Karta płatnicza | Interpretacje podatkowe

Karta płatnicza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to karta płatnicza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz XX usługi w zakresie obsługi transakcji kartowych oraz wydawania (personalizacji) kart płatniczych, w stanie prawnym obowiązującym od 1 lipca 2017 r., będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT?
Fragment:
(...) kartę płatniczą dodatkowych informacji: numer karty, data ważności karty, pozostałych danych niezbędnych do spersonalizowana karty płatniczej; konfekcjonowanie oraz wysyłkę kart do użytkowników kart; konfekcjonowanie oraz wysyłkę PIN do użytkowników kart; przygotowanie raportów w formie elektronicznej odnośnie ilości spersonalizowanych kart płatniczych w celu określenia wysokości należnego wynagrodzenia. W ramach świadczonej na rzecz XX przez Wnioskodawcę kompleksowej usługi obsługi kart płatniczych Wnioskodawca zapewnia w szczególności: obsługę, to jest autoryzowanie i rozliczanie transakcji płatniczych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych wydawanych przez XX oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą wydanych kart płatniczych, w tym przyjmowania i rejestrowania reklamacji, obsługę zgłoszeń o utracie lub zagubieniu karty itp.; obsługę procesu wydawania kart płatniczych obejmującą personalizację karty, generowanie numerów PIN, wysyłkę kart oraz PIN do członków kas. Usługi wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz XX umożliwiają posiadaczom kart płatniczych wydawanych przez XX podejmowanie gotówki i dokonywanie innych operacji w bankomatach, a także dokonywanie zapłaty za towary i usługi w terminalach POS („ point of sale ”).
2017
12
sie

Istota:
Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla nabywanych i świadczonych usług.
Fragment:
(...) kartę płatniczą dodatkowych informacji: numer karty, data ważności karty, pozostałych danych niezbędnych do spersonalizowania karty płatniczej; c. konfekcjonowanie oraz wysyłkę kart do użytkowników kart; d. konfekcjonowanie oraz wysyłkę PIN do użytkowników kart; d. przygotowanie raportów w formie elektronicznej odnośnie ilości spersonalizowanych kart płatniczych w celu określenia wysokości należnego wynagrodzenia. W ramach świadczonej na rzecz K. przez A. kompleksowej usługi obsługi kart płatniczych A. zapewnia w szczególności: obsługę, to jest autoryzowanie i rozliczanie transakcji płatniczych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych wydawanych przez K. oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą wydanych kart płatniczych, w tym przyjmowania i rejestrowania reklamacji, obsługę zgłoszeń o utracie lub zagubieniu karty itp.; obsługę procesu wydawania kart płatniczych obejmującą personalizację karty, generowanie numerów PIN, wysyłkę kart oraz PIN do członków kas. Usługi wykonywane przez A. na rzecz K. umożliwiają posiadaczom kart płatniczych wydawanych przez K. podejmowanie gotówki i dokonywanie innych operacji w bankomatach, a także dokonywanie zapłaty za towary i usługi w terminalach POS („ point of sale ”).
2017
14
lip

Istota:
W zakresie braku zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy usługi obsługi kart płatniczych-usługi wydawnicze, usługi przetwarzania komunikatów autoryzacyjnych i przekazywania w czasie rzeczywistym informacji o autoryzowanych transakcjach do systemów Banku oraz usług dodatkowych
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy usługi obsługi kart płatniczych oraz usługi przetwarzania komunikatów autoryzacyjnych i przekazywania w czasie rzeczywistym informacji o autoryzowanych transakcjach do systemów Banku oraz usług dodatkowych. We wniosku przedstawiono następujący następujące zdarzenie przyszłe. Spółka S.A. (dalej: „ Spółka ”) świadczy usługi w zakresie obsługi kart płatniczych na rzecz banków. Banki współpracują ze Spółką, jako zewnętrznym usługodawcą, przy obsłudze kart płatniczych dla poprawy efektywności kosztowej i zwiększenia elastyczności. Banki zlecają Spółce wykonywanie czynności związanych z obsługą kart płatniczych wydawanych przez banki, które to czynności są niezbędne dla świadczenia przez banki usług finansowych (w dalszej części wniosku poszczególne banki współpracujące ze Spółką będą określane jako „ Bank ”). W ramach usług w zakresie obsługi kart płatniczych Spółka świadczy na rzecz Banku usługi obsługi kart płatniczych, wskazane w umowie z Bankiem (zwanej dalej „ Umową o obsługę kart ”) i polegające m.in. na: przygotowaniu pliku do personalizacji kart VISA i MasterCard Banku na podstawie przesłanych przez Bank do Spółki (...)
2017
7
lip

