IPTPB1/415-510/14-2/AG | Interpretacja indywidualna

Czy wykonanie usługi konserwacji wystroju kaplicy cmentarnej (wpisanej do rejestru zabytków) będzie mogło skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej na warunkach określonych ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)?
IPTPB1/415-510/14-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. karta podatkowa
 2. konserwacja zabytków
 3. ulga
 4. zabytek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Karta podatkowa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej usług konserwacji zabytków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej usług konserwacji zabytków.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest konserwatorem zabytków, posiadającym stosowne kwalifikacje i uprawnienia. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i naprawy przedmiotów zabytkowych i artystycznych. Opłaca z tego tytułu zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej. Działalność ta jest sklasyfikowana w załączniku nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku, tj. w tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, w części I, w poz. 69.

Prace konserwatorskie wykonywane są w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 30 listopada 2014 r. w zabytkowej kaplicy cmentarnej H.... w .... (wpisanej do rejestru zabytków).

Prace dotyczą zewnętrznego kamiennego, rzeźbiarskiego wystroju kaplicy oraz wnętrza krypty kaplicy i obejmują zabiegi konserwatorskie przy następujących elementach:

 • prace konserwatorskie wystroju rzeźbiarskiego na zewnątrz kaplicy - oczyszczanie piaskowca, reprofilowanie ubytków, odsalanie, dezynfekcja, hydrofobizacja;
 • prace wewnątrz kaplicy w krypcie - konserwacja sztukaterii sufitowych (oczyszczanie, uzupełnianie brakującej formy, nakładanie powłok malarskich), konserwacja kolumn i portali z piaskowca (oczyszczanie, impregnacja), konserwacja posadzki z terrazzo (oczyszczanie, zabezpieczanie powierzchni powłokami ochronnymi), konserwacja wypraw tynkarskich (oczyszczanie, uzupełnianie brakujących wypraw, malowanie).

Prace prowadzone są pod nadzorem uprawnionego konserwatora zabytków oraz nadzorowane i odebrane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w .....

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy wykonanie usługi konserwacji wystroju kaplicy cmentarnej (wpisanej do rejestru zabytków) będzie mogło skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej na warunkach określonych ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub usługowo-wytwórczą, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w tabeli.

Usługi w zakresie konserwacji i naprawy przedmiotów zabytkowych sklasyfikowane zostały pod poz. 69 załącznika nr 3 do ww. ustawy. Zakres tych usług uprawniający do skorzystania z opodatkowania w formie kart podatkowej szczegółowo określony został w poz. 69 załącznika nr 4 do ustawy, zgodnie z którym w zakresie usług konserwacji i naprawy przedmiotów zabytkowych i artystycznych mieści się następujący przedmiot działalności: wykonywanie prac konserwacji i naprawy wszelkiego rodzaju przedmiotów artystycznych uznanych za zabytkowe, np.: obrazy, ramy, rzeźby, meble, przedmioty muzealne, broń, zbroje, zegary, tkaniny, stroje oraz inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi.

Według Wnioskodawcy, z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że nie zostanie przekroczony zakres robót zdefiniowany w ww. załączniku i usługa konserwacji wystroju zabytkowej kaplicy będzie mogła skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

 1. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 2. karty podatkowej.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

Stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

 1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
 3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Usługi w zakresie konserwacji i naprawy przedmiotów zabytkowych i artystycznych sklasyfikowane zostały pod poz. 69 załącznika nr 3 do ww. ustawy. Zakres tych usług, uprawniający do skorzystania i opodatkowania w formie karty podatkowej, szczegółowo określony został w poz. 69 załącznika nr 4 do ustawy, zgodnie z którym w zakresie usług konserwacji i naprawy przedmiotów zabytkowych i artystycznych mieści się następujący przedmiot działalności: wykonywanie prac konserwatorskich i naprawy wszelkiego rodzaju przedmiotów artystycznych uznanych za zabytkowe, np.: obrazy, ramy, rzeźby, meble, przedmioty muzealne, broń, zbroje, zegary, tkaniny, stroje oraz inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi.

Użyte w zacytowanym powyżej przepisie określenie „inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi” pozwala na zakwalifikowanie tu wszelkich czynności poprzedzających konserwację oraz następujących po jej zakończeniu, tj. m.in. opracowanie dokumentacji przed pracami (programy), wykonywanie badań z opracowaniem dokumentacji do nich, opracowanie dokumentacji po pracach (dokumentacja powykonawcza).

W powołanych powyżej przepisach ustawodawca nie uzależnia prawa do omawianej formy opodatkowania od tego, czy prace konserwatorskie – danego przedmiotu zabytkowego – wykonywane są od początku do końca przez jedną osobę (konserwatora), istotnym jest to, aby prace konserwatorskie i naprawcze dotyczyły przedmiotu artystycznego, uznanego za zabytkowy. Do zakresu tych prac ustawodawca zaliczył zarówno prace związane bezpośrednio z konserwacją i naprawą, jak również prace i czynności im towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi, przy czym nie zostało wskazane, że świadczona usługa ma polegać na dokonaniu całkowitej konserwacji, czy naprawy przedmiotu zabytkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i naprawy przedmiotów zabytkowych i artystycznych, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. W okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 30 listopada 2013 r. wykonywał prace konserwatorskie w zabytkowej kaplicy cmentarnej. Obejmowały one zabiegi konserwatorskie wystroju rzeźbiarskiego na zewnątrz kaplicy, polegające na oczyszczaniu piaskowca, reprofilowaniu ubytków, odsalaniu, dezynfekcji, hydrofobizacji oraz prace konserwatorskie wnętrza kaplicy (krypty), dotyczące konserwacji: sztukaterii sufitowych (oczyszczanie, uzupełnianie brakującej formy, nakładanie powłok malarskich), kolumn i portali z piaskowca (oczyszczanie, impregnacja), posadzki z terrazzo (oczyszczanie, zabezpieczanie powierzchni powłokami ochronnymi), wypraw tynkarskich (oczyszczanie, uzupełnianie brakujących wypraw, malowanie).

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że wskazany przez Wnioskodawcę rodzaj działalności gospodarczej, w ramach której wykonano usługę konserwacji wystroju kaplicy cmentarnej, wpisanej do rejestru zabytków, na którą składała się konserwacja wystroju rzeźbiarskiego na zewnątrz kaplicy oraz konserwacja wnętrza kaplicy (krypty), może podlegać opodatkowaniu w formie karty podatkowej, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w art. 25 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., ul. ..., ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.