ILPB1/4511-1-921/15-2/IM | Interpretacja indywidualna

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie karty podatkowej.
ILPB1/4511-1-921/15-2/IMinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. karta podatkowa
 3. ochrona zdrowia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Karta podatkowa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie karty podatkowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie karty podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności paramedycznej (86.90.D higienistki szkolnej) w gabinetach szkolnych. Świadczy usługi osobiście na rzecz osób fizycznych (uczniów). Usługi są finansowane na podstawie umowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oprócz działalności gospodarczej nie świadczy swoich usług w żadnej innej formie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy świadcząc usługi jako higienistka szkolna w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na rzecz osób fizycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie podpisanej umowy Wnioskodawczyni może skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, może skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej. Wykonuje osobiście zawód higienistki szkolnej bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze. Fakt, że usługi wykonuje na rzecz osób fizycznych (uczniów) finansowane są na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia, zdaniem Wnioskodawczyni nie wyklucza możliwości skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej. Przesłanką konieczną do uznania zawodu higienistki szkolnej za wolny zawód dla potrzeb ustawy jest świadczenie usług osobiście wyłącznie na rzecz osób fizycznych i bez znaczenia jest fakt finansowania tych usług przez NFZ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), - zwanej dalej „ustawą”, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy.

Ustawa definiuje „wolny zawód” jako pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu (art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy).

Należy zauważyć, że wyliczenie wolnych zawodów zawarte w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy ma charakter wyczerpujący. Wskazuje na to zarówno samo brzmienie przepisu definiującego „wolne zawody”, który nie zawiera żadnego zwrotu wskazującego na przykładowy charakter tego wyliczenia (np. w szczególności), jak i część VIII tabeli, stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zawierająca stawki karty podatkowej dla następujących rodzajów wykonywanego zawodu: lekarz i lekarz stomatolog; felczer; technik dentystyczny; pielęgniarka, położna.

Stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli spełnią łącznie następujące przesłanki:

 1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 2. we wniosku tym zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
 3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji wynika, że Zainteresowana jest higienistką szkolną prowadzącą działalność gospodarczą w gabinetach szkolnych na rzecz osób fizycznych (uczniów).

Odnosząc zatem treść art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, gdyż wykonywanie zawodu higienistki szkolnej nie stanowi wolnego zawodu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy, ani też nie jest wymienione w części VIII tabeli, stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy.

Dodatkowo należy zauważyć, że zarówno ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.), regulująca wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej, jak i ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz.1038, z późn. zm.) określająca organizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz prawa i obowiązki jego członków, nie zawierają regulacji dotyczących zawodu higienistki szkolnej.

W uwagi na powyższe, stanowisko Wnioskodawczyni uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IBPP1/443-882/14/MS | Interpretacja indywidualna

karta podatkowa
IPPB4/4511-812/15-6/MS2 | Interpretacja indywidualna

ochrona zdrowia
IBPP3/4512-107/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.