Kara umowna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kara umowna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
gru

Istota:

Zatem roszczenia / kary umowne naliczane przez Wnioskodawcę za jednostronne rozwiązanie przez Abonenta lub przez Wnioskodawcę z winy Abonenta umowy przyznającej Abonentowi ulgę, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Zagadnienie kar umownych regulują przepisy art. 483 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Przepis wprowadzający karę umowną ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Kara umowna może obejmować trzy grupy zdarzeń, a mianowicie: niewykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie zobowiązania w ogólności oraz konkretne uchybienia w zakresie sposobu wykonania zobowiązania. Ma na celu „ naprawienie szkody ”, a więc należy uznać, że jest ona swoistą postacią odszkodowania. Zgodnie z art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1954), w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą przyznaną Abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez Abonenta lub przez dostawcę usług z winy Abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

2018
29
lis

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej i odszkodowania z tytułu przekroczenia terminu wykonania przedmiotu Umowy.

Fragment:

Mając powyższe na względzie, nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zgodnie z którym może on zaliczyć zapłaconą na rzecz Zamawiającego karę umowną i odszkodowanie do kosztów uzyskania przychodów. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego nie wynika, aby opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy wynikało z okoliczności całkowicie niezależnych od Wnioskodawcy (ze zdarzeń, na które Wnioskodawca nie miał żadnego wpływu). W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, iż z powodu przekroczenia terminu realizacji Umowy Zamawiający wystawił Wnioskodawcy notę księgową z tytułu kary umownej i odszkodowania, która następnie została skorygowana (wysokość kary umownej i odszkodowania została zmniejszona) na skutek rozmów prowadzonych przez strony Umowy. Ponadto Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego wskazał, iż w drodze potrącenia wzajemnych należności i zobowiązań częściowo zapłacił Zamawiającemu karę umowną i odszkodowanie. Fakt prowadzonych przez strony Umowy rozmów co do korekty noty księgowej, co w rezultacie doprowadziło do obniżenia wysokości kary umownej i odszkodowania, oraz fakt częściowej zapłaty tej kary i odszkodowania przez Wnioskodawcę świadczy o tym, że Wnioskodawca nie kwestionował swojego obowiązku zapłaty kary umownej i odszkodowania (przedmiotem sporu mogła być jedynie wysokość kary i odszkodowania ustalona ostatecznie na niższym poziomie w wyniku rozmów stron Umowy), co pośrednio wskazuje na to, iż przyczyny niedotrzymania terminu wykonania Umowy istniały po stronie Wnioskodawcy; niedotrzymanie terminu nie było wynikiem okoliczności, na które Wnioskodawca nie miał żadnego wpływu.

2018
11
paź

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanej we wniosku kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu wykonania usług

Fragment:

(...) Kar Umownych ”), zgodnie z którą Zamawiający zweryfikował żądanie w zakresie Naliczonych Kar Umownych, tj. żądanie zapłaty kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu Etapu 2, Etapu 3 i Paszportyzacji do kwoty 11.140.250,00 zł (jedenaście milionów sto czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) (dalej jako „ Kary z Ugody w Przedmiocie Rozliczenia Kar Umownych ”). Wobec istnienia roszczenia Zamawiającego o zapłatę Kar z Ugody w Przedmiocie Rozliczenia Kar Umownych oraz wobec faktu, iż z Ugody w Przedmiocie Rozliczenia Kar Umownych wynika zobowiązanie Wykonawcy do realizacji dodatkowych prac i usług istnieje konieczność ustalenia pomiędzy Stronami wzajemnych zasad odpowiedzialności zarówno co do zapłaty Kar z Ugody w Przedmiocie Rozliczenia Kar Umownych jak też co do zasad realizacji tych dodatkowych prac i usług. W związku z powyższym Spółka oraz X S.A. zawarły 6 czerwca 2018 r. Porozumienie (dalej jako: „ Porozumienie ”), na mocy którego Spółka uznała, iż naliczenie Kary z Ugody w Przedmiocie Rozliczenia Kar Umownych dotyczy wyłącznie czynności, za których wykonanie odpowiedzialna była Spółka oraz przyjęła na siebie zobowiązanie do jej uiszczenia.

