Kara umowna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kara umowna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
maj

Istota:

Opodatkowanie naliczanej abonentowi kary umownej oraz prawo do wystawienia faktur korygujących do faktur, w których kary umowne (opłaty wyrównawcze) zostały nieprawidłowo ujęte jako usługi telekomunikacyjne podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w konsekwencji prawo do obniżenia podatku należnego wynikającego z tych faktur w deklaracji za okres, w którym faktury te zostaną wystawione bez konieczności otrzymania potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez abonentów.

Fragment:

Opłata wyrównawcza stanowi zatem karę umowną mającą zrekompensować Spółce uszczerbek finansowy wynikający z wcześniejszego zaprzestania przez nią świadczenia usług telekomunikacyjnych z winy pozostającej wyłącznie po stronie abonenta. Zagadnienie kar umownych regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.; dalej: „ Kodeks cywilny ” lub „ KC ”). Art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, iż można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Przepis statuujący karę umowną ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Kara umowna może obejmować trzy grupy zdarzeń, a mianowicie: niewykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie zobowiązania w ogólności oraz konkretne uchybienia w zakresie sposobu wykonania zobowiązania. Kara umowna ma na celu „ naprawienie szkody ”, a więc należy uznać, że jest ona swoistą formą odszkodowania. Zatem, kara umowna pełniąca funkcję odszkodowawczą za poniesione straty (utracone korzyści), nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, i tym samym nie podlega opodatkowaniu VAT.

2018
27
kwi

Istota:

Przychód z tytułu kary umownej uzyskanej w wyniku potrącenia (kompensaty) należy rozpoznać z chwilą złożenia oświadczenia o potrąceniu.Zwrotu kary umownej (w wyniku wyroku sądowego) wykazanej jako przychód podatkowy Wnioskodawca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów; może skorygować wykazany w ten sposób przychód podatkowy.

Fragment:

(...) karę umowną i zasądzi zwrot części kwoty kary umownej na rzecz Generalnego Wykonawcy? Czy zwrócona kara umowna, w całości lub części (na skutek miarkowania), stanowi koszt uzyskania przychodu? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. Momentem powstania przychodu podatkowego z tytułu kary umownej w sytuacji, gdy środki na jej poczet zostały uiszczone przez potrącenie bądź od Gwaranta z gwarancji bankowej, zaś Generalny Wykonawca kwestionuje co do zasady nałożone kary umowne oraz z uwagi na przysługujące mu roszczenie o miarkowanie kary umownej, jest: bądź to data uprawomocnienia się wyroku sądowego dot. zasadności kary umownej lub rozstrzygającego o miarkowaniu kary umownej, bądź to data przedawnienia roszczenia Generalnego Wykonawcy o zapłatę kwoty odpowiadającej karze umownej, dochodzonego przeciwko Inwestorowi. Inwestor otrzymał odszkodowanie z tytułu zastrzeżonej na tą okoliczność kary umownej. Stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop), przychodami są otrzymane pieniądze. W konsekwencji, środki pozyskane – w jakikolwiek sposób, w tym również z tytułu kary umownej – stanowią przychód podatkowy.

2018
27
kwi

Istota:

W zakresie zaliczenia kar umownych zapłacone przez Wnioskodawcę z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy oraz z tytułu niezrealizowania planu zakupów do kosztów uzyskania przychów.

Fragment:

Następnie C., działając w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy, zawarła z S. ugodę, na podstawie której rozwiązała wcześniejszą umowę z S. i zobowiązała się do zapłaty kary umownej z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy oraz dodatkowej kary umownej z tytułu niezrealizowania zamówień w wysokości zgodnej z założeniami zaplanowanymi w okresie trwania umowy, tj. w latach 2010-2012. W konsekwencji S. - za pośrednictwem C. - obciążył Wnioskodawcę karą umowną z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy oraz dodatkową karą umowną z tytułu niezrealizowania zamówień w wysokości zgodnej z założeniami zaplanowanymi w okresie trwania umowy. Kary umowne zostały udokumentowane notą księgową wystawioną przez C. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że ani kara umowna za przedterminowe rozwiązanie umowy, ani kara umowna z tytułu niezrealizowania zamówień w wysokości zgodnej z założeniami zaplanowanymi w okresie trwania umowy nie mieści się w zakresie hipotezy przepisu art. 16 ust. 1 pkt 22 UPDOP. Sam jednak fakt niezaliczenia w/w kar umownych do wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów nie przesądza o możliwości uznania, że wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów. Wydatek musi bowiem spełniać ogólną zasadę zawartą w art. 15 ust. 1 UPDOP, tj. zostać poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

2018
16
kwi

Istota:

Czy kara umowna uiszczona przez Wnioskodawcę jest/będzie stanowić koszt uzyskania przychodów

