DD9.8220.2.125.2015.JQP | Interpretacja indywidualna

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie karty podatkowej.
DD9.8220.2.125.2015.JQPinterpretacja indywidualna
 1. Narodowy Fundusz Zdrowia
 2. działalność gospodarcza
 3. karta podatkowa
 4. ochrona zdrowia
 5. świadczenie usług
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Karta podatkowa

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 20 marca 2015 r. Nr ILPB1/415-1439/14-4/IM, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2014 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, uzupełnionym pismem z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu), w przedmiocie zasadności opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego w charakterze higienistki szkolnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 20 marca 2015 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w przedmiocie zasadności opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego w charakterze higienistki szkolnej. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 16 grudnia 2014 r., uzupełniony pismem z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności paramedycznej (86.90.D higienistki szkolnej) w gabinetach szkolnych. Świadczy usługi osobiście na rzecz osób fizycznych (uczniów). Usługi są finansowane na podstawie umowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oprócz działalności gospodarczej nie świadczy swoich usług w żadnej innej formie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy świadcząc usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na rzecz osób fizycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie podpisanej umowy Wnioskodawca może skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, może skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej. Wykonuje osobiście zawód higienistki szkolnej bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze. Fakt, że usługi wykonuje na rzecz osób fizycznych (uczniów) i finansowane są na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ocenie Zainteresowanej nie wyklucza możliwości skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej. Przesłanką konieczną do uznania zawodu higienistki szkolnej za wolny zawód dla potrzeb ustawy jest świadczenie usług osobiście wyłącznie na rzecz osób fizycznych i bez znaczenia jest fakt finansowania tych usług przez NFZ.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 20 marca 2015 r. Nr ILPB1/415-1439/14-4/IM, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawczyni za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), - zwanej dalej „ustawą”, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy.

Ustawa definiuje „wolny zawód” jako pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu (art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy).

Należy zauważyć, że wyliczenie wolnych zawodów zawarte w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy ma charakter wyczerpujący. Wskazuje na to zarówno samo brzmienie przepisu definiującego „wolne zawody”, który nie zawiera żadnego zwrotu wskazującego na przykładowy charakter tego wyliczenia (np. w szczególności), jak i część VIII tabeli, stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zawierająca stawki karty podatkowej dla następujących rodzajów wykonywanego zawodu: lekarz i lekarz stomatolog; felczer; technik dentystyczny; pielęgniarka, położna.

Stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli spełnią łącznie następujące przesłanki:

 1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 2. we wniosku tym zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
 3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji wynika, że Zainteresowana jest higienistką szkolną prowadzącą działalność gospodarczą w gabinetach szkolnych na rzecz osób fizycznych (uczniów).

Odnosząc zatem treść art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, gdyż wykonywanie zawodu higienistki szkolnej nie stanowi wolnego zawodu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy, ani też nie jest wymienione w części VIII tabeli, stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy.

Dodatkowo należy zauważyć, że zarówno ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.), regulująca wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej, jak i ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 174, poz.1038, z późn. zm.) określająca organizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz prawa i obowiązki jego członków, nie zawierają regulacji dotyczących zawodu higienistki szkolnej.

W związku z powyższym, stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.