Kara umowna | Interpretacje podatkowe, komentarz eksperta

Kara umowna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kara umowna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania naliczanej abonentowi kary umownej, prawa do wystawienia faktur koryguj1cych bez koniecznooci otrzymania potwierdzenia odbioru faktur koryguj1cych przez abonentów oraz prawa do obni?enia podatku nale?nego wynikaj1cego z faktur koryguj1cych w deklaracji za okres, w którym faktury te zostan1 wystawione.
Fragment:
Podobnie kary umowne, stosowane na podstawie art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, nie stanowi1 zap3aty za us3uge, lecz pe3ni1 funkcje odszkodowawcz1 (sankcyjn1). Zgodnie z tym przepisem mo?na zastrzec w umowie, ?e naprawienie szkody wynik3ej z niewykonania lub nienale?ytego wykonania zobowi1zania niepienie?nego nast1pi przez zap3ate okreolonej sumy (kara umowna). Kara ta ma charakter czynnooci jednostronnej i nie wi1?e sie z otrzymaniem jakiegokolwiek owiadczenia. Zap3ata tej kary nie jest te? zwi1zana ze zobowi1zaniem sie otrzymuj1cego dan1 kwote do wykonania czynnooci, powstrzymania sie od dokonania czynnooci lub do tolerowania czynnooci lub sytuacji. Innymi s3owy, kara umowna ma charakter czynnooci jednostronnej i nie wi1?e sie z otrzymaniem przez klienta owiadczenia wzajemnego. Kara umowna ma w tym wypadku charakter odszkodowawczy. Co do zasady, kara umowna jest rodzajem sankcji cywilnoprawnej zastrze?onej na wypadek szkód powsta3ych w wyniku niew3aociwego wykonania umowy. W przypadku kar umownych, które Kodeks cywilny definiuje jako zastrze?enie naprawienia szkody wynik3ej z niewykonania lub nienale?ytego wykonania zobowi1zania niepienie?nego, zadooauczynienie nastepuje poprzez zap3ate okreolonej sumy i w zwi1zku z powy?szym takie wynagrodzenie nie bedzie zawiera3o ekwiwalentnooci w postaci owiadczenia.
2017
15
sty

Istota:
Czy kara umowna uiszczona przez Wnioskodawcę będzie stanowić koszt uzyskania przychodów
Fragment:
Biorąc zatem pod uwagę istnienie związku wydatków z tytułu kar umownych z przychodami Wnioskodawcy uzyskiwanymi na podstawie Umowy, a także uwzględniając okoliczność, że zastrzeżenie Kary Umownej na zasadach jak opisanych we wniosku, w transakcjach handlowych tego rodzaju jest powszechnie stosowaną praktyką na rynku w tej branży, uznać należy, że wydatki z tego tytułu spełniają przesłanki uznania ich za koszt uzyskania przychodów. Dodatkowo podkreślić należy, że obowiązek zapłaty Kary Umownej wynika z okoliczności, które nie są wynikiem nieracjonalnego działania Wnioskodawcy czy też niedołożenia przez niego należytej staranności, lecz jest wynikiem ziszczenia się normalnego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w danej branży. Jednocześnie Kara Umowna, nie jest objęta dyspozycją art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, który wyłącza z katalogu kosztów uzyskania przychodów ściśle określone rodzaje kar umownych i odszkodowań. Wskazać przy tym należy, że pogląd potwierdzający możliwość uznania za koszt uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, innych niż wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, prezentują również organy skarbowe w licznych interpretacjach indywidualnych, z których wynika, że kara umowna/odszkodowanie (z tytułu niedostarczenia bądź nieterminowego dostarczenia towarów) z powodu okoliczności niezależnych od podatnika, stanowić będzie koszt uzyskania przychodu.
2016
15
gru