Istota:
Czy wykonywane przez Spółkę czynności polegające na personalizacji kart płatniczych, świadczone przez Spółkę na rzecz banków, będą korzystały ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2017 r.?
Fragment:
Usługi personalizacji kart płatniczych świadczone przez Spółkę na rzecz banków mają na celu organizację oraz obsługę bezgotówkowego obrotu pieniężnego dokonywanego przy użyciu kart i są wprost dedykowane do tego celu. Personalizacja kart płatniczych stanowi warunek niezbędny do wprowadzenia karty do używania w bezgotówkowym obrocie pieniężnym - umożliwia ona realizację transakcji finansowych przy użyciu kart płatniczych. „ Gotowe ”, tj. spersonalizowane przez Spółkę karty płatnicze nadają się do bezpośredniego użycia przez ich posiadacza (w ramach zawartej przez niego z bankiem umowy o świadczenie usługi finansowej). Z kolei bez otrzymania spersonalizowanej karty płatniczej, niemożliwe byłoby korzystanie z karty przez konsumentów. Personalizacja karty płatniczej jest zatem decydującym elementem umożliwiającym korzystanie z karty w bezgotówkowym obrocie pieniężnym. Dokonanie jej oznacza, że karta przestaje być zwykłym nośnikiem, a staje się instrumentem bankowym wykorzystywanym w transakcjach płatniczych. Dokonanie personalizacji karty płatniczej jest zatem zarówno specyficzne, charakterystyczne, typowe, jak i niezbędne dla świadczenia usług finansowych.
2017
6
cze

Istota:
Uznanie czy otrzymane jednorazowe wynagrodzenie za świadczone usługi w ramach współpracy w zakresie wydawania i obsługi kart płatniczych powinno być uwzględnione przy wyliczaniu proporcji VAT, czy też powinno zostać wyłączone jako zdarzenie o charakterze pomocniczym
Fragment:
Czynność wydawania i obsługi kart płatniczych jest stałą formą działalności Banku, gdyż Wnioskodawca zamierza w dalszym ciągu oferować i wydawać karty płatnicze klientom Banku, wobec czego czynność ta nie może być uznana za transakcję o charakterze pomocniczym. Powyższe wskazuje, że działania te są elementem przyjętej przez Wnioskodawcę strategii w prowadzonej działalności gospodarczej, bowiem Bank współpracuje od wielu lat w zakresie wydawania kart płatniczych z Bankiem Zrzeszającym. Wydawanie kart płatniczych stanowi zatem stałe i konieczne uzupełnienie podstawowej działalności Banku, charakteryzujące się przy tym ciągłością i powtarzalnością. Skoro zatem, usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach zawartej z Bankiem Zrzeszającym umowy polegające na wydawaniu i obsłudze kart płatniczych Visa, wiążą się z działalnością podstawową Wnioskodawcy w zakresie usług finansowych, to wbrew stanowisku Wnioskodawcy, nie stanowią transakcji pomocniczych, o których mowa w art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług i należy je uwzględniać w kalkulacji struktury sprzedaży, dokonywanej zgodnie z art. 90 ust. 3 ww. ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawca jest nieprawidłowe.
2017
17
maj