2018
22
wrz

Istota:

Ustalenie, czy w przypadku, gdy Spółka reguluje swoje zobowiązania wynikające w szczególności z kar umownych w drodze wydania towarów, po stronie Spółki powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu PDOP

Fragment:

Przykładowo, Spółka może regulować w drodze wydania towarów zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu kar umownych naliczonych w związku z niedopełnieniem przez Spółkę różnych postanowień umowy. Spółka posiada dokumenty potwierdzające poniesienie kosztu nabycia lub wytworzenia towarów wydawanych kontrahentom w celu uregulowania swoich zobowiązań. W przypadku, gdy przedmiotem regulowanych zobowiązań są kary umowne, Spółka weryfikuje przyczyny naliczania kar umownych oraz jest w stanie określić, w jakich przypadkach kary umowne wynikają z okoliczności zawinionych przez Spółkę, a w jakich z okoliczności przez nią niezawinionych. Wątpliwość Wnioskodawcy budzi odpowiedź na pytanie, czy w przypadku, gdy Spółka reguluje swoje zobowiązania wynikające w szczególności z tytułu kar umownych w drodze wydania towarów, po stronie Spółki powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu PDOP. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w związku z uregulowaniem zobowiązania w drodze wydania towarów, czyli świadczenia niepieniężnego, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania na podstawie art. 14a ust. 1 updop. Użyty w przepisie zwrot „ w tym ” oznacza, że nie jest to katalog zamknięty, a tylko przykładowo ustawodawca wymienia niektóre przykłady regulowania zobowiązań, które powodują powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy.

2018
9
wrz

Istota:

Kary umowne naliczane z tytułu stwierdzenia braku uregulowania lub przekroczenia czasu parkowania pełniące funkcje odszkodowawczą (rekompensacyjną), związane z niewywiązaniem się klienta z obowiązków przewidzianych w regulaminie, nie mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Zatem to opłata parkingowa jest ekwiwalentem za świadczenie usług parkingowych, nie zaś opłata o charakterze kary umownej. Naliczenie kary umownej nie jest należne za jakiekolwiek działania Wnioskodawcy, lecz jest wyłącznie konsekwencją działań klienta stanowiących naruszenie Regulaminu parkingu. Jeżeli zatem klient/Najemca nie naruszy Regulaminu wówczas w ogóle nie powstanie obowiązek zapłaty kary umownej, pomimo wykonania przez Wynajmującego usługi parkingowej. Dowodzi to jednoznacznie, że pomiędzy świadczeniem usługi parkingowej i karą umowną nie występuje żadna zależność. Warto także podkreślić, iż uiszczenie kary umownej nie stanowi zamiennika opłaty parkingowej. Może się bowiem zdarzyć, że klient zobowiązany zostanie do uiszczenia kary umownej pomimo, iż uprzednio uregulował już opłatę parkingową. Sytuacja taka wystąpi m.in. wówczas, gdy klient uiści opłatę parkingową lecz zapomni umieścić bilet parkingowy w pojeździe zgodnie z wymogami Regulaminu lub go zgubi (wskutek czego zostanie dodatkowo obciążony karą umowną). Zagadnienie dotyczące kar umownych regulują przepisy Działu II Kodeksu cywilnego - „ Skutki niewykonania zobowiązań ”. Z art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego wynika, że kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzonym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym na celu wzmocnienie skuteczności więzi powstałej miedzy stronami w wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań (wyrok SN z dnia 8 sierpnia 2008 r., V CSK 85/08).

2018
13
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania kar umownych.

Fragment:

Akceptant pomimo nałożenia na niego kary umownej jest zobowiązany do zwrotu Terminala. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy kara umowna / opłata nakładana na Akceptanta w przypadku przedterminowego wypowiedzenia umowy, opisana w pkt 1, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy kara opłata logistyczno - deinstalacyjna nakładana na Akceptanta w przypadku przedterminowego wypowiedzenia umowy, opisana w pkt 2, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy kara umowna / opłata nakładana na Akceptanta w przypadku utraty, zniszczenia lub braku zwrotu karty SIM, opisana w pkt 3, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy kara umowna / opłata nakładana na Akceptanta w przypadku nieuzasadnionej odmowy instalacji Terminala w określonym terminie, opisana w pkt 4, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy kara umowna / opłata nakładana na Akceptanta w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy w ramach realizacji PWOB, opisana w pkt 5, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie ww. opisane kary umowne / opłaty podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Stosownie do art. 5 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

2018
3
lip

Istota:

Opodatkowanie i sposobu dokumentowania dokonywanych czynności.