Istota:
Czy kary umowne za niewłaściwe zachowanie pracowników ochrony można zaliczyć do kosztów podatkowych
Fragment:
Zastrzeżenie kar umownych jest typową praktyką obrotu gospodarczego, bez którego niejednokrotnie nie doszłoby do zawarcia umowy. Niemniej jednak sam fakt wypłaty kary umownej musi wynikać z pewnych okoliczności, które towarzyszą temu obowiązkowi, okoliczności wyłączających niestaranność, czy też winę podatnika, nie zaś z samego faktu ich zamieszczenia w postanowieniach umownych. Jak podkreślono powyżej ocena wydatku w postaci kar umownych wymaga jednostkowego (indywidualnego) podejścia. Nie można a priori zakładać, iż każda kara umowna spełnia kryteria art. 15 ust. 1 ustawy o CIT tylko z racji niepodlegania pod normę z art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Dla tej oceny konieczna jest analiza okoliczności towarzyszących obowiązkowi zapłaty kary umownej, która nie jest możliwa w sytuacji, gdy owe okoliczności w danej sprawie jeszcze nie nastąpiły. Reasumując organ interpretacyjny uznaje stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe, albowiem samo założenie wystąpienia kar umownych zawartych w kontrakcie przynoszącym przychody podatkowe nie realizuje celu związanego z osiągnięciem, zachowaniem, czy też zabezpieczeniem źródła przychodów. Wręcz przeciwnie, wydatek, którego źródłem jest niewykonanie przyjętych zobowiązań z powodu niewłaściwych zachowań pracowników, w istocie prowadzi do pomniejszenia aktywów podatnika, a w konsekwencji i przychodów podatkowych mogących powstać na skutek ich wykorzystania.
2016
6
gru

Istota:
Czy kara umowna wynikająca z wystawionej i otrzymanej noty obciążeniowej może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Opisując stan faktyczny Wnioskodawca nie wykazał również, by zapłacenie kary umownej warunkowało zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu z działalności gospodarczej. Skoro Wnioskodawca zawarł umowę z kontrahentem przewidującą kary umowne z tytułu utraty, lub kradzieży sprzętu budowlanego, to powinien podjąć odpowiednie działania w celu zabezpieczenia przedmiotowego sprzętu przed kradzieżą. Nie można zatem na podstawie treści wniosku uznać, że kradzież sprzętu budowlanego – która skutkowała koniecznością wypłaty kary umownej była całkowicie niezawiniona przez Wnioskodawcę. Wskazać również należy, iż to Wnioskodawca jako podatnik ponosi ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, a zapłata kary umownej będąca wynikiem de facto podjętych przez niego decyzji o wyborze takiego, a nie innego parkingu, stanowi konsekwencję tego ryzyka i nie może być przerzucana na Skarb Państwa poprzez pomniejszanie dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania. Wobec powyższego, w przedstawionym stanie faktycznym, poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na zapłatę kary umownej z tytułu utraty sprzętu budowlanego w związku z jego kradzieżą z niestrzeżonego, ogólnodostępnego parkingu nie mogą zostać zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów.
2016
30
lis

Istota:
Czy kara umowna, naliczona za nieterminowe wykonanie usługi, stanowi koszt uzyskania przychodu?
Fragment:
Za opóźnienie w realizacji zamówienia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie Spółka otrzymała 18.12.2015 r. notę obciążeniową z naliczoną karą umowną za 7, 10 i 11 dni kalendarzowych zwłoki, w tym była sobota i niedziela (data zapłaty kary 30.12.2015 r.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy kara umowna, naliczona za nieterminowe wykonanie usługi, stanowi koszt uzyskania przychodu... Zdaniem Wnioskodawcy, analizując obowiązujące przepisy prawne oraz orzecznictwo sądowe z ostatnich lat dominuje pogląd, że jeżeli zapłata kary umownej w związku z nieterminowym wykonaniem usługi związana jest z przychodami z działalności gospodarczej, a opóźnienie w wykonaniu umowy wynikało z przyczyn niezależnych od podatnika, to kara ta może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z artykułem 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszt uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonywanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Istotą omawianego przepisu art. 16 ust. 1 pkt 22 ww. ustawy jest zatem wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kar umownych związanych generalnie z wadami towarów lub usług, a nie jedynie z opóźnieniem w ich dostawie.
2016
8
lip

