IBPP2/443-933/14/JJ | Interpretacja indywidualna

Stawki podatku VAT dla sprzedaży biletów/karnetów wstępu na siłownię uprawniających do korzystania z infrastruktury technicznej służącej do poprawy wydolności sprawności psychofizycznej oraz stawki podatku VAT dla sprzedaż biletów/karnetów wstępu na salę aerobiku gdzie odbywać się będą zajęcia; aerobiku, zumby, pilatesu, jogi, boksu, judo, crossfit-u, zajęcia ze sztuk walki typu: boks, judo, zajęcia yogi.
IBPP2/443-933/14/JJinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. instruktorzy
 3. karnet
 4. sport
 5. stawki podatku
 6. usługi
 7. usługi rekreacyjne
 8. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 września 2014r. (data wpływu 22 września 2014r.), uzupełnionym pismem z 18 grudnia 2014r. (data wpływu 24 grudnia 2014r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży biletów/karnetów wstępu na siłownię uprawniających do korzystania z infrastruktury technicznej służącej do poprawy wydolności sprawności psychofizycznej oraz stawki podatku VAT dla sprzedaż biletów/karnetów wstępu na salę aerobiku gdzie odbywać się będą zajęcia; aerobiku, zumby, pilatesu, jogi, boksu, judo, crossfit-u, zajęcia ze sztuk walki typu: boks, judo, zajęcia yogi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży biletów/karnetów wstępu na siłownię oraz dla sprzedaży biletów/karnetów wstępu na salę aerobiku.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 18 grudnia 2014r. (data wpływu 24 grudnia 2014r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 12 grudnia 2014r. znak: IBPP2/443-933/14/JJ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG-1 pod numerem działalności pierwszorzędowej PKD - 93.13.Z - usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. Jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

W przyszłości zamierza prowadzić w najętym przez siebie budynku użytkowym - w ramach działalności gospodarczej - następujące rodzaje aktywności fizycznych:

 1. ćwiczenia siłowe na maszynach i urządzeniach do tego celu przeznaczonych.
 2. ćwiczenia cardio na rowerkach stacjonarnych, bieżniach mechanicznych i orbitrekach.
 3. zajęcia z aerobiku.
 4. zajęcia z pilatesu.
 5. zajęcia zumby.
 6. zajęcia crossfit.
 7. zajęcia ze sztuk walki typu; boks, judo.
 8. zajęcia yogi.

Maszyny i urządzenia do ćwiczeń siłowych, rowerki stacjonarne, bieżnie mechaniczne, orbitreki, jak i osprzęt do trenowania sztuk walki typu boks, judo będą ogólnodostępne po wykupieniu karnetu przez klienta, lub jednorazowego biletu wejściowego. Klienci wykupujący karnet okresowy, lub jednorazowy bilet będą mogli korzystać z wszystkich w/w urządzeń znajdujących się w pomieszczeń do zajęć sportowych i uczestniczyć aktywnie w ćwiczeniach fizycznych samodzielnie lub z pomocą Pracownika firmy (instruktora, lub trenera personalnego). Należy wskazać na fakt, że Właściciel firmy nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat od klienta poza w/w opłaconą już wcześniej jako "wstęp" w formie karnetu lub biletu jednorazowego.

W piśmie z 18 grudnia 2014r. Wnioskodawca wskazał:

1,2.Podstawowy zakres czynności trenera lub instruktora na siłowni i sali fitness:

 • instruowanie klientów jak poprawnie korzystać z urządzeń i maszyn znajdujących się na siłowni,
 • instruowanie jak poprawnie wykonywać ćwiczenia gdy ktoś ma z tym problem i potrzebuje pomocy.

3.Korzystanie z siłowni i sali aerobiku nie ma ram godzinowych dotyczących 1 dnia, można korzystać dowolną ilość czasu w ciągu jednego dnia. Jeśli zajęcia są prowadzone grupowo to rama czasowa wynosi 1 godzinę dla jednej grupy dla określonego typu zajęć. Na zajęcia zapisywać trzeba się odpowiednio wcześniej i są one wliczone w cenę karnetu.

