IPPP2/4512-284/15-2/JO/IZ | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla sprzedaży karnetów wstępu do prowadzonego klubu CrossFit
IPPP2/4512-284/15-2/JO/IZinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. karnet
 3. stawka preferencyjna podatku
 4. stawki podatku
 5. usługi rekreacyjne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży karnetów wstępu do prowadzonego klubu uprawniających do samodzielnego korzystania z infrastruktury technicznej klubu i uczestniczenia w zajęciach grupowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży karnetów wstępu do prowadzonego klubu uprawniających do samodzielnego korzystania z infrastruktury technicznej klubu i uczestniczenia w zajęciach grupowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawcą jest klub CrossFit - Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Prowadzi działalność sklasyfikowaną według PKD 93.13.Z „Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej”. Świadczy usługi z zakresu poprawy kondycji dla osób w każdym wieku. Na terenie obiektu sportowego znajduje się strefa CrossFit. Klientom, którzy chcą skorzystać z usług oferowanych w obiekcie, tj. zajęcia CrossFit, Spółka sprzedaje karnety wstępu.

Nabycie karnetu wstępu uprawnia do wejścia i korzystania z urządzeń znajdujących się w strefie CrossFit.

CrossFit jest to wytrzymałościowo-siłowy system treningowy, którego głównym celem jest holistyczny rozwój oraz poprawa ogólnej sprawności fizycznej, poprzez doskonalenie wszystkich dziesięciu cech motorycznych (klasyfikacja cech motorycznych według CrossFit): sprawności układu sercowo - naczyniowo - oddechowego, wytrzymałości siłowej, siły, gibkości, mocy, szybkości, koordynacji, zwinności, równowagi, celności/dokładności. Dzięki swojej wszechstronności i skuteczności CrossFit jest systemem, z którego na całym świecie, z powodzeniem korzystają jednostki specjalne, służby mundurowe oraz zawodnicy różnych dyscyplin sportowych. Korzystanie z klubu CrossFit w ramach wykupionych karnetów możliwe jest bez ograniczeń czasowych, jedynym ograniczeniem są godziny otwarcia klubu.

Uczestnicy ćwiczeń rozpoczynają i kończą ćwiczenia w dowolnie wybranym przez siebie czasie.

Program ćwiczeń jest ogólnodostępny dla korzystających z zajęć. Wszystkie osoby ćwiczą indywidualnie.

Na zajęciach grupowych instruktor prowadzi ćwiczenia i pozostawia dowolność jego wykonania uczestnikom.

Jeśli zajęcia są prowadzone grupowo to rama czasowa wynosi 60 minut dla jednej grupy dla określonego typu zajęć. Zajęcia są wliczone w cenę karnetu.

Zakup karnetu obejmuje możliwość wejścia i korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących typowych dla tego typu obiektu, samodzielnie lub z pomocą pracownika firmy (instruktora, lub trenera personalnego). Należy wskazać na fakt, że Spółka nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od klienta poza ww. opłaconą już wcześniej jako „wstęp” w formie karnetu lub biletu jednorazowego. Zakup karnetu nie uprawnia do korzystania z usługi trenera indywidualnego.

 • Karnet OPEN 250PLN / miesiąc - karnet na nieograniczoną liczbę wejść w miesiącu, płatność z góry za miesiąc,
 • Karnet OPEN 12M 2500PLN /12 miesięcy - karnet na nieograniczoną liczbę wejść w ciągu 12 miesięcy, płatność za rok z góry,
 • Karnet OPEN Uniform 200PLN / miesiąc - karnet na nieograniczoną liczbę wejść w miesiącu dla służb mundurowych oraz studentów, płatność z góry za miesiąc,
 • Karnet 10 Classes 300PLN - 10 wejść jednorazowych do wykorzystania w ciągu10 tygodni - płatność z góry za 10 wejść,
 • Bilet na wejście jednorazowe 50PLN.

Maszyny i urządzenia do ćwiczeń CrossFit są ogólnodostępne po wykupieniu karnetu przez klienta, lub jednorazowego biletu wejściowego. Klienci wykupujący karnet OPEN, lub jednorazowy bilet mogą korzystać z wszystkich ww. urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach do zajęć sportowych i uczestniczyć aktywnie w ćwiczeniach fizycznych samodzielnie lub z pomocą instruktora lub trenera personalnego.

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych treningów osobistych, w ramach których zajęcia odbywają się indywidualnie, jednak usługa ta jako płatna dodatkowo nie jest wliczana w cenę karnetu lub biletu jednorazowego. Dodatkową opłatę Spółka pobiera wystawiając oddzielny paragon. Stawka VAT od tej usługi dodatkowej nie jest przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację.

W związku z powyższym opisem stanu faktycznego wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT dla sprzedaży karnetów wstępu do prowadzonego klubu uprawniających do samodzielnego korzystania z infrastruktury technicznej klubu, tj. urządzeń do ćwiczeń CrossFit, oraz uczestniczenia w zajęciach grupowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż karnetów wstępu na teren prowadzonego klubu uprawniających do samodzielnego korzystania przez klientów z infrastruktury technicznej klubu, tj. urządzeń do ćwiczeń CrossFit, oraz uczestniczenia w grupowych zajęciach podlega opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy (dalej zwanej ustawą o VAT).