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej zapłaconej w związku z odstąpieniem od podpisania przyrzeczonej umowy najmu nieruchomości.
Fragment:
Jak wynika z opisanego stanu faktycznego zapłacona przez Spółkę kwota stanowi karę umowną, o której mowa w art. 483 KC. Skutki podatkowe w zakresie kosztów uzyskania przychodów na gruncie podatku CIT związane z zapłatą kar umownych reguluje art. 16 ust. 1 pkt 22 updop, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Powołany przepis wyłącza z kosztów uzyskania przychodów odszkodowania i kary umowne będące następstwem ściśle określonych zdarzeń, wśród których ustawodawca nie wymienił kary umownej z tytułu odmowy zawarcia umowy przyrzeczonej. Przepis ten, jako wyjątek od zasady, powinien podlegać ścisłej wykładni, co oznacza zakaz jego stosowania do innych kar umownych i odszkodowań. W związku z powyższym, uznanie kary umownej z tytułu rezygnacji z zawarcia przyrzeczonej umowy najmu nieruchomości należy oceniać wyłącznie na podstawie art. 15 ust. 1 updop. W pierwszej kolejności dla uznania danego wydatku, w kwocie 4.000.000 zł, jako kosztu uzyskania przychodu wykazać należy, że został on faktycznie poniesiony przez Wnioskodawcę, więc może zostać uznany, w sposób niebudzący wątpliwości, jako rzeczywisty i definitywny.
2016
29
cze

Istota:
Czy kary umowne z tytułu niezamówienia przez Spółkę uzgodnionej ilości komponentów, naliczane na podstawie Umowy zawartej z Dostawcą, mogą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że wydatki w postaci kar umownych są ponoszone przez Wnioskodawcę i mają definitywny charakter. Sposób dokumentacji wydatków w postaci kar umownych. Kary umowne są dokumentowane przez Dostawcę za pomocą not obciążeniowych wystawianych na rzecz Wnioskodawcy (zdaniem Spółki, kary umowne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zatem nie powinny być dokumentowane fakturami). Oprócz ww. not księgowych, poniesienie przez Wnioskodawcę wydatków w postaci kar umownych z tytułu niezamówienia uzgodnionej ilości komponentów wynika z następujących dokumentów: bankowe potwierdzenie dokonania płatności, wyciąg z rachunku bankowego Spółki lub porozumienie o potrąceniu wzajemnych zobowiązań, Umowa wraz z aneksami, korespondencja z Dostawcą. W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wydatki w postaci kar umownych z tytułu niezamówienia uzgodnionej ilości komponentów należy uznać za właściwie udokumentowane. W opinii Wnioskodawcy, kary umowne z tytułu niezamówienia przez Spółkę uzgodnionej ilości komponentów wpisują się we wszystkie powyższe kryteria. W konsekwencji, kary umowne wypłacane przez Spółkę na rzecz Dostawcy powinny zostać uznane za podatkowe koszty uzyskania przychodów na gruncie ustawy o CIT.
2016
2
cze

Istota:
Czy równowartość dochodu przeznaczonego na pokrycie kosztów wpłat na PFRON oraz odsetek i kary umownej podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych w wysokości 19% w przypadku gdy Szpital uzyskał stratę podatkową?
Fragment:
Szpital odprowadził podatek w wysokości 19% od wpłat: na PFRON, odsetek i kary umownej to jest od wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu. Za 2015 r. Szpital z prowadzonej działalności uzyskał stratę podatkową, co wykazano w rocznym zeznaniu CIT-8. Strata ta powstaje zarówno przed jak i po uwzględnieniu w podstawie opodatkowania wpłat za PFRON oraz odsetek i kary umownej, jako kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu. Zdaniem Wnioskodawcy w związku z osiągnięciem straty, u Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy, także z tytułu poniesionych wpłat na PFRON oraz zapłaconych odsetek i kary umownej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy równowartość dochodu przeznaczonego na pokrycie kosztów wpłat na PFRON oraz odsetek i kary umownej podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych w wysokości 19% w przypadku gdy Szpital uzyskał stratę podatkową... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku osiągnięcia straty podatkowej, także po uwzględnieniu wpłat na PFRON oraz zapłaconych odsetek i kary umownej jako niestanowiących kosztów uzyskania przychodu, u podatnika korzystającego ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updp, nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych.
2016
31
maj