Istota:
Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku usług informatycznych związanych z obsługą transakcji kartami płatniczymi w internecie.
Fragment:
W myśl art. 5 ust. 2 pkt 3 tej ustawy czynnością bankową jest również wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu. Z uwagi na to, stwierdzić należy, że do usług w zakresie prowadzenia rachunków pieniężnych i wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, zaliczyć należy usługi w zakresie rozliczenia i przekazania środków pieniężnych oraz inne usługi z nimi związane, które są świadczone przez banki bądź inne instytucje finansowe na rzecz podmiotów biorących udział w procesie transakcji dokonywanej przy użyciu karty płatniczej w związku z dokonaniem płatności przy użyciu takiej karty. Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi informatyczne związane z : zapisywaniem i utrzymywaniem w systemie informatycznym wnioskodawcy danych kart płatniczych w formie elektronicznej z możliwością zarządzania tymi danymi oraz weryfikacja wspomnianych wyżej danych do celów przeprowadzenia transakcji płatniczej wraz z weryfikacją tożsamości osoby posługującej się kartą płatniczą w zakresie uprawnienia do posługiwania się wskazaną kartą - jakkolwiek związane z usługami finansowymi, poprzez obsługę pewnych procesów związanych z transakcjami płatniczymi, same w sobie jednak takimi usługami nie są.
2016
11
mar

Istota:
Stawka podatku VAT na usługi opisane we wniosku oraz w zakresie refakturowania opłat bankowych oraz opłat związanych z wynajmem terminali kart płatniczych.
Fragment:
Wnioskodawczyni rozszerzając zakres swojej działalności wynajęła terminale kart płatniczych i zawarła umowę ich obsługi i rozliczeń z instytucją finansową świadczącą usługi w zakresie obsługi kart płatniczych. Podatniczka we własnym imieniu a na rzecz innych podmiotów zakupuje usługi obsługi kart kredytowych a następnie je refakturuje na rzecz ostatecznych nabywców. Wynajęcie terminali kart płatniczych było związane z prowadzoną działalnością gospodarczą z zakresie świadczonych usług finansowych, aczkolwiek rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej o świadczenie usług finansowych poprzedzało wynajem terminali kart płatniczych. Rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej o świadczenie usług finansowych związane było z podpisaniem umów o świadczenie usług dotyczących operacji regulowania zobowiązań i należności klientów. Rozliczanie kart płatniczych jest jednym z elementów kontroli stanu rozrachunków jak i zasilenia konta do spłaty zobowiązań wymienionych w pkt 5. Terminale płatnicze zainstalowane są w punkcie sprzedaży detalicznej zleceniodawców i wpływy z tytułu sprzedaży opłaconej kartą płatniczą dokonywane są na rachunki zleceniodawców, następnie weryfikowane i rozliczane.
2015
3
gru

Istota:
Zwolnienia od podatku importu usług polegających na procesowaniu i rozliczaniu transakcji gotówkowych i bezgotówkowych klientów banku realizowanych przy użyciu kart płatniczych
Fragment:
Klient Banku jako finalny nabywca usługi zwolnionej z VAT otrzymuje świadczenie polegające na umożliwieniu mu finansowania jego własnych wydatków za pomocą karty płatniczej w bankomatach, w punktach akceptujących karty płatnicze oraz sieci Internet o każdej porze dnia i nocy oraz w każdym miejscu w kraju i zagranicą. Z punktu widzenia Klienta Banku świadczenie jakie otrzymuje jest świadczeniem jednorodnym za które opłaca stosowne opłaty bankowe. Bez usług systemu Visa nie byłoby możliwe zapewnienie Klientom Banku możliwości szerokiego korzystania z kart płatniczych w zakresie jaki jest konieczny w związku z powszechnością korzystania z kart płatniczych. Bank w ocenie przesłanek z art. 43 ust. 13 uVAT poprzez odniesienie się do finalnego konsumenta usługi bankowej podparł się poglądem prawnym wyrażonym w wyroku WSA w Warszawie, sygn. III SA/Wa 2409/11. Sąd wyraźnie podkreślił, iż usługi wykonane przez podmioty trzecie na rzecz banku polegające na obsłudze kart płatniczych, dla Klientów Banku stanowią element transakcji realizowanej za pomocą karty płatniczej. Usługi świadczone przez system Visa stanowią również odrębną całość. Celem usługi wykazującym pewną odrębną całość jest doprowadzenie do odpowiedniego rozliczenia finansowego transakcji wykonanej przy użyciu karty płatniczej pomiędzy uczestnikami transakcji tj. pomiędzy wystawcami kart, agentami rozliczeniowymi oraz detalistami.
2015
18
mar