4.Uczestnicy zajęć kończą ćwiczenie w dowolnym czasie, z wyjątkiem grup zorganizowanych na które trzeba rezerwować miejsce.

5.Wnioskodawca na pytanie tut. organu „Czy osoby biorące udział w zajęciach lub ćwiczeniach opisanych w pkt 1-8 stanowią zorganizowaną grupę trenującą pod nadzorem trenera lub instruktora...” opowiedział, że „wszystkie osoby ćwiczą indywidualnie. Tylko na zajęciach grupowych instruktor prowadzi ćwiczenia i pozostawia dowolność jego wykonania uczestnikom”.

6.Wnioskodawca na pytanie tut. organu „Czy program ćwiczeń i zajęć opisanych w pkt 1-8 jest dostosowany do indywidualnych predyspozycji uczestników...” odpowiedział, że ”nie jest dostosowany indywidualnie, każda osoba wybiera sobie zajęcia dodatkowe w których chce uczestniczyć, nie ma żadnych wytycznych”.

7.Klienci kupujący karnety mają usługę podstawowego instruktażu wliczoną w cenę karnetu. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowo treningu personalnego prowadzonego przez trenerów.

8.Po wykupieniu dodatkowych treningów osobistych zajęcia takie odbywają się indywidualnie, jest to płatne dodatkowo-wynagrodzenie pobiera właściciel siłowni wystawiając bilet (paragon) i nie wlicza się tego rodzaju usługi w cenę karnetu lub biletu podstawowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż biletów/karnetów wstępu na siłownię, uprawniających do korzystania z infrastruktury technicznej służącej do poprawy wydolności sprawności psychofizycznej, samodzielnie przez klienta lub z pomocą instruktora lub trenera personalnego, powinna być traktowana dla potrzeb VAT jako świadczenie usługi w zakresie wstępu do miejsca, gdzie możliwe jest aktywne spędzanie wolnego czasu (rekreacja) i podlegać opodatkowaniu stawką 8% w świetle przepisów ustawy o VAT...
 2. Czy sprzedaż biletów/karnetów wstępu na salę aerobiku gdzie odbywać się będą zajęcia; aerobiku, zumby, pilatesu, jogi, boksu, judo, crossfit-u, powinna być traktowana dla potrzeb VAT jako świadczenie usługi z zakresie wstępu do miejsca, gdzie możliwe jest aktywne spędzenie wolnego czasu (rekreacja) i podlegać opodatkowaniu stawką 8% w świetle ustawy o VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1. Ocena Wnioskodawcy: Sprzedaż karnetów/biletów winna być opodatkowana zgodnie z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT w zw. z art. 41 ust. 2 tejże ustawy - tj. stawką 8%.

Ad. 2 Ocena Wnioskodawcy: Sprzedaż karnetów/biletów winna być opodatkowana zgodnie z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT w zw. z art. 41 ust. 2 tejże ustawy - tj. stawką 8%. Za kwalifikacją prawną i wyrażeniem tego poglądu przemawia Wyrok WSA w Łodzi - sygn. I SA/Łd 1373/13 - data orzeczenia 05.02.2014 rok.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca posiada wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG-1 pod numerem działalności pierwszorzędowej PKD - 93.13.Z - usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. Jest czynnym płatnikiem podatku VAT. W przyszłości zamierza prowadzić w najętym przez siebie budynku użytkowym - w ramach działalności gospodarczej - następujące rodzaje aktywności fizycznych:

 1. ćwiczenia siłowe na maszynach i urządzeniach do tego celu przeznaczonych.
 2. ćwiczenia cardio na rowerkach stacjonarnych, bieżniach mechanicznych i orbitrekach.
 3. zajęcia z aerobiku.
 4. zajęcia z pilatesu.
 5. zajęcia zumby.
 6. zajęcia crossfit.
 7. zajęcia ze sztuk walki typu; boks, judo.
 8. zajęcia yogi.

