Kara umowna | Interpretacje podatkowe, komentarz eksperta

Kara umowna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kara umowna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu kary umownej zapłaconej na rzecz zleceniodawcy
Fragment:
W wyniku działań podjętych przez Wnioskodawcę doszło zatem do znacznego obniżenia kwoty należnej kary umownej oraz uregulowania sytuacji prawnej ze Zleceniodawcą oraz Partnerem. Terminowa zapłata poszczególnych rat kary umownej na rzecz Zleceniodawcy umożliwia zwolnienie z obowiązku zapłaty 25% kwoty kary umownej oraz pełnej kwoty odsetek za opóźnienie naliczonych do momentu zawarcia Porozumienia. W związku z zapłatą poszczególnych rat kary umownej Wnioskodawca uniknie obowiązku uiszczenia dalszych odsetek za zwłokę oraz ryzyka wszczęcia kolejnych postępowań sądowych. Zapłata kary umownej wpływa również korzystnie na wizerunek Wnioskodawcy jako podmiotu rzetelnego i uczciwego. W związku z powyższym, zapłacona w ratach na rzecz Zleceniodawcy kara umowna stanowiła racjonalnie poniesiony wydatek, związany z zabezpieczeniem oraz zachowaniem źródła przychodów Wnioskodawcy, który to wydatek w okolicznościach stanu faktycznego stanowił najkorzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca zauważa, iż: zawierając Umowę oraz podejmując działania w celu jej wykonania Wnioskodawca dążył do uzyskania przychodów, z kolei obowiązek zapłaty kary umownej wyniknął z okoliczności niezależnych od Wnioskodawcy; Wnioskodawca podjął szereg działań zmierzających do zabezpieczenia swoich interesów oraz majątku poprzez ograniczenie kwoty należnej kary umownej.
2017
25
paź

Istota:
Czy Wnioskodawca w oparciu o stan faktyczny jest uprawniony do przyjęcia, że kary umowne naliczone przez inwestora z tytułu opóźnienia w odbiorze robót budowlanych mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?
Fragment:
Inwestorowi przysługiwało uprawnienie do naliczenia kary umownej za nieterminowe zakończenie przedmiotu umowy za okres od 1 grudnia 2013 r. do 9 stycznia 2014 r. łącznie 40 dni. Stosownie do treści paragrafu 27 ust. 2 pkt. a, należna pozwanemu kara umowna wynosiła 0,1% wartości umowy z uwzględnieniem wynagrodzenia dodatkowego z aneksu nr 1. co daje kwotę 4.094 zł 12 gr za dzień opóźnienia. Mając na uwadze liczbę dni oraz wysokość kary umownej za opóźnienie za jeden dzień tj. 40 x 4.094 zł 12 gr to kara umowna wyniosła łącznie 163.764 zł 80 gr. W dalszej kolejności, pomimo zaskarżenia wyroku przez Wnioskodawcę, to sąd odwoławczy podzielił stanowisko sądu pierwszej instancji, a wyrok się uprawomocnił 23 września 2016 r. Tym samym w ramach przysługujących wierzytelności z kary umownej inwestor na drodze cywilnoprawnej skutecznie potrącił odpowiednio swoją wierzytelność. Wnioskodawca nie uzyskał zapłaty w wysokości 163.764 zł 80 gr, i to właśnie w tym zakresie poniósł szkodę z kary umownej za opóźnienie. Jednocześnie sąd w tym samym wyroku ustalającym wysokość kary umownej orzekł, że kara została zastrzeżona przez strony kontraktu w związku z opóźnieniem w zakończeniu przedmiotu umowy, a więc wystarczał sam fakt opóźnienia w wykonaniu zobowiązania, by Wnioskodawcę obciążyć karą.
2017
7
wrz

