Kara umowna | Interpretacje podatkowe, komentarz eksperta

Kara umowna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kara umowna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy kara umowna, naliczona za nieterminowe wykonanie usługi, stanowi koszt uzyskania przychodu?
Fragment:
Za opóźnienie w realizacji zamówienia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie Spółka otrzymała 18.12.2015 r. notę obciążeniową z naliczoną karą umowną za 7, 10 i 11 dni kalendarzowych zwłoki, w tym była sobota i niedziela (data zapłaty kary 30.12.2015 r.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy kara umowna, naliczona za nieterminowe wykonanie usługi, stanowi koszt uzyskania przychodu... Zdaniem Wnioskodawcy, analizując obowiązujące przepisy prawne oraz orzecznictwo sądowe z ostatnich lat dominuje pogląd, że jeżeli zapłata kary umownej w związku z nieterminowym wykonaniem usługi związana jest z przychodami z działalności gospodarczej, a opóźnienie w wykonaniu umowy wynikało z przyczyn niezależnych od podatnika, to kara ta może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z artykułem 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszt uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonywanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Istotą omawianego przepisu art. 16 ust. 1 pkt 22 ww. ustawy jest zatem wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kar umownych związanych generalnie z wadami towarów lub usług, a nie jedynie z opóźnieniem w ich dostawie.
2016
8
lip

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej zapłaconej w związku z odstąpieniem od podpisania przyrzeczonej umowy najmu nieruchomości.
Fragment:
Jak wynika z opisanego stanu faktycznego zapłacona przez Spółkę kwota stanowi karę umowną, o której mowa w art. 483 KC. Skutki podatkowe w zakresie kosztów uzyskania przychodów na gruncie podatku CIT związane z zapłatą kar umownych reguluje art. 16 ust. 1 pkt 22 updop, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Powołany przepis wyłącza z kosztów uzyskania przychodów odszkodowania i kary umowne będące następstwem ściśle określonych zdarzeń, wśród których ustawodawca nie wymienił kary umownej z tytułu odmowy zawarcia umowy przyrzeczonej. Przepis ten, jako wyjątek od zasady, powinien podlegać ścisłej wykładni, co oznacza zakaz jego stosowania do innych kar umownych i odszkodowań. W związku z powyższym, uznanie kary umownej z tytułu rezygnacji z zawarcia przyrzeczonej umowy najmu nieruchomości należy oceniać wyłącznie na podstawie art. 15 ust. 1 updop. W pierwszej kolejności dla uznania danego wydatku, w kwocie 4.000.000 zł, jako kosztu uzyskania przychodu wykazać należy, że został on faktycznie poniesiony przez Wnioskodawcę, więc może zostać uznany, w sposób niebudzący wątpliwości, jako rzeczywisty i definitywny.
2016
29
cze

Istota:
Czy kary umowne z tytułu niezamówienia przez Spółkę uzgodnionej ilości komponentów, naliczane na podstawie Umowy zawartej z Dostawcą, mogą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że wydatki w postaci kar umownych są ponoszone przez Wnioskodawcę i mają definitywny charakter. Sposób dokumentacji wydatków w postaci kar umownych. Kary umowne są dokumentowane przez Dostawcę za pomocą not obciążeniowych wystawianych na rzecz Wnioskodawcy (zdaniem Spółki, kary umowne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zatem nie powinny być dokumentowane fakturami). Oprócz ww. not księgowych, poniesienie przez Wnioskodawcę wydatków w postaci kar umownych z tytułu niezamówienia uzgodnionej ilości komponentów wynika z następujących dokumentów: bankowe potwierdzenie dokonania płatności, wyciąg z rachunku bankowego Spółki lub porozumienie o potrąceniu wzajemnych zobowiązań, Umowa wraz z aneksami, korespondencja z Dostawcą. W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wydatki w postaci kar umownych z tytułu niezamówienia uzgodnionej ilości komponentów należy uznać za właściwie udokumentowane. W opinii Wnioskodawcy, kary umowne z tytułu niezamówienia przez Spółkę uzgodnionej ilości komponentów wpisują się we wszystkie powyższe kryteria. W konsekwencji, kary umowne wypłacane przez Spółkę na rzecz Dostawcy powinny zostać uznane za podatkowe koszty uzyskania przychodów na gruncie ustawy o CIT.
2016
2
cze

