IBPB-1-1/415-87/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie usług fotograficznych w formie karty podatkowej
IBPB-1-1/415-87/15/WRzinterpretacja indywidualna
 1. karta podatkowa
 2. usługi fotograficzne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowe w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 19 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 20 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza rozpocząć w 2015 r. działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu kompleksowej usługi wykonywania zdjęć ślubnych, reportażowych, portretowych, o których mowa w pkt 90 tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdjęcia planuje przekazywać klientom w formie pojedynczych odbitek, fotoksiążek i albumów, a także w postaci plików komputerowych zapisanych na płytach DVD. Zdjęcia w formie odbitek będzie samodzielnie drukował za pomocą posiadanej drukarki fotograficznej. Podmiotom zewnętrznym, a dokładnie drukarni (usługi introligatorskie), będzie zlecał jedynie wykonanie albumów i fotoksiążek. Ich wykonanie wymaga specjalistycznego procesu i urządzeń introligatorskich. Wnioskodawca planuje opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w wysokości określonej w poz. 90 tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych „usługi fotograficzne, usługi pozostałe

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy planowana forma opodatkowania w formie właściwa...

Zdaniem Wnioskodawcy, z treści pkt 90 tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do ww. ustawy wynika, że sposób rozliczania się w formie karty podatkowej umożliwi przekazywanie klientom odbitek na papierze, w albumach i fotoksiążkach oraz w postaci elektronicznej (pliki zapisane na płycie DVD ). Zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność obejmującą usługi fotograficzne. Warunkiem skorzystania z uproszczonej formy opodatkowania w formie karty podatkowej jest wykonywanie czynności będących przedmiotem działalności w sposób samodzielny, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne. Z definicji usług specjalistycznych zawartej w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy wynika, że w zakresie tego pojęcia mieszczą się wszelkie czynności i prace wchodzące w inny aniżeli zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi. Zdaniem podatnika korzystanie przez niego z innych usług - usług introligatorskich, nie będących; usługami fotograficznymi, lecz czynnościami czy pracami niezbędnymi do całkowitego wykonania wyrobu, należy uznać za korzystanie z usług specjalistycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

 1. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 2. karty podatkowej.

Przy czym, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej "tabelą", w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli

Zgodnie natomiast z art. 25 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

 1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
 3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy czym, za usługi specjalistyczne w rozumieniu ust. 1 pkt 3 uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług fotograficznych, opodatkowaną w formie karty podatkowej, pod warunkiem, że będzie mógł korzystać z niezbędnych usług drukarni (usług introligatorskich) specjalizujących się w wytwarzaniu albumów i fotoksiążek.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w świetle analizowanych przepisów przychody jakie uzyskiwane będą przez Wnioskodawcę ze świadczenia usług fotograficznych, w ramach których będzie korzystał z usług specjalistycznych drukarni (zdeterminowanych wolą klienta), mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

karta podatkowa
ILPB1/4511-1-1376/15-4/AA | Interpretacja indywidualna

usługi fotograficzne
IBPBI/1/415-944/13/WRz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.