IPPP2/4512-4/16-3/RR | Interpretacja indywidualna

8% stawka podatku dla sprzedaży kart wstępu (karnetów) do klubów fitness
IPPP2/4512-4/16-3/RRinterpretacja indywidualna
  1. bilety
  2. karnet
  3. stawki podatku
  4. usługi rekreacyjne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 1 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży kart wstępu (karnetów) do klubów fitness – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży kart wstępu (karnetów) do klubów fitness. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 1 lutego 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług związanych z poprawą kondycji fizycznej, tj. sprzedażą usług związanych w szczególności z rekreacją ruchową i modelowaniem sylwetki.Wnioskodawca sprzedaje swoje usługi przede wszystkim bezpośrednio osobom fizycznym. Zdarza się, iż sprzedaż usług ma miejsce również za pośrednictwem podmiotów oferujących klientom korporacyjnym programy motywacyjne dla pracowników. W każdym przypadku odbiorcami finalnymi oferowanych usług są osoby fizyczne.

Wnioskodawca planuje rozszerzenie oferowanych usług poprzez sprzedaż karnetów wstępu do prowadzonych klubów fitness. Klientami Wnioskodawcy będą osoby fizyczne nabywające bilety jednorazowe i/lub karnety uprawniające do wstępu do klubu fitness. Do prowadzenia powyższej działalności Wnioskodawca będzie wykorzystywał posiadane obiekty sportowe wyposażone w specjalistyczną infrastrukturę. Klientom klubu w ramach karnetów wstępu do swobodnego użytku udostępniane będą w szczególności:

  • sekcja urządzeń do treningu aerobowego - bieżnie, rowerki stacjonarne, orbitreki i ergometry, które umożliwiają polepszenie kondycji fizycznej, wzmocnienie układu naczyniowo-sercowego, zwiększenie wydolności organizmu oraz redukcję tkanki tłuszczowej;
  • sprzęt do ćwiczeń siłowych, mający na celu zwiększenie wytrzymałości włókien mięśniowych, wyrzeźbienie i poprawę sylwetki oraz budowę masy mięśniowej.

Cały obiekt służy szeroko rozumianej rekreacji - umożliwia podejmowanie aktywności ruchowej, poprawę kondycji psychofizycznej, modelowanie sylwetki i masy mięśniowej. Wstęp do obiektu i korzystanie z dostępnych w nim urządzeń ma przede wszystkim na celu efektywne spędzenie wolnego czasu oraz dbałość o zdrowie.

Usługą sprzedawaną przez Wnioskodawcę będzie możliwość wstępu do prowadzonego obiektu - klubu fitness. Klienci będą nabywać w tym celu bilety jednorazowe lub imienne karnety okresowe - tj. np. karnety miesięczne, karnety wielomiesięczne lub karnety na konkretną liczbę wejść.

Zakres poszczególnych karnetów może się różnić. Część karnetów będzie mogła uprawniać do korzystania z siłowni, część będzie umożliwiać dodatkowo podjęcie treningu aerobowego czy praktykowanie gimnastyki. O sposobie wykorzystania danego karnetu w obrębie dostępnego zakresu zdecyduje klient.

W momencie zakupu karnetu klienci nie będą obowiązani do zadeklarowania chęci treningu w określony sposób czy na określonych urządzeniach. Ten sam karnet można będzie wykorzystać w różny sposób (np. poprzez samodzielny trening na siłowni, udział w zajęciach jogi czy jazdę na rowerze stacjonarnym). Wnioskodawca nie będzie w stanie określić jak poszczególne karnety będą w rzeczywistości wykorzystywane.

W ofercie klubu będą również inne, sprzedawane odrębnie usługi takie jak na przykład porady dietetyka. Usługi te, co do zasady, Wnioskodawca będzie w stanie wyodrębnić i oferować, jako samodzielne świadczenia nieobjęte kartami wstępu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy opisane powyżej usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach sprzedaży kart wstępu (karnetów) do prowadzonych klubów fitness powinny zostać opodatkowane 8% stawką podatku VAT jako pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu...