Istota:
Czy równowartość dochodu przeznaczonego na pokrycie kosztów wpłat na PFRON oraz odsetek i kary umownej podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych w wysokości 19% w przypadku gdy Szpital uzyskał stratę podatkową?
Fragment:
Szpital odprowadził podatek w wysokości 19% od wpłat: na PFRON, odsetek i kary umownej to jest od wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu. Za 2015 r. Szpital z prowadzonej działalności uzyskał stratę podatkową, co wykazano w rocznym zeznaniu CIT-8. Strata ta powstaje zarówno przed jak i po uwzględnieniu w podstawie opodatkowania wpłat za PFRON oraz odsetek i kary umownej, jako kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu. Zdaniem Wnioskodawcy w związku z osiągnięciem straty, u Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy, także z tytułu poniesionych wpłat na PFRON oraz zapłaconych odsetek i kary umownej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy równowartość dochodu przeznaczonego na pokrycie kosztów wpłat na PFRON oraz odsetek i kary umownej podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych w wysokości 19% w przypadku gdy Szpital uzyskał stratę podatkową... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku osiągnięcia straty podatkowej, także po uwzględnieniu wpłat na PFRON oraz zapłaconych odsetek i kary umownej jako niestanowiących kosztów uzyskania przychodu, u podatnika korzystającego ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updp, nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych.
2016
31
maj

Istota:
Czy w tak przedstawionym stanie faktycznym Spółka ma prawo zaliczyć uznane roszczenia odszkodowawcze V. do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o PDOP?
Fragment:
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Do kosztów podatkowych nie zalicza się sankcji cywilnoprawnych w formie kar umownych czy odszkodowań z tytułów wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 22 updop. Ustawodawca kierował się w tym względzie zasadą, aby nie premiować działań sprzecznych z istotą umów, zagrożonych karami i odszkodowaniami. W przepisie art. 16 ust. 1 pkt 22 updop ustawodawca wprost wyraża, jakiego rodzaju kary umowne i odszkodowania nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Są to kary czy odszkodowania wynikające z nienależytego wykonania zobowiązań. Kary te są zatem wynikiem niewłaściwego działania lub zaniechania dłużnika. Co do pozostałych kar i odszkodowań, niewymienienie ich w negatywnym katalogu zawartym w art. 16 ust. 1 updop nie oznacza, że automatycznie można takie wydatki uznać za koszt podatkowy. Pomiędzy poniesionym kosztem a potencjalnym przychodem musi bowiem zaistnieć związek przyczynowo - skutkowy, albo musi być to wydatek poniesiony w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
2016
22
maj

Istota:
Czy kary umowne uiszczone przez Wnioskodawcę z tytułu niedostarczenia bądź nieterminowego dostarczenia towarów na rzecz kontrahenta będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów (zdarzenie przyszłe)
Fragment:
Biorąc zatem pod uwagę istnienie związku wydatków z tytułu kar umownych z przychodami Wnioskodawcy uzyskiwanymi na podstawie zawieranych przez niego umów handlowych, a także uwzględniając okoliczność, że zastrzeżenia kar umownych z ww. tytułów w transakcjach handlowych tego rodzaju jest powszechnie stosowaną praktyką na rynku w tej branży, uznać należy, że wydatki z tego tytułu spełniają przesłanki uznania ich za koszt uzyskania przychodów. Dodatkowo podkreślić należy, że obowiązek zapłaty kar umownych wynika z okoliczności, które nie są wynikiem nieracjonalnego działania Wnioskodawcy czy też niedołożenia przez niego należytej staranności, lecz jest wynikiem ziszczenia się normalnego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w danej branży. Jednocześnie kary umowne, których dotyczy wniosek, nie są objęte dyspozycją art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, który wyłącza z katalogu kosztów uzyskania przychodów ściśle określone rodzaje kar umownych i odszkodowań. Wskazać przy tym należy, że pogląd potwierdzający możliwość uznania za koszt uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, innych niż wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, prezentują również organy skarbowe w najnowszych interpretacjach indywidualnych, z których wynika, że kara umowna/odszkodowanie z tytułu niedostarczenia bądź nieterminowego dostarczenia towarów z powodu okoliczności niezależnych od podatnika, stanowić będzie koszt uzyskania przychodu.
2016
12
maj