Istota:
Opłaty karne mają związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Jak wyżej wskazano – w celach działalności gospodarczej mieszczą się również działania/sytuacje występujące w ramach działalności gospodarczej „towarzyszące” tej działalności i niestanowiące obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika, bez względu na to, czy ostatecznie generują opodatkowanie podatkiem VAT, czy nie. Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz okoliczności sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca w związku z przychodami generowanymi w wyniku pobierania Opłat karnych od Klientów, nie będzie obowiązany do ustalania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy, w celu odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
Podobnie kary umowne, stosownie do art. 483 § 1 k.c., nie stanowią zapłaty za usługę, lecz pełnią funkcję odszkodowawczą (sankcyjną). Zgodnie z tym przepisem można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara ta ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem jakiegokolwiek świadczenia. Zapłata tej kary nie jest też związana z zobowiązaniem się otrzymującego daną kwotę do wykonania czynności, powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. Innymi słowy, kara umowna ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem przez klienta świadczenia wzajemnego. Kara umowna ma w tym wypadku charakter odszkodowawczy. Co do zasady, kara umowna jest rodzajem sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewłaściwego wykonania umowy. W przypadku kar umownych, które Kodeks cywilny definiuje jako zastrzeżenie naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, zadośćuczynienie następuje poprzez zapłatę określonej sumy i w związku z powyższym takie wynagrodzenie nie będzie zawierało ekwiwalentności w postaci świadczenia.
2017
23
sie

Istota:
W tym przypadku istotą i celem obciążenia klienta opłatą za zgubienie lub uszkodzenie elementów przyczepy jest rekompensata za szkodę, a nie płatność za świadczenie. Stanowi ona sankcję za naruszenie przez klienta warunków umowy i nie jest związana z zobowiązaniem się Spółki do wykonania czynności, powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. Innymi słowy, opłaty te mają charakter czynności jednostronnej i nie wiążą się z otrzymaniem przez klienta świadczenia wzajemnego w postaci dostawy towarów czy świadczenia usługi. Tak więc nie jest spełniona przesłanka istnienia związku pomiędzy wypłatą należności przez klienta a otrzymaniem świadczenia wzajemnego, co jest warunkiem koniecznym do uznania, że wypłata tych kwot podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym, przedmiotowe opłaty za zagubione wyposażenie/elementy przyczepy lub ich zwrot w stanie uszkodzonym, nie stanowią wynagrodzenia za dostawę towaru bądź świadczenie usług, o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy i nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Niezależnie od naliczenia podwyższonej opłaty i kosztów ubezpieczenia Spółka może powziąć wszelkie dopuszczane prawem kroki w celu odzyskania posiadania przyczepy oraz domagać się odszkodowania przenoszącego karę umowną na drodze sądowej na koszt Klienta. Postanowienie to pozostaje w mocy mimo odstąpienia od umowy przez Klienta. W przypadku zwrócenia przyczepy w stanie brudnym, naliczona zostanie opłata dodatkowa za czyszczenie w wysokości XX PLN. Postanowienie to pozostaje w mocy mimo odstąpienia od umowy przez Klienta. Klient obowiązany jest zwrócić przyczepę w stanie niepogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie przyczepy będące następstwem prawidłowego używania. Klient nie może czynić w przyczepie żadnych zmian, w tym przeróbek, modyfikacji lub ulepszeń, z wyjątkiem drobnych bieżących napraw. Wszystkie przyczepy mają ubezpieczenie. Jeżeli jednak przyczepa zostanie zwrócona w stanie pogorszonym, Klient dokonał w niej niedozwolonych zmian lub utracił przyczepę, w szczególności wskutek kradzieży lub wypadku, Klient jest zobowiązany naprawić wynikającą stąd szkodę do kwoty XXXX PLN (Udział własny). Spółka ma prawo zabezpieczyć na karcie płatniczej Klienta kwotę XXXX PLN gdy tylko okaże się, że wystąpiła któraś z powyższych okoliczności. Jeżeli na karcie nie będzie wystarczających środków, Spółka ma prawo dochodzić zabezpieczenia i zapłaty przed sądem.
2017
23
sie

