Kara umowna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kara umowna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania kar umownych.

Fragment:

Akceptant pomimo nałożenia na niego kary umownej jest zobowiązany do zwrotu Terminala. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy kara umowna / opłata nakładana na Akceptanta w przypadku przedterminowego wypowiedzenia umowy, opisana w pkt 1, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy kara opłata logistyczno - deinstalacyjna nakładana na Akceptanta w przypadku przedterminowego wypowiedzenia umowy, opisana w pkt 2, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy kara umowna / opłata nakładana na Akceptanta w przypadku utraty, zniszczenia lub braku zwrotu karty SIM, opisana w pkt 3, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy kara umowna / opłata nakładana na Akceptanta w przypadku nieuzasadnionej odmowy instalacji Terminala w określonym terminie, opisana w pkt 4, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy kara umowna / opłata nakładana na Akceptanta w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy w ramach realizacji PWOB, opisana w pkt 5, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie ww. opisane kary umowne / opłaty podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Stosownie do art. 5 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

2018
3
lip

Istota:

Opodatkowanie i sposobu dokumentowania dokonywanych czynności.

Fragment:

Z cyt. wyżej art. 483 § 1 K.c. wynika, że kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym na celu wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań. Przewidziany umową obowiązek zapłaty kary umownej ma w stosunku do zasadniczego obowiązku dłużnika wynikającego z tej umowy charakter uboczny (akcesoryjny). Z uwagi na powyższe regulacje prawne należy wskazać, że kary umowne mogą być wyłącznie sankcją za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań. Zastrzeżenie kary umownej można zatem traktować jako formę uproszczenia redakcji warunków umowy, która pozwala na przyjęcie przez strony, że wypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, stanowią jednocześnie podstawę do domagania się zapłaty kary umownej. Z opisu sprawy wynika, że zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie najemcy zobowiązują się do zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym. W przypadku naruszenia przez najemców powyższego zapisu, najemcy są obciążani karami umownymi zgodnie z zapisami umów. Podstawą naliczenia kar są stwierdzone szkody w pojeździe, które wymagają napraw, jak i drobne uszkodzenia, które nie podlegają naprawom, takie jak: zarysowania, wgniecenia, odpryski.

2018
13
cze

Istota:

W zakresie ustalenia czy kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania usług sprzątania, opisane w części II stanu faktycznego – spowodowane zdarzeniami wymienionymi w pkt 1–6, stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów.

Fragment:

W przypadku otrzymania od kontrahenta noty, z której wynika obciążenie Spółki karą umowną przyczyny jej nałożenia są szczegółowo wyjaśniane z kontrahentem. Wnioskodawca analizuje każdą karę umowną pod kątem jej zasadności w świetle danej umowy. Należy jednak mieć na uwadze, że podstawą działania Spółki są zawierane z kontrahentami umowy o charakterze długoterminowym, co powoduje, że wszelkie negocjacje z podmiotem nakładającym na Spółkę karę umowną są prowadzone w taki sposób, aby nie naruszyć dobrych relacji biznesowych oraz przede wszystkim utrzymać klienta. Postanowienia dotyczące kar umownych uregulowane w zawartych przez Spółkę umowach są odzwierciedleniem powszechnej praktyki stosowanej na rynku w szczególności w branżach, w których funkcjonuje Wnioskodawca. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że opisane w pkt 1-3 i 5 wniosku kary umowne jako nie wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co do zasady, mogą stanowić koszt podatkowy, o ile spełnione będą zasadnicze przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 tej ustawy, warunkujące zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Zatem należy zbadać, czy zostanie spełniona ogólna przesłanka wynikająca z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, tj. czy istnieje związek przyczynowy pomiędzy poniesionymi wydatkami a przychodem, czy też wydatki te służyły zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów, tj. czy kary umowne zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu albo w celu zabezpieczenia bądź zachowania źródła przychodów.

2018
13
cze

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia naliczonej Wnioskodawcy kary umownej do kosztów uzyskania przychodów

Fragment:

Znak: IBPBI/2/423-1449/14/AK , wskazując, że „ skoro zapłata kary umownej w związku z nieterminowym wykonaniem usługi jest związana z uzyskiwanymi przez SK przychodami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a opóźnienie w dostawie wynikało z przyczyn od niej niezależnych, tj. związane było z przerwami w dostawie prądu, to wydatek w postaci kary umownej może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę prawa do udziału w zysku (udziału) ”. W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że wydatki z tytułu Kary Umownej stanowią dla niego koszt uzyskania przychodu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, jest nieprawidłowe. Na wstępie zauważyć należy, że uregulowania dotyczące kar umownych zawarte są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025). Art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, iż można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna, stanowi sposób zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, który przede wszystkim, ma na celu ułatwienie w dochodzeniu naprawienia ewentualnej szkody. Innymi słowy, kara umowna jest rodzajem sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewłaściwego wykonania umowy.