Maszyny i urządzenia do ćwiczeń siłowych, rowerki stacjonarne, bieżnie mechaniczne, orbitreki, jak i osprzęt do trenowania sztuk walki typu boks, judo będą ogólnodostępne po wykupieniu karnetu przez klienta, lub jednorazowego biletu wejściowego. Klienci wykupujący karnet okresowy, lub jednorazowy bilet będą mogli korzystać z wszystkich w/w urządzeń znajdujących się w pomieszczeń do zajęć sportowych i uczestniczyć aktywnie w ćwiczeniach fizycznych samodzielnie lub z pomocą Pracownika firmy (instruktora, lub trenera personalnego). Należy wskazać na fakt, że Właściciel firmy nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat od klienta poza w/w opłaconą już wcześniej jako "wstęp" w formie karnetu lub biletu jednorazowego.

Podstawowy zakres czynności trenera lub instruktora na siłowni i sali fitness:

 • instruowanie klientów jak poprawnie korzystać z urządzeń i maszyn znajdujących się na siłowni,
 • instruowanie jak poprawnie wykonywać ćwiczenia gdy ktoś ma z tym problem i potrzebuje pomocy.

Korzystanie z siłowni i sali aerobiku nie ma ram godzinowych dotyczących 1 dnia, można korzystać dowolną ilość czasu w ciągu jednego dnia. Jeśli zajęcia są prowadzone grupowo to rama czasowa wynosi 1 godzinę dla jednej grupy dla określonego typu zajęć. Na zajęcia zapisywać trzeba się odpowiednio wcześniej i są one wliczone w cenę karnetu.

Uczestnicy zajęć kończą ćwiczenie w dowolnym czasie, z wyjątkiem grup zorganizowanych na które trzeba rezerwować miejsce.

Wnioskodawca na pytanie tut. organu „Czy osoby biorące udział w zajęciach lub ćwiczeniach opisanych w pkt 1-8 stanowią zorganizowaną grupę trenującą pod nadzorem trenera lub instruktora...” opowiedział, że „wszystkie osoby ćwiczą indywidualnie. Tylko na zajęciach grupowych instruktor prowadzi ćwiczenia i pozostawia dowolność jego wykonania uczestnikom”.

Wnioskodawca na pytanie tut. organu „Czy program ćwiczeń i zajęć opisanych w pkt 1-8 jest dostosowany do indywidualnych predyspozycji uczestników...” odpowiedział, że ”nie jest dostosowany indywidualnie, każda osoba wybiera sobie zajęcia dodatkowe w których chce uczestniczyć, nie ma żadnych wytycznych”.

Klienci kupujący karnety mają usługę podstawowego instruktażu wliczoną w cenę karnetu. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowo treningu personalnego prowadzonego przez trenerów. Po wykupieniu dodatkowych treningów osobistych zajęcia takie odbywają się indywidualnie, jest to płatne dodatkowo-wynagrodzenie pobiera właściciel siłowni wystawiając bilet (paragon) i nie wlicza się tego rodzaju usługi w cenę karnetu lub biletu podstawowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla sprzedaży biletów/karnetów wstępu na siłownię uprawniających do korzystania z infrastruktury technicznej służącej do poprawy wydolności sprawności psychofizycznej oraz dla sprzedaż biletów/karnetów wstępu na salę aerobiku gdzie odbywać się będą zajęcia; aerobiku, zumby, pilatesu, jogi, boksu, judo, crossfit-u, zajęcia ze sztuk walki typu: boks, judo, zajęcia yogi.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 186 zostały wymienione „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:

-poz. 179 – usług związanych z działalnością obiektów sportowych – PKWiU 93.11.10.0;

-poz. 182 – usług kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu:

 • na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
 • do obiektów kulturalnych

-bez względu na symbol PKWiU;

-poz. 183 – usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne – bez względu na symbol PKWiU;

-poz. 184 – usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu – bez względu na symbol PKWiU;

-poz. 185 – wstępu na imprezy sportowe – bez względu na symbol PKWiU.

Przepisy ustawy nie zawierają definicji pojęcia „rekreacja”, aby zatem poznać jego znaczenie należy sięgnąć do wykładni językowej. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”. Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”, „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego »recreatio« czyli powrót do zdrowia, sił”.

