ITPB1/415-652/13/HD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy składając stosowny wniosek we właściwym urzędzie skarbowym od 1 stycznia 2014 r. Wnioskodawczyni może być opodatkowana w formie karty podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2013 r. (data wpływu 7 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług stomatologicznych w formie karty podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług stomatologicznych w formie karty podatkowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od dnia 1 czerwca 1994 r. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, świadcząc usługi stomatologiczne oznaczone według klasyfikacji PKD pod nr 85.13.Z.

W związku z wykonywaniem usług zwolnionych przedmiotowo z podatku od towarów i usług, w dniu 24 stycznia 2008 r. Wnioskodawczyni uzyskała potwierdzenie zarejestrowania – jako podatnik podatku od towarów i usług zwolniony (druk VAT-5).

Usługi stomatologiczne Wnioskodawczyni świadczy na rzecz osób fizycznych oraz dla Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartej umowy. Zarówno w zakresie usług medycznych, jak i pomocniczych, Wnioskodawczyni nie zatrudnia żadnego pracownika (usługi świadczy osobiście).

W oparciu o dokonane w urzędzie skarbowym w dniu 18 stycznia 2012 r. zgłoszenie, zdarzenia gospodarcze – dla potrzeb podatku dochodowego – Wnioskodawczyni ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz opłaca podatek liniowy, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. Wnioskodawczyni uzyskała przychody w wysokości 78.105,30 zł – z czego z usług na rzecz osób fizycznych uzyskała przychód w wysokości 45.506,30 zł, natomiast na rzecz NFZ – 32.600,00 zł.

Wnioskodawczyni przewiduje, że struktura sprzedaży pozostanie podobna do końca tego roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy składając stosowny wniosek we właściwym urzędzie skarbowym od 1 stycznia 2014 r. Wnioskodawczyni może być opodatkowana w formie karty podatkowej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, wypełnia wszystkie warunki wymienione w art. 25 ust. 1 pkt 1 do pkt 7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W związku z powyższym – spełniając warunki ustawy (po spełnieniu formalności, od których zależy wydanie decyzji w tej sprawie przez właściwy urząd skarbowy) – od 2014 r. Wnioskodawczyni będzie mogła być opodatkowana w formie karty podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – w warunkach określonych w części VIII tabeli.

Świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego jako lekarz stomatolog, wymienione zostało w części VIII – wolne zawody – pod lp. 1 tabeli stanowiącej załącznik Nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, użyte w ustawie określenie wolny zawód oznacza – pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Stosownie do treści art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

  1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
  2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
  3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
  4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
  6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
  7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy czym, w myśl art. 25 ust. 3 ww. ustawy, za usługi specjalistyczne w rozumieniu ust. 1 pkt 3 uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4.

Jednocześnie art. 29 ust. 1 tej ustawy stanowi, że wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności lub może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników, o czym stanowi art. 30 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, świadcząc usługi stomatologiczne na rzecz osób fizycznych świadczy oraz na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartej umowy. Działalność wykonuje bez zatrudnienia pracowników. W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. Wnioskodawczyni uzyskała przychody w wysokości 78.105,30 zł – z czego z usług na rzecz osób fizycznych uzyskała przychód w wysokości 45.506,30 zł, natomiast na rzecz NFZ – 32.600,00 zł. Wnioskodawczyni przewiduje, że struktura sprzedaży pozostanie podobna do końca tego roku.

Odnosząc treść cytowanych powyżej przepisów do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż jeżeli w wymaganym ustawowym terminie Wnioskodawczyni złoży wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej – to skorzystanie z możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej uzależnione jest wyłącznie od spełnienia pozostałych warunków określonych w cytowanym uprzednio art. 25 ust. 1 ustawy, jak również warunku nie świadczenia przedmiotowych usług na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Bez znaczenia przy tym – w odniesieniu do ww. formy opodatkowania – jest fakt, iż świadczone na rzecz osób fizycznych usługi finansowane będą na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), Narodowy Fundusz Zdrowia, w celu zapewnienia ubezpieczonym świadczeń określonych ustawą gromadzi środki finansowe, zarządza nimi oraz zawiera umowy ze świadczeniodawcami. Ubezpieczeni są obowiązani do wnoszenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, w związku z czym tworzą majątek Narodowego Funduszu Zdrowia, z którego są finansowane świadczenia zdrowotne.

Narodowy Fundusz Zdrowia ze względu na szczególny status prawny pełni zatem jedynie rolę pośrednika między osobami fizycznymi (pacjentami) a świadczeniodawcami, w tym i stomatologami, w procesie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych i tylko zapewnia środki na ich finansowanie, które gromadzi z pieniędzy osób fizycznych (pacjentów).

W konsekwencji fakt, że usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego wykonywane na rzecz osób fizycznych finansowane będą na podstawie umowy podpisanej przez stomatologa z Narodowym Funduszem Zdrowia nie wyklucza możliwości skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Ponadto, z przeanalizowanych regulacji prawnych wynika, że wielkość przychodów przewidywanych, czy też faktycznie osiągniętych przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej – nie mają znaczenia dla prawa do opodatkowania w tej formie. Ustawodawca nie powiązał bowiem uprawnienia do opodatkowania kartą podatkową od wielkości uzyskiwanych przychodów.

Reasumując, w opisanym zdarzeniu przyszłym nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość opodatkowania w 2014 r. przychodów Wnioskodawczyni z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.