Istota:
Zwolnienie od podatku usług związanych z obsługą bezgotówkowych transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu kart płatniczych nabywanych od podmiotów zagranicznych.
Fragment:
Jedną z metod płatności online są płatności dokonywane przy użyciu kart płatniczych (w tym kart kredytowych). Celem świadczonych usług obsługi i rozliczania transakcji kartami płatniczymi jest doprowadzenie do obciążenia rachunku bankowego posiadacza karty płatniczej dokonującego zakupu towaru i/lub usługi u klienta Spółki (Sprzedawcy prowadzącego e-biznes/e-sklep) i uznanie odpowiednią kwotą rachunku bankowego Sprzedawcy, u którego doszło do przedmiotowego zakupu. Płatności przy użyciu karty płatniczej obsługiwane i rozliczane przez Spółkę mogą być również realizowane w tzw. transakcjach MOTO, tj. w ramach metody dokonywania płatności kartą za pośrednictwem poczty lub telefonu. Transakcje MOTO są realizowane z wykorzystaniem panelu administracyjnego stanowiącego zespół narzędzi informatycznych umożliwiających monitorowanie i zarządzanie transakcjami. Część panelu administracyjnego stanowi tzw. Bramka Płatnicza (narzędzie informatyczne umożliwiające akceptację kart płatniczych). Celem świadczonych usług obsługi i rozliczania transakcji kartami płatniczymi jest doprowadzenie do obciążenia rachunku bankowego posiadacza karty płatniczej dokonującego zakupu towaru i/lub usługi u klienta Spółki (Sprzedawcy prowadzącego e-biznes/e-sklep) i uznanie odpowiednią kwotą rachunku bankowego Sprzedawcy, u którego doszło do przedmiotowego zakupu.
2014
22
kwi

Istota:
Usługi związane z obsługą gotówkowych i bezgotówkowych transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu kart płatniczych, jako usługi pomocnicze do usług finansowych, będą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 13 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT.
Fragment:
Klient otrzymuje świadczenie polegające na umożliwieniu mu finansowania jego własnych wydatków za pomocą karty płatniczej wydanej mu przez Wnioskodawcę w bankomatach, punktach akceptujących karty płatnicze oraz w sieci Internet, o każdej porze dnia i nocy oraz w każdym miejscu w kraju i za granicą. Z punktu widzenia klienta banku korzystającego z karty płatniczej, świadczenie jakie otrzymuje jest świadczeniem jednorodnym otrzymywanym od Wnioskodawcy, za które opłaca stosowne opłaty bankowe związane z prowadzonym rachunkiem karty. Usługi nabywane od X stanowią zatem element usługi finansowej oferowanej przez Wnioskodawcę klientom banku. Bez tych usług nie byłoby możliwe zapewnienie klientom banku możliwości szerokiego korzystania z kart płatniczych w zakresie jaki jest konieczny w związku z powszechnością korzystania z kart płatniczych. Stanowisko Wnioskodawcy, wyrażające się w ocenie przesłanek z art. 43 ust. 13 uVAT poprzez odniesienie się do finalnego konsumenta usługi bankowej, zgodne jest z poglądem prawnym wyrażonym w wyroku WSA w Warszawie, sygn. III SA/Wa 2409. Sąd wyraźnie podkreślił, iż usługi wykonywane przez podmioty trzecie na rzecz banku polegające na obsłudze kart płatniczych, dla klienta banku stanowią element transakcji realizowanej za pomocą karty płatniczej. Usługi X stanowią również odrębną całość.
2014
3
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.