Mając na uwadze powyższe definicje oraz brzmienie poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy – na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy – uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu.

Należy jednakże zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (tak jak np. wstęp „na siłownię”, czy do parku rozrywki).

Co do zasady, zróżnicowanie ceny biletu wstępu np. w zależności od rodzaju usług związanych z rekreacją, do skorzystania z których dany bilet uprawnia (np. do pomieszczenia siłowni, w którym znajdują się urządzenia do ćwiczeń siłowych, czy też do pomieszczenia do ćwiczeń aerobowych (fitness) oraz sauny) nie ma wpływu na wysokość stawki podatku, która ma zastosowanie do ich sprzedaży.

Pojęcie „Usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną, lecz są opodatkowane stawką podstawową.

Zatem stawkę obniżoną VAT stosuje się, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy, do usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu), co oznacza, że objęte tym przepisem są tylko te świadczenia, które normalnie (typowo) wchodzą do tych usług.

Powyższa interpretacja przepisów ustawy jest zgodna z linią orzeczniczą prezentowaną przez sądy administracyjne, w szczególności ze stanowiskiem wyrażonym przez NSA w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 311/13.

Należy jednakże zaznaczyć, że w ww. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny zauważył m.in., że: „(...) sformułowanie »usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu« odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie »wyłącznie w zakresie wstępu« należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową” (pkt 4.5 uzasadnienia).

W sprawie będącej przedmiotem wniosku Wnioskodawca posiada wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG-1 pod numerem działalności pierwszorzędowej PKD - 93.13.Z - usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. Jest czynnym płatnikiem podatku VAT. W przyszłości zamierza prowadzić w najętym przez siebie budynku użytkowym - w ramach działalności gospodarczej - następujące rodzaje aktywności fizycznych:

 1. ćwiczenia siłowe na maszynach i urządzeniach do tego celu przeznaczonych.
 2. ćwiczenia cardio na rowerkach stacjonarnych, bieżniach mechanicznych i orbitrekach.
 3. zajęcia z aerobiku.
 4. zajęcia z pilatesu.
 5. zajęcia zumby.
 6. zajęcia crossfit.
 7. zajęcia ze sztuk walki typu; boks, judo.
 8. zajęcia yogi.

Maszyny i urządzenia do ćwiczeń siłowych, rowerki stacjonarne, bieżnie mechaniczne, orbitreki, jak i osprzęt do trenowania sztuk walki typu boks, judo będą ogólnodostępne po wykupieniu karnetu przez klienta, lub jednorazowego biletu wejściowego. Klienci wykupujący karnet okresowy, lub jednorazowy bilet będą mogli korzystać z wszystkich w/w urządzeń znajdujących się w pomieszczeń do zajęć sportowych i uczestniczyć aktywnie w ćwiczeniach fizycznych samodzielnie lub z pomocą Pracownika firmy (instruktora, lub trenera personalnego). Właściciel firmy nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat od klienta poza w/w opłaconą już wcześniej jako "wstęp" w formie karnetu lub biletu jednorazowego.

Podstawowy zakres czynności trenera lub instruktora na siłowni i sali fitness:

 • instruowanie klientów jak poprawnie korzystać z urządzeń i maszyn znajdujących się na siłowni,
 • instruowanie jak poprawnie wykonywać ćwiczenia gdy ktoś ma z tym problem i potrzebuje pomocy.

Korzystanie z siłowni i sali aerobiku nie ma ram godzinowych dotyczących 1 dnia, można korzystać dowolną ilość czasu w ciągu jednego dnia. Jeśli zajęcia są prowadzone grupowo to rama czasowa wynosi 1 godzinę dla jednej grupy dla określonego typu zajęć. Na zajęcia zapisywać trzeba się odpowiednio wcześniej i są one wliczone w cenę karnetu.

Uczestnicy zajęć kończą ćwiczenie w dowolnym czasie, z wyjątkiem grup zorganizowanych na które trzeba rezerwować miejsce.