Fragment:

Przeprowadzona przez Wnioskodawcę analiza doprowadziła do wniosku, że rozwiązaniem ekonomicznie dla Wnioskodawcy korzystniejszym jest rezygnacja z odbioru zadeklarowanych w Załącznikach ilości asfaltu, zapłata na rzecz Dostawcy kary umownej przewidzianej w Umowie i zakup asfaltu po cenie aktualnie na rynku obowiązującej, czyli niższej niż przewidziana w Załącznikach. Tym samym Wnioskodawca podjął decyzję o rezygnacji z obioru zadeklarowanych w Załącznikach ilości asfaltu i zakupie asfaltu po cenach aktualnie obowiązujących na rynku, równocześnie licząc się z przewidzianym w Umowie prawem Dostawcy do naliczenia kary umownej. W konsekwencji tej decyzji Wnioskodawca zawarł z Dostawcą porozumienia dotyczące rezygnacji z odbioru zadeklarowanych w Załącznikach ilości asfaltu oraz zapłaty na rzecz Dostawcy kary umownej przewidzianej w Umowie zgodnie z ustalonym w porozumieniach harmonogramem. Wnioskodawca wskazuje, że kary umowne dokumentowane są notami obciążeniowymi wystawianymi przez Dostawcę. Kary umowne płacone są ze środków obrotowych Wnioskodawcy i nie są mu zwracane w jakiejkolwiek formie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy kary umowne z tytułu niezrealizowania odbioru deklarowanych ilości asfaltu zapłacone Dostawcy stanowią koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, kary umowne z tytułu niezrealizowania odbioru deklarowanych ilości asfaltu zapłacone Dostawcy stanowią koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób prawnych. 1.

2018
9
mar

Istota:

W zakresie:
- możliwości zaliczenia przez Wnioskodawcę obciążenia wynikającego z kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania zadania do kosztów podatkowych,
- momentu ujęcia przez Wnioskodawcę obciążenia wynikającego z kary umownej do kosztów podatkowych.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy obciążenie Wnioskodawcy wynikające z kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania zadania będzie mogło zostać ujęte w kosztach podatkowych? Jeżeli tak, w jakim okresie rozliczeniowym Wnioskodawca będzie mógł je zarachować do kosztów podatkowych? Zdaniem Wnioskodawcy, naliczona kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania zadania będzie mogła zostać zarachowana do kosztów podatkowych Wnioskodawcy, w okresie w którym została dokonana jej zapłata. W stanie faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę, wobec potrącenia wzajemnych wierzytelności stron co do kwoty 21943,20 zł, w grudniu 2017 r. – do kosztów podatkowych zostanie zaliczona w tym okresie ww. kwota, natomiast pozostała część kary umownej zostanie zarachowana w ciężar kosztów podatkowych w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpi jej potrącenia. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłączono z kosztów podatkowych takie kary umowne (odszkodowania), które są generalnie związane z wadami towarów lub usług. Wyłączenie to nie dotyczy natomiast kar umownych wynikających z opóźnienia w dostarczeniu towarów. Zatem wskazana w pytaniu kara umowna z tytułu nieterminowej dostawy towarów nie została wyłączona z kosztów podatkowych na podstawie powyższego przepisu. Przy czym należy również zauważyć, że naliczona kara umowna i obciążenie z niej wynikające, powstało z przyczyn nie tylko nie zawinionych przez wnioskodawcę ale również od niego niezależnych.

2018
8
lut

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kar umownych z tytułu „każdego niezrealizowanego zamówienia lub niezrealizowanej części zamówienia”

Fragment:

W przypadku ich opóźnienia dana sieć handlowa ma podstawę do naliczenia kary umownej na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie miał wpływu na powstanie przyczyny powodującej naliczenie ww. kary umownej i nie mógł jej zapobiec. Wnioskodawca stosuje zasady należytej staranności w swojej działalności gospodarczej, lecz opóźnienia przewoźników są normalnym zdarzeniem w praktyce gospodarczej. Wnioskodawca nie zawarł umów ubezpieczenia w zakresie wskazanej kary umownej. Wnioskodawca obciąża przewoźnika odpowiedzialnego za opóźnienia z tytułu kary umownej naliczonej przez sieć handlową, lecz w niewielkiej części wynikającej z odrębnego kontraktu zawartego przez Wnioskodawcę z danym przewoźnikiem. Kwota kary umownej, którą zostaje obciążony przewoźnik jest niewspółmiernie niższa niż kwota kary umownej płacona przez Wnioskodawcę na rzecz sieci handlowej. Mając powyższe na względzie, w pierwszej kolejności stwierdzić należy, że kara umowna, o której mowa w opisanym stanie faktycznym nie mieści się w katalogu kar umownych wyłączonych z kosztów podatkowych, zawartym w cyt. powyżej art. 16 ust. 1 pkt 22 updop. Niewymienienie tej kary umownej w negatywnym katalogu zawartym w art. 16 ust. 1 pkt 22 updop nie oznacza jednakże automatycznie, że można taki wydatek uznać za koszt podatkowy.