Fragment:

Z cyt. wyżej art. 483 § 1 K.c. wynika, że kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym na celu wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań. Przewidziany umową obowiązek zapłaty kary umownej ma w stosunku do zasadniczego obowiązku dłużnika wynikającego z tej umowy charakter uboczny (akcesoryjny). Z uwagi na powyższe regulacje prawne należy wskazać, że kary umowne mogą być wyłącznie sankcją za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań. Zastrzeżenie kary umownej można zatem traktować jako formę uproszczenia redakcji warunków umowy, która pozwala na przyjęcie przez strony, że wypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, stanowią jednocześnie podstawę do domagania się zapłaty kary umownej. Z opisu sprawy wynika, że zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie najemcy zobowiązują się do zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym. W przypadku naruszenia przez najemców powyższego zapisu, najemcy są obciążani karami umownymi zgodnie z zapisami umów. Podstawą naliczenia kar są stwierdzone szkody w pojeździe, które wymagają napraw, jak i drobne uszkodzenia, które nie podlegają naprawom, takie jak: zarysowania, wgniecenia, odpryski.

2018
13
cze

Istota:

W zakresie ustalenia czy kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania usług sprzątania, opisane w części II stanu faktycznego – spowodowane zdarzeniami wymienionymi w pkt 1–6, stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów.

Fragment:

W przypadku otrzymania od kontrahenta noty, z której wynika obciążenie Spółki karą umowną przyczyny jej nałożenia są szczegółowo wyjaśniane z kontrahentem. Wnioskodawca analizuje każdą karę umowną pod kątem jej zasadności w świetle danej umowy. Należy jednak mieć na uwadze, że podstawą działania Spółki są zawierane z kontrahentami umowy o charakterze długoterminowym, co powoduje, że wszelkie negocjacje z podmiotem nakładającym na Spółkę karę umowną są prowadzone w taki sposób, aby nie naruszyć dobrych relacji biznesowych oraz przede wszystkim utrzymać klienta. Postanowienia dotyczące kar umownych uregulowane w zawartych przez Spółkę umowach są odzwierciedleniem powszechnej praktyki stosowanej na rynku w szczególności w branżach, w których funkcjonuje Wnioskodawca. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że opisane w pkt 1-3 i 5 wniosku kary umowne jako nie wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co do zasady, mogą stanowić koszt podatkowy, o ile spełnione będą zasadnicze przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 tej ustawy, warunkujące zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Zatem należy zbadać, czy zostanie spełniona ogólna przesłanka wynikająca z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, tj. czy istnieje związek przyczynowy pomiędzy poniesionymi wydatkami a przychodem, czy też wydatki te służyły zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów, tj. czy kary umowne zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu albo w celu zabezpieczenia bądź zachowania źródła przychodów.

2018
13
cze

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia naliczonej Wnioskodawcy kary umownej do kosztów uzyskania przychodów

Fragment:

Znak: IBPBI/2/423-1449/14/AK , wskazując, że „ skoro zapłata kary umownej w związku z nieterminowym wykonaniem usługi jest związana z uzyskiwanymi przez SK przychodami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a opóźnienie w dostawie wynikało z przyczyn od niej niezależnych, tj. związane było z przerwami w dostawie prądu, to wydatek w postaci kary umownej może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę prawa do udziału w zysku (udziału) ”. W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że wydatki z tytułu Kary Umownej stanowią dla niego koszt uzyskania przychodu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, jest nieprawidłowe. Na wstępie zauważyć należy, że uregulowania dotyczące kar umownych zawarte są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025). Art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, iż można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna, stanowi sposób zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, który przede wszystkim, ma na celu ułatwienie w dochodzeniu naprawienia ewentualnej szkody. Innymi słowy, kara umowna jest rodzajem sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewłaściwego wykonania umowy.

2018
28
maj

Istota:

Czy kary umowne, nakładane na Wnioskodawcę przez Zamawiających - są kosztem podatkowym w podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W szczególności - zapłata nałożonej przez kontrahenta kary umownej (w każdym z przypadków wymienionych w punktach od 1 do 6) warunkuje utrzymanie poprawnych relacji z kontrahentem, a w perspektywie długookresowej - utrzymanie danego źródła przychodów. Tym samym w opinii Wnioskodawcy - uiszczenie nałożonej kary umownej - zabezpiecza dane źródło przychodów. Jak ponadto wcześniej wskazano, dla zaliczenia danej kary umownej w ciężar kosztów podatkowych - konieczne jest także spełnienie drugiego z warunków (określonego w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT). Zgodnie z tym przepisem - do kosztów uzyskania przychodu nie mogą być zaliczone poniesione kary umowne, kiedy są pochodną: wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług, zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad, zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. A contrario - inne niż w/w kary umowne (o ile ich zapłata służy zarazem uzyskaniu, zabezpieczeniu lub utrzymaniu źródła przychodów) mogą więc być kosztami uzyskania przychodów. Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego zauważyć należy, że kary umowne opisane w punktach od 1 do 6 stanu faktycznego nie dotyczą zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad (punkt „ b ” powyżej), czy też zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług (punkt „ c ” powyżej).