ILPB1/415-1073/14-2/IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie karty podatkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie karty podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie karty podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od dnia 1 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca zgłosił rozpoczęcie działalności gospodarczej PKD 3313Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, rodzaj działalności zgodnie z art. 23 ustawy – usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej będą polegały na naprawie i regeneracji urządzeń nawigacyjnych i liczników samochodowych. Usługi Wnioskodawcy będą świadczone w siedzibie firmy na rzecz firm polskich mających siedzibę w Polsce oraz firm z Unii Europejskiej mających siedzibę w Unii Europejskiej. Zepsuty sprzęt będzie dostarczany do siedziby firmy, a naprawiony odbierany przez zleceniodawców, bądź wysyłany do nich.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne.

Czy taka sprzedaż usług narusza warunki opodatkowania działalności w formie karty podatkowej...

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż usług wykonanych osobiście w siedzibie firmy na terenie Polski i wysłanie naprawionego sprzętu do zleceniodawcy z UE nie narusza warunków opodatkowania w formie karty podatkowej. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 7 działalność jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej „tabelą”, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do treści art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

  1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
  2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
  3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
  4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
  6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
  7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W załączniku nr 3 do powyższej ustawy - Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej w poz. 14 wymieniono – usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej. W załączniku nr 4 - stanowiącym charakterystykę działalności usługowej i wytwórczo - usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej wskazano, że wymienione powyżej usługi obejmują: Wyrób, naprawa, regeneracja i konserwacja narzędzi, aparatów precyzyjnych, medycznych, geodezyjnych, optycznych, nawigacyjnych, foto- i kinotechnicznych, w tym również liczników samochodowych i taksometrów oraz innych aparatów specjalistycznych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność wymienioną w Załączniku nr 3 pod poz. 14 - tj. działalność w zakresie „mechaniki precyzyjnej”.

Usługi Wnioskodawca będzie świadczył w siedzibie firmy na rzecz firm polskich mających siedzibę w Polsce oraz firm z Unii Europejskiej mających siedzibę w Unii Europejskiej. Zepsuty sprzęt będzie dostarczany do siedziby firmy, a naprawiony będzie odbierany przez zleceniodawców, bądź wysyłany do nich.

Z przeanalizowanych powyżej regulacji prawnych wnika, że aby nabyć i zachować uprawnienia do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej należy spełnić szereg warunków podmiotowych i przedmiotowych, zawartych w ustawie o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Odnosząc zatem treść cyt. powyżej art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że Wnioskodawca utraci prawo do opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, z datą rozpoczęcia wykonywania działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy powołanej ustawy nie zawierają podmiotowego ograniczenia ze względu na odbiorców tego rodzaju usług, a zatem możliwość opodatkowania działalności gospodarczej na karcie podatkowej nie jest uzależniona od świadczenia usług na terenie kraju dla podmiotów zagranicznych.

Zatem, wykonywane przez Wnioskodawcę usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej po spełnieniu warunków określonych w art. 25 ust. 1 ww. ustawy mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej.

Wykonywanie usług w siedzibie firmy na terenie Polski na rzecz między innymi z firm z Unii Europejskiej mających siedzibę w Unii Europejskiej nie narusza warunków opodatkowania wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności w formie karty podatkowej.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy Organ wskazuje, że wniosek w zakresie podatku od towarów i usług zostanie rozstrzygnięty odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.