Istota:
Czy w tak przedstawionym stanie faktycznym Spółka ma prawo zaliczyć uznane roszczenia odszkodowawcze V. do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o PDOP?
Fragment:
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Do kosztów podatkowych nie zalicza się sankcji cywilnoprawnych w formie kar umownych czy odszkodowań z tytułów wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 22 updop. Ustawodawca kierował się w tym względzie zasadą, aby nie premiować działań sprzecznych z istotą umów, zagrożonych karami i odszkodowaniami. W przepisie art. 16 ust. 1 pkt 22 updop ustawodawca wprost wyraża, jakiego rodzaju kary umowne i odszkodowania nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Są to kary czy odszkodowania wynikające z nienależytego wykonania zobowiązań. Kary te są zatem wynikiem niewłaściwego działania lub zaniechania dłużnika. Co do pozostałych kar i odszkodowań, niewymienienie ich w negatywnym katalogu zawartym w art. 16 ust. 1 updop nie oznacza, że automatycznie można takie wydatki uznać za koszt podatkowy. Pomiędzy poniesionym kosztem a potencjalnym przychodem musi bowiem zaistnieć związek przyczynowo - skutkowy, albo musi być to wydatek poniesiony w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
2016
22
maj

Istota:
Czy kary umowne uiszczone przez Wnioskodawcę z tytułu niedostarczenia bądź nieterminowego dostarczenia towarów na rzecz kontrahenta będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów (zdarzenie przyszłe)
Fragment:
Biorąc zatem pod uwagę istnienie związku wydatków z tytułu kar umownych z przychodami Wnioskodawcy uzyskiwanymi na podstawie zawieranych przez niego umów handlowych, a także uwzględniając okoliczność, że zastrzeżenia kar umownych z ww. tytułów w transakcjach handlowych tego rodzaju jest powszechnie stosowaną praktyką na rynku w tej branży, uznać należy, że wydatki z tego tytułu spełniają przesłanki uznania ich za koszt uzyskania przychodów. Dodatkowo podkreślić należy, że obowiązek zapłaty kar umownych wynika z okoliczności, które nie są wynikiem nieracjonalnego działania Wnioskodawcy czy też niedołożenia przez niego należytej staranności, lecz jest wynikiem ziszczenia się normalnego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w danej branży. Jednocześnie kary umowne, których dotyczy wniosek, nie są objęte dyspozycją art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, który wyłącza z katalogu kosztów uzyskania przychodów ściśle określone rodzaje kar umownych i odszkodowań. Wskazać przy tym należy, że pogląd potwierdzający możliwość uznania za koszt uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, innych niż wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, prezentują również organy skarbowe w najnowszych interpretacjach indywidualnych, z których wynika, że kara umowna/odszkodowanie z tytułu niedostarczenia bądź nieterminowego dostarczenia towarów z powodu okoliczności niezależnych od podatnika, stanowić będzie koszt uzyskania przychodu.
2016
12
maj

Kara umowna | Komentarz eksperta podatkowego

Czy wydatek poniesiony na karę umowną naliczoną z tytułu opóźnienia w realizacji umowy może być uznany za koszt uzyskania przychodów?

Zgodnie z ogólną definicją kosztów uzyskania przychodów, zawartą w art. 15 ustawy o CIT1, kosztami uzyskania przychodów są tylko koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Niewątpliwie zapłata kary umownej nie wiąże się z powstaniem przychodów, gdyż nie powiększa wierzytelności należnej od kontrahenta naliczającego karę. Jednakże wydatek ten może służyć zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Jeżeli naliczenie kary umownej nie następuje łącznie z odstąpieniem od umowy, uregulowanie należności może być warunkiem koniecznym do utrzymania dalszej współpracy, czyli zachowania źródła uzyskiwanych przychodów. Z drugiej strony, jeśli naliczający karę umowną kontrahent jest uprawniony do odstąpienia od umowy i z tego uprawnienia skorzysta, poprzez zapłatę kary podatnik może utrzymać swój pozytywny rynkowy wizerunek podmiotu, który wykonuje własne zobowiązania. To zaś wiąże się z możliwością osiągania przychodów z działalności prowadzonej wobec innych kontrahentów.

