IBPB-1-2/4510-122/15/BKD | Interpretacja indywidualna

Korekta przychodów.
IBPB-1-2/4510-122/15/BKDinterpretacja indywidualna
  1. kara umowna
  2. korekta
  3. zeznanie roczne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 maja 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie korekty przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie korekty przychodów.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W dniu 19 kwietnia 2011 r. zawarła z Gminą umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Jako generalny wykonawca ww. inwestycji 13 marca 2012 r. Spółka zawarła umowę z podwykonawcą - firmą E. Umowa ta m.in. zawierała zapis określający wysokość należnej Spółce kary umownej w przypadku nie dotrzymania terminu realizacji umowy przez podwykonawcę. Ponieważ firma E nie dotrzymała terminu realizacji umowy 10 października 2012 r Spółka naliczyła firmie E karę umowną zgodnie z ww. umową w wysokości 188.158,89 zł, przesyłając jej stosowną notę księgową. Następnie Spółka dokonała potrącenia ww. kwoty 188.158,89 zł z należnej firmie E zapłaty za wykonaną na rzecz Spółki usługę. Całą naliczoną i potrąconą karę Spółka zaliczyła do przychodów podatkowych i ujęła w deklaracji ClT-8 za 2012 rok. Podwykonawca jednak zakwestionował zasadność naliczenia ww. kary umownej i skierował sprawę na drogę postępowania sądowego, domagając się od Spółki wypłaty zatrzymanej kwoty. W wyniku przeprowadzonego postępowania sąd II instancji 7 maja 2015 r. wydał prawomocny wyrok, w którym stwierdził, że kara została przez Spółkę naliczona słusznie, gdyż firma E rzeczywiście nie wykonała w terminie przedmiotu umowy. Uznał jednak, że naliczona przez Spółkę kara jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do wysokości poniesionej przez Spółkę szkody i zastosował tzw. „miarkowanie kary” obniżając jej wysokość o 80%, to jest do kwoty 37.631,78 zł. Pozostałą część potrąconej kwoty, to jest kwotę 150.527,11 zł nakazał zwrócić podwykonawcy wraz z odsetkami za zwłokę. W dniu 12 maja 2015 r Spółka dokonała zwrotu ww. części kary umownej, przelewając na konto firmy E kwotę 150.527,11 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w świetle artykułu 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z ww. prawomocnym wyrokiem sądu, Spółka może pomniejszyć przychody podatkowe o kwotę zwróconej kary, to jest o 150.527,11 zł...

Jeżeli możliwe jest pomniejszenie przychodu o ww. kwotę 150.527,11 zł, to za który rok podatkowy należy tego dokonać - za rok 2012 dokonując odpowiedniej korekty deklaracji ClT-8, czy na bieżąco w roku wydania prawomocnego wyroku, czyli w roku 2015...

Zdaniem Wnioskodawcy w świetle art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z prawomocnym wyrokiem sądu obniżającym wysokość kary umownej, Wnioskodawca ma prawo do pomniejszenia kwoty przychodu o kwotę 150.527,11 zł, ponieważ w opinii sądu kara umowna została naliczona w nieprawidłowej wysokości i należy ją skorygować do poziomu 20% jej wysokości.

Według Wnioskodawcy, zmniejszenia przychodów należy dokonać w roku, w którym został uzyskany przychód z tytułu ww. kary, to jest w roku 2012, poprzez złożenie korekty deklaracji CIT-8 za 2012 rok.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy o pdop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zasady podatkowego rozpoznawania momentu uzyskania przychodów, określonych w art. 12 ust. 3 updop, uregulowane są w art. 12 ust. 3a-3g. Zgodnie z art. 12 ust. 3a updop, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Jak stanowi art. 12 ust. 3c updop, jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Powyższe przepisy jednoznacznie określają moment powstania przychodu należnego powstałego w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Art. 12 ust. 3 updop, mówi o przychodach „związanych” z działalnością gospodarczą, a zatem odnosi się do przychodów będących następstwem prowadzonej działalności gospodarczej (związanych z nią bezpośrednio lub pośrednio). Przepis ten obejmuje zatem również m.in. przychody z tytułu kar i odszkodowań, określonych w umowach zawartych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Przepisy updop nie określają natomiast zasad dokonywania korekt przychodów. Brak jest również uregulowań dotyczących momentu powiększenia (zmniejszenia) przychodów, tj. czy przychód powiększa się (pomniejsza) w dacie korekty, czy też w dacie powstania przychodu pierwotnego.

Wobec powyższego należy posłużyć się literalną wykładnią wyżej powołanych przepisów, która prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są należne podatnikowi, czyli są wymagalne, niewątpliwe i bezwarunkowe. Dla ustalenia przychodu istotnym zagadnieniem jest określenie daty uzyskania przychodu, z którą ustawa o updop łączy moment powstania obowiązku podatkowego. Pierwszeństwo w kształtowaniu daty powstania przychodu należnego ma dzień dokonania czynności – wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego wykonania usługi lub jej częściowego wykonania. Przy czym w przypadku rozliczania usług w okresach rozliczeniowych datą powstania przychodu jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Jeśli więc korekta dotyczy przychodu osiągniętego w roku podatkowym, w którym została naliczona i pobrana kara to korekta ta powinna być uwzględniona w okresie, w którym pierwotnie powstał obowiązek podatkowy (rozpoznano przychód z tytułu wykonania usługi) poprzez złożenie odpowiedniej korekty zeznania podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca na podstawie wyroku Sądu został zobowiązany do zwrotu części uprzednio naliczonej i otrzymanej kary umownej zaliczonej do przychodów w 2012 r. Spółka dokonała zwrotu ww. części kary umownej, przelewając ją na konto firmy E.

Wskazać w tym miejscu należy, że zwrot uprzednio naliczonej i otrzymanej kary umownej nie spowodował powstania nowego (innego) przychodu lecz jedynie zmodyfikował jego „pierwotną” wysokość. W wyniku realizacji wyroku sądowego w zakresie dokonania zwrotu części naliczonej i pobranej kary nie zostało dokonane odrębne, niezależne zdarzenie gospodarcze, lecz odniosło się ściśle do stanu już zaistniałego w przeszłości.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że Spółka jest uprawniona do zmniejszenia (korekty) przychodów podatkowych o zwróconą część naliczonej i otrzymanej uprzednio kary umownej. Zmniejszenie (korekta) przychodów powinna zostać dokonana w miesiącu, w którym został wykazany z tego tytułu przychód pierwotny, tj. w momencie potrącenia kary umownej z należnego firmie E wynagrodzenia.

Reasumując, stanowisko Spółki przedstawione we wniosku należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.