Kara umowna | Interpretacje podatkowe, komentarz eksperta

Kara umowna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kara umowna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie:
- możliwości zaliczenia przez Wnioskodawcę obciążenia wynikającego z kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania zadania do kosztów podatkowych,
- momentu ujęcia przez Wnioskodawcę obciążenia wynikającego z kary umownej do kosztów podatkowych.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy obciążenie Wnioskodawcy wynikające z kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania zadania będzie mogło zostać ujęte w kosztach podatkowych? Jeżeli tak, w jakim okresie rozliczeniowym Wnioskodawca będzie mógł je zarachować do kosztów podatkowych? Zdaniem Wnioskodawcy, naliczona kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania zadania będzie mogła zostać zarachowana do kosztów podatkowych Wnioskodawcy, w okresie w którym została dokonana jej zapłata. W stanie faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę, wobec potrącenia wzajemnych wierzytelności stron co do kwoty 21943,20 zł, w grudniu 2017 r. – do kosztów podatkowych zostanie zaliczona w tym okresie ww. kwota, natomiast pozostała część kary umownej zostanie zarachowana w ciężar kosztów podatkowych w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpi jej potrącenia. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłączono z kosztów podatkowych takie kary umowne (odszkodowania), które są generalnie związane z wadami towarów lub usług. Wyłączenie to nie dotyczy natomiast kar umownych wynikających z opóźnienia w dostarczeniu towarów. Zatem wskazana w pytaniu kara umowna z tytułu nieterminowej dostawy towarów nie została wyłączona z kosztów podatkowych na podstawie powyższego przepisu. Przy czym należy również zauważyć, że naliczona kara umowna i obciążenie z niej wynikające, powstało z przyczyn nie tylko nie zawinionych przez wnioskodawcę ale również od niego niezależnych.
2018
9
mar

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kar umownych z tytułu „każdego niezrealizowanego zamówienia lub niezrealizowanej części zamówienia”
Fragment:
W przypadku ich opóźnienia dana sieć handlowa ma podstawę do naliczenia kary umownej na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie miał wpływu na powstanie przyczyny powodującej naliczenie ww. kary umownej i nie mógł jej zapobiec. Wnioskodawca stosuje zasady należytej staranności w swojej działalności gospodarczej, lecz opóźnienia przewoźników są normalnym zdarzeniem w praktyce gospodarczej. Wnioskodawca nie zawarł umów ubezpieczenia w zakresie wskazanej kary umownej. Wnioskodawca obciąża przewoźnika odpowiedzialnego za opóźnienia z tytułu kary umownej naliczonej przez sieć handlową, lecz w niewielkiej części wynikającej z odrębnego kontraktu zawartego przez Wnioskodawcę z danym przewoźnikiem. Kwota kary umownej, którą zostaje obciążony przewoźnik jest niewspółmiernie niższa niż kwota kary umownej płacona przez Wnioskodawcę na rzecz sieci handlowej. Mając powyższe na względzie, w pierwszej kolejności stwierdzić należy, że kara umowna, o której mowa w opisanym stanie faktycznym nie mieści się w katalogu kar umownych wyłączonych z kosztów podatkowych, zawartym w cyt. powyżej art. 16 ust. 1 pkt 22 updop. Niewymienienie tej kary umownej w negatywnym katalogu zawartym w art. 16 ust. 1 pkt 22 updop nie oznacza jednakże automatycznie, że można taki wydatek uznać za koszt podatkowy.
2018
8
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej uiszczonej za Pośrednika Finansowego.
Fragment:
Kary umowne są instytucją prawa cywilnego - zgodnie z przepisem art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, kara umowna jest określoną sumą pieniężną, jaką strona umowy zobowiązana jest zapłacić w przypadku powstania szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Istotą kary umownej jest to, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Kara umowna należna jest zatem na mocy zastrzeżenia umownego. Możliwość jej żądania nie jest zależna od rzeczywistego zaistnienia szkody w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. Dla powstania obowiązku zapłacenia kary umownej wystarczy bowiem zaistnienie określonych w umowie przesłanek. Z brzmienia ww. przepisu art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że za koszty uzyskania przychodów nie są uznawane kary umowne i odszkodowania z tytułu: wad dostarczonych towarów; wad wykonanych robót; wad wykonanych usług; zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad; zwłoki w usunięciu wad towarów; zwłoki w usunięciu wad wykonania robót; zwłoki w usunięciu wad wykonania usług.
2018
2
lut

