Karta płatnicza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to karta płatnicza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
lut

Istota:

Czy opisana we wniosku kompleksowa usługa nabywana przez Wnioskodawcę od Usługodawcy podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 40 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT?

Fragment:

(...) Karty Płatniczej za pośrednictwem organizacji płatniczej (w przypadku klientów Banku rozliczenie następuje z pominięciem organizacji płatniczych); wydawca karty płatniczej obciąża rachunek użytkownika Karty Płatniczej i przekazuje środki pieniężne do organizacji płatniczej najczęściej z uwzględnieniem w przekazywanej kwocie środków pieniężnych z tytułu rozliczenia wynagrodzenia poszczególnych podmiotów uczestniczących w realizacji transakcji płatniczej; organizacja płatnicza przekazuje agentowi rozliczeniowemu środki pieniężne otrzymane od wydawcy Karty Płatniczej, z uwzględnieniem rozliczenia z tytułu swojego wynagrodzenia. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra, powyższe czynności należy rozpatrywać łącznie jako konieczne do realizacji transferu środków pieniężnych w przypadku transakcji płatniczych dokonywanych przy pomocy Kart Płatniczych. Oczywiste jest, że „ wyłączenie ” jakiegokolwiek z opisanych wyżej etapów poskutkuje brakiem transakcji, czyli nie dojściem do zmiany sytuacji prawnej i finansowej klienta, tj. ani nie dokona on skutecznej transakcji w Bankomacie np. wypłaty środków a jego rachunek nie zostanie finalnie obciążony kwotą wypłaty.

2018
17
lut

Istota:

W zakresie zwolnienia z podatku VAT usługi autoryzacji oraz rozliczania transakcji wykonywanych kartą płatniczą.

Fragment:

(...) karty płatniczej podejmuje działania sprawdzające, tj. sprawdza czy karta płatnicza jest aktualna, czy nie została zastrzeżona lub zablokowana oraz czy użytkownik karty dysponuje ilością środków pieniężnych wystarczającą do sfinalizowania transakcji, a następnie przesyła do organizacji płatniczej odpowiedź na zapytanie autoryzacyjne, którą to odpowiedź organizacja płatnicza przekazuje agentowi rozliczeniowemu; ” Pkt 7 „ wydawca karty płatniczej obciąża rachunek użytkownika karty płatniczej i przekazuje środki pieniężne do organizacji płatniczej najczęściej z uwzględnieniem w przekazywanej kwocie środków pieniężnych z tytułu rozliczenia wynagrodzenia poszczególnych podmiotów uczestniczących w realizacji transakcji płatniczej. ” W istocie bowiem Spółka zapewnia Bankowi Zrzeszającemu jako wydawcy karty możliwość podejmowania działań sprawdzających odnośnie wydanej przez niego karty płatniczej (Usługi autoryzacji) jak również umożliwia Bankowi Zrzeszającemu obciążenie rachunku użytkownika karty płatniczej i przekazanie środków pieniężnych do organizacji płatniczej (Usługi rozliczania). W tym kontekście istotne (...)

2018
2
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych przez bank usług personalizacji kart płatniczych.

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Bank świadczy między innymi usługi personalizacji kart płatniczych. Usługi personalizacji kart płatniczych to nierozerwalnie związane z płatnościami bezgotówkowymi, kompleksowe usługi polegające na generowaniu oraz nanoszeniu na kartę danych posiadacza karty płatniczej lub innych danych alfanumerycznych (w tym nanoszeniu dodatkowych elementów jak kod CVV, podpis, nalepka lub zdjęcie) oraz na kodowaniu paska magnetycznego i mikroprocesora karty płatniczej. Dokonanie personalizacji oznacza, że karta przestaje być zwykłym nośnikiem informacji, a staje się instrumentem wykorzystywanym w transakcjach płatniczych. Bank dokonuje personalizacji karty płatniczej w zakresie niezbędnym do jej stosowania w obrocie bezgotówkowym. Czynności w ramach usług personalizacji obejmują również: konfekcjonowanie i wysyłkę/dystrybucję gotowych kart płatniczych, generowanie kodów PIN do kart oraz wysyłkę tych kodów. Usługi Banku w zakresie personalizacji kart płatniczych stanowią jeden z kluczowych i niezbędnych etapów procesu dokonywania płatności bezgotówkowych. W praktyce czynności obejmujące personalizację karty inicjują proces umożliwiający dokonywanie płatności bezgotówkowych, gdyż ich rezultatem jest umożliwienie bankom – wydawcom kart – przyznanie klientom instrumentu, za pomocą którego płatności bezgotówkowe będą dokonywane.

2017
12
sie

Istota:

Czy świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz XX usługi w zakresie obsługi transakcji kartowych oraz wydawania (personalizacji) kart płatniczych, w stanie prawnym obowiązującym od 1 lipca 2017 r., będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT?

