IPPP2/4512-816/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż jednorazowych wejść i karnetów na treningi indywidualne - nie spełniają warunków pozwalających uznać je za usługi wymienione w poz. 179, poz. 183, poz. 185 oraz 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, w konsekwencji usługi te podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.
IPPP2/4512-816/15-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. karnet
 2. sport
 3. stawki podatku
 4. usługi rekreacyjne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 23 % stawki podatku dla sprzedaży:

 • jednorazowych wejść oraz karnetów upoważniających do wstępu na teren fitness clubu i korzystania z jego wyposażenia i pomieszczeń, jednorazowych wejść i karnetów na zajęcia z instruktorem w grupie - jest nieprawidłowe,
 • jednorazowych wejść i karnetów na trening indywidualny z instruktorem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 23% stawki podatku dla sprzedaży jednorazowych wejść oraz karnetów upoważniających do wstępu na teren fitness clubu i korzystania z jego wyposażenia i pomieszczeń, jednorazowych wejśći karnetów na zajęcia z instruktorem w grupie oraz jednorazowych wejść i karnetów na trening indywidualny z instruktorem.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Centrum, zwane dalej Centrum, jest samorządową jednostką budżetową, której podstawowym celem działania jest realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przeważającą działalnością jest działalność sklasyfikowana według PKD 93.11.Z - działalność obiektów sportowych. Centrum jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Do realizacji celów statutowych Centrum wykorzystuje majątek gminny oddany w trwały zarząd, w tym halę sportową, stadion sportowy, tereny rekreacyjne oraz pływalnię, na terenie której znajduje się fitness club. W ramach swojej działalności fitness club oferuje:

 1. jednorazowe wejścia do fitness clubu upoważniające do korzystania z urządzeń fitness bez ograniczenia czasowego w ciągu dnia,
 2. karnety upoważniające do korzystania z urządzeń fitness określone czasowo, których: jednorazowy zakup upoważnia do nieograniczonej ilości wejść w określonym czasie – karnety 2 -tygodniowe, miesięczne, 2-miesięczne i 3-miesięczne,
 3. karnety na trening indywidualny z instruktorem,
 4. karnety na zajęcia z instruktorem w grupie - miesięczne,
 5. karnety OPEN - karnety na zajęcia z instruktorem w grupie plus korzystanie z fitness clubu.

Kupując wejście jednorazowe lub karnet klienci mają jednakowy dostęp do pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia fitness clubu. W ramach wykupionej usługi klient indywidualnie decyduje na jakim urządzeniu i jak długo będzie ćwiczył. Nad działalnością fitness clubu czuwają instruktorzy, którzy prowadzą sprzedaż usług fitness, służą indywidualną poradą, sprawują kontrolę nad wykorzystywanym sprzętem oraz w określonych godzinach prowadzą treningi indywidualne i zajęcia grupowe (np. step, TRX, zumba itp). Z treningów indywidualnych oraz zajęć grupowych mogą skorzystać klienci, którzy taką usługę wykupili. Karnet OPEN upoważnia do uczestnictwa w zajęciach grupowych z instruktorem oraz do samodzielnego korzystania z fitness clubu. Fitness club działa na terenie obiektu krytej pływalni. Usługi pływalni (korzystanie z basenu sportowego i basenów rekreacyjnych) zgodnie z pozycją 179 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług są opodatkowane stawką VAT w wysokości 8%. Na terenie pływalni funkcjonuje również centrum odnowy biologicznej (kompleks saun, tężnia), którego usługi są opodatkowane stawką 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle obowiązujących przepisów dotyczących stawek podatku VAT w zakresie opodatkowania usług fitness:

 1. sprzedaż jednorazowych wejść oraz karnetów upoważniających do wstępu na teren fitness clubu i korzystania z jego wyposażenia i pomieszczeń podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, czy w wysokości 8% na podstawie poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług...
 2. sprzedaż jednorazowych wejśći i karnetów na trening indywidualny z instruktorem oraz na zajęcia z instruktorem w grupie podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, czy w wysokości 8% na podstawie poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż usług fitness clubu w postaci:

 1. jednorazowych wejść i karnetów upoważniających do wstępu i do korzystania z pomieszczeń i urządzeń fitness (pytanie 1),
 2. jednorazowych wejść i karnetów upoważniających do treningów indywidualnych z instruktorem oraz do zajęć w grupie z instruktorem
  podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek i zwolnień. Na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług usługi fitness zostały sklasyfikowane pod pozycją 96.04.10 - usługi związane z poprawą kondycji fizycznej. Również wg Polskiej Klasyfikacji Działalności działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej to przede wszystkim działalność centów i klubów fitness. Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem art. 146f w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2016:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Według poz. 179 oraz 186 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8% podlegają usługi związane z działalnością obiektów sportowych oraz pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu. W cytowanych przepisach o statystyce publicznej (PKWiU, PKD) usługi świadczone przez fitness club nie są wymieniane jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych lub rekreacją. Stanowią odrębną grupę usług związanych z poprawą kondycji fizycznej nie podlegają opodatkowaniu według stawki preferencyjnej w wysokości 8% na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Z tego względu, zdaniem Wnioskodawcy, zarówno jednorazowe wejścia i karnety upoważniające do wstępu i do korzystania z pomieszczeń i urządzeń fitness clubu (pytanie 1) jak i jednorazowe wejścia i karnety upoważniające do treningów indywidualnych z instruktorem oraz zajęć grupowych z instruktorem (pytanie 2) są opodatkowane stawką VAT w wysokości 23%.

21 października 2014 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał w sprawie Wnioskodawcy interpretację indywidualną IPPP3/443-747/14-2/RD, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe. Z interpretacji ogólnej Ministra Finansów wynika, że sprzedaż jednorazowych wejść oraz karnetów upoważniających do wstępu na teren fitness clubu i do korzystania z jego wyposażenia i pomieszczeń podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8% na podstawie poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • nieprawidłowe - w zakresie stosowania 23% stawki podatku VAT dla sprzedaży jednorazowych wejść oraz karnetów upoważniających do wstępu na teren fitness clubu i korzystania z jego wyposażeniai pomieszczeń, jednorazowych wejść i karnetów na zajęcia z instruktorem w grupie,
 • prawidłowe – w zakresie stosowania 23% stawki podatku VAT dla sprzedaży jednorazowych wejść i karnetów na trening indywidualny z instruktorem.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o VAT oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy o VAT towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zarówno w treści ustawy o VAT, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa o VAT, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 186 zostały wymienione „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu – bez względu na symbol PKWiU”.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:

 • poz. 179 – usług związanych z działalnością obiektów sportowych – PKWiU 93.11.10.0;
 • poz. 182 – usług kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu:
 • na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
 • do obiektów kulturalnych
  – bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 183 – usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne – bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 184 – usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu – bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 185 – wstępu na imprezy sportowe – bez względu na symbol PKWiU.

Przepisy ustawy o podatku VAT nie zawierają definicji pojęcia „rekreacja”, aby zatem poznać jego znaczenie należy sięgnąć do wykładni językowej. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”. Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”, „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego »recreatio« czyli powrót do zdrowia, sił”.

Mając na uwadze powyższe definicje oraz brzmienie poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy - na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT - uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu. Tak rozumiana rekreacja obejmuje w szczególności zajęcia takie jak fitness, czy aerobik, ale również taką aktywność jak np. korzystanie z siłowni, z sauny.

Należy jednakże zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej - możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” - możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (tak jak np. wstęp „na siłownię”, czy do parku rozrywki).

Należy dodać, że co do zasady, zróżnicowanie ceny biletu wstępu np. w zależności od rodzaju usług związanych z rekreacją, do skorzystania z których dany bilet uprawnia (np. do pomieszczenia siłowni, w którym znajdują się urządzenia do ćwiczeń siłowych, czy też do pomieszczenia do ćwiczeń aerobowych - fitness) nie ma wpływu na wysokość stawki podatku, która ma zastosowanie do ich sprzedaży.

Pojęcie „Usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też indywidualne usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną, lecz są opodatkowane stawką podstawową.

Zatem stawkę obniżoną podatku od towarów i usług stosuje się, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, do usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu), co oznacza, że objęte tym przepisem są tylko te świadczenia, które normalnie (typowo) wchodzą do tych usług.

Powyższa interpretacja przepisów ustawy jest zgodna z linią orzeczniczą prezentowaną przez sądy administracyjne, w szczególności ze stanowiskiem wyrażonym przez NSA w wyroku z 30 stycznia 2014 r. sygn. akt I FSK 311/13.