Istota:
Czy kary umowne uiszczone przez Wnioskodawcę z tytułu niedostarczenia bądź nieterminowego dostarczenia towarów na rzecz kontrahenta będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów (stan faktyczny).
Fragment:
Biorąc zatem pod uwagę istnienie związku wydatków z tytułu kar umownych z przychodami Wnioskodawcy uzyskiwanymi na podstawie zawieranych przez niego umów handlowych, a także uwzględniając okoliczność, że zastrzeżenia kar umownych z ww. tytułów w transakcjach handlowych tego rodzaju jest powszechnie stosowaną praktyką na rynku w tej branży, uznać należy, że wydatki z tego tytułu spełniają przesłanki uznania ich za koszt uzyskania przychodów. Dodatkowo podkreślić należy, że obowiązek zapłaty kar umownych wynika z okoliczności, które nie są wynikiem nieracjonalnego działania Wnioskodawcy czy też niedołożenia przez niego należytej staranności, lecz jest wynikiem ziszczenia się normalnego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w danej branży. Jednocześnie kary umowne, których dotyczy wniosek, nie są objęte dyspozycją art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, który wyłącza z katalogu kosztów uzyskania przychodów ściśle określone rodzaje kar umownych i odszkodowań. Wskazać przy tym należy, że pogląd potwierdzający możliwość uznania za koszt uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, innych niż wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, prezentują również organy skarbowe w najnowszych interpretacjach indywidualnych, z których wynika, że kara umowna/odszkodowanie z tytułu niedostarczenia bądź nieterminowego dostarczenia towarów z powodu okoliczności niezależnych od podatnika, stanowić będzie koszt uzyskania przychodu.
2016
12
maj

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu przeznaczonego na zapłatę kary umownej
Fragment:
Środki wydatkowane na zapłatę kary umownej nie mogą być bowiem uznane za przeznaczone na działalność statutową. To że nie doszło do wykonania umowy, a wydatki poniesione w związku z realizacją kontraktu (zapłatą kary umownej) w ostatecznym rozrachunku przyczyniły się do zwiększenia wiedzy i doświadczenia Wnioskodawcy jest niewystarczające. Środki te zostały bowiem w istocie przeznaczone wprawdzie na cele związane z działalnością gospodarczą, lecz niezwiązane z celami statutowymi Wnioskodawcy. Nie doszło zatem do łącznego spełnienia wszystkich wymaganych przez przepisy prawa przesłanek, warunkujących zastosowanie zwolnienia. Wnioskodawca nie może więc zastosować zwolnienia, o którym mowa w z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop, do przychodów przeznaczonych na zapłatę kary umownej. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu przeznaczonego na zapłatę kary umownej należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
10
maj

