IBPB-1-1/4511-102/16/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy dochód z działalności polegająca na udzielaniu lekcji gry na instrumentach dla uczniów można opodatkować w formie karty podatkowej?
IBPB-1-1/4511-102/16/WRzinterpretacja indywidualna
  1. karta podatkowa
  2. korepetycje
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 lutego 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 18 lutego 2016 r.), uzupełnionym 20 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania przychodów uzyskanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług w formie karty podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania przychodów uzyskanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług w formie karty podatkowej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 kwietnia 2016 r. Znak: IBPB-1-1/4511-102/16/WRz Znak: IBPP-1/4512-140/16/MS, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 20 kwietnia 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest z zawodu nauczycielem muzyki. Posiada wyższe wykształcenie muzyczne w specjalności nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych (uzyskał tytuł magistra sztuki na Akademii w 2009 r.) oraz przygotowanie pedagogiczne. Obecnie pracuje w oparciu o umowę o pracę w trzech szkołach podstawowych, jako nauczyciel muzyki w łącznym wymiarze zatrudnienia przekraczającym pół etatu, tj. 9/18, w zależności od przydzielonej ilości godzin muzyki w danym roku szkolnym. Od przyszłego roku szkolnego zamierza podjąć dodatkową (tj. poza wymiarem zatrudnienia w trzech szkołach podstawowych) działalność gospodarczą w zakresie nauczania gry na instrumentach muzycznych (fortepian, gitara, akordeon, keyboard, flet prosty) dzieci w wielu szkolnym i gimnazjalnym.

W piśmie z 16 kwietnia 2016 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał ponadto m.in., że lekcje nauki gry na instrumentach będą udzielane przez Wnioskodawcę zarówno indywidualnie (tj. jedna lekcja z jednym uczniem) - w przypadku nauki gry np. w domu ucznia, jak też - w przypadku nauki gry np. w szkole - w sposób łączony, ale nie więcej niż dwie osoby na jednej lekcji. Przy czym, zajęcia łączone będą trwać odpowiednio dłużej, niż lekcja indywidualna. W trakcie zajęć łączonych zazwyczaj jedna osoba gra na instrumencie, a inna przygląda się osobie grającej i analizuje ewentualne błędy pod kątem swoich umiejętności, następnie następuje zamiana osoby grającej z przyglądającą się. Zajęcia grupowe (tj. powyżej dwóch osób) nie będą prowadzone.

Usługi nauczania gry na instrumentach muzycznych nie będą świadczone na rzecz szkoły lub innego podmiotu w taki sposób, że szkoła lub inny podmiot będą zlecały Wnioskodawcy prowadzenie zajęć muzycznych. Umowa ze szkołą lub z innym podmiotem będzie dotyczyła wyłącznie wynajmu pomieszczenia do prowadzenia zajęć lub sali w celu przeprowadzenia koncertu. Koncert byłby także zorganizowany przez Wnioskodawcę, jako „XXX - szkoła muzyczna”.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych (w tym także zorganizowanie koncertu) prowadzone np. na rzecz szkoły lub świetlicy środowiskowej wyklucza możliwość skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej...

(Pytania oznaczone we wniosku pod nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, nauka gry na instrumentach muzycznych oraz zorganizowanie koncertu na rzecz szkoły lub świetlicy środowiskowej (w ramach umowy cywilnoprawnej) będzie wykluczało skorzystanie z opodatkowania w formie karty podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.), zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach określonych w części XI tabeli.

Z części XI „Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny” „Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej” stanowiącej Załącznik nr 3 do ww. ustawy wynika, że stawka tego podatku uzależniona jest od liczby godzin przeznaczonych miesięcznie na udzielanie lekcji.

Natomiast, za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji (pkt 2 objaśnień do części XI Załącznika Nr 3 do tej ustawy). Jednocześnie w ww. ustawie brak jest uregulowań dotyczących zasad opodatkowania w formie karty podatkowej działalności w przypadku udzielania lekcji nauki gry na instrumentach muzycznych na rzecz szkoły lub świetlicy środowiskowej.

Wskazać przy tym należy, że opodatkowanie w formie karty podatkowej stanowi preferencyjną formę opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez podatników z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i jako wyjątek od zasady opodatkowania dochodów uzyskanych z tej działalności na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), może być stosowane wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach, wskazanych w ww. ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Powyższe oznacza, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie udzielania lekcji na godziny, działalność ta może być opodatkowana w formie karty podatkowej, jedynie w przypadku, gdy podatnik świadczy ww. usługi wyłącznie w postaci lekcji indywidualnych, tj. prowadzonych na zasadzie jedna godzina nauki z jednym uczniem. Jak wynika bowiem z literalnego brzmienia cytowanych objaśnień do części XI Załącznika Nr 3 do ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, pod pojęciem udzielania lekcji na godziny, uważa się wyłącznie pomoc udzielaną w trakcie tej godziny jednemu „uczniowi”, a nie dwóm lub grupie uczniów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, m.in. że Wnioskodawca zamierza prowadzić lekcje nauki gry na instrumentach muzycznych. Lekcje te będą udzielane zarówno indywidualnie (tj. jedna lekcja z jednym uczniem) - w przypadku nauki gry np. w domu ucznia, jak też - w przypadku nauki gry np. w szkole - w sposób łączony, ale nie więcej niż dwie osoby na jednej lekcji.

Biorąc powyższe pod uwagę, mając na względzie literalne brzmienie wskazanych w niniejszej interpretacji przepisów (wykładnia gramatyczna), stwierdzić należy, że w opisanym zdarzeniu przyszłym, już tylko z uwagi na okoliczność, że Wnioskodawca będzie udzielał lekcji nauki gry na instrumentach muzycznych więcej niż jednemu uczniowi w czasie jednej lekcji wykluczona jest możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Z uwagi na powyższe przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić również należy, że w zakresie podatku od towarów i usług, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

karta podatkowa
IPPB1/4511-15/16-4/KS1 | Interpretacja indywidualna

korepetycje
IPTPB1/415-360/12-4/MG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.