Fragment:

(...) kartę płatniczą dodatkowych informacji: numer karty, data ważności karty, pozostałych danych niezbędnych do spersonalizowana karty płatniczej; konfekcjonowanie oraz wysyłkę kart do użytkowników kart; konfekcjonowanie oraz wysyłkę PIN do użytkowników kart; przygotowanie raportów w formie elektronicznej odnośnie ilości spersonalizowanych kart płatniczych w celu określenia wysokości należnego wynagrodzenia. W ramach świadczonej na rzecz XX przez Wnioskodawcę kompleksowej usługi obsługi kart płatniczych Wnioskodawca zapewnia w szczególności: obsługę, to jest autoryzowanie i rozliczanie transakcji płatniczych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych wydawanych przez XX oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą wydanych kart płatniczych, w tym przyjmowania i rejestrowania reklamacji, obsługę zgłoszeń o utracie lub zagubieniu karty itp.; obsługę procesu wydawania kart płatniczych obejmującą personalizację karty, generowanie numerów PIN, wysyłkę kart oraz PIN do członków kas. Usługi wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz XX umożliwiają posiadaczom kart płatniczych wydawanych przez XX podejmowanie gotówki i dokonywanie innych operacji w bankomatach, a także dokonywanie zapłaty za towary i usługi w terminalach POS („ point of sale ”).

2017
14
lip

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla nabywanych i świadczonych usług.

Fragment:

(...) kartę płatniczą dodatkowych informacji: numer karty, data ważności karty, pozostałych danych niezbędnych do spersonalizowania karty płatniczej; c. konfekcjonowanie oraz wysyłkę kart do użytkowników kart; d. konfekcjonowanie oraz wysyłkę PIN do użytkowników kart; d. przygotowanie raportów w formie elektronicznej odnośnie ilości spersonalizowanych kart płatniczych w celu określenia wysokości należnego wynagrodzenia. W ramach świadczonej na rzecz K. przez A. kompleksowej usługi obsługi kart płatniczych A. zapewnia w szczególności: obsługę, to jest autoryzowanie i rozliczanie transakcji płatniczych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych wydawanych przez K. oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą wydanych kart płatniczych, w tym przyjmowania i rejestrowania reklamacji, obsługę zgłoszeń o utracie lub zagubieniu karty itp.; obsługę procesu wydawania kart płatniczych obejmującą personalizację karty, generowanie numerów PIN, wysyłkę kart oraz PIN do członków kas. Usługi wykonywane przez A. na rzecz K. umożliwiają posiadaczom kart płatniczych wydawanych przez K. podejmowanie gotówki i dokonywanie innych operacji w bankomatach, a także dokonywanie zapłaty za towary i usługi w terminalach POS („ point of sale ”).

2017
7
lip

Istota:

W zakresie braku zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy usługi obsługi kart płatniczych-usługi wydawnicze, usługi przetwarzania komunikatów autoryzacyjnych i przekazywania w czasie rzeczywistym informacji o autoryzowanych transakcjach do systemów Banku oraz usług dodatkowych

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy usługi obsługi kart płatniczych oraz usługi przetwarzania komunikatów autoryzacyjnych i przekazywania w czasie rzeczywistym informacji o autoryzowanych transakcjach do systemów Banku oraz usług dodatkowych. We wniosku przedstawiono następujący następujące zdarzenie przyszłe. Spółka S.A. (dalej: „ Spółka ”) świadczy usługi w zakresie obsługi kart płatniczych na rzecz banków. Banki współpracują ze Spółką, jako zewnętrznym usługodawcą, przy obsłudze kart płatniczych dla poprawy efektywności kosztowej i zwiększenia elastyczności. Banki zlecają Spółce wykonywanie czynności związanych z obsługą kart płatniczych wydawanych przez banki, które to czynności są niezbędne dla świadczenia przez banki usług finansowych (w dalszej części wniosku poszczególne banki współpracujące ze Spółką będą określane jako „ Bank ”). W ramach usług w zakresie obsługi kart płatniczych Spółka świadczy na rzecz Banku usługi obsługi kart płatniczych, wskazane w umowie z Bankiem (zwanej dalej „ Umową o obsługę kart ”) i polegające m.in. na: przygotowaniu pliku do personalizacji kart VISA i MasterCard Banku na podstawie przesłanych przez Bank do Spółki (...)

2017
6
cze

Istota:

Czy wykonywane przez Spółkę czynności polegające na personalizacji kart płatniczych, świadczone przez Spółkę na rzecz banków, będą korzystały ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2017 r.?

Fragment:

Usługi personalizacji kart płatniczych świadczone przez Spółkę na rzecz banków mają na celu organizację oraz obsługę bezgotówkowego obrotu pieniężnego dokonywanego przy użyciu kart i są wprost dedykowane do tego celu. Personalizacja kart płatniczych stanowi warunek niezbędny do wprowadzenia karty do używania w bezgotówkowym obrocie pieniężnym - umożliwia ona realizację transakcji finansowych przy użyciu kart płatniczych. „ Gotowe ”, tj. spersonalizowane przez Spółkę karty płatnicze nadają się do bezpośredniego użycia przez ich posiadacza (w ramach zawartej przez niego z bankiem umowy o świadczenie usługi finansowej). Z kolei bez otrzymania spersonalizowanej karty płatniczej, niemożliwe byłoby korzystanie z karty przez konsumentów. Personalizacja karty płatniczej jest zatem decydującym elementem umożliwiającym korzystanie z karty w bezgotówkowym obrocie pieniężnym. Dokonanie jej oznacza, że karta przestaje być zwykłym nośnikiem, a staje się instrumentem bankowym wykorzystywanym w transakcjach płatniczych. Dokonanie personalizacji karty płatniczej jest zatem zarówno specyficzne, charakterystyczne, typowe, jak i niezbędne dla świadczenia usług finansowych.