Istota:
1. Czy opisywane wydatki związane ze zwrotem przez Spółkę sum gwarancyjnych z gwarancji dobrego wykonania kontraktu mogą zostać uznane przez Spółkę za koszty uzyskania przychodów, mając na względzie zapisy art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.)?
2. Czy opisywane wydatki związane ze zwrotem przez Spółkę sum gwarancyjnych z gwarancji dobrego wykonania kontraktu mogą zostać uznane przez Spółkę za pośrednie koszty uzyskania przychodów mając na względzie zapisy art 15 ust 4d-4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i stanowić będą dla Spółki w całości koszty podatkowe roku 2011?
Fragment:
Zgodnie z tą regulacją nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z zapłatą kar umownych i odszkodowań z tytułu: wad dostarczonych towarów, wad wykonanych robót wad wykonanych usług, zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad, zwłoki w usunięciu wad towarów, zwłoki w usunięciu wad wykonanych usług. Redakcja cytowanego przepisu prowadzi do wniosku, że katalog kar które nie mogą być kosztami podatkowymi jest katalogiem zamkniętym. Wymienione w treści przepisu kary umowne i odszkodowania wiążą się z nienależytym wykonaniem zobowiązań, a celem tej regulacji było uniemożliwienie pomniejszenia podstawy opodatkowania o koszty poniesione w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązania. Po pierwsze, w przypadku Spółki w bezpośrednim ujęciu doszło do wypłaty/zwrotu sum gwarancyjnych na rzecz banku, a nie w prostej linii do uregulowania kar umownych (to bank wypłacając sumę gwarancyjną na rzecz beneficjenta pokrywał kwoty odnoszące się do kar umownych). Po drugie, nawet gdyby przyjąć, że Wnioskodawca zwracając sumy gwarancyjne pokrywał kary umowne, tytuł do naliczenia tych kar nie mieści się w zamkniętym katalogu art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy CIT. W przypadku Spółki, naliczenie kar spowodowane było opóźnieniami w pracach kontraktowych (zaistnienie awarii, która opóźniła prace rozruchowe bloku energetycznego).
2016
13
kwi

Istota:
Kiedy powstanie obowiązek wykazania przychodu z tytułu otrzymania opisanych we wniosku kar umownych w podatku CIT?
Fragment:
Z uwagi na powyższe odstąpienie Najemca będzie zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu kary umownej. W przypadku nie rozpoczęcia działalności w lokalu stanowiącym przedmiot Najmu przez Najemcę w wskazanym w Umowie (np. dzień otwarcia lokalu handlowego), Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej. Najemca/Dzierżawca jest zobowiązany do najmu/dzierżawy przedmiotu Umowy przez okres wskazany w Umowie. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy przez Wynajmującego/Wydzierżawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Najemcy/Dzierżawcy, Najemca/Dzierżawca z uwagi na skrócenie ustalonego okresu najmu/dzierżawy, zapłaci Wynajmującemu/Wydzierżawiającemu karę umowną. Wynajmujący/Wydzierżawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w szczególności odszkodowania za utratę Czynszu i innych świadczeń pomiędzy dniem rozwiązania Umowy z Najemcą/Dzierżawcą, a znalezieniem nowego Najemcy/Dzierżawcy, nie dłużej jednak niż za okres do końca przewidywanego w niniejszej Umowie okresu najmu/dzierżawy. Sytuację; w której następuje obciążenie karą umowną w przypadku rozwiązania Umowy przez Wynajmującego/Wydzierżawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Najemcy/Dzierżawcy należy odróżnić od sytuacji, w której obie strony Umowy dochodzą do porozumienia, co do skrócenia okresu najmu/dzierżawy za zapłatą wynagrodzenia i Wynajmujący/Wydzierżawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu obowiązywania umowy.
2016
9
kwi

Kara umowna | Komentarz eksperta podatkowego

Czy wydatek poniesiony na karę umowną naliczoną z tytułu opóźnienia w realizacji umowy może być uznany za koszt uzyskania przychodów?

Zgodnie z ogólną definicją kosztów uzyskania przychodów, zawartą w art. 15 ustawy o CIT1, kosztami uzyskania przychodów są tylko koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Niewątpliwie zapłata kary umownej nie wiąże się z powstaniem przychodów, gdyż nie powiększa wierzytelności należnej od kontrahenta naliczającego karę. Jednakże wydatek ten może służyć zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Jeżeli naliczenie kary umownej nie następuje łącznie z odstąpieniem od umowy, uregulowanie należności może być warunkiem koniecznym do utrzymania dalszej współpracy, czyli zachowania źródła uzyskiwanych przychodów. Z drugiej strony, jeśli naliczający karę umowną kontrahent jest uprawniony do odstąpienia od umowy i z tego uprawnienia skorzysta, poprzez zapłatę kary podatnik może utrzymać swój pozytywny rynkowy wizerunek podmiotu, który wykonuje własne zobowiązania. To zaś wiąże się z możliwością osiągania przychodów z działalności prowadzonej wobec innych kontrahentów.

