ILPB1/4511-1-218/15-2/IM | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca miał prawo nieodliczoną kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne uiszczoną w miesiącach 01-05/2014 przenieść i odliczyć od karty podatkowej (wykorzystać) w miesiącach 07-09/2014 r.?
ILPB1/4511-1-218/15-2/IMinterpretacja indywidualna
  1. karta podatkowa
  2. odliczenia
  3. składki na ubezpieczenia zdrowotne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Karta podatkowa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie karty podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie karty podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi zakład fryzjerski i jest opodatkowany w formie karty podatkowej. Na 2014 rok dostał decyzję o wymiarze karty podatkowej w kwocie 140,00 zł. Od 20 czerwca 2014 r. zatrudnił pracownicę na 1/2 etatu i otrzymał wymiar karty 200,00 zł za miesiąc 06/2014 i 365,00 zł od miesiąca lipca. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opłaca składki ZUS i składkę zdrowotną. Za miesiące od stycznia do maja odliczył od karty podatkowej kwotę składki zdrowotnej w wysokości 140,00 zł (do wysokości karty podatkowej). Za miesiąc czerwiec 200,00 zł, a za lipiec, sierpień i wrzesień po 365,00 zł (kwota odliczona wyższa od zapłaconej w danym miesiącu, ponieważ przeniósł nieodliczoną kwotę składki z poprzednich miesięcy).W taki też sposób złożył deklarację PIT-16A.

miesiącezapłacona kwota składkiodliczona kwota składki
01261,73140,00
02270,40140,00
03270,40140,00
04270,40140,00
05270,40140,00
06270,40200,00
07270,40365,00
08270,40365,00
09270,40365,00
10270,40232,85
11270,40232,85
12270,40232,85

Niewykorzystaną kwotę składki zdrowotnej zapłaconą w miesiącach 01-06, którą ma prawo odliczyć w roku podatkowym wykorzystał w miesiącach 07-09/2014 r. Ma prawo odliczyć 7,75 % składki zdrowotnej. Ponieważ nie wykorzystał tego w miesiącach 01-06/2015 przeniósł nieodliczoną kwotę składki na miesiące 07-09/2015 i nie dokonywał wpłaty podatku z tytułu karty podatkowej ponieważ pokrywała ją składka zdrowotna w całości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy postępowanie Wnioskodawcy jest właściwe i czy Wnioskodawca miał prawo nieodliczoną kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne uiszczoną w miesiącach 01-05/2014 (różnicę między kwotą 232,85 a 140,00 zł) przenieść i odliczyć od karty podatkowej (wykorzystać) w miesiącach 07-09/2014 r....

Zdaniem Wnioskodawcy zachował należytą staranność i przed zastosowaniem takiego sposobu odliczenia zadzwonił do Drugiego Urzędu Skarbowego oraz do Krajowej Informacji Podatkowej i utwierdzono go co do prawidłowości swojego postępowania. Jeżeli może niewykorzystaną kwotę składki zdrowotnej odliczyć z innych tytułów np. zatrudnienia, umowy cywilnoprawnej to tym bardziej ma prawo odliczyć ją z tego tytułu, z którego była płacona. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie ma żadnego zastrzeżenia, że kwota składki zapłacona w danym miesiącu jeżeli jest wyższa od wymiaru karty podatkowej „przepada” i nie podlega odliczeniu. Kwota składki zdrowotnej, o którą Wnioskodawca pomniejszył kartę podatkową nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru i w przypadku Wnioskodawcy w skali roku nie przekroczyła tej kwoty. Wnioskodawca uważa, że jego postępowanie jest właściwe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie tut. Organ wskazuje, że w stanie faktycznym Wnioskodawca zawarł m.in. zdanie o treści: „Ponieważ nie wykorzystałam tego w miesiącach 01-06/2015 przeniosłam nieodliczoną kwotę składki na miesiące 07-09/2015 i nie dokonywałam wpłaty podatku z tytułu karty podatkowej ponieważ pokrywała ją składka zdrowotna w całości.” Mając jednak na uwadze całą treść przedstawionego stanu faktycznego, tut. Organ zrozumiał, że Wnioskodawca miał na uwadze miesiące 01-06/2014 i 07-09/2014 r.

Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej „tabelą”, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ww. ustawy podatek dochodowy w formie karty podatkowej, wynikający z decyzji, o której mowa w art. 30, podatnik obniża o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego. Zasadę tę stosuje się również do podatników, o których mowa w art. 25 ust. 5.

W myśl art. 31 ust. 2 cytowanej ustawy kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), o która pomniejsza się kartę podatkową, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki, określonej w odrębnych przepisach.

Wysokość wydatków na cele, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie (art. 31 ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 31 ust. 4 ww. ustawy po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, podatnik jest obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację według ustalonego wzoru o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach.

Art. 31 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, że podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne bez wezwania w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Na 2014 rok dostał decyzję o wymiarze karty podatkowej w kwocie 140,00 zł. Od 20 czerwca 2014 r. zatrudnił pracownicę na 1/2 etatu i otrzymał wymiar karty w wysokości 200,00 zł za miesiąc 06/2014 i 365 zł od miesiąca lipca. Za miesiące od stycznia do maja odliczył od karty podatkowej kwotę składki zdrowotnej w wysokości 140,00 zł (do wysokości karty podatkowej). Za miesiąc czerwiec 200,00 zł, a za lipiec, sierpień i wrzesień po 365,00 zł (kwota odliczona wyższa od zapłaconej w danym miesiącu, ponieważ przeniósł nieodliczoną kwotę składki z poprzednich.

W tym miejscu należy podkreślić, że ponieważ składka na ubezpieczenie zdrowotne obniża kwotę zobowiązania podatkowego, odliczenie składki w prawidłowej, zgodnej z dokumentacją wysokości przesądza o prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego. W przypadku zawyżenia, niezgodnie z dokumentacją, składki na ubezpieczenie, w zakresie zobowiązania podatkowego w karcie podatkowej powstają odsetki za zwłokę. Weryfikacji prawidłowości dokonanych odliczeń składki i w konsekwencji wysokości karty podatkowej służy obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, rocznej deklaracji według ustalonego wzoru (PIT-16A), o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach.

Jeżeli kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w danym miesiącu przewyższa wysokość należnego podatku w formie karty podatkowej, to podlega ona odliczeniu w kolejnych miesiącach odpowiednio do wysokości ustalonego zobowiązania podatkowego na karcie podatkowej.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że postępowanie Wnioskodawcy jest właściwe i Wnioskodawca miał prawo nieodliczoną kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne uiszczoną w miesiącach 01-05/2014 przenieść i odliczyć od karty podatkowej w miesiącach 07-09/2014 r.

Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

W odniesieniu do kwot podanych we wniosku, tut. Organ informuje, że ewentualne przeliczenia, jakich należałoby dokonać nie należą do kompetencji tut. Organu. Zgodnie bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, bowiem prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy. W związku z powyższym tut. Organ nie może odnieść się do kwot wskazanych przez Wnioskodawcę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

karta podatkowa
IBPB-1-1/4511-223/15/WRz | Interpretacja indywidualna

odliczenia
ITPP3/4512-246/15/JK | Interpretacja indywidualna

składki na ubezpieczenia zdrowotne
IPPB1/415-1336/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.