Wydaje się również, że cel i zasadność poniesionego przez podatnika wydatku należy rozpatrywać z uwzględnieniem pierwotnej racjonalności decyzji o umieszczeniu w kontrakcie klauzuli umożliwiającej naliczenie kary umownej. Ostateczna zapłata kary nie jest bowiem zależna od decyzji podatnika, lecz wynika z uprzednio uzgodnionych warunków umownych. W niektórych przypadkach badanie celu, jaki przyświecał podatnikowi w momencie zawierania umowy, może skłaniać do przekonania, iż wyrażenie zgody na ewentualny wydatek (związany z karą umowną) zmierzało do osiągania przychodów.

W określonych sytuacjach gospodarczych zastrzeżenie kary umownej jest zwyczajowo przyjęte. Jeżeli podatnik nie zgodziłby się na taką klauzulę, mógłby ryzykować niedojściem umowy do skutku lub też znaczącym obniżeniem swojego wynagrodzenia. Obie ewentualności prowadziłyby zaś w oczywisty sposób do obniżenia jego przychodów. Wydaje się, że w określonych sytuacjach podatnicy mogą argumentować, że wyrażenie zgody na ustanowienie kary umownej miało na celu osiąganie przychodów, a zatem ewentualny wydatek z tego tytułu również powinien być uznany za poniesiony w celu osiągania przychodów.

Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, poza spełnieniem ustawowej definicji, nie może być objęty wyłączeniami zawartymi w art. 16 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót.

Mając na względzie brzmienie powyższego przepisu, wydaje się, że wydatek poniesiony na karę umowną, naliczoną z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru, nie może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów tylko wtedy, gdy wcześniej dostarczono towar wadliwy, a przy próbie ponownego dostarczenia towaru, tym razem wolnego od wad, dostawca popadł w zwłokę.

Zdarzało się jednak, że zaprezentowana interpretacja przepisu była kwestionowana w orzecznictwie sądowym. W wyroku NSA z 15 maja 2008 r. (II FSK 463/07), sąd uznał, że powyższy przepis wyłącza z grupy kosztów uzyskania przychodów także koszty powstałe na skutek zwłoki w dostawie towaru dostarczanego po raz pierwszy. Stanowisko to jest jednak odosobnione, zarówno w orzecznictwie sądowym jak i interpretacjach organów podatkowych.

Orzecznictwo sądów administracyjnych nie daje również jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy wydatki poniesione z tytułu kary umownej spełniają przesłanki definicji kosztów uzyskania przychodów. W wyroku WSA w Warszawie z 21 lipca 2011 r. (III SA/Wa 2735/10), wskazano, iż kary umowne wypłacane z tytułu opóźnień w realizacji umowy, jeśli tylko mają związek z przychodem lub mają na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu, często zminimalizowanie straty, będą zawsze stanowiły koszty uzyskania przychodów.

Stanowisko odmienne zajął natomiast WSA we Wrocławiu w wyroku z 20 czerwca 2012 r. (I SA/Wr 442/12), w którym uznał, że w przypadku, gdy zapłata kary umownej jest koniecznością, trudno uznać taki wydatek za pozostający w związku z działaniami ukierunkowanymi na osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie ich źródła. Ponadto, w opinii składu orzekającego, art. 15 ust. 1 ustawy o CIT nie obejmuje swoją dyspozycją działań zmierzających do ograniczenia straty.

Podobne rozbieżności dają się zauważyć w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów (por. interpretacja indywidualna ILPB3/423-191/11-4/KS oraz interpretacja indywidualna ILPB4/423-445/11-2/DS).

1. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)

© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kara umowna
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.