IBPB-1-2/4510-797/15/AK | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka słusznie uważa, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym planowana Umowa będzie dla Spółki skutkowała powstaniem przychodu wyłącznie z tytułu przysporzeń pieniężnych należnych/otrzymanych od Agencji (takich jak należne wynagrodzenie za udostępnienie powierzchni dla celów świadczenia przez Agencję usług na rzecz Dostawców i promowanie usług Agencji wobec Dostawców oraz ewentualne otrzymane kary umowne)?
IBPB-1-2/4510-797/15/AKinterpretacja indywidualna
  1. kara umowna
  2. przychód
  3. przychód podlegający opodatkowaniu
  4. usługi marketingowe
  5. wynagrodzenia
  6. świadczenie nieodpłatne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 27 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy planowana Umowa będzie dla Spółki skutkowała powstaniem przychodu wyłącznie z tytułu przysporzeń pieniężnych należnych/otrzymanych od Agencji, takich jak należne wynagrodzenie za udostępnienie powierzchni dla celów świadczenia przez Agencję usług na rzecz Dostawców i promowanie usług Agencji wobec Dostawców oraz ewentualne otrzymane kary umowne – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy planowana Umowa będzie dla Spółki skutkowała powstaniem przychodu wyłącznie z tytułu przysporzeń pieniężnych należnych/otrzymanych od Agencji, takich jak należne wynagrodzenie za udostępnienie powierzchni dla celów świadczenia przez Agencję usług na rzecz Dostawców i promowanie usług Agencji wobec Dostawców oraz ewentualne otrzymane kary umowne.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest podmiotem prowadzącym działalność handlową w hipermarketach wielobranżowych oraz supermarketach spożywczych. W ramach działalności Spółka dokonuje obrotu towarami nabytymi w celu sprzedaży. Są to artykuły opatrzone znakami towarowymi i markami handlowymi należącymi do podmiotów trzecich, a także towary opatrzone marką własną Podatnika.

Obecnie Spółka rozważa zawarcie umowy lub porozumienia z podmiotem oferującym usługi w zakresie merchandisingu i wsparcia sprzedaży oraz towarowania (w tym zwiększania rozpoznawalności marek handlowych), które są świadczone zasadniczo na rzecz właścicieli różnych marek (dalej: „Agencja”). Rozważana umowa lub porozumienie (dalej: „Umowa”) regulowałaby zasady świadczenia przez Agencję usług na rzecz właścicieli marek handlowych lub podmiotów z nimi powiązanych (dalej: „Właściciele Marek”), dotyczących towarów sprzedawanych przez Podatnika na terenie należących do Spółki sklepów. Na mocy Umowy Spółka wyraziłaby za opłatą zgodę na świadczenie przez Agencję na terenie sklepów należących do Spółki (lub wynajmowanych przez Spółkę) usług na rzecz Właścicieli Marek w odniesieniu do marek handlowych, którymi opatrzone są towary będące przedmiotem obrotu.

Usługi na rzecz Właścicieli Marek byłyby świadczone przez Agencję przede wszystkim na mocy umów zawartych przez Agencję bezpośrednio z tymi Właścicielami, ale konieczne byłoby też uregulowanie kwestii porządkowych i technicznych związanych z faktem, że fizycznie usługi te byłyby realizowane w lokalizacjach obsługiwanych przez Podatnika i na towarach, które są objęte prowadzoną przez Wnioskodawcę sprzedażą w danej lokalizacji handlowej. Umowa ma zatem służyć uregulowaniu zasad świadczenia Usług przez Agencję na rzecz Właścicieli Marek przy zachowaniu warunków świadczenia tych Usług nałożonych przez Wnioskodawcę. Przedmiotem Umowy będzie również wyrażenie zgody przez Wnioskodawcę do świadczenia przedmiotowych Usług przez Agencję na rzecz Właścicieli Marek w lokalizacjach punktów handlowych prowadzonych przez Wnioskodawcę i promowanie tych Usług wobec Właścicieli Marek za odpowiednim wynagrodzeniem na rzecz Spółki.

Usługi wykonywane przez Agencję polegałyby przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniej ekspozycji towarów oznaczonych danymi markami oraz ich kontroli pod kątem sytuacji źle wpływających na prestiż danej marki (towary przeterminowane, uszkodzone, niekompletne, zabrudzone opakowania itd.). Zamierzonym efektem świadczonych przez Agencję usług jest wzrost rozpoznawalności znaków towarowych i marek handlowych Właścicieli Marek.

Rolą Spółki będzie nadzorowanie przestrzegania przez Agencję wprowadzonych Umową procedur i warunków świadczenia przedmiotowych usług. Takie procedury są konieczne, aby przedstawiciele Agencji mogli poruszać się po sklepie według ustalonych zasad, informować personel Spółki o ewentualnej złej ekspozycji towaru, poprawiać jego ustawienie, wspierać towarowanie, itd. Z tytułu udostępnienia Agencji należących do Spółki i wynajmowanych powierzchni oraz umożliwienia jej świadczenia usług merchandisingowych, jak również za promowanie tych Usług wobec Właścicieli Marek, Podatnik otrzyma ustalone w Umowie wynagrodzenie. Dodatkowo, ze względu na ustalone przez Podatnika normy obowiązujące w należących do niego i wynajmowanych obiektach, umowa będzie zobowiązywała Agencję do przestrzegania tych norm i zasad.