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o VAT przewiduje obniżone stawki podatku dla niektórych rodzajów towarów i usług. W ocenie Wnioskodawcy planowana przez niego sprzedaż kart wstępu do klubu fitness mieści się w kategorii usług sklasyfikowanych w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT stanowiąc „Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu”. Tym samym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w zw. z art. 146a pkt 2 tej ustawy powinny podlegać opodatkowaniu z zastosowaniem 8% stawki VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 7 ust. l ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei w myśl art. 8 ust. 1 ustawy świadczenie usług stanowi każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Art. 41 ust. 1 ustawy przewiduje podstawową stawkę podatku VAT w wysokości 22%. Na podstawie art. 146a pkt 1 w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi ona 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o VAT, jak i przepisach wykonawczych do niej można odnaleźć obniżone stawki dla sprzedaży niektórych towarów i usług.

Przykładowo art. 41 ust. 2 przewiduje 7% stawkę podatku dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy. Na podstawie art. 146a pkt 2 w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. wynosi ona 8 %.

Z analizy wspomnianego załącznika nr 3 wynika, że od stycznia 2011 r. 8% stawką objęto między innymi zaklasyfikowane w pozycji 186 „Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu”, bez względu na symbol PKWiU.

Na wstępie Wnioskodawca podkreśla, że planowana przez niego usługa - sprzedaż kart wstępu do klubu fitness będzie stanowić usługę kompleksową. Usługą główną z perspektywy nabywcy (klienta klubu fitness) będzie wstęp do obiektu sportowego - klubu fitness.

Aktywności dostępne w ramach usługi wstępu takie jak m.in. trening na siłowni, trening aerobowy czy gimnastyka stanowią elementy kompleksowej usługi. Ewentualne wyodrębnianie poszczególnych sposobów wykorzystania karnetu miałoby charakter sztuczny, a w praktyce byłoby wręcz niemożliwe. Szczegółowy sposób wykorzystania karnetu przez klienta, tj. rodzaj aktywności z których będzie korzystał w ramach wybranego karnetu, jest bowiem w swym założeniu niezależny od Wnioskodawcy i ma nie podlegać jego kontroli.

Zakaz sztucznego rozdzielania usług stanowiących homogeniczną całość gospodarczą został wielokrotnie wyrażony przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (np. wyroki w sprawach: C-41/04 Levob Verzekeringen BV Bank NV, C-249/96 Card Protection Plan LTD, C-231/94 Faaborg Gelting Linien A/S). Przyjęty w orzecznictwie jest również pogląd wyrażony m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2006 r. (I FSK 945/05), że kompleksowość usługi należy oceniać z punktu widzenia jej nabywcy.

  1. W celu właściwego zakwalifikowania dla celów podatku VAT świadczonej przez Wnioskodawcę usługi należy odnieść się do kluczowego pojęcia „wstępu” oraz pojęcia „rekreacji” używanych w pozycji 186 załącznika do ustawy VAT.

W odniesieniu do pojęcia „wstęp” należy wskazać, iż sama ustawa o VAT nie wskazuje jak należy rozumieć to pojęcie. Tym samym do jego wyjaśnienia skorzystać trzeba ze słownika języka polskiego. Internetowy Słownik Języka Polskiego Polskich Wydawnictw Naukowych jako jedno ze znaczeń słowa „wstęp” wskazuje „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestnictwa w czymś”. Posługuje się również przykładem zastosowania tego wyrazu definiując kartę wstępu jako „bilet lub zaproszenie upoważniające do wejścia gdzieś”.

Odnosząc się do przytoczonej definicji słownikowej pojęcia „wstęp” należy wskazać, że:

  • świadczona przez Wnioskodawcę usługa ma polegać właśnie na umożliwieniu klientom wejścia do klubu, dawać prawo do uczestniczenia w aktywnościach ruchowych oferowanych przez klub, a sam karnet będzie stanowił właśnie bilet upoważniający do wejścia do klubu.

A zatem nie ma wątpliwości, iż językowa wykładnia pojęcia „wstęp” odzwierciedla charakter świadczonej przez Wnioskodawcę usługi będącej przedmiotem niniejszego wniosku.

