Karta płatnicza | Interpretacje podatkowe

Karta płatnicza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to karta płatnicza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Uznanie czy otrzymane jednorazowe wynagrodzenie za świadczone usługi w ramach współpracy w zakresie wydawania i obsługi kart płatniczych powinno być uwzględnione przy wyliczaniu proporcji VAT, czy też powinno zostać wyłączone jako zdarzenie o charakterze pomocniczym
Fragment:
Czynność wydawania i obsługi kart płatniczych jest stałą formą działalności Banku, gdyż Wnioskodawca zamierza w dalszym ciągu oferować i wydawać karty płatnicze klientom Banku, wobec czego czynność ta nie może być uznana za transakcję o charakterze pomocniczym. Powyższe wskazuje, że działania te są elementem przyjętej przez Wnioskodawcę strategii w prowadzonej działalności gospodarczej, bowiem Bank współpracuje od wielu lat w zakresie wydawania kart płatniczych z Bankiem Zrzeszającym. Wydawanie kart płatniczych stanowi zatem stałe i konieczne uzupełnienie podstawowej działalności Banku, charakteryzujące się przy tym ciągłością i powtarzalnością. Skoro zatem, usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach zawartej z Bankiem Zrzeszającym umowy polegające na wydawaniu i obsłudze kart płatniczych Visa, wiążą się z działalnością podstawową Wnioskodawcy w zakresie usług finansowych, to wbrew stanowisku Wnioskodawcy, nie stanowią transakcji pomocniczych, o których mowa w art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług i należy je uwzględniać w kalkulacji struktury sprzedaży, dokonywanej zgodnie z art. 90 ust. 3 ww. ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawca jest nieprawidłowe.
2017
17
maj

Istota:
Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku usług informatycznych związanych z obsługą transakcji kartami płatniczymi w internecie.
Fragment:
W myśl art. 5 ust. 2 pkt 3 tej ustawy czynnością bankową jest również wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu. Z uwagi na to, stwierdzić należy, że do usług w zakresie prowadzenia rachunków pieniężnych i wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, zaliczyć należy usługi w zakresie rozliczenia i przekazania środków pieniężnych oraz inne usługi z nimi związane, które są świadczone przez banki bądź inne instytucje finansowe na rzecz podmiotów biorących udział w procesie transakcji dokonywanej przy użyciu karty płatniczej w związku z dokonaniem płatności przy użyciu takiej karty. Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi informatyczne związane z : zapisywaniem i utrzymywaniem w systemie informatycznym wnioskodawcy danych kart płatniczych w formie elektronicznej z możliwością zarządzania tymi danymi oraz weryfikacja wspomnianych wyżej danych do celów przeprowadzenia transakcji płatniczej wraz z weryfikacją tożsamości osoby posługującej się kartą płatniczą w zakresie uprawnienia do posługiwania się wskazaną kartą - jakkolwiek związane z usługami finansowymi, poprzez obsługę pewnych procesów związanych z transakcjami płatniczymi, same w sobie jednak takimi usługami nie są.
2016
11
mar

Istota:
Stawka podatku VAT na usługi opisane we wniosku oraz w zakresie refakturowania opłat bankowych oraz opłat związanych z wynajmem terminali kart płatniczych.
Fragment:
Wnioskodawczyni rozszerzając zakres swojej działalności wynajęła terminale kart płatniczych i zawarła umowę ich obsługi i rozliczeń z instytucją finansową świadczącą usługi w zakresie obsługi kart płatniczych. Podatniczka we własnym imieniu a na rzecz innych podmiotów zakupuje usługi obsługi kart kredytowych a następnie je refakturuje na rzecz ostatecznych nabywców. Wynajęcie terminali kart płatniczych było związane z prowadzoną działalnością gospodarczą z zakresie świadczonych usług finansowych, aczkolwiek rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej o świadczenie usług finansowych poprzedzało wynajem terminali kart płatniczych. Rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej o świadczenie usług finansowych związane było z podpisaniem umów o świadczenie usług dotyczących operacji regulowania zobowiązań i należności klientów. Rozliczanie kart płatniczych jest jednym z elementów kontroli stanu rozrachunków jak i zasilenia konta do spłaty zobowiązań wymienionych w pkt 5. Terminale płatnicze zainstalowane są w punkcie sprzedaży detalicznej zleceniodawców i wpływy z tytułu sprzedaży opłaconej kartą płatniczą dokonywane są na rachunki zleceniodawców, następnie weryfikowane i rozliczane.
2015
3
gru