Umowa, zgodnie z założeniami Stron, będzie obejmowała także kary umowne, do zapłaty których będzie zobowiązana Agencja na rzecz Spółki w wypadkach przewidzianych w Umowie. Poza tym obie strony, w razie wystąpienia szkody, będą mogły dochodzić od siebie jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Przedmiotem wniosku są usługi świadczone przez Agencję w odniesieniu do marek, których właścicielami są inne podmioty niż Spółka. Informacyjnie Podatnik pragnie jednak wskazać, że jeżeli Spółka zdecydowałaby się na promowanie na podobnych zasadach marek własnych, także ona zawrze z Agencją odrębną (odpłatną) umowę na świadczenie usług merchandisingowych w zakresie towarów oznaczonych markami własnymi Wnioskodawcy i będzie ponosiła wówczas koszt usług świadczonych na jej rzecz (analogicznie jak pozostali Właściciele Marek).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka słusznie uważa, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym planowana Umowa będzie dla Spółki skutkowała powstaniem przychodu wyłącznie z tytułu przysporzeń pieniężnych należnych/otrzymanych od Agencji (takich jak należne wynagrodzenie za udostępnienie powierzchni dla celów świadczenia przez Agencję usług na rzecz Dostawców i promowanie usług Agencji wobec Dostawców oraz ewentualne otrzymane kary umowne)...

W ocenie Spółki Umowa, jaką Spółka zamierza zawrzeć z Agencją, będzie rodziła po stronie Podatnika obowiązek rozpoznania przychodu wyłącznie w odniesieniu do przysporzeń pieniężnych, tj. w kwocie należnego od Agencji wynagrodzenia z tytułu wyrażenia przez Spółkę zgody na świadczenie przez Agencję usług merchandisingowych na rzecz Dostawców i promowania jej usług wobec Dostawców oraz z tytułu ewentualnej kary umownej otrzymanej od Agencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o pdop”), przychodami są m.in. otrzymane pieniądze oraz wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Spółka będzie otrzymywała wynagrodzenie za udzieloną Agencji zgodę oraz za promowanie jej usług wobec Dostawców; wynagrodzenie to będzie stanowiło dla Podatnika przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Ewentualne dodatkowe przysporzenie pieniężne może być również wypłacone przez Agencję jako kara umowna w razie niedotrzymania zobowiązań. Otrzymanie takiego przysporzenia również powodowałoby powstanie przychodu.

Jednocześnie Agencja będzie wykonywała - za zgodą Spółki - usługi merchandisingowe, ale na rzecz Dostawców, a nie na rzecz Spółki. Tylko w sytuacji, gdy Spółka zdecyduje się na wprowadzenie do obrotu marek własnych i zawrze z Agencją odrębną umowę dotyczącą towarów sprzedawanych pod marką własną, będzie ona beneficjentem usług świadczonych przez Agencję, przy czym w takiej sytuacji będą to usługi objęte dodatkową odpłatnością realizowaną przez Wnioskodawcę na rzecz Agencji.

Usługi merchandisingowe polegają przede wszystkim na odpowiedniej ekspozycji towarów w celu zainteresowania nimi klientów i zwiększenia subiektywnej wartości towarów (oraz marek, którymi są opatrzone) w oczach klientów. Usługi te mają na celu także zapewnienie stałej dostępności towarów w odpowiedniej jakości dla klientów. Podmiot zlecający przedmiotowe usługi (Właściciel Marek) działa w celu zwiększenia swoich zysków poprzez zwiększenie obrotów określonym towarem, także dzięki dopasowaniu asortymentu oferowanego w danym punkcie sprzedaży do grup klientów najczęściej ten punkt odwiedzających. Odpowiednia ekspozycja towarów, w tym także dbałość o zapewnienie towarów o odpowiednim terminie przydatności i właściwe ich przechowywanie w sklepach buduje wizerunek producenta (Właściciela Marek) i wpływa na decyzje konsumentów. Wprawdzie usługi merchandisingowe dotyczą najczęściej towarów, które stanowią własność podmiotu prowadzącego dany punkt sprzedaży (tak jest również w przypadku Podatnika), nie można jednak przyjąć, że są one ukierunkowane przede wszystkim na wzrost zyskowności tego podmiotu, ze względu na fakt, że proces sprzedaży ma w takim przypadku charakter ciągły, wzrost sprzedaży w punkcie detalicznym automatycznie wpływa na wzrost sprzedaży po stronie Właścicieli Marek (dostawców).

