Karawan | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to karawan. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie pojazdów samochodowych specjalnych pogrzebowych oraz paliwa, w przypadku prowadzenia działalności pogrzebowej.

Fragment:

(...) tego prawa rozszerza. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż w ramach prowadzonej działalności w zakresie usług pogrzebowych Wnioskodawca w okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. od 01.05.2004 r. do chwili obecnej dokonywał nabyć, jak również użytkował pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, ładowności powyżej 500 kg będące samochodami specjalnymi pogrzebowymi (karawanami) służącymi do świadczenia specjalistycznych usług pogrzebowych. Podatnik nie wykonuje czynności zwolnionych od podatku VAT. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku, stwierdzić należy, iż w okresie od 01 maja 2004 r. do 21 sierpnia 2005 r. zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego przy zakupie pojazdów samochodowych specjalnych pogrzebowych oraz paliwa do tych (...)

2011
1
kwi

Istota:

Prawo podatnika do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe związane z użytkowaniem samochodu specjalnego przeznaczonego do przewozu zwłok

Fragment:

(...) prawa podatnika do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe związane z użytkowaniem samochodu specjalnego przeznaczonego do przewozu zwłok. Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług pogrzebowych. Dla celów prowadzonej działalności Spółka wykorzystuje, na podstawie zawartej umowy leasingowej, samochód specjalny Volkswagen (karawan) przystosowany konstrukcyjnie do przewozu zwłok, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Samochód ten nie spełnia wymagań technicznych określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiotowy samochód będzie w całości wykorzystywany przez Spółkę do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Zdaniem Pytającego spółka cywilna ma prawo do odliczenia całości podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów służących do przewozu zwłok, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony?

Fragment:

(...) winno być stwierdzone zaświadczeniem wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez tą stację oraz dowodem rejestracyjnym pojazdu zwierającym właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. Karawany eksploatowane przez Spółkę są pojazdami specjalnymi, jednak z uwagi na zapis art. 86 ust. 3 i ust. 4 pkt 5 ustawy oraz treść załącznika nr 9 do ustawy podatek naliczony przy zakupie paliwa do tych karawanów nie podlega odliczeniu. (...)

2011
1
mar

Istota:

Strona prowadzi działalność w zakresie kompleksowych usług pogrzebowych wykorzystując samochody pogrzebowe (karawany). Od 22 sierpnia 2005 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do ustawy o VAT karawany nie należą do pojazdów specjalnych. Wobec tego czy należy traktować je jako samochody ciężarowe czy też prawo do odliczenia podatku naliczinego o zakupów paliwa służącego do ich napędu uzależnione jest od zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów?

Fragment:

(...) Są to następujące pojazdy: 1.Agregat elektryczny/spawalniczy, 2.Bankowóz, 3.Do prac wiertniczych, 4.Koparka, koparko - spycharka, 5.Ładowarka, 6.Oczyszczanie dróg, 7.Podnośnik do prac konserwacyjno - montażowych, 8.Pomoc drogowa, 9.Zimowego utrzymania dróg, 10.Żuraw samochodowy. Wobec tego karawany, mimo iż w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym posiadają status pojazdów specjalnych, nie zostały uwzględnione w załączniku nr 9 do ustawy o VAT. W związku z powyższym karawany nie stanowią samochodów specjalnych w rozumiemiu przepisów o VAT, natomiast prawo do odliczania podatku naliczonego od paliwa wykorzystywanego do ich napędu uzależnione jest od uzyskania, zgodnie z art. 86 ust. 5 cyt. ustawy o VAT, zaświadczeń z okręgowej stacji kontroli pojazdów stwierdzających, że pojazdy te spełniają ustawowe wymagania, o których mowa w w/w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o VAT. Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy mam prawo odliczyć podatek VAT przy zakupie samochodów specjalistycznych-karawan, które nie posiadają wyciągu ze świadectwa homologacji. Czy mam zastosować przepisy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz.U. Nr 54 poz.535) w brzmieniu obowiązującym do 30.04.2004r. czy po tej dacie.

Fragment:

(...) Zgodnie z przytoczonym w zapytaniu stanie faktycznym podatnik sprowadził do kraju samochody osobowe – specjalne zakupione odpowiednio 22 i 26 kwietnia 2004r. w Niemczech. Przedmiotowe pojazdy zostały odprawione na granicy 29 kwietnia 2004r., zaś dokumenty SAD wystawiono w UC w Lublinie dnia 6 maja 2004r. Podatnik zarejestrował samochody jako specjalne – pogrzebowe, jednak nie posiada on homologacji na nie. Tak określony stan faktyczny należy oceniać według dokonania czynności. Dokonanie czynności nastąpiło w kwietniu 2004r., stąd dla opisanego przypadku należy zastosować przepisy ustawy o której mowa w art. 175 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Jeśli tak, to zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (D. U. nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika (...)

