IBPB-1-1/4511-733/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy świadczący usługi pielęgniarskie w spółce cywilnej można opłacać kartę podatkową
IBPB-1-1/4511-733/15/WRzinterpretacja indywidualna
 1. karta podatkowa
 2. pielęgniarka
 3. spółka cywilna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 2 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 7 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania dochodów, uzyskiwanych ze świadczenia usług pielęgniarskich w ramach spółki cywilnej, w formie karty podatkowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania dochodów, uzyskiwanych ze świadczenia usług pielęgniarskich w ramach spółki cywilnej, w formie karty podatkowej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest wspólniczką trzyosobowej spółki cywilnej. W ramach tej spółki jako pielęgniarka wykonuje wolny zawód, w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. Faktury za wykonane świadczenia wystawia Funduszowi Zdrowia, z którym została zawarta umowa. Działalność powyższą Wnioskodawczyni wykonuje osobiście i nie zatrudnia pracowników. Miesięczny czas jej pracy wynosi 160 godzin.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy mogę opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, jako wspólnik spółki cywilnej, może korzystać z karty podatkowej, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego w warunkach określonych w części VIII tabeli, stanowiącej załącznik Nr 3 do ww. ustawy.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, wolnym zawodem jest pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu,

Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

 1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
 3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik nr 3 do ww. ustawy, w części VIII Wolne zawody – świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, zawarto klasyfikację rodzajów wolnych zawodów w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego obejmującą wykonywanie zawodu:

 1. Lekarza i lekarza stomatologa,
 2. Felczera,
 3. Technika dentystycznego,
 4. Pielęgniarki i położnej.

Przy czym, zgodnie z objaśnieniem do części VIII Tabeli:

 • Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.
 • Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

Z art. 25 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika ponadto, że podatnicy prowadzący działalność określoną w art. 23 ust. 1 pkt 1-6 mogą być opodatkowani w formie karty podatkowej również wtedy, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej, pod warunkiem że łączna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie przekracza stanu zatrudnienia określonego w tabeli. A contrario, podatnicy prowadzący działalność określoną w art. 23 ust. 1 pkt 7-11 ww. ustawy, a więc również wymienioną w pkt 8 działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego w sytuacji, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej nie mogą korzystać z opodatkowania tej działalności w formie karty podatkowej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że spółka cywilna, której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem, świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia i w ramach tej spółki wykonuje wolny zawód, jako pielęgniarka.

Odnosząc się zatem do treści cytowanych powyżej przepisów dotyczących możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej stwierdzić należy, że zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej mogą opłacać podatnicy m.in. prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Jednakże ustawodawca wyraźnie wskazał, że jest to możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy spółka cywilna prowadzi działalność gospodarczą określoną w art. 23 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Działalność gospodarcza prowadzona przez Wnioskodawczynię w zakresie usług pielęgniarskich (wolny zawód, polegający na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego) została wymieniona w art. 23 ust. 1 pkt 8 (a więc poza pkt 1-6) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wobec tego Wnioskodawczyni, prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, nie ma możliwości opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Powyższe wynika również z objaśnień do części VIII załącznika nr 3 do ustawy, zgodnie z którymi stawka karty podatkowej nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

Reasumując, Wnioskodawczyni nie ma prawa wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej w sytuacji, gdy działalność gospodarczą w zakresie usług pielęgniarskich prowadzi w formie spółki cywilnej.

W związku z powyższym przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawczyni uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.