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania usługi.
Fragment:
Kara umowna jest uregulowana w przepisach art. 483-484 Kodeksu cywilnego. Expressis verbis w art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego wskazano, że karę umowną można zastrzec w umowie na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 listopada 2003 r. (III CZP 61/03), przesłanką powstania roszczenia wierzyciela o zapłatę umówionej kary, może być każda postać niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika. O zakresie zastosowania kary umownej rozstrzygać będzie zawsze treść dokonanego przez strony zastrzeżenia. Jak podkreśla Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w uzasadnieniu decyzji z dnia 13 września 2007 r. ( 1401/PH-II/4407/14-21/07/MZ ), zasadnym jest rozpowszechniony w literaturze i orzecznictwie pogląd, że kara umowna to surogat odszkodowania, co nie oznacza bynajmniej, że ma ona zastąpić odszkodowanie w związku z powstałą po stronie wierzyciela szkodą. Co więcej, niewystąpienie szkody nie będzie zwalniało dłużnika z zapłaty kary umownej. W związku z powyższym, zastosowanie kary umownej należy wiązać z zaistnieniem: niewykonania zobowiązania, nienależytego wykonania zobowiązania, uchybienia w zakresie sposobu wykonania zobowiązania (czas, miejsce, jakość świadczenia).
2017
10
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania świadczenia pieniężnego Najemcy z tytułu wyrażenia zgody na modyfikacje i przesunięcie terminu odbioru powierzchni biurowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ww. świadczenie
Fragment:
S oraz Najemca uzgodnili, iż w zamian za wyrażenie przez wynajmującego zgody na dokonanie modyfikacji w pracach wykończeniowych oraz przesunięcie terminu odbioru powierzchni biurowych etapu 3, Najemca wypłaci wynajmującemu tzw. karę umowną. W związku z powyższym, S oraz Najemca zawarli aneks do Umowy (dalej: „ Aneks ”). Zgodnie z Aneksem do Umowy, z uwagi na okoliczność wprowadzenia modyfikacji Najemcy, strony mają ustalić nowy termin odbioru powierzchni przez Najemcę. W związku z tą okolicznością, Najemca jest zobowiązany do wypłaty na rzecz wynajmującego środków pieniężnych nazwanych w Aneksie karą umowną w wysokości czynszu oraz innych opłat, za okres począwszy od daty, w której zgodnie z Umową Najemca powinien odebrać pomieszczenia biurowe etapu 3, do czasu faktycznego odbioru powierzchni przez Najemcę. W związku z powyższym, S oraz Najemca wystąpili ze wspólnym wnioskiem o interpretację indywidualną w zakresie opodatkowania kary umownej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wpłacenie kary. W interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 08 lutego 2017 r., sygn. 1462-IPPP1.4512.1077.2016.1.JL organ uznał stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe, potwierdzając, że świadczenie pieniężne (tzw. kara umowna) podlega opodatkowaniu VAT w stawce podstawowej, a Najemca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od S.
2017
10
sie

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania kwoty pieniężnej z tytułu kary umownej
Fragment:
Nawiązując do powyższego cywilnoprawnego rozróżnienia – z jednej strony „ odszkodowań ”, a z drugiej strony „ kar umownych ” – ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 3b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjął rozwiązanie prawne, w myśl którego wolne od tego podatku są nie „ kary umowne ”, lecz „ odszkodowania i zadośćuczynienia ”. Nie można zatem uznać, że ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 3b) ww. ustawy, zwalnia od podatku kary umowne, posługując się jednocześnie zupełnie innym pojęciem, tj. odszkodowaniem. Gdyby wolą ustawodawcy było umożliwienie zwolnienia kar umownych od podatku to wprost zawarłby stosowne uregulowania w przepisie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak to ustawodawca uczynił w przypadku odszkodowań. W związku z powyższym, otrzymana w 2017 r. przez Wnioskodawczynię należność zasądzona wyrokiem Sądu z tytułu kary umownej za niewykonanie zobowiązania niepieniężnego w terminie, nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ przepis art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, takiego zwolnienia nie przewiduje. W konsekwencji, kwota tytułem kary umownej stanowi dla Wnioskodawczyni przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.
2017
9
sie