Wnioskodawca wskazał, że wszystkie osoby ćwiczą indywidualnie. Tylko na zajęciach grupowych instruktor prowadzi ćwiczenia i pozostawia dowolność jego wykonania uczestnikom.

Z wniosku wynika, że program ćwiczeń i zajęć opisanych w pkt 1-8 nie jest dostosowany indywidualnie, każda osoba wybiera sobie zajęcia dodatkowe w których chce uczestniczyć, nie ma żadnych wytycznych. Klienci kupujący karnety mają usługę podstawowego instruktażu wliczoną w cenę karnetu. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowo treningu personalnego prowadzonego przez trenerów. Po wykupieniu dodatkowych treningów osobistych zajęcia takie odbywają się indywidualnie, jest to płatne dodatkowo-wynagrodzenie pobiera właściciel siłowni wystawiając bilet (paragon) i nie wlicza się tego rodzaju usługi w cenę karnetu lub biletu podstawowego.

Odnosząc opisane we wniosku okoliczności sprawy do przytoczonych przepisów prawa stwierdzić należy, że w tej konkretnej sytuacji usługa udostępniania pomieszczenia siłowni i sali aerobiku wraz z infrastrukturą techniczną służącą do poprawy wydolności sprawności psychofizycznej oraz uczestnictwa w zajęciach aerobiku, zumby, pilatesu, jogi, boksu, judo, crossfit-u, zajęcia ze sztuk walki typu: boks, judo, zajęcia yogi, wpisuje się definicję usług wstępu związanych z rekreacją, o których mowa w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy.

Za takim przyjęciem decydują konkretne okoliczności sprawy, mianowicie, że:

 • w ramach usługi udostępniane będzie pomieszczenie siłowni i sali aerobiku, wyposażone w specjalne sprzęty wykorzystywane do różnego rodzaju ćwiczeń;
 • klienci wykupując karnet okresowy lub jednorazowy bilet będą mogli korzystać z wszystkich urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach do zajęć sportowych i uczestniczyć aktywnie w ćwiczeniach fizycznych samodzielnie lub z pomocą Pracownika firmy;
 • korzystanie z siłowni i Sali aerobiku nie ma ram godzinowych dotyczących 1 dnia, można korzystać dowolną ilość czasu w ciągu jednego dnia;
 • uczestnicy zajęć kończą ćwiczenie w dowolnym czasie z wyjątkiem grup zorganizowanych na które trzeba rezerwować miejsce,
 • wszystkie osoby ćwiczą indywidualnie, tylko na zajęciach grupowych instruktor prowadzi ćwiczenia i pozostawia dowolność jego wykonania uczestnikom;
 • program ćwiczeń i zajęć nie jest dostosowany indywidualnie, każda osoba wybiera sobie zajęcia dodatkowe, w których chce uczestniczyć, nie ma żadnych wytycznych.

W ocenie tut. Organu charakter świadczonych przez Wnioskodawcę usług, oceniany przez pryzmat przywołanej wyżej definicji „rekreacji” wskazuje, że usługi te można sklasyfikować jako „usługi związane z rekreacją”. Wnioskodawca – jak wynika z opisu sprawy – będzie świadczył ww. usługi sprzedając bilety/karnety wstępu do obiektu wyposażonego w odpowiedni, niezbędny do realizacji tych usług sprzęt.

Jak wskazano wyżej dla usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu) – na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy – stosuje się stawkę podatku obniżoną do wysokości 8%.

Odnosząc przedstawione we wniosku okoliczności do obowiązujących przepisów prawa należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie sprzedaż biletów/karnetów wstępu na siłownię uprawniających do korzystania z infrastruktury technicznej służącej do poprawy wydolności sprawności psychofizycznej oraz sprzedaż biletów/karnetów wstępu na salę aerobiku gdzie odbywać się będą zajęcia; aerobiku, zumby, pilatesu, jogi, boksu, judo, crossfit-u, zajęcia ze sztuk walki typu: boks, judo, zajęcia yogi, można sklasyfikować jako „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”, o których mowa w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy, w związku z czym Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% na świadczone usługi.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego opisu zdarzenia powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.