2011
1
lut

Istota:

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług pogrzebowych i transportowych (przewóz zwłok) i sprzedaż akcesoria pogrzebowych, opłacając podatek dochodowy na zasadach ogólnych i podatek od towarów i usług. Dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, do przewozu zwłok i organizacji pogrzebów zakupiłam 26.04.2004r. samochód osobowo-specjalistyczny Mercedes-Benz 124T, r.prod.1993 w Niemczech. Samochód odprawiono na granicy w dniu 29.04.2004r., a dokument SAD wystawiono przez UC w dniu 06.05.2004r. Naliczono akcyzę i podatek VAT. Ładowność dopuszczalna samochodu wynosi 520 kg, a zarejestrowano jako samochód specjalny pogrzebowy, nie posiada jednak homologacji. Mam problem rozliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokumentu odprawy celnej SAD. Moim zdaniem należy zastosować przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do 30.04.2004r. Zgodnie z art.25 ust.1 pkt 2 starej ustawy, obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg. Oznacza to, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionego samochodu tylko wówczas, gdy zakup dotyczy samochodu innego niż osobowy o dopuszczalnej ładowności powyżej 500kg. Ponadto należy spełnić warunek wynikający z par.10 ust.3 rozporządzenia Min.Fin. z 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27 poz.268 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem nie można obniżyć podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu różnicy podatku związanego z nabyciem samochodów innych niż osobowe, które nie posiadają homologacji producenta lub importera wymaganej dla tego rodzaju samochodów. Jednak w piśmie z dn.8.02.2001r. PP2-813-96/1/GM Min.Fin. wyjaśniło, iż przepis ten nie dotyczy samochodów bezspornie będącymi ciężarowymi lub specjalistycznymi.Towar (samochód) zakupiono w kwietniu, a dokument SAD wystawiono w maju. Ładowność i rodzaj pojazdu (specjalistyczny) przesądzają o słuszności prawa do odliczenia całego podatku VAT wynikającego z dokumentu SAD. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego mam prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego środka trwałego pod rządami starej ustawy, czy też należy stosować przepisy nowej ustawy, obowiązującej od 1.05.2004r.

Fragment:

(...) Zgodnie z przytoczonym w zapytaniu stanie faktycznym podatnik sprowadził do kraju samochód osobowy – specjalny zakupiony 26 kwietnia 2004r. w Niemczech. Przedmiotowy pojazd został odprawiony na granicy 29 kwietnia 2004r., zaś dokument SAD wystawiono w Urzędzie Celnym dnia 6 maja 2004r. Podatnik zarejestrował samochód jako specjalny – pogrzebowy, jednak nie posiada on homologacji. Tak określony stan faktyczny należy oceniać według dokonania czynności. Dokonanie czynności nastąpiło w kwietniu 2004r., stąd dla opisanego przypadku należy zastosować przepisy ustawy o której mowa w art. 175 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Jeśli tak, to zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (D. U. nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika samochodów osobowych oraz (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy mam prawo odpisać całkowity podatek VAT, zgodnie z fakturą w związku z zakupem samochodu specjalistycznego karawan, marki Cadillak, który został wyprodukowany w Kanadzie jako karawan?

Fragment:

(...) samochód ten został wyprodukowany w specjalistycznej firmie, która produkuje karawany pogrzebowe. Samochód ten nigdy nie będzie wykorzystywany w innym celu. W załączeniu przedstawiam fabryczny opis samochodu, fakturę zakupu i wpis do dowodu rejestracyjnego, wystawionego przez starostę, określający ten samochód jako samochód pogrzebowy karawan. Samochód ten nie ma świadectwa homologacji" Ponadto z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że: przedmiotowy samochód Cadillac KARAWAN, rok produkcji 1987, Podatnik nabył od krajowego podmiotu, zgodnie z fakturą VAT nr 1/2004 z dnia 30.11.2004 r. na wartość netto 16.980zł oraz VAT 22% w kwocie 3.561,33 zł, samochód posiada dwa miejsca siedzące, przeróbki samochodu osobowego na pojazd pogrzebowy dokonała w 1991 r amerykańska firma. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane (...)