurierskich i pocztowych. Opisany przez Wnioskodawcę sposób komunikowania się z klientem (internet) oraz wysyłanie i dostarczanie usług (kurier, poczta) nie mają wpływu na wyłączenie z opodatkowania działalności w formie karty podatkowej”. W podsumowaniu ww. interpretacji organ stwierdził zaś: „Zatem, wykonywane przez Wnioskodawcę usługi (...) mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej. Sprzedaż produktów (...) przez internet, (...) oraz fakt wykonywania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług (...) na rzecz klientów z zagranicy, nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania usług zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

 1. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 2. karty podatkowej.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

Zgodnie z art. 23 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych, zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także - na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli - osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne.

Stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

 1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
 3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy działalnością usługową jest pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. nr 207, poz. 1293 i nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. nr 33, poz. 256 i nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 (). Natomiast działalnością wytwórczą jest działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika (art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

Załącznik nr 3 Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej do ww. ustawy, w części I – Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa w poz. 27, jako działalność usługową oraz wytwórczo-usługową, podlegającą opodatkowaniu w formie karty podatkowej, wymienia usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien.

Jak wynika z pkt 3 Objaśnień do I części Tabeli (Załącznika nr 3 do ww. ustawy), przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest – poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy – wytwarzanie:

 1. przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
 2. przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego
 • jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.

Szczegółowy zakres ww. usług stolarskich, uprawniających do skorzystania z opodatkowania przychodów w formie karty podatkowej, określa Załącznik nr 4 do ww. ustawy – Charakterystyka działalności usługowej i wytwórczo-usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej. Zgodnie z poz. 27 tego Załącznika w zakresie usług stolarskich mieści się: wyrób, naprawa, renowacja i konserwacja mebli z drewna i z zastosowaniem innych materiałów oraz wykonywanie części drewnianych do mebli o mieszanym wykonawstwie; obudowa wnętrz drewnem i materiałami drewnopochodnymi; wyrób i naprawa stolarki budowlanej z drewna lub materiałów drewnopochodnych; wykonywanie drewnianych schodów i balustrad; wyrób i naprawa przedmiotów galanteryjnych, artykułów gospodarstwa domowego i sprzętu sportowego z drewna; usługowe wykonywanie elementów podłogowych; wyrób i naprawa futerałów z drewna, itp.; wykonywanie i naprawa budek, altanek i kiosków; usługowa stolarska obróbka drewna; wyrób ram; inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że zamierza Pani prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług stolarskich. Działalność gospodarcza będzie zarejestrowana w Polsce. Zakłada Pani, że będzie poszukiwać klientów na świadczone przez siebie usługi stolarskie przy wykorzystaniu osobistych kontaktów oraz poprzez internet. Możliwe jest otrzymanie zleceń od klientów indywidualnych posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski, w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej (klient zagraniczny). W 2015 r. nie będzie Pani posiadała żadnej stałej placówki, filii czy też oddziału w innym państwie. W przypadku otrzymania przez Panią od klienta zagranicznego, zlecenia realizacji usługi stolarskiej poza granicami Polski, będzie Pani wyjeżdżała na miejsce wykonania pracy na okres od 2 do 4 tygodni w zależności od zakresu zlecenia oraz jego pracochłonności. Po wykonaniu zlecenia będzie Pani wracała do Polski. Nie będzie Pani posiadała w 2015 r. żadnej stałej umowy z klientem zagranicznym, na podstawie której miałby zagwarantowaną określoną ilość zleceń w trakcie roku lub też stałą, regularną wysokość miesięcznego wynagrodzenia.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, mimo że usługi, o których mowa we wniosku, mieszczą się w zakresie określonym tabelą stanowiącą załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przychody z nich uzyskane nie mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej, w niniejszej sprawie znajdzie bowiem zastosowanie wyłączenie przewidziane w powołanym uprzednio art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przepis ten wyraźnie wskazuje, że wyłączenie z opodatkowania w formie karty podatkowej dotyczy sytuacji, gdy czynności wchodzące w skład zasadniczej działalności gospodarczej są faktycznie wykonywane poza granicami kraju.

Wyłączenie w nim zawarte nie ogranicza się jedynie do sytuacji, gdy usługi za granicą świadczone są za pośrednictwem stałej placówki lub zakładu zagranicznego. Dotyczy on szerokiego pojęcia – każdej formy prowadzenia działalności objętej zgłoszeniem za granicą.

Świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej za granicą, nawet w sposób nie powodujący powstania stałej placówki zagranicznej, powoduje utratę prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej.

W opisanym zdarzeniu przyszłym działalność gospodarcza będzie prowadzona za granicą, skoro – w sytuacji otrzymania zagranicznego zlecenia – wyjedzie Pani na miejsce wykonywania pracy i usługa stolarska będzie tam świadczona.

Z tego względu, przychody uzyskiwane z tytułu usług stolarskich świadczonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej.

Wyjaśnić również należy, że opisanej we wniosku sytuacji nie można utożsamiać ze sprzedażą przez internet dla klientów zagranicznych, w związku z czym przedstawiona argumentacja w tym zakresie nie może mieć wpływu na niniejsze rozstrzygnięcie.

W odniesieniu do powołanej przez Panią interpretacji indywidualnej nr ILPB1/415-298/14-2/IM wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu należy stwierdzić, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego, a ponadto dotyczy stanu faktycznego odmiennego od przedstawionego przez Panią.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.