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wskazanych we wniosku kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji umów
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, nawet gdyby była możliwość zawarcia takiej umowy na pewno była by to bardzo duża kwota przekraczająca możliwości finansowe firmy Wnioskodawcy;  Naliczenie kar umownych za nieterminową realizację przedmiotu umowy stanowi integralną część Umowy. Zawarcie Umowy z Zamawiającym nie byłoby możliwe, gdyby Wykonawca nie zgodził się na zapis o zastosowaniu kar umownych, gdyż nie uwzględnienie ich w Umowie mogłoby skutkować niepodpisaniem Umowy. Kara umowna naliczana jest Wykonawcy w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy w wysokości stanowiącej 0,1 % wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w umowie, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego. Wykonawca wyraża zgodę w umowie na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego. Dokumentem potwierdzającym naliczenie kary umownej jest Nota Odsetkowa od Zamawiającego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy kara umowna naliczona na podstawie zawartej umowy z tytułu nieterminowego jej wykonania stanowi koszt uzyskania przychodu? Zdaniem Wnioskodawcy, możliwa do naliczenia przyszła kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania umowy stanowi koszt uzyskania przychodu. Uzasadniając powyższe stanowisko Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust.1.
2018
17
sty

Istota:
Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłacanych przez Wnioskodawcę Kar Umownych z tytułu Odstąpienia od zawartych Umów o współpracy.
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, motywy podjętych przez Spółkę działań, a także przedstawioną powyżej argumentację, poniesienie wydatków na zapłatę Kar Umownych związanych z Umowami o współpracę należy uznać za ekonomicznie racjonalne działanie, podporządkowane osiągnięciu przychodu lub zachowaniu albo zabezpieczeniu jego źródła. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Kary Umowne pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przez Spółkę przychodami (zabezpieczeniem bądź zachowaniem ich źródła), a tym samym wydatki z tego tytułu spełniają przesłanki uznania ich za koszty podatkowe po stronie Wnioskodawcy. Reasumując, mając na uwadze, że Kary Umowne wynikające z Umów o współpracę spełniają definicję kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o PDOP oraz przedmiotowe Kary Umowne nie mają charakteru kar umownych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o PDOP, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przedmiotowych Kar Umownych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, dalej: „ updop ”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).
2018
13
sty

Istota:
Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Kar Umownych wypłacanych przez Wnioskodawcę, w związku z Umowami o współpracę z innych tytułów niż Odstąpienie od tych umów.
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, motywy podjętych przez Spółkę działań, a także przedstawioną powyżej argumentację, poniesienie wydatków na zapłatę Kar Umownych związanych z Umowami o współpracę należy uznać za ekonomicznie racjonalne działanie, podporządkowane osiągnięciu przychodu lub zachowaniu albo zabezpieczeniu jego źródła. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Kary Umowne pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przez Spółkę przychodami (zabezpieczeniem bądź zachowaniem ich źródła), a tym samym wydatki z tego tytułu spełniają przesłanki uznania ich za koszty podatkowe po stronie Wnioskodawcy. Reasumując, mając na uwadze, że Kary Umowne wynikające z Umów o współpracę spełniają definicję kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o PDOP oraz przedmiotowe Kary Umowne nie mają charakteru kar umownych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o PDOP, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przedmiotowych Kar Umownych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest w części prawidłowe, w części nieprawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2018
13
sty

Istota:
Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłacanych przez Wnioskodawcę Kar Umownych z tytułu Odstąpienia od zawartych Umów najmu.
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, motywy podjętych przez Spółkę działań, a także przedstawioną powyżej argumentację, poniesienie wydatków na zapłatę Kar Umownych związanych z Umowami najmu należy uznać za ekonomicznie racjonalne działanie, podporządkowane osiągnięciu przychodu lub zachowaniu albo zabezpieczeniu jego źródła. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Kary Umowne pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przez Spółkę przychodami (zabezpieczeniem bądź zachowaniem ich źródła), a tym samym wydatki z tego tytułu spełniają przesłanki uznania ich za koszty podatkowe po stronie Wnioskodawcy. Reasumując, mając na uwadze, że Kary Umowne wynikające z Umów najmu spełniają definicję kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o PDOP oraz przedmiotowe Kary Umowne nie mają charakteru kar umownych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o PDOP, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przedmiotowych Kar Umownych. Wnioskodawca wskazuje, że wyrażone przez niego stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych, przykładowo w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 lutego 2017 (...)
2018
13
sty