2018
28
maj

Istota:

Czy kary umowne, nakładane na Wnioskodawcę przez Zamawiających - są kosztem podatkowym w podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W szczególności - zapłata nałożonej przez kontrahenta kary umownej (w każdym z przypadków wymienionych w punktach od 1 do 6) warunkuje utrzymanie poprawnych relacji z kontrahentem, a w perspektywie długookresowej - utrzymanie danego źródła przychodów. Tym samym w opinii Wnioskodawcy - uiszczenie nałożonej kary umownej - zabezpiecza dane źródło przychodów. Jak ponadto wcześniej wskazano, dla zaliczenia danej kary umownej w ciężar kosztów podatkowych - konieczne jest także spełnienie drugiego z warunków (określonego w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT). Zgodnie z tym przepisem - do kosztów uzyskania przychodu nie mogą być zaliczone poniesione kary umowne, kiedy są pochodną: wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług, zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad, zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. A contrario - inne niż w/w kary umowne (o ile ich zapłata służy zarazem uzyskaniu, zabezpieczeniu lub utrzymaniu źródła przychodów) mogą więc być kosztami uzyskania przychodów. Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego zauważyć należy, że kary umowne opisane w punktach od 1 do 6 stanu faktycznego nie dotyczą zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad (punkt „ b ” powyżej), czy też zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług (punkt „ c ” powyżej).

2018
10
maj

Istota:

Opodatkowanie naliczanej abonentowi kary umownej oraz prawo do wystawienia faktur korygujących do faktur, w których kary umowne (opłaty wyrównawcze) zostały nieprawidłowo ujęte jako usługi telekomunikacyjne podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w konsekwencji prawo do obniżenia podatku należnego wynikającego z tych faktur w deklaracji za okres, w którym faktury te zostaną wystawione bez konieczności otrzymania potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez abonentów.

Fragment:

Opłata wyrównawcza stanowi zatem karę umowną mającą zrekompensować Spółce uszczerbek finansowy wynikający z wcześniejszego zaprzestania przez nią świadczenia usług telekomunikacyjnych z winy pozostającej wyłącznie po stronie abonenta. Zagadnienie kar umownych regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.; dalej: „ Kodeks cywilny ” lub „ KC ”). Art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, iż można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Przepis statuujący karę umowną ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Kara umowna może obejmować trzy grupy zdarzeń, a mianowicie: niewykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie zobowiązania w ogólności oraz konkretne uchybienia w zakresie sposobu wykonania zobowiązania. Kara umowna ma na celu „ naprawienie szkody ”, a więc należy uznać, że jest ona swoistą formą odszkodowania. Zatem, kara umowna pełniąca funkcję odszkodowawczą za poniesione straty (utracone korzyści), nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, i tym samym nie podlega opodatkowaniu VAT.

2018
27
kwi

Istota:

Przychód z tytułu kary umownej uzyskanej w wyniku potrącenia (kompensaty) należy rozpoznać z chwilą złożenia oświadczenia o potrąceniu.Zwrotu kary umownej (w wyniku wyroku sądowego) wykazanej jako przychód podatkowy Wnioskodawca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów; może skorygować wykazany w ten sposób przychód podatkowy.

Fragment:

(...) karę umowną i zasądzi zwrot części kwoty kary umownej na rzecz Generalnego Wykonawcy? Czy zwrócona kara umowna, w całości lub części (na skutek miarkowania), stanowi koszt uzyskania przychodu? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. Momentem powstania przychodu podatkowego z tytułu kary umownej w sytuacji, gdy środki na jej poczet zostały uiszczone przez potrącenie bądź od Gwaranta z gwarancji bankowej, zaś Generalny Wykonawca kwestionuje co do zasady nałożone kary umowne oraz z uwagi na przysługujące mu roszczenie o miarkowanie kary umownej, jest: bądź to data uprawomocnienia się wyroku sądowego dot. zasadności kary umownej lub rozstrzygającego o miarkowaniu kary umownej, bądź to data przedawnienia roszczenia Generalnego Wykonawcy o zapłatę kwoty odpowiadającej karze umownej, dochodzonego przeciwko Inwestorowi. Inwestor otrzymał odszkodowanie z tytułu zastrzeżonej na tą okoliczność kary umownej. Stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop), przychodami są otrzymane pieniądze. W konsekwencji, środki pozyskane – w jakikolwiek sposób, w tym również z tytułu kary umownej – stanowią przychód podatkowy.

2018
27
kwi

Istota:

W zakresie zaliczenia kar umownych zapłacone przez Wnioskodawcę z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy oraz z tytułu niezrealizowania planu zakupów do kosztów uzyskania przychów.