Istota:
Czy kara umowna może być kosztem podatkowym
Fragment:
Zastrzeżenie kar umownych jest typową praktyką obrotu gospodarczego, bez której niejednokrotnie nie doszłoby do zawarcia umowy. Niemniej jednak sam fakt wypłaty kary umownej musi wynikać z pewnych okoliczności, które towarzyszą temu obowiązkowi, okoliczności wyłączających niestaranność, czy też winę podatnika, nie zaś z samego faktu ich zamieszczenia w postanowieniach umownych. Jak podkreślono powyżej ocena wydatku w postaci kar umownych wymaga jednostkowego (indywidualnego) podejścia. Nie można a priori zakładać, iż każda kara umowna spełnia kryteria art. 15 ust. 1 ustawy o CIT tylko z racji niepodlegania pod normę z art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Dla tej oceny konieczna jest analiza okoliczności towarzyszących obowiązkowi zapłaty kary umownej, która nie jest możliwa w sytuacji, gdy owe okoliczności w danej sprawie jeszcze nie nastąpiły. Reasumując organ interpretacyjny uznaje stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe, albowiem samo założenie, że bez zastrzeżenia kar umownych zawartych w kontrakcie przynoszącym przychody podatkowe nie realizuje celu związanego z osiągnięciem, zachowaniem, czy też zabezpieczeniem źródła przychodów. Wręcz przeciwnie, wydatek, którego źródłem jest niewykonanie przyjętych zobowiązań z powodu niewykonania zobowiązań, w istocie prowadzi do pomniejszenia aktywów podatnika, a w konsekwencji i przychodów podatkowych mogących powstać na skutek ich wykorzystania.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie zaliczenia do koszów uzyskania przychodów kary umownej
Fragment:
Odnosząc powołane uregulowania do stanu faktycznego stwierdzić, że kara umowna zapłacona przez Firmę z tytułu niezamówienia uzgodnionej ilości towaru nie mieści się w dyspozycji art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT Wydatki na pokrycie kar umownych wypłacanych dostawcy pochodzą ze środków obrotowych Firmy i nie są jej zwracane w jakiekolwiek formie. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że wydatki w postaci kar umownych są ponoszone przez Wnioskodawcę i mają definitywny charakter. Sposób dokumentacji wydatków w postaci kar umownych. Kara umowna jest udokumentowana przez Dostawcę za pomocą noty obciążeniowej wystawianych na rzecz Firmy Oprócz ww. noty obciążeniowej, poniesienie przez Wnioskodawcę wydatków w postaci kary umownej z tytułu niezamówienia uzgodnionej ilości towaru wynika z następujących dokumentów: bankowe potwierdzenie dokonania płatności, wyciąg z rachunku bankowego Firmy, Umowa Nota obciążeniowa W świetle powyższego, wydatki w postaci kar umownych z tytułu niezamówienia uzgodnionej ilości towaru należy uznać za właściwie udokumentowane. Kara umowna z tytułu niezamówienia przez Firmę uzgodnionej ilości towaru wpisuje się we wszystkie powyższe kryteria. W konsekwencji, kara umowna wypłacana przez Firmę na rzecz Dostawcy powinny zostać uznane za podatkowe koszty uzyskania przychodów na gruncie ustawy o PIT.
2017
27
maj

Istota:
Opodatkowanie opłaty wnoszonej za opóźnienia w załadunku/rozładunku podczas wykonywania usługi transportowej.
Fragment:
Podobnie kary umowne, stosownie do art. 483 § 1 k.c., nie stanowią zapłaty za usługę, lecz pełnią funkcję odszkodowawczą (sankcyjną). Zgodnie z tym przepisem można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara ta ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem jakiegokolwiek świadczenia. Zapłata tej kary nie jest też związana ze zobowiązaniem się otrzymującego daną kwotę do wykonania czynności, powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. Innymi słowy, kara umowna ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem przez klienta świadczenia wzajemnego. Kara umowna ma w tym wypadku charakter odszkodowawczy. Co do zasady, kara umowna jest rodzajem sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewłaściwego wykonania umowy. W przypadku kar umownych, które Kodeks cywilny definiuje jako zastrzeżenie naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, zadośćuczynienie następuje poprzez zapłatę określonej sumy i w związku z powyższym takie wynagrodzenie nie będzie zawierało ekwiwalentności w postaci świadczenia.
2017
27
maj

Kara umowna | Komentarz eksperta podatkowego

Czy wydatek poniesiony na karę umowną naliczoną z tytułu opóźnienia w realizacji umowy może być uznany za koszt uzyskania przychodów?