Istota:
Opodatkowanie należnej Wnioskodawcy kary umownej w przypadku skorzystania przez którąkolwiek ze stron z ustawowego albo umownego prawa odstąpienia od umowy przedwstępnej lub od umowy przyrzeczonej z przyczyn innych niż zawinione przez Wnioskodawcę.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, wskazanej powyżej cechy ekwiwalentności oraz zaistnienia związku między określonym świadczeniem a następującą odpłatnością nie sposób przypisać opisanej w zdarzeniu przyszłym karze umownej, która to może być należna Wnioskodawcy. Jak wskazuje art. 483 § 1 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, dalej jako: „ Kc ”), można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Za podstawową funkcję kary umownej powinna być uznana jej funkcja kompensacyjna, rozumiana jako naprawienie przez karę umowną poniesionej przez stronę umowy szkody. Funkcja ta przejawia się w tym, że kara umowna stanowi dla wierzyciela surogat odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Świadczenie kary umownej prowadzi zatem do naprawienia w całości lub części szkody powstałej po stronie wierzyciela (za: W. Borysiak [w:] K. Osajda (red ), Kodeks cywilny. Komentarz., LEGALIS 2017). Spełniającej wskazaną funkcję kary umownej nie sposób uznać jako usługi. Istota odszkodowania powoduje bowiem, iż nie może być w przypadku jego zapłaty mowy o jakimkolwiek świadczeniu, spełnianym za zgodną wolą stron umowy i za które to nastąpić miałaby zapłata.
2017
20
gru

Istota:
Opodatkowanie należnej Wnioskodawcy kary umownej z tytułu wyeliminowania z obrotu prawnego uzyskanych uprzednio przez Wnioskodawcę pozwoleń na budowę w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy przedwstępnej albo od odstąpienia od przyrzeczonej warunkowej umowy sprzedaży.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, wskazanej powyżej cechy ekwiwalentności oraz zaistnienia związku między określonym świadczeniem a następującą odpłatnością nie sposób przypisać opisanej w zdarzeniu przyszłym karze umownej, która to może być należna Wnioskodawcy. Jak wskazuje art. 483 § 1 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, dalej jako: „ Kc ”), można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Za podstawową funkcję kary umownej powinna być uznana jej funkcja kompensacyjna, rozumiana jako naprawienie przez karę umowną poniesionej przez stronę umowy szkody. Funkcja ta przejawia się w tym, że kara umowna stanowi dla wierzyciela surogat odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Świadczenie kary umownej prowadzi zatem do naprawienia w całości lub części szkody powstałej po stronie wierzyciela (za: W. Borysiak [w:] K. Osajda (red ), Kodeks cywilny. Komentarz., LEGALIS 2017). Spełniającej wskazaną funkcję kary umownej nie sposób uznać jako usługi. Istota odszkodowania powoduje bowiem, iż nie może być w przypadku jego zapłaty mowy o jakimkolwiek świadczeniu, spełnianym za zgodną wolą stron umowy i za które to nastąpić miałaby zapłata.
2017
20
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania kar umownych oraz obciążeń.
Fragment:
W związku z prowadzoną działalnością Spółka otrzymuje oraz wypłaca różnego rodzaju kary umowne i odszkodowania związanie z niewykonaniem, nienależytym lub nieterminowym wykonaniem świadczeń przez Spółkę lub jej kontrahentów (zarówno w zakresie dostaw towarów, jak i świadczenia usług). Wspomniane kary umowne i odszkodowania mogą wynikać wprost z umów lub porozumień zawartych przez Spółkę z jej kontrahentami, jak również mogą być wypłacane/otrzymywane przez Spółkę bez oparcia w umowie - na podstawie pisemnych lub ustnych uzgodnień. Kary umowne i odszkodowania mogą być m.in. pobierane i otrzymywane przez Spółkę w odniesieniu do transakcji realizowanych z: Podmiotami z branży gastronomicznej Spółka zawiera umowy z podmiotami z branży gastronomicznej i hotelowej (dalej łącznie: „ Partnerzy ”), których przedmiotem jest prowadzenie przez Partnerów promocji towarów lub znaków towarowych Spółki w prowadzonych przez nich lokalach oraz zapewnienie wyłącznej sprzedaży towarów Spółki w tych lokalach (punktach sprzedaży gastronomicznej). W umowach znajdują się odpowiednie zapisy dotyczące kar umownych m.in.: Partner zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w ustalonej wysokości w przypadku: nieprzystąpienia do wykonywania (...)
2017
7
gru

Kara umowna | Komentarz eksperta podatkowego

Czy wydatek poniesiony na karę umowną naliczoną z tytułu opóźnienia w realizacji umowy może być uznany za koszt uzyskania przychodów?