Fragment:

Następnie C., działając w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy, zawarła z S. ugodę, na podstawie której rozwiązała wcześniejszą umowę z S. i zobowiązała się do zapłaty kary umownej z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy oraz dodatkowej kary umownej z tytułu niezrealizowania zamówień w wysokości zgodnej z założeniami zaplanowanymi w okresie trwania umowy, tj. w latach 2010-2012. W konsekwencji S. - za pośrednictwem C. - obciążył Wnioskodawcę karą umowną z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy oraz dodatkową karą umowną z tytułu niezrealizowania zamówień w wysokości zgodnej z założeniami zaplanowanymi w okresie trwania umowy. Kary umowne zostały udokumentowane notą księgową wystawioną przez C. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że ani kara umowna za przedterminowe rozwiązanie umowy, ani kara umowna z tytułu niezrealizowania zamówień w wysokości zgodnej z założeniami zaplanowanymi w okresie trwania umowy nie mieści się w zakresie hipotezy przepisu art. 16 ust. 1 pkt 22 UPDOP. Sam jednak fakt niezaliczenia w/w kar umownych do wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów nie przesądza o możliwości uznania, że wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów. Wydatek musi bowiem spełniać ogólną zasadę zawartą w art. 15 ust. 1 UPDOP, tj. zostać poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

2018
16
kwi

Istota:

Czy kara umowna uiszczona przez Wnioskodawcę jest/będzie stanowić koszt uzyskania przychodów

Fragment:

Przeprowadzona przez Wnioskodawcę analiza doprowadziła do wniosku, że rozwiązaniem ekonomicznie dla Wnioskodawcy korzystniejszym jest rezygnacja z odbioru zadeklarowanych w Załącznikach ilości asfaltu, zapłata na rzecz Dostawcy kary umownej przewidzianej w Umowie i zakup asfaltu po cenie aktualnie na rynku obowiązującej, czyli niższej niż przewidziana w Załącznikach. Tym samym Wnioskodawca podjął decyzję o rezygnacji z obioru zadeklarowanych w Załącznikach ilości asfaltu i zakupie asfaltu po cenach aktualnie obowiązujących na rynku, równocześnie licząc się z przewidzianym w Umowie prawem Dostawcy do naliczenia kary umownej. W konsekwencji tej decyzji Wnioskodawca zawarł z Dostawcą porozumienia dotyczące rezygnacji z odbioru zadeklarowanych w Załącznikach ilości asfaltu oraz zapłaty na rzecz Dostawcy kary umownej przewidzianej w Umowie zgodnie z ustalonym w porozumieniach harmonogramem. Wnioskodawca wskazuje, że kary umowne dokumentowane są notami obciążeniowymi wystawianymi przez Dostawcę. Kary umowne płacone są ze środków obrotowych Wnioskodawcy i nie są mu zwracane w jakiejkolwiek formie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy kary umowne z tytułu niezrealizowania odbioru deklarowanych ilości asfaltu zapłacone Dostawcy stanowią koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, kary umowne z tytułu niezrealizowania odbioru deklarowanych ilości asfaltu zapłacone Dostawcy stanowią koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób prawnych. 1.

2018
9
mar

Istota:

W zakresie:
- możliwości zaliczenia przez Wnioskodawcę obciążenia wynikającego z kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania zadania do kosztów podatkowych,
- momentu ujęcia przez Wnioskodawcę obciążenia wynikającego z kary umownej do kosztów podatkowych.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy obciążenie Wnioskodawcy wynikające z kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania zadania będzie mogło zostać ujęte w kosztach podatkowych? Jeżeli tak, w jakim okresie rozliczeniowym Wnioskodawca będzie mógł je zarachować do kosztów podatkowych? Zdaniem Wnioskodawcy, naliczona kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania zadania będzie mogła zostać zarachowana do kosztów podatkowych Wnioskodawcy, w okresie w którym została dokonana jej zapłata. W stanie faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę, wobec potrącenia wzajemnych wierzytelności stron co do kwoty 21943,20 zł, w grudniu 2017 r. – do kosztów podatkowych zostanie zaliczona w tym okresie ww. kwota, natomiast pozostała część kary umownej zostanie zarachowana w ciężar kosztów podatkowych w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpi jej potrącenia. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłączono z kosztów podatkowych takie kary umowne (odszkodowania), które są generalnie związane z wadami towarów lub usług. Wyłączenie to nie dotyczy natomiast kar umownych wynikających z opóźnienia w dostarczeniu towarów. Zatem wskazana w pytaniu kara umowna z tytułu nieterminowej dostawy towarów nie została wyłączona z kosztów podatkowych na podstawie powyższego przepisu. Przy czym należy również zauważyć, że naliczona kara umowna i obciążenie z niej wynikające, powstało z przyczyn nie tylko nie zawinionych przez wnioskodawcę ale również od niego niezależnych.