Zgodnie z ogólną definicją kosztów uzyskania przychodów, zawartą w art. 15 ustawy o CIT1, kosztami uzyskania przychodów są tylko koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Niewątpliwie zapłata kary umownej nie wiąże się z powstaniem przychodów, gdyż nie powiększa wierzytelności należnej od kontrahenta naliczającego karę. Jednakże wydatek ten może służyć zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Jeżeli naliczenie kary umownej nie następuje łącznie z odstąpieniem od umowy, uregulowanie należności może być warunkiem koniecznym do utrzymania dalszej współpracy, czyli zachowania źródła uzyskiwanych przychodów. Z drugiej strony, jeśli naliczający karę umowną kontrahent jest uprawniony do odstąpienia od umowy i z tego uprawnienia skorzysta, poprzez zapłatę kary podatnik może utrzymać swój pozytywny rynkowy wizerunek podmiotu, który wykonuje własne zobowiązania. To zaś wiąże się z możliwością osiągania przychodów z działalności prowadzonej wobec innych kontrahentów.

Wydaje się również, że cel i zasadność poniesionego przez podatnika wydatku należy rozpatrywać z uwzględnieniem pierwotnej racjonalności decyzji o umieszczeniu w kontrakcie klauzuli umożliwiającej naliczenie kary umownej. Ostateczna zapłata kary nie jest bowiem zależna od decyzji podatnika, lecz wynika z uprzednio uzgodnionych warunków umownych. W niektórych przypadkach badanie celu, jaki przyświecał podatnikowi w momencie zawierania umowy, może skłaniać do przekonania, iż wyrażenie zgody na ewentualny wydatek (związany z karą umowną) zmierzało do osiągania przychodów.

W określonych sytuacjach gospodarczych zastrzeżenie kary umownej jest zwyczajowo przyjęte. Jeżeli podatnik nie zgodziłby się na taką klauzulę, mógłby ryzykować niedojściem umowy do skutku lub też znaczącym obniżeniem swojego wynagrodzenia. Obie ewentualności prowadziłyby zaś w oczywisty sposób do obniżenia jego przychodów. Wydaje się, że w określonych sytuacjach podatnicy mogą argumentować, że wyrażenie zgody na ustanowienie kary umownej miało na celu osiąganie przychodów, a zatem ewentualny wydatek z tego tytułu również powinien być uznany za poniesiony w celu osiągania przychodów.

Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, poza spełnieniem ustawowej definicji, nie może być objęty wyłączeniami zawartymi w art. 16 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót.

Mając na względzie brzmienie powyższego przepisu, wydaje się, że wydatek poniesiony na karę umowną, naliczoną z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru, nie może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów tylko wtedy, gdy wcześniej dostarczono towar wadliwy, a przy próbie ponownego dostarczenia towaru, tym razem wolnego od wad, dostawca popadł w zwłokę.

Zdarzało się jednak, że zaprezentowana interpretacja przepisu była kwestionowana w orzecznictwie sądowym. W wyroku NSA z 15 maja 2008 r. (II FSK 463/07), sąd uznał, że powyższy przepis wyłącza z grupy kosztów uzyskania przychodów także koszty powstałe na skutek zwłoki w dostawie towaru dostarczanego po raz pierwszy. Stanowisko to jest jednak odosobnione, zarówno w orzecznictwie sądowym jak i interpretacjach organów podatkowych.

Orzecznictwo sądów administracyjnych nie daje również jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy wydatki poniesione z tytułu kary umownej spełniają przesłanki definicji kosztów uzyskania przychodów. W wyroku WSA w Warszawie z 21 lipca 2011 r. (III SA/Wa 2735/10), wskazano, iż kary umowne wypłacane z tytułu opóźnień w realizacji umowy, jeśli tylko mają związek z przychodem lub mają na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu, często zminimalizowanie straty, będą zawsze stanowiły koszty uzyskania przychodów.

Stanowisko odmienne zajął natomiast WSA we Wrocławiu w wyroku z 20 czerwca 2012 r. (I SA/Wr 442/12), w którym uznał, że w przypadku, gdy zapłata kary umownej jest koniecznością, trudno uznać taki wydatek za pozostający w związku z działaniami ukierunkowanymi na osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie ich źródła. Ponadto, w opinii składu orzekającego, art. 15 ust. 1 ustawy o CIT nie obejmuje swoją dyspozycją działań zmierzających do ograniczenia straty.

Podobne rozbieżności dają się zauważyć w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów (por. interpretacja indywidualna ILPB3/423-191/11-4/KS oraz interpretacja indywidualna ILPB4/423-445/11-2/DS).

1. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)

© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kara umowna
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.