IPPB4/4511-812/15-6/MS2 | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca świadcząc usługi w zakresie fryzjerstwa na rzecz klientów Spółki, może skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.
IPPB4/4511-812/15-6/MS2interpretacja indywidualna
 1. karta podatkowa
 2. usługi fryzjerskie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Karta podatkowa
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Przepisy ogólne -> Podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.), uzupełniony pismem (data nadania 27 sierpnia 2015 r., data wpływu 31 sierpnia 2015 r.) na wezwanie z dnia 7 sierpnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-812/15-2/MS2, (data nadania 7 sierpnia 2015 r., data doręczenia 21 sierpnia 2015 r.), oraz uzupełniony pismem (data nadania 2 października 2015 r., data wpływu 5 października 2015 r.) na wezwanie z dnia 25 września 2015 r. Nr IPPB4/4511-812/15-4/MS2 (data nadania 25 września 2015 r., data doręczenia 28 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej usług fryzjerskich – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej usług fryzjerskich.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 7 sierpnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-812/15-2/MS2, (data nadania 7 sierpnia 2015 r., data doręczenia 21 sierpnia 2015 r.) oraz pismem z dnia 25 września 2015 r. (data nadania 25 września 2015 r., data doręczenia 28 września 2015 r.) Nr IPPB4/4511-812/15-4/MS2 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. W dniu 31 sierpnia 2015 r. oraz w dniu 5 października 2015 r. braki formalne wniosku zostały uzupełnione w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 2 lutego 2015 r Wnioskodawca otworzył działalność gospodarczą, usługi fryzjerskie (damskie, męskie). Wnioskodawca złożył wszelkie, potrzebne dokumenty do odpowiednich organów, w tym PIT-16. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca posiada umowę o współpracę ze Sp. z o.o., a jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, Urząd Skarbowy nie akceptuje wystąpienia o przyznanie karty podatkowej i poprosił Wnioskodawcę o wystąpienie o indywidualną interpretację ustawy, o której mowa w tabeli nr 61. Wnioskodawca wykonuje usługi na rzecz danego podmiotu gospodarczego, nie ponosi żadnych kosztów związanych z prowadzeniem działalności, nie zatrudnia pracowników. Na koniec każdego miesiąca wystawia rachunek na daną kwotę. Umowa zawarta ze Sp. z o.o. dotyczy wykonywania usług fryzjerskich i zobowiązuje Wnioskodawcę do świadczenia na rzecz zleceniodawcy następujących usług wynikających z profilu i umowy ze współpracy ze zleceniodawcą, mianowicie: wykonywania wszelkich czynności związanych z obsługą klienta w salonie fryzjerskim, strzyżenie, mycie, modelowanie, układanie włosów, informowanie o usługach zleceniodawcy, jak również wykonywanie usług takich, jak: kolor, kontrast, kolor z refleksem, prostowanie keratynowe. Wszystkie te czynności są wykonywane zgodnie z profilem działalności zleceniodawcy. Z tytułu świadczenia usług na rzecz zleceniodawcy, Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie za wykonanie czynności fryzjerskich na rzecz klientów zleceniodawcy. Poza usługami fryzjerskimi Wnioskodawca nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej. Wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej Wnioskodawca złożył do Urzędu Skarbowego i chce być opodatkowany od dnia rozpoczęcia swojej działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, spełnia on wszystkie warunki określone w art. 25 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w formie karty podatkowej tj.:

 • nie korzysta z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów,
 • nie prowadzi żadnej, poza jednym z rodzajów działalności wymienionym w art. 23.,
 • nie wytwarza wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 • działalność którą zgłosił jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanej przez Wnioskodawcę sytuacji, przysługuje mu prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Wnioskodawca uważa, że spełnia wymogi i kryteria potrzebne do możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej i nie widzi żadnych przeciwwskazań, aby przyznano mu taką formę opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z pózn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie kart podatkowej.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej „tabelą”, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

Usługi fryzjerskie zostały sklasyfikowane pod poz. 86 i 87 załącznika Nr 3 do ww. ustawy. Zakres tych usług obejmuje „strzyżenie, upinanie i fryzowanie włosów. Strzyżenie oraz pielęgnacja zarostu (brody, wąsów). Golenie twarzy i głowy. Farbowanie i rozjaśnianie włosów. Farbowanie wąsów i brody. Farbowanie brwi i rzęs, regulowanie brwi. Komputerowy dobór fryzur. Wykonywanie masażu twarzy i głowy, z wyjątkiem masaży leczniczych. Usługowe ostrzenie brzytew. Usługowy wyrób peruk”.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca otworzył działalność gospodarczą, usługi fryzjerskie (damskie, męskie). Wnioskodawca wykonuje usługi na rzecz danego podmiotu gospodarczego, nie ponosi żadnych kosztów związanych z prowadzeniem działalności, nie zatrudnia pracowników. Na koniec każdego miesiąca wystawia rachunek na daną kwotę. Umowa zawarta ze Sp. z o.o. dotyczy wykonywania usług fryzjerskich. Poza usługami fryzjerskimi Wnioskodawca nie prowadzi żadnej, innej działalności gospodarczej.

Stosownie do treści art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

 1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
 3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie art. 29 ust. 1 tej ustawy stanowi, że wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności lub może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Naczelnik Urzędu Skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników, o czym stanowi art. 30 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przepisy powołanej ustawy nie zawierają przedmiotowego ograniczenia ze względu na odbiorców tego rodzaju usług.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Oznacza to, że Wnioskodawca świadcząc usługi w zakresie fryzjerstwa na rzecz klientów Spółki, może skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

karta podatkowa
IBPB-1-1/4511-349/15/WRz | Interpretacja indywidualna

usługi fryzjerskie
ITPP1/443-544/14/AJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.