Karta podatkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to karta podatkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie utraty prawa do opłacania podatku dochodowego w formie karty podatkowej, w przypadku objęcia udziałów w spółce z o.o. oraz pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej w tej spółce

Fragment:

(...) karty podatkowej, w przypadku objęcia udziałów w spółce z o.o. oraz pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej w tej spółce - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 lipca 2017 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie utraty prawa do opłacania podatku dochodowego w formie karty podatkowej, w przypadku objęcia udziałów w spółce z o.o. oraz pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej w tej spółce. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych, opodatkowaną w formie karty podatkowej. Planuje powołanie dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności tej spółki będzie: wykonywanie zabiegów w zakresie: kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej, upiększającej, podologii, medycyny estetycznej, wykonywanie projektów wnętrz, wynajem lokalu/lokali użytkowych (w przypadku zakupu przez spółkę takich lokali), handel artykułami wyposażenia wnętrz (meble, inne), zatrudnianie lekarzy (po przekształceniu w podmiot leczniczy).

2017
7
sie

Istota:

Opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej

Fragment:

Bez znaczenia dla uznania przychodów uzyskanych ze sprzedaży tych składników za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej pozostaje okoliczność, że podatnicy opodatkowani kartą podatkową nie prowadzą ewidencji (wykazu) środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia, skoro od obowiązku ich prowadzenia zwolnieni są na mocy ustawy. Jednocześnie nieprowadzenie tych ewidencji nie oznacza, że przychody uzyskane ze sprzedaży omawianych składników majątku nie stanowią przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy bowiem zauważyć, że opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których zalicza się również przychody uzyskane ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Jak z powyższego wynika, przychód z odpłatnego zbycia lokalu użytkowego, wykorzystywanego w działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, jest Jej przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, a w przypadku, gdy Wnioskodawczyni korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej, której wysokość w decyzji ustalił naczelnik właściwego urzędu skarbowego, wszystkie przychody z tej działalności są opodatkowane, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. również przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości. W związku z powyższym należy uznać, że przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie stanowi dla Wnioskodawczyni odrębnego od działalności gospodarczej źródła przychodu w rozumieniu ustawy o PIT.

2017
3
sie

Istota:

Czy będzie opodatkowana sprzedaż samochodu osobowego, który jest składnikiem firmy Wnioskodawczyni, opodatkowanej kartą podatkową?

Fragment:

(...) karty podatkowej, to sprzedaż ta nie wywoła żadnych skutków w podatku dochodowym. W ocenie Wnioskodawczyni, przy opodatkowaniu w formie karty podatkowej nie jest ustalona rzeczywista wartość Jej przychodów, więc również sprzedaż samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej opodatkowanej w tej formie nie rodzi żadnych skutków na gruncie podatku dochodowego i nie jest odrębnie opodatkowana. Opłacana obecnie zaliczka podatku dochodowego obliczona w oparciu o kartę podatkową uwzględnia również ewentualny podatek należny od przychodów uzyskanych ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej opodatkowanej w tej formie. Reasumując, jeżeli Wnioskodawczyni sprzeda samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej, to powstanie u Niej dodatkowy przychód z działalności gospodarczej, lecz nie będzie on podlegał odrębnemu opodatkowaniu, gdyż podatek należny od tego przychodu jest już uwzględniony w wysokości stawki karty podatkowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2017
10
maj

Istota:

Możliwość opodatkowania wynajmu pokoi w formie karty podatkowej.

Fragment:

Podatnik podatku w formie karty podatkowej ma określone obowiązki wobec naczelnika urzędu, których musi bezwzględnie dotrzymywać, jeżeli chce korzystać z tej formy opodatkowania swej działalności gospodarczej. Stawka karty podatkowej jest bowiem wyszacowana dla małych przedsięwzięć, nie mających charakteru produkcyjnego. Założeniem jest zatem, aby uprawnienie to przysługiwało podatnikom prowadzącym działalność usługową lub wytwórczo-usługową w takim tylko zakresie, w jakim jest to uzasadnione charakterem danego rodzaju rzemiosła czy usługi. Z regulacji prawnych dotyczących ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że dla osób świadczących usługi wynajmu pokoi i opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, nie wynika podmiotowe ograniczenie ze względu na odbiorców tego rodzaju usług. Okolicznością wykluczającą możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej jest m.in. korzystanie przy prowadzeniu działalności gospodarczej, opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czy z usług innych zakładów, za wyjątkiem usług specjalistycznych.

2016
21
gru

Istota:

Możliwość opodatkowania świadczonych usług w zakresie stawiania konstrukcji stalowych do wielkoformatowych, wolnostojących tablic informacyjnych i reklamowych – zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.

Fragment:

Podatnik zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej ma określone obowiązki wobec naczelnika urzędu, których musi bezwzględnie dotrzymywać, jeżeli chce korzystać z tej formy opodatkowania swej działalności gospodarczej. Karta podatkowa jest specyficzną formą opodatkowania. Opodatkowanie w formie karty podatkowej dotyczy tylko i wyłącznie przychodów z tych rodzajów działalności, które zostały wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wyliczenie to ma charakter wyczerpujący. Tylko te przychody (z tych rodzajów działalności), które zostały wymienione w ww. artykule i w zakresie szczegółowo opisanym w załączniku nr 4 do ustawy, mogą podlegać opodatkowaniu w formie karty podatkowej. Żadne inne przychody – poza wskazanymi – nie mogą być opodatkowane kartą podatkową. Zauważyć należy, że przepisy ustawy nie określają (z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi niektórych rodzajów czynności w zakresie wykonywanym dla podmiotów innych niż ludność – lp. 70-76 załącznika nr 3) limitów obrotów, których przekroczenie spowodowałoby utratę prawa do opodatkowania w tej formie. Przenosząc (...)

