IBPB-1-1/4511-223/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy świadczący usługi stomatologiczne w zakresie wolnego zawodu może opłacać kartę podatkową?
IBPB-1-1/4511-223/15/WRzinterpretacja indywidualna
 1. dentysta
 2. karta podatkowa
 3. usługi specjalistyczne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 19 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zachowania prawa do opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej w sytuacji zatrudnienia wskazanych we wniosku osób - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zachowania prawa do opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej w sytuacji zatrudnienia wskazanych we wniosku osób.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi praktykę lekarza stomatologa i rozlicza się z podatku dochodowego na zasadzie karty podatkowej. Zatrudnia asystentkę (pomoc fachową). Chciałby zatrudnić jeszcze anestezjologa w ramach umowy zlecenia lub umowy o pracę (specjalistę).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy mogę w oparciu o umowę o pracę zatrudnić anestezjologa, a w dalszej przyszłości następną osobę lub osoby, które będą wykonywały usługi specjalistyczne w rozumieniu art. 25 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie naruszając warunku opodatkowania kartą podatkową z art. 25 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, a co za tym idzie nie narażając się na utratę możliwości rozliczania się w formie karty podatkowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, gdyż zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, korzystałby z usług osób, które wykonują usługi specjalistyczne zgodnie z art. 25 ust. 3. Natomiast w tabeli VIII wymienionej w art. 23 ust. 1 pkt 8, nie ma ograniczenia ilości pracowników, a stawka karty jest uzależniona tylko od ilości godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług zakresie ochrony zdrowia ludzkiego w warunkach określonych w części VIII tabeli, stanowiącej załącznik Nr 3 do ww. ustawy.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, wolnym zawodem jest pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu,

Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

 1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
 3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik nr 3 do ww. ustawy, w części VIII Wolne zawody – świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, zawarto klasyfikację rodzajów wolnych zawodów w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego obejmującą wykonywanie zawodu:

 • lekarza i lekarza stomatologa,
 • felczera,
 • technika dentysty,
 • pielęgniarki i położnej.

Przy czym, zgodnie z objaśnieniem do części VIII Tabeli

 1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.
 2. Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

Z przestawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi praktykę lekarza stomatologa opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym uiszczanym w formie karty podatkowej. Zatrudnia asystentkę (pomoc fachową). Na podstawie umowy o pracę zamierza zatrudnić jeszcze specjalistę anestezjologa, a w dalszej przyszłości następne osoby (specjalistów).

Odnosząc zatem treść cyt. powyżej przepisów do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że Wnioskodawca zatrudniając w przyszłości w oparciu o umowę o pracę lekarza anestezjologa lub inną (kolejną) osobę utraci prawo do opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Zatrudniając anestezjologa lub kolejną osobę (pomoc fachową) Wnioskodawca naruszy bowiem warunki określone w części VIII Tabeli, w której wyraźnie wskazano (por. pkt 1 Objaśnień do tej części Tabeli), że stawka w niej przewidziana dotyczy również wykonywania działalności przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

Skoro Wnioskodawca zatrudnia jedną pomoc fachową, to nie może zatrudniać kolejnych osób. Także z definicji art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jednoznacznie wynika, że wolnym zawodem jest jedynie osobiście wykonywana przez m.in. lekarzy stomatologów działalność gospodarcza, a więc działalność wykonywana bez zatrudnienia na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze - osób, wykonujących czynności związane z istotą danego zawodu.

Zauważyć należy, że zarówno lekarz anestezjolog, jak i Wnioskodawca wykonując wolny zawód, świadczą usługi w tym samym zakresie w rozumieniu ww. ustawy, tj. w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.

W związku z powyższym przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.