Istota:
Zwolnienia od podatku importu usług polegających na procesowaniu i rozliczaniu transakcji gotówkowych i bezgotówkowych klientów banku realizowanych przy użyciu kart płatniczych
Fragment:
Klient Banku jako finalny nabywca usługi zwolnionej z VAT otrzymuje świadczenie polegające na umożliwieniu mu finansowania jego własnych wydatków za pomocą karty płatniczej w bankomatach, w punktach akceptujących karty płatnicze oraz sieci Internet o każdej porze dnia i nocy oraz w każdym miejscu w kraju i zagranicą. Z punktu widzenia Klienta Banku świadczenie jakie otrzymuje jest świadczeniem jednorodnym za które opłaca stosowne opłaty bankowe. Bez usług systemu Visa nie byłoby możliwe zapewnienie Klientom Banku możliwości szerokiego korzystania z kart płatniczych w zakresie jaki jest konieczny w związku z powszechnością korzystania z kart płatniczych. Bank w ocenie przesłanek z art. 43 ust. 13 uVAT poprzez odniesienie się do finalnego konsumenta usługi bankowej podparł się poglądem prawnym wyrażonym w wyroku WSA w Warszawie, sygn. III SA/Wa 2409/11. Sąd wyraźnie podkreślił, iż usługi wykonane przez podmioty trzecie na rzecz banku polegające na obsłudze kart płatniczych, dla Klientów Banku stanowią element transakcji realizowanej za pomocą karty płatniczej. Usługi świadczone przez system Visa stanowią również odrębną całość. Celem usługi wykazującym pewną odrębną całość jest doprowadzenie do odpowiedniego rozliczenia finansowego transakcji wykonanej przy użyciu karty płatniczej pomiędzy uczestnikami transakcji tj. pomiędzy wystawcami kart, agentami rozliczeniowymi oraz detalistami.
2015
18
mar

Istota:
Zwolnienie od podatku usług związanych z obsługą bezgotówkowych transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu kart płatniczych nabywanych od podmiotów zagranicznych.
Fragment:
Jedną z metod płatności online są płatności dokonywane przy użyciu kart płatniczych (w tym kart kredytowych). Celem świadczonych usług obsługi i rozliczania transakcji kartami płatniczymi jest doprowadzenie do obciążenia rachunku bankowego posiadacza karty płatniczej dokonującego zakupu towaru i/lub usługi u klienta Spółki (Sprzedawcy prowadzącego e-biznes/e-sklep) i uznanie odpowiednią kwotą rachunku bankowego Sprzedawcy, u którego doszło do przedmiotowego zakupu. Płatności przy użyciu karty płatniczej obsługiwane i rozliczane przez Spółkę mogą być również realizowane w tzw. transakcjach MOTO, tj. w ramach metody dokonywania płatności kartą za pośrednictwem poczty lub telefonu. Transakcje MOTO są realizowane z wykorzystaniem panelu administracyjnego stanowiącego zespół narzędzi informatycznych umożliwiających monitorowanie i zarządzanie transakcjami. Część panelu administracyjnego stanowi tzw. Bramka Płatnicza (narzędzie informatyczne umożliwiające akceptację kart płatniczych). Celem świadczonych usług obsługi i rozliczania transakcji kartami płatniczymi jest doprowadzenie do obciążenia rachunku bankowego posiadacza karty płatniczej dokonującego zakupu towaru i/lub usługi u klienta Spółki (Sprzedawcy prowadzącego e-biznes/e-sklep) i uznanie odpowiednią kwotą rachunku bankowego Sprzedawcy, u którego doszło do przedmiotowego zakupu.
2014
22
kwi