2018
2
lut

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej uiszczonej za Pośrednika Finansowego.

Fragment:

Kary umowne są instytucją prawa cywilnego - zgodnie z przepisem art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, kara umowna jest określoną sumą pieniężną, jaką strona umowy zobowiązana jest zapłacić w przypadku powstania szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Istotą kary umownej jest to, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Kara umowna należna jest zatem na mocy zastrzeżenia umownego. Możliwość jej żądania nie jest zależna od rzeczywistego zaistnienia szkody w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. Dla powstania obowiązku zapłacenia kary umownej wystarczy bowiem zaistnienie określonych w umowie przesłanek. Z brzmienia ww. przepisu art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że za koszty uzyskania przychodów nie są uznawane kary umowne i odszkodowania z tytułu: wad dostarczonych towarów; wad wykonanych robót; wad wykonanych usług; zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad; zwłoki w usunięciu wad towarów; zwłoki w usunięciu wad wykonania robót; zwłoki w usunięciu wad wykonania usług.

2018
17
sty

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wskazanych we wniosku kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji umów

Fragment:

W ocenie Wnioskodawcy, nawet gdyby była możliwość zawarcia takiej umowy na pewno była by to bardzo duża kwota przekraczająca możliwości finansowe firmy Wnioskodawcy;  Naliczenie kar umownych za nieterminową realizację przedmiotu umowy stanowi integralną część Umowy. Zawarcie Umowy z Zamawiającym nie byłoby możliwe, gdyby Wykonawca nie zgodził się na zapis o zastosowaniu kar umownych, gdyż nie uwzględnienie ich w Umowie mogłoby skutkować niepodpisaniem Umowy. Kara umowna naliczana jest Wykonawcy w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy w wysokości stanowiącej 0,1 % wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w umowie, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego. Wykonawca wyraża zgodę w umowie na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego. Dokumentem potwierdzającym naliczenie kary umownej jest Nota Odsetkowa od Zamawiającego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy kara umowna naliczona na podstawie zawartej umowy z tytułu nieterminowego jej wykonania stanowi koszt uzyskania przychodu? Zdaniem Wnioskodawcy, możliwa do naliczenia przyszła kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania umowy stanowi koszt uzyskania przychodu. Uzasadniając powyższe stanowisko Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust.1.

2018
13
sty

Istota:

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłacanych przez Wnioskodawcę Kar Umownych z tytułu Odstąpienia od zawartych Umów o współpracy.

Fragment:

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, motywy podjętych przez Spółkę działań, a także przedstawioną powyżej argumentację, poniesienie wydatków na zapłatę Kar Umownych związanych z Umowami o współpracę należy uznać za ekonomicznie racjonalne działanie, podporządkowane osiągnięciu przychodu lub zachowaniu albo zabezpieczeniu jego źródła. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Kary Umowne pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przez Spółkę przychodami (zabezpieczeniem bądź zachowaniem ich źródła), a tym samym wydatki z tego tytułu spełniają przesłanki uznania ich za koszty podatkowe po stronie Wnioskodawcy. Reasumując, mając na uwadze, że Kary Umowne wynikające z Umów o współpracę spełniają definicję kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o PDOP oraz przedmiotowe Kary Umowne nie mają charakteru kar umownych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o PDOP, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przedmiotowych Kar Umownych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, dalej: „ updop ”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

2018
13
sty

Istota:

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Kar Umownych wypłacanych przez Wnioskodawcę, w związku z Umowami o współpracę z innych tytułów niż Odstąpienie od tych umów.

Fragment:

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, motywy podjętych przez Spółkę działań, a także przedstawioną powyżej argumentację, poniesienie wydatków na zapłatę Kar Umownych związanych z Umowami o współpracę należy uznać za ekonomicznie racjonalne działanie, podporządkowane osiągnięciu przychodu lub zachowaniu albo zabezpieczeniu jego źródła. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Kary Umowne pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przez Spółkę przychodami (zabezpieczeniem bądź zachowaniem ich źródła), a tym samym wydatki z tego tytułu spełniają przesłanki uznania ich za koszty podatkowe po stronie Wnioskodawcy. Reasumując, mając na uwadze, że Kary Umowne wynikające z Umów o współpracę spełniają definicję kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o PDOP oraz przedmiotowe Kary Umowne nie mają charakteru kar umownych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o PDOP, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przedmiotowych Kar Umownych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest w części prawidłowe, w części nieprawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.