Zgodnie z ogólną definicją kosztów uzyskania przychodów, zawartą w art. 15 ustawy o CIT1, kosztami uzyskania przychodów są tylko koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Niewątpliwie zapłata kary umownej nie wiąże się z powstaniem przychodów, gdyż nie powiększa wierzytelności należnej od kontrahenta naliczającego karę. Jednakże wydatek ten może służyć zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Jeżeli naliczenie kary umownej nie następuje łącznie z odstąpieniem od umowy, uregulowanie należności może być warunkiem koniecznym do utrzymania dalszej współpracy, czyli zachowania źródła uzyskiwanych przychodów. Z drugiej strony, jeśli naliczający karę umowną kontrahent jest uprawniony do odstąpienia od umowy i z tego uprawnienia skorzysta, poprzez zapłatę kary podatnik może utrzymać swój pozytywny rynkowy wizerunek podmiotu, który wykonuje własne zobowiązania. To zaś wiąże się z możliwością osiągania przychodów z działalności prowadzonej wobec innych kontrahentów.

Wydaje się również, że cel i zasadność poniesionego przez podatnika wydatku należy rozpatrywać z uwzględnieniem pierwotnej racjonalności decyzji o umieszczeniu w kontrakcie klauzuli umożliwiającej naliczenie kary umownej. Ostateczna zapłata kary nie jest bowiem zależna od decyzji podatnika, lecz wynika z uprzednio uzgodnionych warunków umownych. W niektórych przypadkach badanie celu, jaki przyświecał podatnikowi w momencie zawierania umowy, może skłaniać do przekonania, iż wyrażenie zgody na ewentualny wydatek (związany z karą umowną) zmierzało do osiągania przychodów.

W określonych sytuacjach gospodarczych zastrzeżenie kary umownej jest zwyczajowo przyjęte. Jeżeli podatnik nie zgodziłby się na taką klauzulę, mógłby ryzykować niedojściem umowy do skutku lub też znaczącym obniżeniem swojego wynagrodzenia. Obie ewentualności prowadziłyby zaś w oczywisty sposób do obniżenia jego przychodów. Wydaje się, że w określonych sytuacjach podatnicy mogą argumentować, że wyrażenie zgody na ustanowienie kary umownej miało na celu osiąganie przychodów, a zatem ewentualny wydatek z tego tytułu również powinien być uznany za poniesiony w celu osiągania przychodów.

Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, poza spełnieniem ustawowej definicji, nie może być objęty wyłączeniami zawartymi w art. 16 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót.

Mając na względzie brzmienie powyższego przepisu, wydaje się, że wydatek poniesiony na karę umowną, naliczoną z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru, nie może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów tylko wtedy, gdy wcześniej dostarczono towar wadliwy, a przy próbie ponownego dostarczenia towaru, tym razem wolnego od wad, dostawca popadł w zwłokę.

Zdarzało się jednak, że zaprezentowana interpretacja przepisu była kwestionowana w orzecznictwie sądowym. W wyroku NSA z 15 maja 2008 r. (II FSK 463/07), sąd uznał, że powyższy przepis wyłącza z grupy kosztów uzyskania przychodów także koszty powstałe na skutek zwłoki w dostawie towaru dostarczanego po raz pierwszy. Stanowisko to jest jednak odosobnione, zarówno w orzecznictwie sądowym jak i interpretacjach organów podatkowych.

Orzecznictwo sądów administracyjnych nie daje również jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy wydatki poniesione z tytułu kary umownej spełniają przesłanki definicji kosztów uzyskania przychodów. W wyroku WSA w Warszawie z 21 lipca 2011 r. (III SA/Wa 2735/10), wskazano, iż kary umowne wypłacane z tytułu opóźnień w realizacji umowy, jeśli tylko mają związek z przychodem lub mają na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu, często zminimalizowanie straty, będą zawsze stanowiły koszty uzyskania przychodów.

Stanowisko odmienne zajął natomiast WSA we Wrocławiu w wyroku z 20 czerwca 2012 r. (I SA/Wr 442/12), w którym uznał, że w przypadku, gdy zapłata kary umownej jest koniecznością, trudno uznać taki wydatek za pozostający w związku z działaniami ukierunkowanymi na osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie ich źródła. Ponadto, w opinii składu orzekającego, art. 15 ust. 1 ustawy o CIT nie obejmuje swoją dyspozycją działań zmierzających do ograniczenia straty.

Podobne rozbieżności dają się zauważyć w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów (por. interpretacja indywidualna ILPB3/423-191/11-4/KS oraz interpretacja indywidualna ILPB4/423-445/11-2/DS).

1. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)

© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kara umowna
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.