Istota:
Usługi związane z obsługą gotówkowych i bezgotówkowych transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu kart płatniczych, jako usługi pomocnicze do usług finansowych, będą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 13 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT.
Fragment:
Klient otrzymuje świadczenie polegające na umożliwieniu mu finansowania jego własnych wydatków za pomocą karty płatniczej wydanej mu przez Wnioskodawcę w bankomatach, punktach akceptujących karty płatnicze oraz w sieci Internet, o każdej porze dnia i nocy oraz w każdym miejscu w kraju i za granicą. Z punktu widzenia klienta banku korzystającego z karty płatniczej, świadczenie jakie otrzymuje jest świadczeniem jednorodnym otrzymywanym od Wnioskodawcy, za które opłaca stosowne opłaty bankowe związane z prowadzonym rachunkiem karty. Usługi nabywane od X stanowią zatem element usługi finansowej oferowanej przez Wnioskodawcę klientom banku. Bez tych usług nie byłoby możliwe zapewnienie klientom banku możliwości szerokiego korzystania z kart płatniczych w zakresie jaki jest konieczny w związku z powszechnością korzystania z kart płatniczych. Stanowisko Wnioskodawcy, wyrażające się w ocenie przesłanek z art. 43 ust. 13 uVAT poprzez odniesienie się do finalnego konsumenta usługi bankowej, zgodne jest z poglądem prawnym wyrażonym w wyroku WSA w Warszawie, sygn. III SA/Wa 2409. Sąd wyraźnie podkreślił, iż usługi wykonywane przez podmioty trzecie na rzecz banku polegające na obsłudze kart płatniczych, dla klienta banku stanowią element transakcji realizowanej za pomocą karty płatniczej. Usługi X stanowią również odrębną całość.
2014
3
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług personalizacji kart płatniczych.
Fragment:
Usługa personalizacji kart płatniczych stanowi również odrębną całość, o czym świadczy okoliczność, iż może zostać ona wyodrębniona i zlecona podmiotowi innemu niż podmiot świadczący usługę użytkownikowi karty płatniczej, w przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym, usługa personalizacji karty płatniczej jest zlecana przez inne banki Bankowi (Wnioskodawcy). Usługa personalizacji kart płatniczych jest także właściwa i niezbędna do świadczenia usług w zakresie kart płatniczych. Stosownie bowiem do art. 20 ust. 1 ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, „ karta płatnicza może być używana wyłącznie przez osobę, której dane identyfikacyjne zostały umieszczone na karcie płatniczej ”. Zgodnie zatem z przywołanym przepisem bez dokonania personalizacji nie byłoby możliwe posłużenie się kartą płatniczą. Dokonanie personalizacji oznacza, że karta przestaje być zwykłym nośnikiem, a staje się instrumentem wykorzystywanym w transakcjach płatniczych. Z kolei, zgodnie z art. 26 ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, „ posiadacz i użytkownik karty płatniczej, dokonując zapłaty przy użyciu karty płatniczej, obowiązani są okazać, na żądanie akceptanta, dokument stwierdzający tożsamość ”. Zatem brak personalizacji karty płatniczej uniemożliwiałby korzystanie z niej, w szczególności uniemożliwiałby porównanie danych z dokumentu stwierdzającego tożsamość z danymi, które powinna zawierać karta płatnicza, a tym samym jej użycie.
2013
24
lip

Istota:
Wskazać należy, że usługi personalizacji kart płatniczych, jako usługi pomocnicze do usług finansowych, mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 13 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy.
Fragment:
Spółka będzie rozszerzać zakres prowadzonej działalności gospodarczej o świadczenie usług personalizacji kart płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - prawo bankowe, tj. kart identyfikujących wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniających do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a niekiedy także do dokonywania wypłaty lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu. Usługa ta polega na nanoszeniu określonych danych na kartę płatniczą - nanoszenie danych na pasek magnetyczny (kodowanie paska magnetycznego, nanoszeniu danych na mikroprocesor (kodowanie mikroprocesora), nanoszeniu na kartę płatniczą dodatkowych informacji: zdjęcia; skanowanego podpisu posiadacza karty, kodu kreskowego, pakowaniu spersonalizowanych kart płatniczych w sposób uzgodniony z bankiem lub inną instytucją finansową np. indywidualnie w koperty razem z materiałami dodatkowymi, w opakowania zbiorcze do poszczególnych oddziałów banku oraz przygotowaniu raportów w formie elektronicznej odnośnie ilości spersonalizowanych kart płatniczych. Usługi w zakresie personalizacji kart płatniczych będą świadczone przez Spółkę na rzecz banków i innych instytucji finansowych. W ocenie Wnioskodawcy świadczona przez Spółkę usługa personalizacji kart płatniczych jest usługą kompleksową, która może korzystać ze zwolnienia jako usługa pomocnicza do usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy.
2013
4
kwi