Jednocześnie, regułą jest, że uwzględniając konkurencję na danym rynku, to Dostawcy podejmują, starania o wprowadzenie swoich towarów do punktów sprzedaży, sytuacja, gdy to punkty sprzedaży ubiegają się o możliwość wprowadzenia do swojej oferty określonych towarów zdarza się znacznie rzadziej i dotyczy z reguły towarów luksusowych, niebędących w powszechnej ofercie. W konsekwencji należy przyjąć, że wzrost obrotów sprzedawców jest kwestią wtórną w stosunku do wzrostu obrotów Właścicieli Marek, którzy zamierzają realizować ten wzrost m.in. dzięki zamawianiu Usług realizowanych przez Agencję.

Dodatkowo, usługi merchandisingowe przypuszczalnie w niewielkim stopniu wpłyną na wzrost obrotów w Spółce. Ujmując kwestię obrazowo: jeżeli do Wnioskodawcy przychodzi klient zdecydowany kupić określony produkt i ze względu na dobrą ekspozycję wybierze markę X, a nie towar konkurencyjny, to wzrastają obroty producenta X, a nie Spółki. Z punktu widzenia Spółki klient kupiłby dany produkt tak czy inaczej, więc korzyść po stronie Podatnika - jeżeli w ogóle występuje - ma charakter minimalny. Również fakt, że Agencja będzie przyczyniać się do utrzymania porządku na półkach czy zapobiegania oferowaniu w sklepach produktów o przekroczonym terminie przydatności do spożycia nie powoduje, że po stronie Wnioskodawcy, można byłoby rozpoznać korzyść będącą przychodem dla celów podatku dochodowego. Są to kwestie techniczno-wykonawcze Umowy, będące elementem usług, których beneficjentem są Właściciele Marek, a nie Spółka. Jedynym benefitem Spółki jest wynagrodzenie określone w Umowie, które jest związane z wyrażeniem przez Wnioskodawcę zgody na realizowanie Usług przez Agencję na rzecz Właścicieli Marek w lokalizacjach punktów handlowych prowadzonych przez Wnioskodawcę oraz wynagrodzenie za promowanie Usług Agencji wobec Właścicieli Marek, ewentualnie kara umowna w razie niewłaściwego wykonywania Umowy przez Agencję.

Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii Spółki, należy przyjąć, że mimo, iż merchandising towarów oznaczonych marką Właścicieli może mieć potencjalnie pewien wpływ na zyskowność Spółki i przedmiotem Usług będą w praktyce towary stanowiące już własność Spółki, to budowanie prestiżu marki Właściciela i jej promocja ma przede wszystkim charakter świadczenia na jego rzecz, a tylko pośrednio przyczynia się do zwiększenia obrotów Spółki. Skutki zawarcia Umowy można oceniać analogicznie do skutków przeprowadzenia jakiejkolwiek kampanii promocyjnej czy reklamowej - w sytuacji, gdy kampanie takie są zlecane przez Właściciela (dostawcę, producenta lub importera towarów), zwiększona w ich wyniku sprzedaż wpływa na przychody wszystkich podmiotów mających w swojej ofercie jego towary. Jednak żaden z podmiotów sprzedających reklamowany towar nie uznaje przecież, że jest beneficjentem jakiegokolwiek świadczenia (będącego przychodem podatkowym) ze strony Właściciela w związku z reklamą towaru znajdującego się w ofercie sprzedawcy, a opatrzonego znakiem towarowym Właściciela.

Dodatkowo należy zauważyć, że wykonywane przez Agencję czynności będą stanowiły oprócz realizacji usług zleconych na podstawie umów zawartych przez Agencję z Właścicielami Marek, także realizację obowiązków w zakresie przestrzegania określonych norm i zasad na terenie należących do Spółki oraz wynajmowanych przez Spółkę sklepów. Spółka dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w sklepach jest zobowiązana do wprowadzenia określonych norm i zasad, a zatem wprowadzenie na teren powierzchni handlowych jakichkolwiek osób trzecich wymagać będzie od niej zobowiązania tych osób/podmiotów do podporządkowania się regułom wyznaczonym przez Spółkę. Tym samym zawarcie z Agencją Umowy musi się ze strony Spółki wiązać z koniecznością nałożenia określonych warunków świadczenia tych Usług (m.in. konieczność przestrzegania zasad i procedur porządkowych, sanitarnych, BHP itd.). Także więc w tym zakresie trudno jest mówić o jakimkolwiek świadczeniu ze strony Agencji na rzecz Spółki, wprowadzenie określonych zasad i procedur warunkujących możliwość świadczenia Usług w lokalizacjach prowadzonych przez Wnioskodawcę jest podyktowane koniecznością przestrzegania ogólnego porządku. Nie ma więc podstaw, by przyjąć, że realizacja narzuconych norm skutkuje uzyskaniem przez podmiot, który te normy narzucił, wymiernych korzyści.

Końcowo, warto także wskazać, że stanowisko Spółki znajduje odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 sierpnia 2015 r., IBPB-1-2/4510-144/15/MM, w której organ wypowiadał się w analogicznym stanie faktycznym, jak opisany we wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.