IBPBI/1/415-354/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie usług fotograficznych w formie karty podatkowej
IBPBI/1/415-354/15/WRzinterpretacja indywidualna
 1. karta podatkowa
 2. usługi fotograficzne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowe w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 19 marca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 23 marca 2015 r.), uzupełnionym 5 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 28 maja 2015 r. Znak: IBPBI/1/4511-354/15/WRz, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 5 czerwca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność usługową opodatkowaną na tzw. zasadach ogólnych (wg skali podatkowej). W ramach tej działalności, oferuje on i wykonuje usługi w zakresie fotografii reportażowej i okolicznościowej (zdjęcia ślubne oraz portretowe w plenerze). Zdjęcia wykonuje poza zakładem. Nie sporządza odbitek fotograficznych, ani nie korzysta z firm, które takowe sporządzają, ponieważ nie ma i nie chce mieć ich w swojej ofercie. Zdjęcia wykonuje aparatem cyfrowym. Następnie zgrywa je na komputer dokonując korekt graficznych i poprawek. Po skończonych korektach Wnioskodawca nagrywa zdjęcia na płytę DVD i przekazuje ją klientowi. Jeśli klient zamówi indywidualnie zaprojektowany i zrobiony dla niego fotoalbum, wtedy sam wykonuje i projektuje indywidualny dla każdego klienta projekt na komputerze. Skończony projekt w postaci pliku graficznego przesyła do specjalizującej się w wykonywaniu fotoalbumów introligatorni lub drukarni.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy zmianie formy opodatkowania na kartę podatkową, będę mógł korzystać z usług specjalistycznych, tj. usług introligatorni lub drukarni specjalizujących się w wytwarzaniu fotoalbumów...

Zdaniem Wnioskodawcy, opierając się na zapisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą "płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I Tabeli, stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej "tabelą", w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli. Usługi fotograficzne wymienione zostały pod poz. 90 załącznika nr 3 do ww. ustawy. Zakres tych usług, uprawniający do skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej szczegółowo określono w poz. 90 załącznika nr 4 do tej ustawy. Obejmują one wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy: portretowych, reportażowych, okolicznościowych, krajobrazowych, technicznych itp. Wykonywanie fotokopii. Wykonywanie prac powierzonych. Sporządzanie odbitek fotograficznych na papierze, porcelanie itp. Przedmiot działalności nie obejmuje prac wykonywanych na kasetach magnetowidowych.

Art. 25 ust 1 pkt 3 ww. ustawy wskazuje, że podatnicy prowadzący działalność o której mowa w art, 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne. Natomiast art. 25 ust. 3 definiuje usługi specjalistyczne, przez które rozumie się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4. Wnioskodawca uważa, że ww. przepisy pozwalają na zastosowanie w przyszłości do działalności gospodarczej, którą prowadzi i opisuje, opodatkowania w formie karty podatkowej. Prowadzi on bowiem działalność fotograficzną, wykonując zdjęcia okolicznościowe i reportażowe, czasami korzystając z usług firm specjalistycznych, specjalizujących się w produkcji indywidualnych albumów fotograficznych, a więc firm, które świadczą usługi inne niż zgłoszony przez niego zakres działalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

 1. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 2. karty podatkowej.

Przy czym, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej "tabelą", w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli. W załączniku Nr 3 do ww. ustawy, tj. Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, pod poz. 90 wymienione zostały usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów) usługi pozostałe. Przy czym, jak wynika z poz. 90 załącznika Nr 4 do ustawy, tj. Charakterystyki działalności usługowej i wytwórczo-usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej – usługi fotograficzne, to usługi wykonywania w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy: portretowych, reportażowych, okolicznościowych, krajobrazowych, technicznych itp. Wykonywania fotokopii. Wykonywania prac powierzonych. Sporządzanie odbitek fotograficznych na papierze, porcelanie itp., za wyjątkiem prac wykonywanych na kasetach magnetowidowych.

Zgodnie natomiast z art. 25 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

 1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
 3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy czym, w myśl art. 25 ust. 3 ww. ustawy, za usługi specjalistyczne w rozumieniu ust. 1 pkt 3, uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4. W przepisie tym, jest więc mowa o usługach specjalistycznych względem prowadzonej działalności, których wykonywania nie zgłoszono, a które są niezbędne do wykonania wyrobu lub świadczonej usługi.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług fotograficznych, opodatkowaną na tzw. zasadach ogólnych. Zamierza jednak zmienić zasady opodatkowanie i wybrać zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opłacany w formie karty podatkowej. W ramach tej działalności, oferuje on i wykonuje usługi w zakresie fotografii reportażowej i okolicznościowej (zdjęcia ślubne oraz portretowe w plenerze). Zdjęcia wykonuje poza zakładem. Nie sporządza odbitek fotograficznych, ani nie korzysta z firm, które takowe sporządzają, ponieważ nie ma i nie chce mieć ich w swojej ofercie. Zdjęcia wykonuje aparatem cyfrowym. Następnie zgrywa je na komputer dokonując korekt graficznych i poprawek. Po skończonych korektach Wnioskodawca nagrywa zdjęcia na płytę DVD i przekazuje ją klientowi. Jeśli klient zamówi indywidualnie zaprojektowany i zrobiony dlaniego fotoalbum, wtedy sam wykonuje i projektuje indywidualny dla każdego klienta projekt na komputerze. Skończony projekt w postaci pliku graficznego przesyła do specjalizującej się w wykonywaniu fotoalbumów introligatorni lub drukarni.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w świetle analizowanych przepisów przychody jakie uzyskiwane będą przez Wnioskodawcę ze świadczenia usług fotograficznych, w ramach których Wnioskodawca będzie, m.in. wykonywał na indywidualne zamówienia klientów albumy fotograficzne, które po ich graficznym przygotowaniu, będą drukowane przez firmy specjalizujące się w wytwarzaniu fotoalbumów (drukarnie, introligatornie), będą mogły być opodatkowane w formie karty podatkowej. Usługi świadczone przez ww. firmy będą bowiem usługami specjalistycznymi w rozumieniu art. 25 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, których zlecenie podmiotom zewnętrznym nie wyłącza możliwości korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej (art. 25 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy). Podkreślić jednakże należy, że usługi te nie mogą sprowadzać się wyłącznie do wydruku sporządzonych przez Wnioskodawcę zdjęć (wykonania odbitek); muszą to być usługi drukarskie, introligatorskie itp. niezbędne do wykonania (wytworzenia) opracowanych przez Wnioskodawcę albumów.

Z ww. zastrzeżeniem, przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

karta podatkowa
ILPB1/4511-1-218/15-2/IM | Interpretacja indywidualna

usługi fotograficzne
IBPBI/1/415-944/13/WRz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.