Istota:
Zwolnienie dla usługi personalizacji kart płatniczych
Fragment:
Zdaniem Spółki świadczone przez nią kompleksowe usługi personalizacji kart płatniczych stanowią wyodrębnioną całość, która pomaga wypełnić funkcję usługi podstawowej (tj. usługi finansowej w zakresie prowadzenia rachunków pieniężnych i wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych), ponieważ są one częścią procesu wprowadzania kart płatniczych do obiegu i używania kart płatniczych w tym obiegu przez ich posiadacza (klienta banku, który w sposób zindywidualizowany posiada daną kartę płatniczą); bez dokonania usługi personalizacji nie ma żadnej możliwości przeprowadzania transakcji płatniczych przy użyciu takich kart. Ponadto usługi te mają samoistny charakter — są one niezależne od pozostałych czynności podejmowanych w celu wykonania podstawowej usługi finansowej. Brak usługi personalizacji kart płatniczych w procesie przeprowadzania transakcji finansowej przy użyciu karty płatniczej czyniłby niemożliwym dokonanie zapłaty za towary lub usługi przy użyciu takiej karty. Zatem należy uznać, iż usługa personalizacji kart płatniczych stanowi właściwy i niezbędny element procesu przeprowadzania i rozliczania każdej płatności bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty płatniczej. Zdaniem Spółki nieuzasadnione byłoby również twierdzenie, że usługi personalizacji kart płatniczych nie mogą zostać uznane za właściwe dla zwolnionych z VAT usług finansowych z uwagi na fakt, że możliwe jest świadczenie tych usług w innej działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z literalnym brzmieniem art. 43 ust. 13 ustawy VAT elementy usług zwolnione na podstawie tego przepisu mają być właściwe, czyli charakterystyczne dla zwolnionych usług finansowych, co nie oznacza, że nie mogą one być charakterystyczne również dla innych usług.
2013
4
sty

Istota:
Usługi personalizacji kart płatniczych, jako usługi pomocnicze do usług finansowych, mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 13 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy
Fragment:
Celem tych usług jest umożliwienie realizowania transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych. W ramach świadczonych usług, zgodnie z zawartą umową z bankiem lub inną instytucją finansową Spółka będzie wykonywała kompleksową usługę personalizacji kart płatniczych na kartach, wcześniej zakupionych przez Spółkę od podmiotów uprawnionych do produkcji kart płatniczych, gotowych do wykonania usługi personalizacji. Usługa personalizacji kart płatniczych ma charakter kompleksowej usługi i polega na nanoszeniu danych posiadacza karty lub innych danych alfanumerycznych na zakupioną a następnie dostarczaną do banków i instytucji finansowych kartę płatniczą oraz na kodowaniu paska magnetycznego i mikroprocesora. Obejmuje ona przede wszystkim następujące czynności: zakup karty od podmiotu uprawnionego do produkcji kart płatniczych wykonanie personalizacji obejmującej: nanoszenie określonych danych na kartę (awers i rewers); nanoszenie danych na pasek magnetyczny (kodowanie paska magnetycznego nanoszenie danych na mikroprocesor (kodowanie mikroprocesora); nanoszenie na kartę płatniczą dodatkowych informacji: zdjęcia; skanowanego podpisu posiadacza karty; kodu kreskowego; pakowanie spersonalizowanych kart płatniczych w sposób uzgodniony z bankiem lub inną instytucją finansową np. indywidualnie w koperty razem z materiałami dodatkowymi, w opakowania zbiorcze do poszczególnych oddziałów banku; przygotowanie raportów w formie elektronicznej odnośnie ilości spersonalizowanych kart płatniczych.
2012
20
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.