Należy jednakże zaznaczyć, że w ww. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny zauważył m.in., że: „(...) sformułowanie »usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu« odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie »wyłącznie w zakresie wstępu« należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową” (pkt 4.5 uzasadnienia).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest samorządową jednostką budżetową, której podstawowym celem działania jest realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przeważającą działalnością jest działalność sklasyfikowana według PKD 93.11.Z - działalność obiektów sportowych. Centrum jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Do realizacji celów statutowych Centrum wykorzystuje majątek gminny oddany w trwały zarząd, w tym halę sportową, stadion sportowy, tereny rekreacyjne oraz pływalnię, na terenie której znajduje się fitness club. W ramach swojej działalności fitness club oferuje: jednorazowe wejścia do fitness clubu upoważniające do korzystania z urządzeń fitness bez ograniczenia czasowego w ciągu dnia; karnety upoważniające do korzystania z urządzeń fitness określone czasowo, których: jednorazowy zakup upoważnia do nieograniczonej ilości wejść w określonym czasie - karnety 2 -tygodniowe, miesięczne, 2-miesięczne i 3-miesięczne; karnety na trening indywidualny z instruktorem; karnety na zajęcia z instruktorem w grupie - miesięczne; karnety OPEN - karnety na zajęcia z instruktorem w grupie plus korzystanie z fitness clubu.

Kupując wejście jednorazowe lub karnet klienci mają jednakowy dostęp do pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia fitness clubu. W ramach wykupionej usługi klient indywidualnie decyduje na jakim urządzeniu i jak długo będzie ćwiczył. Nad działalnością fitness clubu czuwają instruktorzy, którzy prowadzą sprzedaż usług fitness, służą indywidualną poradą, sprawują kontrolę nad wykorzystywanym sprzętem oraz w określonych godzinach prowadzą treningi indywilualne i zajęcia grupowe (np. step, TRX, zumba itp). Z treningów indywidualnych oraz zajęć grupowych mogą skorzystać klienci, którzy taką usługę wykupili. Karnet OPEN upoważnia do uczestnictwa w zajęciach grupowych z instruktorem oraz do samodzielnego korzystania z fitness clubu.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy właściwego opodatkowania świadczonych usług w ramach prowadzenia fitness clubu.

Mając na uwadze opisane we wniosku okoliczności sprawy oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że usługi wstępu do fitness klubu, gdzie klient ma możliwość korzystania z różnych opcji przewidzianych w ramach jednorazowych wejść, jak i świadczone w ramach karnetów na ilość wejść lub terminowe oraz usługi pozwalające na korzystanie z zajęć grupowych prowadzonych przez instruktorów klubu – w sytuacji, gdy klient nie ma możliwości korzystania z indywidualnych zajęć z trenerem – należy uznać za „usługi związane z rekreacją” (wyłącznie w zakresie wstępu). Wykupienie karnetu na określoną ilość wejść, karnetu terminowego czy też karnetu OPEN (karnet na zajęcia z instruktorem w grupie plus korzystanie z fitness clubu), jak również wejście jednorazowe powoduje, że osoba (klient) nabywająca karnet/bilet jednorazowy nabywa „prawo wstępu” i możliwość korzystania ze świadczenia typowego dla prowadzonego przez Wnioskodawcę obiektu, tj. dostęp do pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia fitness clubu oraz uczestniczenia w zajęciach grupowych.

Tym samym sprzedaż przez Wnioskodawcę jednorazowych wejść oraz karnetów upoważniających do wstępu na teren fitness clubu i korzystania z jego wyposażenia i pomieszczeń, jak i sprzedaż jednorazowych wejść i karnetów na zajęcia z instruktorem w grupie spełniają przesłanki uprawniające do objęcia ich 8% stawką VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, gdyż można je uznać za usługi w zakresie rekreacji związane ze wstępem.

W tym zakresie uznano stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Z obniżonej do 8% stawki podatku nie korzystają natomiast usługi treningu personalnego (usługi treningów indywidualnych). Wykupienie takiej usługi nie ma bowiem charakteru „opłaty za wstęp”, ponieważ osoba nabywająca taką usługę nie tylko może korzystać z infrastruktury znajdującej się w obiekcie i uczestniczyć w ogólnodostępnych zajęciach (na podstawie odrębnego karnetu), ale korzysta przede wszystkim z indywidualnej opieki trenera. Zauważyć dodatkowo należy, że pod pojęciem treningu personalnego rozumie się zarówno treningi indywidualne, jak również treningi w małych grupach (2-4 osoby). Uczestnicy treningów personalnych zawierają z trenerem umowę na osiągnięcie umownie określonego efektu w trakcie trwania treningów personalnych, np. poprawa kondycji lub sprawności fizycznej, utrata masy ciała. Zatem, usługi te nie spełniają warunków pozwalających uznać je za usługi wymienione w poz. 179, poz. 183, poz. 185 oraz poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, co wyklucza w tym przypadku zastosowanie preferencyjnej stawki podatku. W konsekwencji usługi te, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23%.

Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę należy wskazać, że sprzedaż jednorazowych wejść i karnetów na treningi indywidualne - nie spełniają warunków pozwalających uznać je za usługi wymienione w poz. 179, poz. 183, poz. 185 oraz 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, w konsekwencji usługi te podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W tym zakresie uznano stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.