Takie stanowisko potwierdził również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 30 stycznia 2014 r. sygn. I FSK 311/13, w uzasadnieniu stwierdzając, że kluby fitness, w których klienci korzystają z siłowni mogą opodatkować swoje usługi stawką preferencyjną VAT w wysokości 8% oraz Interpretacja Ogólna Ministra Finansów Nr PT1/033/32/354/LJU/14 z dnia 8 grudnia 2014r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Na mocy art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% (zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka ta, co do zasady, wynosi 8%).

Pod pozycją 186 wspomnianego załącznika nr 3 do ustawy wskazano „Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu” - bez względu na symbol PKWiU. Pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182 - 185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m. in. z rekreacją.

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają definicji pojęcia rekreacja. Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”. „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego „recreatio” czyli powrót do zdrowia, sił”.

Biorąc pod uwagę powyższe definicje za rekreację należy uznać różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu, a więc ćwiczenia wspomagające ogólny rozwój sprawności fizycznej.

Należy też zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie „wstępu” wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia).

Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). Np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki - możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej - możliwość tańczenia, „na siłownię” - możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do klubu fitness - możliwość wykonywania ćwiczeń.

Należy uznać więc, że jednorazowy bilet lub karnet wstępu (wejścia) do klubu CrossFit umożliwia wykonywanie ćwiczeń przy wykorzystaniu przyrządów znajdujących się na jego terenie oraz pod okiem trenera ogólnodostępnego udzielającego instruktażu jak poprawnie korzystać z urządzeń i maszyn znajdujących się na siłowni oraz jak poprawnie wykonywać ćwiczenia, gdy ktoś ma z tym problem i potrzebuje pomocy.

Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (tak jak np. wstęp „na siłownię” czy do parku rozrywki). Takie stanowisko zostało potwierdzone w Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2014 r. sygn. akt I FSK 311/13.

Jednocześnie w ww. wyroku NSA zauważył m.in., że: „(...) sformułowanie „usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową.”

Reasumując, do usług oferowanych przez Spółkę można zastosować stawkę obniżoną VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, jako do usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu), co oznacza, że objęte tym przepisem są te świadczenia, które normalnie (typowo) wchodzą w zakres tych usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się – zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi przepis art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawcą prowadzi działalność sklasyfikowaną według PKD 93.13.Z „Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej”. Świadczy usługi z zakresu poprawy kondycji dla osób w każdym wieku. Na terenie obiektu sportowego znajduje się w strefa CrossFit. Klientom, którzy chcą skorzystać z usług oferowanych w obiekcie, tj. zajęcia CrossFit, Spółka sprzedaje karnety wstępu. Uczestnicy ćwiczeń rozpoczynają i kończą ćwiczenia w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Program ćwiczeń jest ogólnodostępny dla korzystających z zajęć. Wszystkie osoby ćwiczą indywidualnie.

Na zajęciach grupowych instruktor prowadzi ćwiczenia i pozostawia dowolność jego wykonania uczestnikom. Jeśli zajęcia są prowadzone grupowo to rama czasowa wynosi 60 minut dla jednej grupy dla określonego typu zajęć. Zajęcia są wliczone w cenę karnetu.

Zakup karnetu obejmuje możliwość wejścia i korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących typowych dla tego typu obiektu, samodzielnie lub z pomocą pracownika firmy (instruktora, lub trenera personalnego). Spółka nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od klienta poza ww. opłaconą już wcześniej jako „wstęp” w formie karnetu lub biletu jednorazowego. Zakup karnetu nie uprawnia do korzystania z usługi trenera indywidualnego. Maszyny i urządzenia do ćwiczeń CrossFit są ogólnodostępne po wykupieniu karnetu przez klienta, lub jednorazowego biletu wejściowego. Klienci wykupujący karnet OPEN, lub jednorazowy bilet mogą korzystać z wszystkich ww. urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach do zajęć sportowych i uczestniczyć aktywnie w ćwiczeniach fizycznych samodzielnie lub z pomocą instruktora lub trenera personalnego.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla sprzedaży karnetów wstępu do prowadzonego klubu uprawniających do samodzielnego korzystania z infrastruktury technicznej klubu i uczestniczenia w zajęciach grupowych.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawka w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Jak wynika z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednocześnie, zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% (w okresie od 1 stycznia 2011r. Do 31 grudnia 2016r. - 8%) pod pozycją 186 zostały wymienione „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” - bez względu na symbol PKWiU.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m. in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:

 • poz. 179 - usługi związane z działalnością obiektów sportowych - PKWiU 93.11.10.0;
 • poz. 182 - usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu - bez względu na symbol PKWiU:
  • na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
  • do obiektów kulturalnych;
 • poz. 183 - usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne - bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 184 - usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu - bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 185 - wstępu na imprezy sportowe - bez względu na symbol PKWiU.