  1. W ustawie o VAT brak również definicji legalnej pojęcia usług związanych z rekreacją. Wielki Słownik Języka Polskiego przygotowany pod kierownictwem Piotra Żmigrodzkiego wyjaśnia, że pod pojęciem „rekreacja” rozumie się „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”. Inne słowniki (przykładowo „Uniwersalny słownik języka polskiego” pod redakcją S. Dubisza, wydany w Warszawie w 2003 r.) również kładą nacisk na aktywny aspekt rekreacji podając przykłady użycia tego wyrazu takie jak ośrodki rekreacyjne, zajęcia czy ćwiczenia rekreacyjne.

W konsekwencji należy uznać, że usługi związane z rekreacją dotyczą usług dostarczających aktywności ruchowej oraz usług służących dobremu samopoczuciu. Właśnie tego rodzaju usługi zamierza świadczyć Wnioskodawca oferując klientom kompleksową usługę wstępu do klubu fitness obejmującą możliwość korzystania z dostępnego sprzętu i urządzeń do ćwiczeń, relaksu oraz pozostałych zajęć.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż powiązanie dwóch określeń: „usługi związane z rekreacją” oraz „w zakresie wstępu” świadczy o tym, iż wstęp w zakresie usług związanych z aktywnym wypoczynkiem, jakim jest rekreacja, dotyczy właśnie aktywnego w nim uczestniczenia.

Pogląd o aktywnym charakterze uczestniczenia i korzystania z usług zaklasyfikowanych w pozycji 186 załącznika nr 3 do ustawy VAT „Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu” znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 września 2012 roku (sygn. I Sa/Kr 889/12), w którym Sąd stwierdził: „(...)Skoro więc ustawodawca używa określenia „rekreacja” z istoty odwołującego się do aktywnego uczestnictwa błędem jest rozumienie usług rekreacyjnych jedynie jako uczestnictwa pasywnego. ”

Należy zatem przyjąć, że sprzedaż kart wstępu do klubu fitness, w którym świadczone są usługi związane z rekreacją ruchową powinna być zakwalifikowana jako usługa związana z rekreacją, wyłącznie w zakresie wstępu, a w konsekwencji opodatkowana 8% stawką podatku VAT.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych oraz wyrokach sądów administracyjnych (w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego) wydanych w analogicznych sprawach. W szczególności Minister Finansów w wydanej w dniu 2 grudnia 2014 r. interpretacji ogólnej (sygn. nr PT1/033/32/354/LJU/14) potwierdził, że do karnetów na siłownię, basen czy do klubów fitness stosuje się 8% stawkę podatku VAT. W powyższej interpretacji ogólnej Minister Finansów powołał się na wyrok NSA z 30 stycznia 2014 r. sygn. akt I FSK 311/13, zgodnie z którym „wprowadzenie stawki obniżonej na usługi rekreacyjne służy rozpowszechnieniu zdrowego trybu życia poprzez udostępnienie tych usług i obniżenie kosztów”.

Między innymi w interpretacji z dnia 14 maja 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko podatnika zgodnie z którym „w świetle art. 41 ust. 2 w związku z poz. 179 i 186 załącznika nr 3 ustawy o VAT, w kontekście treści interpretacji ogólnej, świadczenia oferowane przez Wnioskodawcę klientom kupującym wejściówkę, karnet czy abonament uprawniające do wejścia do klubu fitness i korzystania z jego oferty podstawowej, są w całości opodatkowane obniżoną stawką VAT (wynoszącą aktualnie 8% VAT)”.

Powyższe potwierdza stanowisko Wnioskodawcy, że planowane przez niego usługi sprzedaży kart wstępu do klubu fitness mieszczą się w kategorii usług sklasyfikowanych w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT stanowiąc „Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu”. Tym samym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w zw. z art. 146a pkt 2 tej ustawy powinny podlegać opodatkowaniu z zastosowaniem 8% stawki VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

PT1/033/32/354/LJU/14 | Interpretacja ogólna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.