Wydaje się również, że cel i zasadność poniesionego przez podatnika wydatku należy rozpatrywać z uwzględnieniem pierwotnej racjonalności decyzji o umieszczeniu w kontrakcie klauzuli umożliwiającej naliczenie kary umownej. Ostateczna zapłata kary nie jest bowiem zależna od decyzji podatnika, lecz wynika z uprzednio uzgodnionych warunków umownych. W niektórych przypadkach badanie celu, jaki przyświecał podatnikowi w momencie zawierania umowy, może skłaniać do przekonania, iż wyrażenie zgody na ewentualny wydatek (związany z karą umowną) zmierzało do osiągania przychodów.

W określonych sytuacjach gospodarczych zastrzeżenie kary umownej jest zwyczajowo przyjęte. Jeżeli podatnik nie zgodziłby się na taką klauzulę, mógłby ryzykować niedojściem umowy do skutku lub też znaczącym obniżeniem swojego wynagrodzenia. Obie ewentualności prowadziłyby zaś w oczywisty sposób do obniżenia jego przychodów. Wydaje się, że w określonych sytuacjach podatnicy mogą argumentować, że wyrażenie zgody na ustanowienie kary umownej miało na celu osiąganie przychodów, a zatem ewentualny wydatek z tego tytułu również powinien być uznany za poniesiony w celu osiągania przychodów.

Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, poza spełnieniem ustawowej definicji, nie może być objęty wyłączeniami zawartymi w art. 16 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót.

Mając na względzie brzmienie powyższego przepisu, wydaje się, że wydatek poniesiony na karę umowną, naliczoną z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru, nie może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów tylko wtedy, gdy wcześniej dostarczono towar wadliwy, a przy próbie ponownego dostarczenia towaru, tym razem wolnego od wad, dostawca popadł w zwłokę.

Zdarzało się jednak, że zaprezentowana interpretacja przepisu była kwestionowana w orzecznictwie sądowym. W wyroku NSA z 15 maja 2008 r. (II FSK 463/07), sąd uznał, że powyższy przepis wyłącza z grupy kosztów uzyskania przychodów także koszty powstałe na skutek zwłoki w dostawie towaru dostarczanego po raz pierwszy. Stanowisko to jest jednak odosobnione, zarówno w orzecznictwie sądowym jak i interpretacjach organów podatkowych.

Orzecznictwo sądów administracyjnych nie daje również jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy wydatki poniesione z tytułu kary umownej spełniają przesłanki definicji kosztów uzyskania przychodów. W wyroku WSA w Warszawie z 21 lipca 2011 r. (III SA/Wa 2735/10), wskazano, iż kary umowne wypłacane z tytułu opóźnień w realizacji umowy, jeśli tylko mają związek z przychodem lub mają na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu, często zminimalizowanie straty, będą zawsze stanowiły koszty uzyskania przychodów.

Stanowisko odmienne zajął natomiast WSA we Wrocławiu w wyroku z 20 czerwca 2012 r. (I SA/Wr 442/12), w którym uznał, że w przypadku, gdy zapłata kary umownej jest koniecznością, trudno uznać taki wydatek za pozostający w związku z działaniami ukierunkowanymi na osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie ich źródła. Ponadto, w opinii składu orzekającego, art. 15 ust. 1 ustawy o CIT nie obejmuje swoją dyspozycją działań zmierzających do ograniczenia straty.

Podobne rozbieżności dają się zauważyć w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów (por. interpretacja indywidualna ILPB3/423-191/11-4/KS oraz interpretacja indywidualna ILPB4/423-445/11-2/DS).

1. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)

© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kara umowna
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.