Przepisy ustawy nie zawierają definicji pojęcia rekreacja. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”, Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ruchowa aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”. „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego „recreatio”, czyli „powrót do zdrowia, sił”.

Dlatego też zgodnie z poz. 179, 182 - 185 załącznika nr 3 do ustawy należy na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy - uznać za rekreację rożne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu. Tak rozumiana rekreacja obejmuje zajęcia takie jak fitness, aerobik, ćwiczenie na siłowni.

Należy jednakże zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił przy tym ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182 - 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie - typowe dla danego obiektu. I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki - możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej - możliwość tańczenia, na imprezę sportowa - możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” - możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego - możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, gdyż wstęp do danego obiektu wiąże się z jego typowym użytkowaniem (tak jak np. wstęp „na siłownię”, czy do parku rozrywki).

Pojęcie „Usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu na siłownie, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną, lecz są opodatkowane stawką podstawową.

Zatem stawkę obniżoną podatku od towarów i usług stosuje się, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy, do usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu), co oznacza, że objęte tym przepisem są tylko te świadczenia, które normalnie (typowo) wchodzą do tych usług.

Powyższa interpretacja przepisów ustawy jest zgodna z linią orzeczniczą prezentowaną przez sądy administracyjne, w szczególności ze stanowiskiem wyrażonym przez NSA w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 311/13.

Należy jednakże zaznaczyć, że w ww. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny zauważył m.in., że: „(...) sformułowanie »usługi związane z rekreacja – wyłącznie w zakresie wstępu« odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należny rozumieć w ten sposób, ze wszystkie usługi świadczone przez siłownie, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżona. Opodatkowane są zaś stawka podstawową” (pkt 4.5 uzasadnienia).

W sprawie będącej przedmiotem wniosku Strona świadczy usługi z zakresu poprawy kondycji dla osób w każdym wieku. Na terenie obiektu sportowego znajduje się strefa CrossFit, która jest wytrzymałościowo-siłowym systemem treningowym, którego głównym celem jest holistyczny rozwój oraz poprawa ogólnej sprawności fizycznej, poprzez doskonalenie wszystkich dziesięciu cech motorycznych (klasyfikacja cech motorycznych według CrossFit): sprawności układu sercowo - naczyniowo - oddechowego, wytrzymałości siłowej, siły, gibkości, mocy, szybkości, koordynacji, zwinności, równowagi, celności/dokładności.

W ocenie tut. Organu charakter świadczonych przez Wnioskodawcę usług, wymienionych w opisie stanu faktycznego, oceniany przez pryzmat przywołanej wyżej definicji „rekreacji” wskazuje, że usługi te można sklasyfikować jako „usługi związane z rekreacją”. Spółka – jak wynika z opisu sprawy - świadczy ww. usługi sprzedając karnety wielokrotnego wstępu oraz jednorazowe bilety wejścia na teren obiektu. Maszyny i urządzenia do ćwiczeń CrossFit są ogólnodostępne po wykupieniu karnetu lub jednorazowego biletu wejścia przez klienta. Klienci mogą korzystać z wszystkich ww. urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach do zajęć sportowych i uczestniczyć aktywnie w ćwiczeniach fizycznych samodzielnie lub z pomocą instruktora lub trenera personalnego. Korzystanie z klubu CrossFit w ramach wykupionych karnetów możliwe jest bez ograniczeń czasowych, jedynym ograniczeniem są godziny otwarcia klubu. Uczestnicy ćwiczeń rozpoczynają i kończą ćwiczenia w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Program ćwiczeń jest ogólnodostępny dla korzystających z zajęć. Wszystkie osoby ćwiczą indywidualnie. Na zajęciach grupowych instruktor prowadzi ćwiczenia i pozostawia dowolność jego wykonania uczestnikom. Jeśli zajęcia są prowadzone grupowo to rama czasowa wynosi 60 minut dla jednej grupy dla określonego typu zajęć. Zajęcia są wliczone w cenę karnetu.

Jak wskazano wyżej, pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie typowe dla danego obiektu.

Zatem należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z usługami w zakresie rekreacji związanymi ze wstępem. Wykupienie okresowego karnetu czy też jednorazowego biletu wejścia powoduje, że osoba nabywająca karnet lub jednorazowy bilet nabywa „prawo wstępu” i możliwość korzystania ze świadczenia typowego dla prowadzonego przez Wnioskodawcę obiektu, tj. odpowiednio możliwość samodzielnego korzystania z infrastruktury technicznej klubu i uczestniczenia w zajęciach grupowych.

Odnosząc przedstawione we wniosku okoliczności do obowiązujących przepisów prawa należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie sprzedaż karnetów wstępu do prowadzonego klubu uprawniających do samodzielnego korzystania z infrastruktury technicznej klubu i uczestniczenia w zajęciach grupowych, można sklasyfikować jako „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”, o których mowa w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy, w związku z czym Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% na świadczone usługi.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.