2016
17
sie

Istota:

Możliwość opodatkowania działalności stomatologicznej w formie karty podatkowej.

Fragment:

W świetle powyższego zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, przy czym decydujące znaczenie dla kwalifikacji danego rodzaju czynności jako wykonywanie wolnego zawodu mają dwa czynniki: wykonywanie działalności dla potrzeb ludności oraz osobiste wykonywanie działalności. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy. Ponadto, stosownie do treści art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli: złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie, we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej (...)

2016
28
lip

Istota:

Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, wynajmując sześć domków letniskowych – turystycznych w sezonie letnim krótkotrwale, spełniony zostanie warunek nie przekraczania 12 pokoi w założeniu, że wynajmowany będzie wyłącznie cały domek jako „jednostka mieszkaniowa” (a nie pokoje osobno). Przy czym jeden domek składał się będzie z dwóch pokoi na górze, łazienki i pomieszczenia wspólnego z aneksem kuchennym na dole, a co za tym idzie będzie możliwe wybranie karty podatkowej jako formy opodatkowania przychodów z tego rodzaju działalności, przy założeniu że pozostałe warunki zostaną spełnione?

Fragment:

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także – na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli – osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne. Pod pozycją 4 części XII tabeli wymieniono, jako podlegające opodatkowaniu kartą podatkową – usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12, wskazując, że wysokość stawki podatku zależy od ilości mieszkańców miejscowości w której świadczone są usługi. Dokonując wykładni cytowanego przepisu należy mieć na uwadze, że karta podatkowa jest uproszczoną formą opodatkowania przychodów osób fizycznych. W założeniach ustawodawcy to forma opodatkowania przeznaczona dla osób prowadzących działalność zarobkową w mniejszych rozmiarach. Z wykładni art. 23 ust. 1a ww. ustawy, wynika, że powołany przepis przyznaje prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej podatnikom prowadzącym usługi hotelarskie w ograniczonym zakresie, tj. jeżeli łączna liczba pokoi (w tym w domkach turystycznych) nie przekracza 12. Kryterium ilościowe decydujące w ocenie ustawodawcy o małym rozmiarze prowadzonej działalności gospodarczej zostało w tym wypadku przypisane do podatnika.

2016
28
lip

Istota:

Czy zaliczki (rezerwacja na poczet najmu krótkotrwałego w sezonie), które wpłyną na konto poza sezonem, podczas okresu zawieszenia działalności, przerwą okres zawieszenia działalności, a co za tym idzie spowodują obowiązek zapłaty należnego podatku dochodowego?

Fragment:

Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej „ tabelą ”, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także – na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli – osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne. Pod pozycją 4 części XII tabeli wymieniono, jako podlegające opodatkowaniu kartą podatkową – usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12, wskazując, że wysokość stawki podatku zależy od ilości mieszkańców miejscowości w której świadczone są usługi.

2016
28
lip

Istota:

Czy będąc opodatkowanym w formie karty podatkowej można korzystać z usług specjalistycznych – sprzątanie domków, pranie pościeli?

Fragment:

Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej „ tabelą ”, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także – na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli – osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne. Pod pozycją 4 części XII tabeli wymieniono, jako podlegające opodatkowaniu kartą podatkową – usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12, wskazując, że wysokość stawki podatku zależy od ilości mieszkańców miejscowości w której świadczone są usługi.

2016
10
cze

Istota:

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie karty podatkowej.

Fragment:

Czy zawierając umowę z przychodnią na świadczenie usług leczniczych na rzecz osób ubezpieczonych w NFZ Wnioskodawca będzie mógł opodatkować swoje dochody na karcie podatkowej... Czy zawierając umowę z przychodnią na świadczenie usług leczniczych na rzecz firm ubezpieczeniowych Wnioskodawca będzie mógł opodatkować swoje dochody na karcie podatkowej... Zdaniem Wnioskodawcy ad. 1, tak, zawierając umowę z przychodnią na świadczenie usług leczniczych na rzecz osób ubezpieczonych w NFZ Wnioskodawca będzie mógł opodatkować swoje dochody na karcie podatkowej. Zdaniem Wnioskodawcy ad. 2, tak, zawierając umowę z przychodnią na świadczenie usług leczniczych na rzecz firm ubezpieczeniowych Wnioskodawca będzie mógł opodatkować swoje dochody na karcie podatkowej. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów w definicji legalnej wolnego zawodu w art. 4 ust. 1 pkt 11 stwierdza, że wolnym zawodem jest świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nie dla potrzeb prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Słownik poprawnej polszczyzny PWN (Warszawa 1973, strona 665) stwierdza, iż „ na rzecz kogoś ” oznacza „ na czyjąś korzyść, dla czyjegoś dobra ”. Wykonywanie zatem świadczeń leczniczych na czyjąś korzyść nie oznacza, iż umowa musi być zawarta pomiędzy lekarzem a pacjentem.