2017
17
maj

Istota:

Uznanie czy otrzymane jednorazowe wynagrodzenie za świadczone usługi w ramach współpracy w zakresie wydawania i obsługi kart płatniczych powinno być uwzględnione przy wyliczaniu proporcji VAT, czy też powinno zostać wyłączone jako zdarzenie o charakterze pomocniczym

Fragment:

Czynność wydawania i obsługi kart płatniczych jest stałą formą działalności Banku, gdyż Wnioskodawca zamierza w dalszym ciągu oferować i wydawać karty płatnicze klientom Banku, wobec czego czynność ta nie może być uznana za transakcję o charakterze pomocniczym. Powyższe wskazuje, że działania te są elementem przyjętej przez Wnioskodawcę strategii w prowadzonej działalności gospodarczej, bowiem Bank współpracuje od wielu lat w zakresie wydawania kart płatniczych z Bankiem Zrzeszającym. Wydawanie kart płatniczych stanowi zatem stałe i konieczne uzupełnienie podstawowej działalności Banku, charakteryzujące się przy tym ciągłością i powtarzalnością. Skoro zatem, usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach zawartej z Bankiem Zrzeszającym umowy polegające na wydawaniu i obsłudze kart płatniczych Visa, wiążą się z działalnością podstawową Wnioskodawcy w zakresie usług finansowych, to wbrew stanowisku Wnioskodawcy, nie stanowią transakcji pomocniczych, o których mowa w art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług i należy je uwzględniać w kalkulacji struktury sprzedaży, dokonywanej zgodnie z art. 90 ust. 3 ww. ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawca jest nieprawidłowe.

2016
11
mar

Istota:

Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku usług informatycznych związanych z obsługą transakcji kartami płatniczymi w internecie.

Fragment:

W myśl art. 5 ust. 2 pkt 3 tej ustawy czynnością bankową jest również wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu. Z uwagi na to, stwierdzić należy, że do usług w zakresie prowadzenia rachunków pieniężnych i wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, zaliczyć należy usługi w zakresie rozliczenia i przekazania środków pieniężnych oraz inne usługi z nimi związane, które są świadczone przez banki bądź inne instytucje finansowe na rzecz podmiotów biorących udział w procesie transakcji dokonywanej przy użyciu karty płatniczej w związku z dokonaniem płatności przy użyciu takiej karty. Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi informatyczne związane z : zapisywaniem i utrzymywaniem w systemie informatycznym wnioskodawcy danych kart płatniczych w formie elektronicznej z możliwością zarządzania tymi danymi oraz weryfikacja wspomnianych wyżej danych do celów przeprowadzenia transakcji płatniczej wraz z weryfikacją tożsamości osoby posługującej się kartą płatniczą w zakresie uprawnienia do posługiwania się wskazaną kartą - jakkolwiek związane z usługami finansowymi, poprzez obsługę pewnych procesów związanych z transakcjami płatniczymi, same w sobie jednak takimi usługami nie są.

2015
3
gru

Istota:

Stawka podatku VAT na usługi opisane we wniosku oraz w zakresie refakturowania opłat bankowych oraz opłat związanych z wynajmem terminali kart płatniczych.

Fragment:

Wnioskodawczyni rozszerzając zakres swojej działalności wynajęła terminale kart płatniczych i zawarła umowę ich obsługi i rozliczeń z instytucją finansową świadczącą usługi w zakresie obsługi kart płatniczych. Podatniczka we własnym imieniu a na rzecz innych podmiotów zakupuje usługi obsługi kart kredytowych a następnie je refakturuje na rzecz ostatecznych nabywców. Wynajęcie terminali kart płatniczych było związane z prowadzoną działalnością gospodarczą z zakresie świadczonych usług finansowych, aczkolwiek rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej o świadczenie usług finansowych poprzedzało wynajem terminali kart płatniczych. Rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej o świadczenie usług finansowych związane było z podpisaniem umów o świadczenie usług dotyczących operacji regulowania zobowiązań i należności klientów. Rozliczanie kart płatniczych jest jednym z elementów kontroli stanu rozrachunków jak i zasilenia konta do spłaty zobowiązań wymienionych w pkt 5. Terminale płatnicze zainstalowane są w punkcie sprzedaży detalicznej zleceniodawców i wpływy z tytułu sprzedaży opłaconej kartą płatniczą dokonywane są na rachunki zleceniodawców, następnie weryfikowane i rozliczane.