Kara pieniężna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kara pieniężna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
11
sty

Istota:

Czy umorzona kara administracyjna stanowi przychód z nieodpłatnych świadczeń?

Fragment:

Wnioskodawca podkreślił, że zgodnie z art. 16 ust.1 pkt 19 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodu grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnoskarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar. Tym bardziej sprzeczne z istotą tej instytucji jest twierdzenie, że umorzona kara jest przychodem, w sytuacji gdy sama kara nie jest kosztem uzyskania przychodu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji, zgodnie z zadanym we wniosku pytaniem wyznaczającym jej zakres, jest kwestia zaliczenia do przychodu wartości kary administracyjnej dla której zniesiono obowiązek zapłaty (została umorzona). Tut. Organ nie odniósł się zatem do możliwości zaliczenia ww. kary pieniężnej do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r, poz. 851, dalej „ updop ”), przychodem jest wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów) z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy. Natomiast w myśl art. 12 ust. 4 pkt 6a updop do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

2011
1
paź

Istota:

Kara pieniężna nałożona decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję nie będzie stanowiła dla Spółki kosztu uzyskania przychodu.

Fragment:

W grudniu 2007 roku Prezes UOKiK nałożył na Spółkę S.A. oraz Grupę A. kary pieniężne za udział w ww. porozumieniu. Spółka S.A złożyła odwołanie od powyższej decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). W dniu 6 maja 2010 roku SOKiK ogłosił wyrok, którym oddalił odwołanie Spółki S.A. i odwołanie Grupy A. S.A. W dniu 12 lipca 2010 roku Spółka S.A. złożyła apelację od tego wyroku. Wyrokiem z dnia 11 lutego 2011 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelacje Spółki S.A. oraz Grupy A. W związku z powyższym zadano następujące pytanie Czy zapłata kary pieniężnej nałożonej decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję będzie stanowiła dla Spółki koszt uzyskania przychodu... Stanowisko Wnioskodawcy Zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych art. 16 ustawy o CIT. Według natomiast art. 16 ust. 1 pkt 18 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar.

2011
1
cze

Istota:

Czy opłaty pobierane za nielegalny pobór paliw gazowych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,

Fragment:

Zdaniem Spółki już samo umiejscowienie powołanego przepisu w rozdziale 7 (zacytowanej powyżej ustawy) - „Kary Pieniężne”, świadczy o tym, iż przedmiotowe opłaty stanowią karę, nie zaś odpłatność czy ekwiwalent za pobrane paliwo. W świetle powyższego Spółka uznała, iż czynność nielegalnego poboru gazu nie stanowi dostawy towarów, realizowanej za wynagrodzeniem w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 ze zm.). Ponadto Spółka stwierdziła, iż nielegalne pobieranie paliwa gazowego stanowi kradzież, która nie może być przedmiotem prawnie skutecznej umowy i jako taka jest wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy o VAT. Według Spółki w przypadkach, gdy klient dokonuje nielegalnego pobierania paliwa nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług lecz samowolnym działaniem klienta, co powoduje, że pobrane opłaty są traktowane jako odszkodowanie nie zaś cena za usługę podlegająca opodatkowaniu. Naczelnik tutejszego Urzędu postanowieniem z dnia 21.02.2005r., Nr 1471/NUR1/443-81/05/GW uznał stanowisko strony za nieprawidłowe. Na postanowienie organu I instancji Spółka złożyła zażalenie, w którym nie zgodziła się z pisemną interpretacją dokonaną przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

2011
1
kwi

Istota:

Czy kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie reklamy, jest kosztem uzyskania przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy do kosztów uzyskania przychodu wydatek należy zaliczyć w terminie zapłaty raty, czy też w terminie wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej ?

Fragment:

Nr 8, poz. 60 ze zmianami)postanawia wydać Podatnikowi pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - oceniając jego stanowisko odnośnie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kary pieniężnej, przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji z dnia 28.08.2006r. (wpływ do Urzędu dnia 30.08.2006r.) jako nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę Firma zawarła umowę dzierżawy gruntu z osobą fizyczną, w celu umieszczenia tablicy reklamowej. W wyniku kontroli Miejski Zarząd Dróg stwierdził zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie reklamy, bez zgody zarządcy i nałożył karę pieniężną, wobec Firmy w wysokości 11.081,50 zł. Mimo wyjaśnień i odwołań do Zarządu Dróg decyzja została utrzymana. W wyniku złożonej prośby karę pieniężną rozłożono na raty. Przedmiot interpretacji Podatnik we wspomnianym piśmie z dnia 28.08.2006r. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku o interpretację przepisów prawa w zakresie: - czy powyższy wydatek jest kosztem uzyskania przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy do kosztów uzyskania przychodu wydatek należy zaliczyć w terminie zapłaty raty, czy też w terminie wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej ? Stanowisko Wnioskodawcy Podatnik uważa , iż zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

2011
1
kwi

Istota:

Czy obciążenie spółki belgijskiej karą pieniężną podlega opodatkowania VAT?

Fragment:

Ponadto może zostać ukarany przez agencję karą pieniężną. Za nieprawidłowe wykonanie kontraktu Podatnik chce ukarać belgijski podmiot przynajmniej do wysokości poniesionej straty. Pytanie Spółki dotyczy rodzaju dokumentu jakim powinna ona obciążyć firmę z Belgii. Zdaniem Wnioskodawcy niedotrzymanie warunków umowy nastąpiło poza granicami UE i w związku z tym obciążenie spółki belgijskiej może nastąpić na podstawie noty handlowej dokumentującej czynności niepodlegające ustawie o VAT. Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego stwierdza, co następuje: Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) o podatku od towarów i usług (dalej ustawa) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Należy zauważyć, że aby uznać daną czynność za opodatkowaną powinna ona mieć charakter odpłatny oraz powinien być określony odbiorca usługi - beneficjent. Odpłatność ma miejsce gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem usług a otrzymanym wynagrodzeniem, czyli w sytuacji, w której jest wyraźnie dająca się ustalić korzyść po stronie nabywcy usługi w związku z dokonaną transakcją.